Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "konfliktuskezelés" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Csupor, Ágnes Kuna, Judit Nóra Pintér, Zsuzsa Kaló, and Márta Csabai

Absztrakt:

Bevezetés: Az egészségügyi dolgozók egymás közti kommunikációja, konfliktuskezelése, a megfelelő együttműködés kiemelkedően fontos a betegellátás sikerességében. Célkitűzés: A bemutatott kutatás egy nemzetközi összehasonlító felmérés része. A vizsgálat célja, hogy feltérképezze az egészségügyi dolgozók körében felmerülő konfliktusokat. Módszer: A magyar felmérésben 73 egészségügyi dolgozóval vettünk fel félig strukturált interjúkat a nemzetközi interjúprotokoll szerint, amely során munkahelyi konfliktushelyzetek elmesélésére kértük a résztvevőket. 30 interjút (15 orvos és 15 nővér) Atlas.ti 7 kvalitatív szoftverelemző programmal elemeztünk. A konfliktustörténeteket négy fő kategória mentén vizsgáltuk, ezek a következők: a konfliktusok forrásai, típusai, hatásai és a használt konfliktuskezelési stratégiák. Eredmények: Az interjúkból megismerhető az egészségügyben részt vevők munkahelyi konfliktusokkal kapcsolatos személyes tapasztalata. Kiemelendő a hierarchia és az implicit munkaszervezés jelentős befolyása, főleg az orvosok körében. Az elkerülő konfliktuskezelés miatt a konfliktusok egy része megoldatlan marad, ami negatív hatással jár az egyénre és a csoportra nézve is. Következtetések: Eredményeink segítségével a későbbiekben kialakítható egy egészségügyre specifikus konfliktuskezelési intervenció. Orv. Hetil., 2017, 158(16), 625–632.

Restricted access

. Vári A. (1997b): A környezeti döntésekben való társadalmi részvétel és konfliktuskezelés fejlődése Magyarországon. In: Kárpáti Z. (szerk.) Társadalmi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Norbert Meskó, András Láng, Réka Ferenczhalmy, Krisztina Miklós, and Barbara Glöckner

Elméleti háttér: A konfliktuskezelés a pszichológia több területének érdeklődésére is számot tartó jelenség. A tudományos kutatásban főként az asszertivitással, illetve a kooperativitással jellemezhető viselkedési formákkal összefüggő egyéb tényezők hatását elemzik, míg az alkalmazott pszichológiában az említett viselkedések technikai kivitelezésére, tanulhatóságára fektetik a hangsúlyt. Számos vizsgálati eredmény számol be arról, hogy a biológiai nem, a nemi szerep és a kora gyermekkori élmények mind hatással lehetnek az egyén preferált konfliktuskezelési stratégiájára. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja annak feltárása volt, hogy a biológiai nem, a nemi szerep és a szülői bánásmód miként függ össze a preferált konfliktuskezelési stratégiával. Módszer: A nemi szerep mérésére a Bem-féle Nemi Szerep Kérdőívet, a korai kötődés mérésére a Neveltetésem Emlékei Kérdőívet, a konfliktuskezelési stratégiák mérésére pedig a Thomas—Kilmann-féle Konfliktuskezelési Kérdőívet vettük fel 125 egyetemistával (65 nő, 60 férfi). Eredmények: Eredményeink szerint (1) a preferált konfliktuskezelési stratégia nem függ a biológiai nemtől, azonban összefügg a nemi szereppel: a nőiesebb egyének kooperatívabbak, a férfiasabbak pedig asszertívebbek. (2) A korai szocializáció hatással van a nemi szerepek alakulására és a konfliktuskezelési stílusra is: a magasabb szülői visszautasításról beszámolók maszkulinabbak és asszertívebbek, míg a magasabb szülői érzelmi melegségről beszámolók femininebbek és kooperatívabbak. (3) Amikor a nemi szerepre kontrollált parciális korrelációt számítottunk a szülői bánásmód és a konfliktuskezelés között, a próba megmutatta, hogy a nemi szerep közvetít a két tényező között. Következtetések: Mivel korábbi vizsgálatokban a nemiszerep-identitás és a prenatális gonadális hormonok között összefüggést találtak, azt feltételezzük, hogy eredmé­nyeink is biopszichológiai perspektívából értelmezhetők. A tanulmányban két lehetséges modellt vázolunk fel, amely bemutatja, hogy a magasabb tesztoszteronszinttel összefüggő férfiasabb nemi szerepidentitás miként kapcsolódhat össze az asszertívebb konfliktuskezeléssel és az érzelmileg elutasítóbb, kevésbé meleg szülői bánásmóddal.

Restricted access

Vári Anna (1994) Új jelenségek a környezetvédelmi konfliktuskezelés hazai gyakorlatában: az M0 autópálya építésének tapasztalatai. Társadalomkutatás. 1-4: 122-134. Új jelenségek a

Restricted access

Csupor É, Kuna Á, Pintér JN, et al. Types of conflicts and conflict management among Hungarian healthcare workers. [Konfliktustípusok és konfliktuskezelés magyar egészségügyi dolgozók körében.] Orv Hetil. 2017; 158

Open access

The percentage of those who have mental health problems is much higher in the group of people who chose supporting occupations ( teachers , psychologists, etc.), than in the whole society. Teachers need personal development as psychotherapists do. In Rumania the realisation of such a project would involve many difficulties. Because of a misbelief (education is unidirectional) there is an expectation, indeed a very strong one, that teachers adopt the role of the Rescuer, somebody who tries to solve other people’s problems, even if the other refuses help. Experimental data confirm the tendency of teachers to adopt the role of the Rescuer. Adopting this role can have two negative consequences. 1) It negatively affects the maturation process of the child and 2) it becomes a source of psychological games in which participants make efforts both to suffer and to make others suffer. For prevention, an education for maturation is necessary, which is possible only in assertive conflict solving and in OK–OK life positions. Different psychological schools are analysed. This life position is adopted by humanist psychology and by transactional analysis. The promotion of humanistic psychology or transactional analysis-based pedagogy in Rumania can be helpful, but is not the only solution and is not the solution. The problem is that humanistic Gordon pedagogy is unknown, and there are no certified trans actional analysis trainers in Rumania today.

Restricted access

konfliktuskezelés a polgárok mindennapi életében a 16. században . Történelmi Szemle (Budapest) 46 : 1–2 , 167 – 190 . Székely

Restricted access