Search Results

You are looking at 1 - 10 of 72 items for :

  • "mate choice" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Restricted access

Az alternatív párválasztási stratégiák elméletében (Gross , 1996; Waynforth , 1998, 1999, 2000) főként a hímek intraszexuális versengésével kapcsolatban írták le azt a jelenséget, amelynek lényege, hogy kevésbé jó genetikai minőséggel bíró egyedek (alacsonyabb fizikai vonzerővel, magasabb aszimmetriaértékkel jellemzett), olyan alternatív párválasztási taktikát használnak, amely a reprodukcióhoz más szempontból fontos. Valószínűleg a nők között is működhet hasonló, az intraszexuális kompetícióval összefüggő szelekciós nyomás, amelynek eredményeként az eltérő fenotípusos minőségből fakadóan az egyének egymással versengő stratégiákat alkalmaznak genetikai sikerességük javítása érdekében. Hipotézisünk tesztelésére önként jelentkező nők arcát fényképeztük le, amelynek szépségét hétfokú skála segítségével, férfiakkal ítéltettük meg. A fotókra 15 különböző hajviseletet illesztettünk komputeres program segítségével, és arra kértük a (női és férfi) résztvevőket, hogy állítsanak fel rangsort aszerint, hogy melyik frizura a legelőnyösebb az adott archoz, és melyik kevésbé az. Így minden nővel kapcsolatban két adatsort kaptunk: 1. saját véleménye arcának megítéléséről, 2. a férfiak átlagolt véleménye ugyanarról a női arcról. A két hierarchia-sorrendet elemezve megtudtuk, hogy kik azok, akiknek a férfiak preferenciájával egybeesik saját döntésük, és kik azok, aki a férfiak értékítéletétől függetlenül alakítják véleményüket megjelenésükkel kapcsolatban. Ezenkívül a női válaszadókkal kérdőívet vettünk fel, ahol a hajviselettel és párválasztással kapcsolatos kérdések mellett regisztráltuk a cm-ben mért hajhosszat is. Eredményeink igazolták a predikciókat és megerősítették az alternatív párválasztási stratégiák elméletét.

Restricted access

Korábbi, az arc elemzésén alapuló vizsgálataink azzal a következtetéssel zárultak, hogy a fenotípusos illesztés modellje mellett bizonyos szexuális imprinting jellegű mechanizmusok is részt vesznek a párválasztásban. Jelenlegi kutatásunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a személyiségvonások esetében is kimutatható-e a szexuális imprinting hatása. Vizsgálatunkban 49 házaspár és azok szülei vettek részt, összesen 294 személy. Mindegyikükkel felvettük a Caprara-féle BIG FIVE kérdőívet, és a házaspárokat a s-EMBU retrospektív attachement teszt kitöltésére is megkértük. Hasonlóságot találtunk a férfiak felesége és anyjuk között a BFQ Szociális Kívánatosság és a Lelkiismeretesség faktorában, valamint kimutattuk, hogy az anyai nevelési stílus befolyásolja a férfiak párválasztását. A s-EMBU anyai Elutasítás faktora az Érzelmi stabilitás, az Érzelmi melegség faktor pedig a Barátságosság vonásban fejti ki hatását. Az anyai nevelési stílus pontosabb elemzésekor azt a meglepő eredményt kaptuk, hogy az anyjukkal „rosszabb” kapcsolatban lévő férfiak azok, akik igyekeznek anyjukhoz hasonló feleséget választani az Érzelmi stabilitás és a Szociális Kívánatosság személyiségvonásban. A női párválasztásban csupán egy tendencia jelzi a szexuális imprinting működését: az apjuktól magas Szeretetet tapasztaló nők férje és apjuk a Lelkiismeretesség faktorban hasonlítanak egymáshoz.

Restricted access

BERECZKEI, T., GYURIS, P., KÖVES, P. and BERNÁTH, L. (2002): Homogamy, genetic similarity, and imprinting; Parental influence on mate choice preferences. Personality and Individual Differences , 33 , 677-690. Homogamy, genetic

Restricted access
Journal of Evolutionary Psychology
Authors:
Jovana Vukovic
,
David R. Feinberg
,
Lisa DeBruine
,
Finlay G. Smith
, and
Benedict C. Jones

D. R. Feinberg 2009 Voice pitch alters mate-choice relevant perception in hunter-gatherers Proceedings of the Royal Society of London B 276

Restricted access

. G. F. Miller 2001 Aesthetic fitness: How sexual selection shaped artistic virtuosity as a fitness indicator and aesthetic preferences as mate choice criteria Bulletin of

