Search Results

You are looking at 1 - 10 of 79 items for :

  • "menedzsment" x
Clear All

Absztrakt

A terminológiai munka értelmét a nyereségérdekelt vállalkozások vezetői egyre nagyobb számban ismerik föl, ám a terminológiai munkafolyamat hasznáról már jóval kevesebbet tudnak, ezért amikor arról döntenek, hogy vállalkozásuknál bevezetik-e a rendszeres, szervezett terminológiai munkát (a terminológiai munkafolyamatot), a szokásos pénzügyi-gazdasági megfontolások helyett inkább a minőség javítása, a vállalkozás hírnevének megőrzése és ehhez hasonló egyéb érvek alapján döntenek. Ebben a cikkben kimutatom, hogy a terminológiai munka gazdasági haszna számítható, és a terminológiai munkafolyamat költségeit és hasznát egybevetve gazdasági szempontból is ésszerűen megalapozható a bevezetéséről hozott döntés. Először a minőségirányítás pénzügyi és gazdasági mutatói alapján elemzem a terminológiai munkát, majd négy esettanulmányt mutatok be a különféle megvalósítási modellek számítási módszereinek szemléltetésére.

Restricted access

Az 80-as és 90-es években a technológia felgyorsult fejlődése számos változást hozott a legtöbb tudományban, sőt még a vállalkozási formák területén is. A klasszikus értéklánc átalakult, az egyetemek tudományos központjai nagyobb figyelmet kaptak, és egyre fo_f

Restricted access
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz and Marta Jaworska

Absztrakt:

A tanulmány két viszonylag új felsőoktatási reformot vizsgál Lengyelországban és Magyarországon. Mindkettő egyfajta board (felügyelő testület) bevezetésére irányult különböző elnevezéssel. Az összehasonlító tanulmány alapja a két ország közös (kommunista) múltja, földrajzi helyzete (kelet-közép-európai térség) és a humboldti egyetemi modell öröksége. Az elemzés a reformok előzményeinek bemutatása után magát a két nemzeti reformot vizsgálja, megvilágítva a különbségeket és hasonlóságokat a lengyel egyetemi tanács és a magyar konzisztórium felépítése, hatásköre és felelőssége, valamint az egyetemi autonómiához való viszonya tekintetében. Ezzel is hozzá kíván járulni a boardizmusról jelenleg folyó szakmai diskurzushoz, értékelvén annak bevezetését e két (hasonló) nemzeti felsőoktatásban.

Open access
Authors: József Berács, Graham Hooley, Sheelagh Matear, László Sajtos and Tamara Keszey

Marketing 63 146 163 Barakonyi K. (2000): Stratégiaalkotás II. Stratégiai menedzsment. Budapest: Nemzetközi

Restricted access

–76. 12 Hidegh, A. (2018) Az emberierőforrás-menedzsment habermasi kritikája. Replika, Vol. 106–107. No. 1–2. pp. 77–96. DOI: 10.32564/106-107.5. 13

Open access

A tanulmány a közigazgatási (menedzsment)reformok olyan területére –a vizsgált reformok értékelhetőségének szükségességére és az ezzel kapcsolatos konceptualizálási és operacionalizálási nehézségekre –fókuszál, amely a hazai szakirodalomban leginkább elaprózott formában jelenik meg. Az alapvetően problémafelvetőírás példálózó jelleggel említ néhány olyan elvi lehetőséget, amelyek az irodalomban felmerültek, vagy amelyek használhatósága a témával kapcsolatos irodalom megállapítŕ_

Restricted access
Authors: Dóra Endrei, Lajos Kollár, József Bódis, Gábor Imhof, Antal Zemplényi, Gábor Vas and Imre Boncz

teljesítményvolumen-korlát hatásai a kórházak magatartására a HBCs alapú finanszírozás kontextusában. I. rész. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben, 2006, 5(8) , , 20–28. Molnár Márk P

Restricted access

Az európai felsőoktatás alapvető átalakuláson megy át, olyanon, amely sokkal több mint egy új felsőoktatási forma, új felsőoktatás-menedzsment bevezetése. Most történik meg a 19. század elején alapított, majd az USA egyetemi világa által megújított modern felsőoktatás lecserélése egy új, posztmodern felsőoktatási stratégiára. Írásom a kérdéses modellek rövid áttekintése után bemutatja, hogy a tanulási eredményekre orientálódó tartalomtervezés ennek a posztmodern egyetemnek az egyik meghatározó komponense. Az írás utolsó részében a bölcsészettudomány és az irodalomtudomány egyetemi képzési programjainak leírási példáit adjuk meg.

Restricted access

A menedzsment tudományok kutatói egyetértenek abban, hogy a tudás megosztása a szervezeti tanulás alkotóeleme, illetve a tanuló szervezet egyik lényegi jellemzője. A tanulmányban a tudásmegosztás jelenségét önérdekkövető egyének cselekvéseként konceptualizáljuk, s abból indulunk ki, hogy ezeket a cselekvéseket - mint bármely más cselekvéseket a gazdasági rendszerelméletben - különféle koordináló intézmények szabályozzák. Amellett érvelünk, hogy a tudásmegosztás folyamata hatékonyabban megy végbe akkor, ha a tudásmegosztás szereplőinek cselekvését a reciprocitás normája szabályozza. Ezzel szemben, hatékonysági veszteségek mutatkoznak azokban az esetekben, amikor a tudás megosztását bürokratikus módon szabályozzák, illetve akkor, amikor a szereplők magatartását a tudásmegosztás folyamatában a piaci elvek és normák vezérlik.

Restricted access

Gresz M.: Hány beteg fekszik kórházainkban? Egészségügyi mutatók értelmezése és használatának problémái az aktív fekvőbeteg-ellátásban. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben, 2009, 2 , 17

Restricted access