Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "kooperáció" x
Clear All
Educatio
Authors: György Csepeli, Eörs Szathmáry and István Murányi

Absztrakt:

Két kísérlet eredményeit mutatjuk be a cikkben. A kísérleteket az Elliot Aronson által kifejlesztett mozaikmódszerrel végeztük abból a célból, hogy kimutassuk a kooperációs tanulási módszer előnyeit az osztályteremben zajló tanulás során. A kooperáció evolúciós biológiai és szociálpszichológiai értelmezése alapján azt vártuk, hogy az együttműködés pozitív hatást gyakorol a tanulók egyes szociális készségeinek alakulására. Kiderült, hogy ez a várakozás csak bizonyos feltételek között igaz. A nyolcadikos, iskolaváltás előtt álló diákok kevésbé hajlanak a kooperációra, s a biológia mint tantárgy is kevéssé alkalmas a módszer alkalmazására. Fiatalabb korú diákok és diszkurzív tantárgy esetén viszont a kooperatív módszer alkalmazása előnyös.

Open access

Summary

A verseny a közgazdaságtan azon kulcsfogalmai közé tartozik, amelyeket unos-untalan használunk, de csak nagyon ritkán definiálunk. Ez a tartózkodás a pontos meghatározástól nem véletlen, hiszen többrétegű, bonyolult fogalomról van szó, amely Neander-völgytől a Szilícium-völgyig felöleli az egész emberi történetet. Kitüntetett jelentőségre tesz _s

Restricted access

A szándékok megértése, közös szándékok

A kulturális gondolkodás gyökerei

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Michael Tomasello, Malinda Carpenter, Josp Call, Tany Behne and Henrike Moll

Meglátásunk szerint az ember és más fajok gondolkodása közötti lényegi különbséget a közös célokat és szándékokat feltételező együttműködő tevékenységekben való részvétel, vagyis a közös intencionalitás jelenti. Az ilyen tevékenységekhez a különösen hatékony szándékolvasási és kulturális tanulási formákon kívül szükséges még az a sajátos motiváció, amely a pszichológiai állapotok másokkal való megosztására késztet, valamint azok a különleges kognitív reprezentációs formák, amelyek ezt lehetővé teszik. Az ilyen tevékenységekben való részvétel a fajra jellemző egyedülálló kulturális gondolkodási és evolúciós formákhoz vezet, és ez utóbbiak révén lehetséges mind a nyelvi szimbólumok megalkotása és használata, mind a társas normák és egyéni vélekedések kialakítása és a társadalmi intézmények felállítása. Állításunkat azzal az érvvel és kísérleti bizonyítékaival támasztjuk alá, hogy a nagy emberszabásúak (és egyes autista gyerekek) értik a szándékos cselekvés alapjait, és mégsem vesznek részt közös szándékokat és figyelmet feltételező tevékenységekben (közös intencionalitásban). A gyerekek életük első 14 hónapjában fokozatosan tesznek szert a közös intencionalitás képességére, és a folyamatot két ontogenetikai fejlődési vonal összefonódása határozza meg: 1. annak az emberszabásúakra általában jellemző képességnek az alakulása, hogy másokat eleven, célvezérelt és intencionális ágenseknek tekintsenek, és 2. annak az egyedülálló, fajra jellemző motivációnak az alakulása, amely arra készteti őket, hogy érzelmekben, élményekben és tevékenységekben osztozzanak másokkal.

Restricted access

Csontos, L. (1984): Előszó (Preface). In Dénes Némedi (ed.): Munkamegosztás - kooperáció - technika. Válogatás a német gazdaságszociológia történetéből (Division of Labour - Cooperation - Technology. A Selection from the History of the German Economic

Restricted access

A technikai felszereltség, az endoszkópos team elméleti és gyakorlati felkészültsége mellett az endoszkópos beavatkozás sikerét alapvetően befolyásolja a vizsgált beteg általános állapota. Időskor, súlyos társbetegségek fokozhatják a kockázatot, különösen operatív endoszkópia esetében. Tovább nehezíti a döntéshozatalt, ha alarm tünetek teszik a vizsgálatot halaszthatatlanná. A tápcsatorna és az epeutak-pancreas endoszkópos vizsgálatai előrehaladott életkorban is biztonsággal végezhetők, sebészi beavatkozás alternatívái lehetnek. A tervezett beavatkozás szempontjából a szív- és érrendszeri, valamint pulmonológiai megbetegedésben szenvedők esetében fontos kérdés az alapbetegség stádiuma, a stroke különböző formáiban pedig a kooperáció. A mindennapok gyakorlatában egyik leggyakoribb probléma az orális antikoaguláns és/vagy thrombocytaaggregáció-gátló kezelésben részesülők endoszkópos vizsgálata, a terápia felfüggesztésének, esetleges módosításának, újraindításának a kérdése. Speciális kérdés az implantált elektronikus eszközt viselő beteg endoszkópos vizsgálata, továbbá az antibiotikum-profilaxis egyre bővülő indikációs köre. Az adott endoszkópos beavatkozás és a vizsgált beteg kockázati besorolása, az indikációk, a kontraindikációk és az alternatív diagnosztikus lehetőségek ismerete alapján a döntéshozatal a gasztroenterológus feladata. Ebben kísérel meg néhány gyakorlati szempontot figyelembe véve áttekintést nyújtani e közlemény. Orv. Hetil., 2011, 152, 2078–2085.

