Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "megerősítő és feltáró" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A Tellegen Abszorpciós Skála részletes pszichometriai elemzése

Psychometric properties of the Tellegen Absorption Scale

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Sándor Rózsa
,
Ernő Hupuczi
,
László Martin
,
Béla Birkás
,
István Hartung
,
Rita Hargitai
,
József Varga
,
András Láng
,
István Tiringer
, and
János Kállai

Háttér

Az abszorpció mérésére a leggyakrabban a 34 tételes Tellegen Abszorpció Skálátalkalmazzák. Az önjellemző mérőeszköz széles körű elterjedtségének ellenére viszonylag‍csekély azon közlemények száma, amelyek a mérőeszköz részletes pszichometriai jellemzőinekfeltárására (pl. faktorszerkezet, skálák belső konzisztenciája) irányulnak.

Célkitűzés

Vizsgálatunk fő kérdésfeltevése az, hogy az abszorpció mennyire tekinthető önálló, látensdimenziónak, bontható-e további alfaktorokra, illetve az alfaktorokból képzett skálák milyen‍megbízhatóságúak, és mennyivel árnyalják a főskálán szerzett eredményeket. Kíváncsiakvoltunk arra is, hogy az 5-fokozatú Likert-skálás és a dichotóm válaszformátumok‍mennyire befolyásolják a mérőeszköz strukturális validitását és skáláinak belső homogenitását.

Módszerek

Az 5-fokozatú Likert-skálás válaszformátumú TAS-t összesen 1935hallgató töltötte ki, a dichotóm válaszformátumút pedig 399 személy. A mérőeszköz‍strukturális validitását feltáró és megerősítő faktorelemzések (pl. egyfaktoros modell, modellmásodrendű faktorral, bifaktoros modell), valamint parallel-elemzés segítségével‍vizsgáltuk. A kapott alksálák reliabilitását nemcsak a hagyományos módon (Cronbachalfa),hanem az általános faktor kontrollálása mellett is kiszámoltuk (hierarchikus omega,‍magyarázott közös variancia).

Eredmények

Az eredeti 34 tételes változatok (Likert-skálásés dichotóm válaszformátumú), illetve a feltáró faktorelemzések eredményei alapján rövidített‍23 tételes változat megerősítő faktorelemzései során egyértelműen a bifaktoroselrendezések adták a legjobb illeszkedési mutatókat és az általános faktor (főskála) megbízhatósága‍kiváló volt. Ezzel szemben az alkálák reliabilitása, az általános faktor kontrollálásamellett, már nem volt megfelelő. Az alkalmazható faktorok számának meghatározására‍a parallel-elemzés kiváló becslést adott, mind az 5-fokozatú Likert-skálás, mind adichotóm válaszformátum esetében az egydimenziós szerkezetet valószínűsítette.

Következtetések

A kapott eredményeink egyrészről alátámasztják azt, hogy az abszorpció egy látens pszichológiai változónak tekinthető, másrészről pedig a hagyományos statisztikaimódszerek korlátaira hívják fel a figyelmet, és a többféle módszer kombinált alkalmazásának‍hatékonyságát támasztják alá.

Open access

A Loyola Generativitás Skála (LGS-18) magyar nyelvű adaptációja

Hungarian adaptation of the Loyola Generativity Scale (LGS-18)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Izabella Ilea
,
Dániel Jenei
, and
Orsolya Vincze

Background and aims

In the 21st century, generativity has become an increasingly important concept in terms of the individual's well-being. It represents a general attitude of commitment towards a broader community and contribution to improving the world. The study aimed to create the Hungarian version of the Loyola Generativity Scale (LGS-18).

Method

In the first stage of the adaptation we tested the factor structure of the LGS scale, in the second and the third stages we examined the validity and the test-retest reliability of the scale. The study involved N = 624 participants (M age = 50.09; SDage = 8.58), who filled out the following questionnaires: Loyola Generativity Scale (LGS), Satisfaction with Life (SWLS-H), Rosenberg Self-esteem Scale (RSES-H), Sence of Coherence (SOC), Positive and Negative Affective Schedule (PANAS), Schwartz's Value Survey (SVS).

Results

The confirmatory and exploratory factor analysis approved the 18-items version of LGS with excellent reliability and stability. The constructs inserted into the validation showed consistency with the LGS-18 scale according to our expectations and to the data from the international literature.

Conclusions

The 18 item version of the Hungarian Loyola Generativity Scale (LGS-18) is proved to be a reliable and valid questionnaire for measuring adults' generativity.

Open access

Az Intim Kötődés Mérése (IBM-HU) kérdőív pszichometriai jellemzőinek bemutatása

Presentation of psychometric characteristics of the Intimate Bond Measurement questionnaire (IBM-HU)

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Éva Hadházi
and
Szabolcs Takács

Background: The Intimate Bond Measurement (IBM) questionnaire is suitable for determining and measuring the two main constructs of intimacy, the care and control dimensions, in international research, it is mainly used as a tool to measure intimacy in partnership. Aim: in our study we present the psychometric characteristics of the questionnaire on the Hungarian population. Method: 1318 persons (250 men, 1068 women; average age 34.77 years, SD = 10.91 years) filled in self-reporting questionnaires in a cross-sectional study, beside the demographic data: Intimate Bond Measurement, Relationship Assessment Scale, Experiences in Close Relationships – Relationship Structures, Parental Bonding Instrument, Trait Anxiety Inventory, Zung Self-Rating Depression Scale and The MOS Social Support Survey. Results: Due to the confirmatory and exploratory factor analysis, the same factor structure outlined as shown by international literature. The Cronbach's alpha values are high enough (Care Scale: 0.94; Control Scale: 0.91) and scales correlated negatively (r = −0.58, p < 0,01). The degree of intimacy was independent of socio-demographic factors (gender, education, place of residence, income situation, marital status, presence and number of children). People who were self-reported to suffer from chronic illnesses and those who were treated for mental reasons were distinguished from the sine morbo group. And in the values of the care scale they were below those that did not have such characteristics, while the values of the control scale were significantly higher for those receiving treatment for psychological reasons. The correlation of intimacy with other factors was only considered where the correlation coefficient reached 0.3. The relationship satisfaction showed strong, positive correlation with care, and negative with control. Care negatively while control is positively correlated with the scale of avoidance and anxiety of adult attachment with partner. From parental bonding, the paternal restriction arises in the group of those who are treated for mental problems: the more restrictive their father was, the less caring and the more controlling they find their partner. Depression and trait anxiety showed a negative correlation with care perception, although not everywhere reached the relevant level. The perception of control was only associated with depression and trait anxiety in patients with chronic disease. We found a positive correlation of all three dimensions of social support with care, and a consistent negative correlation with control, but their strength was quite variable. Conclusions: IBM-HU can be considered a reliable and valid measurement tool for the care and control dimensions of intimacy.

Open access