Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "keresztények" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány1 felhívja a figyelmet arra, hogy a globalizált világban felettébb fontos érteni és ismerni, milyen társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok zajlanak a világ második legnépesebb országában, amely egyre inkább regionális nagyhatalmi pozíciókra tart igényt, és ahol a gazdasági fejlődés a világon az egyik legdinamikusabb. Miközben Indiában nyugati típusú demokratikus intézmények léteznek, mára átalakult tartalmuk és működésük, és sok esetben mást értenek az egyes fogalmak alatt, mint azokban az országokban, ahol ezek a fogalmak és intézmények eredetileg kialakultak. A tanulmány leszűkíti e vizsgálódást a szekularizmus, a szekuláris állam kérdésére, amely felszámolásának lehetünk tanúi napjainkban. A folyamat bevallott célja a hindú India megteremtése. A tanulmány felvázolja a törekvés ideológiai tartalmát, eszközrendszerét, összefonódását a gazdasági-társadalmi folyamatokkal. Magyarázatot keres és részben kínál arra is, hogy miért militáns a mozgalom, miért támadja a muszlimokat és főképpen a keresztényeket. A többségi elv — e demokratikus érték — sajátos indiai értelmezésével a mozgalom és annak kiterjedt szervezeti hálózatai a vallási kisebbségek felszámolására törekednek, és ennek érdekében nem riadnak vissza brutális eszközöktől és tettektől sem. Ez a meghökkentő folyamat, miközben az ősi értékekhez és törvényekhez való visszatérést hirdeti, felhasználja a modern információs forradalom minden eszközét a megújított vallási tanok és erkölcsi törvények terjesztése és elfogadtatása érdekében, ugyanakkor megszabadítja azokat ókori formájuktól és tartalmuktól, de erőteljes nacionalizmusa érdekében állítja, hogy ugyanarról a vallásról és hagyományról van szó. A tanulmány idéz néhány példát, amelyek cáfolják ezt az állítást.A nemzetközi szakirodalommal egyetértve a szerző szerint a társadalom hinduizálását követi az állam hindúvá tétele, hiszen a politika aktorainak túlnyomó többsége azonosul a hinduizmussal, mint identitása legfontosabb elemével. Ez az azonosulás és a többségi elv együttesen pedig azt a paradox helyzetet teremti meg a mai Indiában, hogy állam és társadalom számos demokratikus elv feláldozásával a hinduizmus alapján válik egységesedő nemzetté, amely ezzel igyekszik a háttérbe tolni a társadalom gazdasági, vallási és kaszteredetű feszültségeit, és bizonyos értelemben megszilárdítja a családon belüli patriarchális viszonyokat, valamint szentesíti a társadalmi hierarchia tiszteletét.

Restricted access

Sibony, Daniel: A három monoteista vallás. Zsidók, keresztények és muzulmánok eredetük és sorsuk tükrében. Múlt és Jövő, Budapest, 2002. A három monoteista vallás. Zsidók, keresztények és muzulmánok eredetük és

Restricted access

A római kerámia füstölők funkciójának kérdése régóta vitatott. A zalalövői füstölőtál-anyag feldolgozása során nyert információk, valamint az ókori források alapján megcáfolható, hogy a füstölőket olajlámpaként, libációs edényként, gyümölcsöstálnak vagy virágcserépnek használták volna. A turibulu-mok a római háztartás alapfelszereléséhez tartoztak (Liv. XXIX,14,13), és az égésnyomok alapján a házi isteneknek rendszeresen bemutatott füstáldozatra szolgáltak. Nevük a leggyakrabban füstölt anyagból, a tömjénből ered, amelynek égetése a kultikus célokon túl praktikus előnyökkel is járt. A kereszténység terjedésével párhuzamosan a füstölőtálak eltűntek a római életből, mivel a keresztények a füstölés szokását pogány cselekedetnek tartották, és teljes mértékben elutasították.

Restricted access

Vallás és globalizáció

Beszélhetünk-e a spiritualitás evolúciójáról a globalizációban?

Társadalomkutatás
Author: Károly Varga

. Die Religion der Gesellschaft Mádl Ferenc (1999): Antall József: Ám Európában az ateisták is keresztények. In Varga: i.m. (1999), 181

Restricted access

. Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok [Unfinished past: Christians and Jews, destinies]. Budapest: published by the author, 1986. Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok [Unfinished past

Restricted access