Restricted access

Kötődés, gyermeki arcpreferenciák és a szexuális imprinting

Parental bonding, face preferences in childhood, and sexual imprinting

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Petra Gyuris
,
Ferenc Kocsor
, and
Tamás Bereczkei

. ( 1983 ). Optimal outbreeding . In P. P. G. Bateson (Ed.), Mate Choice (pp. 257 – 277 ). Cambridge : Cambridge University Press . Bereczkei , T. , Gyuris , P. and Weisfeld

Restricted access

Háttér és célok: Korábban az érzelemmentes, elköteleződés nélküli szexualitást az egyén individuális döntéseként, egyfajta intrapszichés változóként értelmezte a pszichológia, amely a Kinsey-jelentések (Kinsey és mtsai, 1948, 1953) óta igényt tart a jelenség egzakt, ellenőrizhető módszerekkel való kutatására. Mivel a szexualitás közvetlen kapcsolatban van a szaporodási sikerességgel, ennek mérése már régóta foglalkoztatja az evolúciós kutatókat is. Vizsgálatunk célja a Szocioszexuális Orientációs Kérdőív megújított változata (SOI-R) (Penke És Asendorpf, 2008) hazai hasznosíthatóságának ellenőrzése, a faktorstruktúra és a belső mutatók analízise. Módszer: mintánk (N=1472) három alcsoportból áll: nők (n=832), férfiak (n=513) és homoszexuális férfiak (n=127). A kérdőívet magyarra fordítottuk, és pszichometriai szempontból elemeztük. Konfirmációs faktoranalízist végeztünk a háromfaktoros modell illeszkedésének ellenőrzésére, a skálák belső megbízhatóságát Cronbach-α mutatóval vizsgáltuk, az életkor hatását Pearson-féle korrelációs együtthatóval teszteltük. Az alcsoportokat is összehasonlítottuk egymással egyszempontos varianciaanalízis, valamint Bonferroni-próba segítségével. Eredmények: a vizsgált populációban is elkülönül a három mért részminta szocioszexuális pontértéke: a nők csoportja alacsonyabb SO értéket mutat, mint a férfiaké, míg a legmagasabb SO pontszámot a homoszexuális férfiak adják. Az életkor előrehaladtával korlátlanabb szocioszexuális viselkedés mérhető a nők és férfiak csoportjában, miközben a szocioszexuális attitűd nem változik, a szocioszexuális vágy pedig csökken. A homoszexuális férfiaknál az életkor előrehaladtával az alkalmi szexuális kapcsolatokban való részvétel gyakorisága nő, és az ennek irányában mutatott attitűd megengedőbbé válik, a vágy azonban náluk független az életkortól. A Szexuális Stratégiák Elmélete és a Plurális Stratégia Modell segítségével megérthetjük, hogy a korlátlan, illetve korlátozott szocioszexualitásnak bizonyos körülmények között milyen adaptív értéke lehetett az emberi törzsfejlődés során. Következtetések: eredményeink azt mutatják, hogy a vizsgálatokban jól hasznosítható, megbízható mérőeszköz áll a magyar alanyokkal dolgozó kutatók rendelkezésére. Mivel a SOI-R meglehetősen prediktív eszköz a társas viselkedés személyiséggel, kötődéssel, hormonműködéssel összefüggő dimenzióinak feltárására, várhatóan számos kutatásban alkalmazzuk a machiavellizmus vizsgálatától a fizikai vonzerővel kapcsolatos párválasztási stratégiák elemzéséig.

Restricted access

. , & Duncan , L. A. ( 2010 ). Cultural variation in parental influence on mate choice . Cross-Cultural Research , 44 , 23 – 40 . Dubbs , S. L. , & Buunk , A. P. ( 2010 ). Parents

Open access
Journal of Evolutionary Psychology
Authors:
Paul J. Fraccaro
,
Benedict C. Jones
,
Jovana Vukovic
,
Finlay G. Smith
,
Christopher D. Watkins
,
David R. Feinberg
,
Anthony C. Little
, and
Lisa M. Debruine

Abstract

Although humans can raise and lower their voice pitch, it is not known whether such alterations can function to increase the likelihood of attracting preferred mates. Because men find higher-pitched women's voices more attractive, the voice pitch with which women speak to men may depend on the strength of their attraction to those men. Here, we measured voice pitch when women left voicemail messages for masculinized and feminized versions of a prototypical male face. We found that the difference in women's voice pitch between these two conditions positively correlated with the strength of their preference for masculinized versus feminized male faces, whereby women tended to speak with a higher voice pitch to the type of face they found more attractive (masculine or feminine). Speaking with a higher voice pitch when talking to the type of man they find most attractive may function to reduce the amount of mating effort that women expend in order to attract and retain preferred mates.

Restricted access