Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "kodifikáció" x
  • All content x
Clear All

Az utóbbi évtizedekben Európában is alapvető társadalmi változások történtek, amelyek a családjogi szabályozást ugyan nem, de a családok életét alapvetően befolyásolták. Megszűnt a házasság kizárólagos szerepe, egyre elfogadottabbá s ezzel egyidejűleg gyakoribbá vált a házasságon kívüli együttélés, az élettársi kapcsolat. Emellett nőtt és jelenleg is nő a bontások száma. Megsokszorozódtak a családmodellek is. Bár a házasság egységes jogi intézmény, a házasságban élők konkrét kapcsolata más és más életkoruktól, életvitelüktől, vagyoni viszonyaiktól, a közös gyermek lététől függően. Az élettársi kapcsolat a házasságnál lényegesen nehezebben határolható be, miután sem kezdő, sem záró időpontja nem formális. Az alábbiakban a házasság és részben vele összevetve az élettársi kapcsolat mint jogi és társadalmi jelenség kerül vizsgálatra, elsősorban arra keresve a választ, hogy akár a házasság, akár az élettársi viszony esetében szövetség- vagy szerződésjellege-e a meghatározóbb. Mind a házasság, mind pedig – igaz, lényegesen szűkebb terjedelemben – a különneműek de facto élettársi kapcsolata vonatkozásában több réteget érintünk: a hatályos jogi szabályozást, annak (bizonyos kérdésekben) az ítélkezési gyakorlatban történő alkalmazását, továbbá a várható új szabályozást, illetve azt, hogy a társadalom miként látszik felfogni ezeket az intézményeket. Külön kitér a tanulmány a vagyonjogi kérdésekre; a házastársak, illetve élettársak vagyoni helyzetének jogi szabályozására, annak az ítélkezési gyakorlatban történő értelmezésére. A vagyonjogi megítélés megfelelően jelzi a jogalkotói, jogalkalmazói elvárásokat. Noha a megközelítés a magyar jogi és társadalmi hozzáállásra fókuszál, röviden említjük azt is, hogy mennyiben eltérő, mennyiben hasonló a házasságról (és az élettársi viszonyról) alkotott európai felfogás.

Restricted access

A hatodik század talán legnagyobb műgonddal elkészített törvényműve Iustinianus császár nevéhez fűződik. A császár a klasszikus római tradíció helyreállítójaként és a megújult keresztény birodalom első uralkodójaként tekintett magára, és ennek főként rendeleteiben adott hangot. Törvénykönyveinek bevezető rendeleteiben kettős birodalmi célkitűzését, nevezetesen az imperium Romanum visszahódítását és a klasszikus jogtudomány kodifikálását mint Istennek tett szolgálatot jeleníti meg. Iustinianus keresztény kodifikációjának középpontjában a Digesta áll, amelynek a császár különleges szerepet szentelvén, mintegy az igazságosság saját legszentebb templomaként emelte alattvalói fölé.

Restricted access

. A tettesség és részesség a büntetőjog rendszerében. Szomora Zsolt (2002): A közvetett tettesség de lege ferenda. Büntetőjogi kodifikáció , 2(4). A

Restricted access

Jakab, A.- Sonnevend, P. (2013): Kontinuitás hiányosságokkal: Az új magyar Alaptörvény [Continuity with deficiencies: The new Fundamental Law]. In Fejes, Zs.- Kovács, E.- Paczolay, P.- Tóth, J. Z. (eds): Állam és jog. Kodifikációs kihívások napjainkban

Full access

. Csizmazia , Norbert and Sándor , István , ‘A bizalmi (fiduciárius) vagyonkezelés modellje és a Ptk. reformja’ (The model of fiduciary asset management and the reform of the Civil Code) ( 2002 ) 4 Polgári Jogi Kodifikáció , 21 – 22

Full access

zálogjog kodifikációs szempontból’ (The nonaccessory mortgage from the point of view of the codification) in Gárdos , Péter (ed), Tanulmányok a fiduciarius biztosítékok köréből (HVG–ORAC 2010 ) 399 – 422

Full access

határozati és a perorvoslati fejezetek egyes kodifikációs kérdései ’ (Certain issues of codification in the chapters on judicial decisions and legal remedies) in Németh , J. and Varga , I. (eds), Egy új polgári perrendtartás alapjai (HVG—ORAC 2014

Full access

] Jobbágyi, G.: Doctor-patient legal relationship in the new Civil Code. [Az orvos-beteg jogviszony az új Ptk-ban.] Polgári Jogi Kodifikáció, 2005, 7 (3), 15–20. [Hungarian] Kemenes, I.: Some aspects of medical

Restricted access

. I. Könyv : A személyek – III. Rész: A személyhez fuzodo jogok , ( 2005 ) 3 Polgári Jogi Kodifikáció 3 – 15 . Romer , J. , Storey , K

Full access

Bárány V. F. (2015) A felsőoktatás-igazgatás rendszerének átalakítása Magyarországon. Kodifikáció és Közigazgatás , Vol. 4. No 1. pp. 89–99. 3 Berács

Open access