Search Results

You are looking at 1 - 10 of 274 items for :

  • "kapcsolatok" x
  • All content x
Clear All

MSZ ENV 1993 Eurocode 3 1-8. fejezet, Kapcsolatok tervezése. Gomes, F. C. T., Jaspart, J-P., Maquoi, R. 1994. Behaviour of Minor-Axis Joints and 3D Joints, Proceedings of the Second

Restricted access

A családi tapasztalatok kortárskapcsolatokra kiterjedő hatásának kutatásában tradicionálisnak tekinthető alternatíva a kötődéselmélet. A csecsemőkori biztonságos kötődés feltételezhető előnyeit a későbbi társas kapcsolatokra vonatkozóan sok empirikus kutatás választotta tárgyául. Az ilyen jellegű, korai kötődési konstellációból kiinduló vizsgálatok adatai azonban, főleg hosszabb távú előrejelzés esetén, nem voltak mindig konzisztensek, előfordultak ellentmondásos eredmények, és olyanok is, amelyek igen gyenge korrelációt találtak a korai kötődés és a későbbi társas kapcsolatok alakulása között. Az ellentmondásos eredmények a korai kötődési mintázat stabilitásának és folytonosságának problémáját vetik fel. A kötődési biztonság és a társas kapcsolatok azonos életkorban történő vizsgálatával azonban a korai kötődési mintázatok stabilitásának problémája elkerülhető. Jelen vizsgálat célja, hogy azonos idejű méréseket alkalmazva két egymástól független mintán is megvizsgálja a szülőkhöz való kötődési biztonság szerepét az óvodás gyerekek társas kapcsolatainak kialakulásában. Két településen, Nyíregyházán és Tiszaújvárosban végeztünk vizsgálatokat, összesen 143 gyerek részvételével, életkoruk 5, 5 és fél év.  A társas helyzet azonosítására használatos dimenziók közül konkrétan a népszerűség, az elutasítás, a baráti kapcsolatok és a magányosság a vizsgálat tárgya. A kötődési biztonság mérésére a Szeparációs szorongás teszt Seattle verzióját használtuk (Slough, Greenberg, 1988). A gyerekek társas helyzetének azonosítását pedig szociometrikus eljárással végeztük.  Eredményeink mintától függetlenül demonstrálják a kötődési biztonság szerepét a társas kapcsolatok alakulásában. Az elutasítás kivételével minden a társas helyzet mérésére használt változó esetében kimutatható a kötődési biztonság mértéke és a társas helyzet alakulása közötti összefüggés.

Restricted access

A tanulmány az aktuálisan elbeszélt élettörténeti epizód fejlődés-lélektani megközelítését mutatja be. Számos kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy a korai kapcsolatok sajátos énszerveződési mintákhoz vezetnek. Ebben a folyamatban a jelentést általános szervezési elvnek tekintik, és az érzelmeknek kitüntetett szerepet tulajdonítanak. Az érzelmi élmények minőségére került a hangsúly, vagyis az események érzelmi jelentésére, ami tudatos és nem tudatos folyamatokat egyaránt magában foglal. Az élettörténeti elbeszélés, legyen az beszélgetés, klinikai interjú vagy pszichoterápiás folyamatokban létrejött szöveg, nemcsak az explicit történetek szintjén ragadható meg, hanem magában foglalja a self és másik, self a másikkal reprezentációját is. Ez a klinikai munkát és az élettörténeti szövegekkel foglalkozó kutatásokat új megvilágításba helyezi. A klinikai gyakorlatban ez a megközelítés azt teszi hangsúlyossá, hogy a terapeuta és a beteg által közösen létrehozandó történet alakításában a közvetlenül nem interpretálható, szimbolikusan nem reprezentált (tehát nem elfojtás alatt lévő) implicit kapcsolati tudásnak meghatározó jelentősége van.

Restricted access

A tanulmány a magyar munkaügyi kapcsolatok különleges nemzeti-intézményi sajátosságainak, a munkavállalói érdekképviselet és a munkavállalói részvétel képviseleti formájának jellemzőivel és működésével foglalkozik. Az érdekegyeztetés országos intézményeinek bemutatását követően a szerző _c

Restricted access

kötodés mérésének új lehetosége: a Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérdoív . Pszichológia, , 25 , 223 – 245 . Noftle , E. E. , & Shaver , P. R. ( 2006 ). Attachment dimensions and

Restricted access

A dolgozatban áttekintjük a talajban élő állatok és az arbuszkuláris mikorrhizagombák (AM-gomba) közötti sokféle kapcsolatrendszert. Várható, hogy a klímaváltozások következtében növekszik a száraz időszakok gyakorisága. Ilyen körülmények között a mikorrhiza-gombák jelentősége a növények tápanyag- és vízfelvételében a jelenlegi állapothoz képest növekedni fog.

Célunk, hogy bemutassuk az állatok hatását az AM-gombákra és ezen keresztül a növényi tápanyagfelvételre, valamint a növények növekedésére.

A különböző talajlakó állatfajok hatása az AM-gombákra egyidejűleg lehet pozitív és negatív is, ezért a hatások eredőjeként tapasztalt jelenségek magyarázata sokszor igen bonyolult.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány célja a média, főként az internet szociális viselkedésre gyakorolt hatásának elemzése serdülőkorban. A munka első része a szociális viselkedést irányító kompetencia összetevőivel, illetve a szociális tanulás folyamatával foglalkozik. A tanulmány második nagy egysége azt vizsgálja meg, hogy van-e különbség az online és az offline környezetben alkalmazott szociális viselkedési formák között, és mindez hogyan hat a serdülők társas kapcsolatainak alakulására. Az empirikus vizsgálatokból nyert adatok inkább azt mutatják, hogy az internet használata alapvetően nem változtatja meg a fiatalok szociális viselkedését és társas kapcsolatrendszerét.

Open access

A korai Lengyel-időszak települése Budapest III. ker. Csúcshegy-Harsánylejtőn

(Előzetes jelentés a 2006–2007. és 2012. évi feltárások alapján)

Archaeologiai Értesítő
Author: M. Virág Zsuzsanna

A tanulmány a Budapest III. ker. Csúcshegy-Harsánylejtő területén feltárt, a késő neolitikum kezdetére, a formatív/korai Lengyel-időszakra keltezhető települést mutatja be. A kerámialeletek között Sopot-, Lužianky- és tiszai jellegzetességek ismerhetők fel, amelyek jól tükrözik a főváros térségének közvetítő szerepét. Különös jelentőségűek a lelőhelyen feltárt oszlopos szerkezetű házak, amelyek a masszív födémmel és szaruállásos tetőszerkezettel rendelkező épületek korai megnyilvánulásai lehetnek.

Restricted access

An uncommon vessel was found in one of the graves on a settlement of the Tisza culture at Pusztataskony-Ledence 1, near Kisköre-Gát. The present study traces the cultural and chronological connections of the find, and attempts, by a comparative analysis of distinct elements of the site’s burial rite, to determine the character of the cultural effects expressed through them. A petrographic analysis of ceramic samples collected from the material of grave 1-718 and the settlement, written by A. Kreiter and O. Viktorik, is completing the article.

Restricted access

Angelusz R. — Tardos R. (1991): A „gyenge kötések” ereje és gyengesége. In: Utasi Á. (szerk.): Társas kapcsolatok . Gondolat Kiadó, Budapest, 40–58. Tardos R

Restricted access