Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "kronológia" x
Clear All

Dahn’el Kahn 2001-ben új kronológiát javasolt a 25. (kusita) dinasztia történelmére vonatkozóan, amelyet II. Sarrukín 1999-ben publikált Tang-i Var-i feliratában olvasható új adatokra alapozott. Bár az általa felállított új kronológia számos ponton értelmezte át a korszak egyiptomi és kusita történelmének eseményeit, az ő felvetései sem mentesek félreértelmezésektől és hiányosságoktól. Jelen tanulmány szerzője a már ismert források pontosabb értelmezésével, és a probléma kontextusában még nem vizsgált néhány újabb forrás együttes vizsgálatával próbálja bizonyítani, hogy miért nem elfogadható minden kétséget kizáróan Dahn’el Kahn elmélete.

Restricted access

kronológia — technológia (Awarenzeitliche Stich- und Hiebwaffen. Klassifikation — Typologie — Chronologie — Technologie). Doktori disszertáció, ELTE Budapest. Kézirat. Csiky G

Restricted access

A szerző áttekinti a kultúra temetőinek kerámia leletanyagát, azt vizsgálva, hogy abban milyen mértékben vannak jelen olyan típusok, elemek, amelyeket Bognár-Kutzián Ida a kultúra késői (B) fázisa jellegzetességeiként ismert fel. Ezt követően áttekinti mindazon edényféleséget, amelynek a kultúra belső időrendje szempontjából jelentősége lehet. Végül foglalkozik a polgár-basatanyai temető sírjainak időrendjével is.

Restricted access

Abstract

It appears a hopeless endeavour to create the catalogue raisonnée of Károly Markó the Elder's oeuvre, but the effort must not be given up. We are still a long way away from knowing the whole oeuvre, as it is very hard to set the works in chronological order. Clues are to be gleaned from the oeuvre, first of all the works that were shown in the Vienna and Pest exhibitions and are already identified.

Several pictures of the early, little known years exhibited in the showings of the Akademie der Bildenden Künste between 1826 and 1848 have been found recently and shed new light on the oeuvre. In the exhibition of the Pest Art Society the whole Markó family was involved, the identified paintings providing important information not only of the family but also of the Hungarian art life in general. In the appendix I list the items gleaned from the Viennese catalogues followed by the entire stock of the Pest exhibition. The two sets of data are a great addition to the future catalogue raisonnée and complement Mrs Gábor Ö. Pogány's first catalogue of works published in 1957.

The study discusses the emblematic Visegrád painting from the point of view of dating. Early in his career Markó depicted several castles the best known of which are the gouache adaptations of Josef Fischer's series. During his stay in Pest Markó changed over to oil, and I presume that Visegrád is a next step from the watercolour cycle of castles, as one of the first pieces – if not the very first piece – of his changing to oil painting in the 1820s. It was also dated to this period in the 2011 exhibition and catalogue (Károly Markó and His Circle. From Myth to Image). Finally, I try to clarify the circumstances of the genesis of another set of Markó paintings, those of the Great Plain, by arranging them into strict chronological order.

Restricted access

Az Anjou-kori újabb kályhacsempék a fontosabb csoportok bővülését eredményezték. A műhelykérdések és a kronológia revíziója egyúttal építéstörténeti kérdéseket is felvet. A régészeti források kritikai áttekintése –történeti adatok párhuzamba állításával –új keltezést ad.

Restricted access

A leggyakrabban a germán vandál etnikummal azonosított Przeworsk-kultúra magyarországi településeinek kutatása az elmúlt évtizedben fontos új eredményeket hozott. A tanulmány e római császárkori kultúrkör Magyarország területén feltárt településeinek legújabb kutatási eredményeit foglalja össze, illetve ennek alapján foglakozik a település terület kiterjedésével, a relatív kronológia problémájával, az anyagi kultúra fejlődésével és a kultúra kapcsolatrendszereivel.

Open access

József – Újvári Edit: Szimbólumtár . http://www.bkiado.hu/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm Szabó Anikó: Régi magyar kalendáriumok és a naptárreform. http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_naptartortenet_es_kronologia

Restricted access

A tanulmány a római kánonképződés folyamatának bemutatására tesz kísérletet három szöveghely alapján. A kérdés vizsgálatának megkerülhetetlen kiindulópontja Cicero Brutusa, amely az első próbálkozás a római irodalmi teljesítmény összegzésére és a görögökéhez viszonyított értékelésére. Ennek az előzménynek a kontextusában vizsgálom az id. Plinius Naturalis Historiajának (7, 107–117) és Quintilianus Institutiojának (10, 1, 46–131; 12, 10, 1–9) a görög és a római irodalom történetét áttekintő fejezeteit: az alkalmazott módszereket (irodalmi komparatisztika, vizuális analógia), a narratív egységek struktúráját szervező szempontokat (kronológia, korszakolás: görög és római, régi és új, műfajok szerinti csoportosítás), és igen fontos szempontként a szövegek terminológiáját. Mindezek eredményeként kibontakozik a római kánon alakulástörténete, mely a köztársaság korának utolsó századában vette kezdetét és a Flavius-korban teljesedett ki, s amely a világot birtokba vevő Imperium Romanum kulturális identitásának egyik irodalmi formájaként értelmezhető.

Restricted access

magyar kalendáriumok és a naptárreform. http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_naptartortenet_es_kronologia/regi_magyar_kalendariumok_es_a_naptarreform_2_4.html Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium . Mandala

Restricted access

Irodalom/References 1 A forradalom (2006) A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956–1963. Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Békés Cs

Open access