Restricted access

Absztrakt

A fogyasztói önkontroll jelensége a közgazdaságtan és a pszichológia határterületére pozícionálható. Napjainkban ez a kutatási téma a közgazdaságtanban, főként a magatartás-gazdaságtanban hangsúlyosabb. A magatartás-gazdaságtan szemszögéből a fogyasztói önkontroll hiánya az intertemporális fogyasztói döntések „racionális” kimenetéhez képest tapasztalt anomáliák egyik lehetséges magyarázó elve lehet. Ezek az anomáliák legtöbbször a „fogyasztói rövidlátásban” és a „halogatásban” nyilvánulnak meg. Habár e jelenségek közgazdaságtani modellezéséhez, számos esetben explicit módon is, felhasználnak pszichológiai eredményeket, a két tudomány közötti kooperáció még közel sem teljes. Pedig a fenti jelenségek tudományos igényű vizsgálata a pszichológiában is megjelenik, igaz, kontextusában és célkitűzéseiben gyakran igen eltérő módon. Tanulmányunkban bemutatjuk a fogyasztói önkontroll néhány fontosabb magatartás-gazdaságtani modelljét, illetve azok gazdaságtani és pszichológiai hátterét. Bemutatjuk továbbá az önkontroll jelenségének néhány pszichológiai jellegű interpretációját, még abban az esetben is, ha azok nem mindig elemzik explicit módon az önkontroll szerepét a gazdasági kontextusban születő döntésekben. Egyik tudományterületen sem lehetett teljes körű áttekintést végeznünk. Már csak azért sem, mert az önkontrollnak – sem a közgazdaságtanban, sem a pszichológiában – nincs olyan modellje, melyet minden kutató egyöntetűen elfogadhatónak tartana. Mégis, elemzésünk módot ad néhány olyan következtetés megfogalmazására, amely a két tudomány együttműködését e téren is erősítheti.

Restricted access

. Opp, K.-D. (1996): Piacszerkezetek, társadalmi szerkezetek és a piaci kooperáció. [Market structures, social structures, and market cooperation] In Lengyel, Gy. and Szántó, Z. (eds.): A gazdasági élet szociológiája. Budapest: BKE Szociológia és

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A minimálisan invazív technika a mellékvese sebészetében világszerte „gold standard” módszernek számít. A szerzők másfél évtizedes gyakorlatukat retrospektíven elemezve vizsgálták műtéti jellemzőiket, történelmi kontrollcsoporthoz hasonlítva őket. Anyag és módszerek: Az áttekintett időszakban, 1997 és 2011 közt összesen 175 laparoscopos adrenalectomiát végeztek. Mindkét oldalon, a beteg oldalfekvő helyzetében, a transabdominalis lateralis megközelítést alkalmazták. Bal oldalon egy új „suprasplenicus” megközelítést vezettek be. A nagyméretű, 7 cm feletti elváltozások esetén kézzel asszisztált laparoscopos technikát alkalmaztak. Eredmények: A műtét laparoscopos módszerrel 77, hagyományosan 115 percig tartott átlagosan. Az eltávolított tumorok mérete a laparoscopos csoportban 3,1, a nyitottban 4,9 cm volt átlagosan. A legnagyobb méretű elváltozások hasonlóak voltak, viszont a laparoscopos csoportban a kisebb méretű tumorok gyakorisága nagyobb volt. Konverzió 15 esetben (8,6%) történt, legtöbbször vérzés miatt. A szövődményarány a laparoscopos csoportban 10,8%, a hagyományosban 24,6% volt. A hospitalizációs idő szignifikánsan rövidebb volt a minimálisan invazív technika esetén (4,5 vs. 8,1 nap). A laparoscopos csoportban 3 betegnél (1,7%) igazolódott váratlan, kisebb méretű primer malignitás, R0 módon eltávolítva. Következtetések: A laparoscopos technika minden benignus mellékvese-elváltozás eltávolítására alkalmazható, számos kedvező jellemzőt biztosító módszer. A metastasisok többsége kellő rutinnal és önmérséklettel e módszerrel szintén eltávolítható, onkológiai kompromisszum nélkül. A pre- és posztoperatív ellátás minőségének biztosításához az endokrinológiai kooperáció nélkülözhetetlen.

Restricted access

...? — Speciális és többségi intézmények közötti kooperáció és konkurencia a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában. Gyógypedagógiai Szemle , 40 (2), 170–187. Takács I. Két út van előttem

Restricted access

): Handbook of Social Psychology . Vol. 2 . New York , McGraw-Hill . 13. Grzelak , J. ( 1995 ): Konfliktus és kooperáció . In: M. Hewstone , W. Stroebe , J. P. Codol , G. M. Stephenson

Restricted access