Search Results

You are looking at 1 - 10 of 64 items for :

  • "migráció" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Migráció és oktatás. Szakirodalmi körkép

Migration and Education: Literary Overview

Educatio
Author: Julianna Mrázik

. (2015) Szuverenitás és a migráció – a migránsok egyes csoportjainak jogi helyzete . Polgári Szemle , Vol. 11. No. 4–6. oldalszám nélkül. 4 EMN (2012) Gyakorlati lépések az

Open access

Migráció és munkapiac. Az EU-tagság 15 éve

Migration and Labour Market – Reflections on the 15 Years of EU Membership

Educatio
Author: Ágnes Hárs

) Csatlakozás és csalatkozás – a magyar munkaerőpiac és a migráció. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport 2008 . Budapest, Tárki. pp. 108–128. 13 Hárs Á. (2009

Open access

Intézményi bizalom és elvándorlási hajlandóság

Institutional Trust and Migration Intentions

Educatio
Author: József Golovics

Data Analysis. Journal of Politics and Law , Vol. 6. No. 1. pp. 142–148. 21 Sik E. (2003). A migrációs potenciál kutatásának alapfogalmai. In: Örkény A. (ed.) Menni vagy

Open access

migráció . Budapest, ELTE TÁTK. http://tatk.elte.hu/file/Csepeli-Orkeny_Nemzet_es_migrac.pdf . [Letöltve: 2017. 10. 06.] 13 Forray R. K. (1997) Az iskola és a cigány család

Open access

Migráció: haszonmaximalizálás, költségminimalizálás

Migration. Profit Maximisation, Cost Minimisation

Educatio
Author: István Erdős
Open access

HORVÁT M. T. (megjelenés alatt) Gondolatok a migráció identitásmódosíto hatásairól: Magyarországon élő, vajdasági származású magyar fiatalok helyidentitásának vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia Gondolatok a migráció

Restricted access

A talajból és természetes ásványból feltáródó kálium forgalmát - elsősorban az ásványi összetételre gyakorolt hatásait - tanulmányoztuk gyökérközegben, valamint gyökérhatás nélkül, azonos feltételek között kezelt talajban. Megvizsgáltuk a bányatermék ortoklászőrlemény hatását a talajra, a kukorica gyökérsűrűségére és K-felvételére, valamint az agyagásványokra. Nagyadagú földpátkezelés hatására a kukorica gyökérsűrűsége jelentősen csökkent, míg K-felvétele nőtt. A montmorillonit társulásainak viszonyát tanulmányozva azt tapasztaltuk, hogy a kísérleti talajban leggyakoribb közberétegződés a montmorillonit-illit formáció. A társulásokban több a rendezetlen, mint a rendezett illit szerkezet. A rendezetlenség növekedésének oka lehet a mesterségesen előállított magas káliumszint. Ha az egyéb feltételek adottak, a K-felesleg részvételével létrejöhetnek olyan ad hoc szerkezetek, melyeknek szabad töltésfeleslege lehetővé teszi részvételüket közberétegződés kialakulásában. Az plagioklász (A+A) és ortoklász (O) mennyiségi viszonyának az ortoklász irányába történő elmozdulásának okát is ebben látjuk. Mennyiségileg a következő társulás a montmorillonit-csillám és a montmorillonit-klorit rétegződés. A leírtakon kívül a mintában még meghatároztunk vas- és nátrium-montmorillonitot is. A kukorica gyökérkörnyezetéből származó mintában a 25%-os ortoklász-terhelésnél a röntgenamorf rész mennyisége jelentősen növekedett. Ezt a jelenséget gyökérhatásnak tulajdonítjuk. A pásztázó elektronmikroszkóp (PEM) és transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatokkal, különböző technikák alkalmazásával, az archívumunkból kiválasztott néhány példán bemutattuk azokat a topográfiai és fizikai változásokat, mállás és újraképződés egy pillanatát, melyek a különböző ásvány-alakulatokat létrehozzák.

Restricted access

, 1991. Brain Drain Issues in Europe. Kiss Judit (1993) Nemzetközi migráció: tények, tendenciák és távlatok (Kelet-Európa és a nemzetközi

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Róbert Pónusz, Dalma Kovács, László Bence Raposa, Márta Hock, Tamás Decsi, János Kránicz, and Dóra Endrei

Absztrakt

Bevezetés: A magyar egészségügyi szférában munkát vállaló szakdolgozók körében növekvő tendenciát mutat a külföldi munkavállalás. Célkitűzés: A szerzők célja a magyar gyógytornászok migrációs és pályaelhagyási magatartásának, illetve a hátterében lévő főbb kiváltó tényezők bemutatása. Módszer: 2014. áprilistól augusztusig országos felmérést végeztek a Magyarországon munkát vállaló gyógytornászok körében. Összesen 215 fő vett részt a felmérésben. Eredmények: Az eredmények szerint az életkor (p<0,05), illetve a munkahelyen tapasztalható anyagi megbecsülés mértéke (p<0,01) számottevő hatást gyakorol a migrációs gondolatok megjelenésére. Azon gyógytornászok, akik nem érzik anyagilag megbecsültnek magukat, több mint 55-szörös eséllyel vállalhatnak munkát az országhatáron kívül (OR = 55,28, CI [95%] = 18,85–162,12). Ennek hátterében lévő leggyakoribb okok az anyagi és erkölcsi megbecsüléssel kapcsolatos elégedetlenség (p<0,01) mindkét esetben). Következtetések: Annak érdekében, hogy megelőzzük a szakképzett gyógytornászok külföldi munkavállalását, illetve pályaelhagyását, szükséges növelni az anyagi és erkölcsi megbecsülés mértékét a magyar egészségügyi ellátórendszerben. Orv. Hetil., 2016, 157(9), 342–349.

Restricted access

A biomassza előállításának és energetikai célú hasznosításának társadalmi hatásai a szakértők által leírtak alapján rendkívül pozitívnak mutatkoztak. Az elmúlt tíz év adatait alapul véve mindez nem jelenthető ki egyértelműen, tekintettel arra, hogy a statisztikai adatok elemzése bizonyos esetekben nem támasztja alá a korábbi tanulmányokban leírtakat.A biomassza energetikai célú hasznosítása ugyan képes munkahelyeket teremteni — a szántóföldeken, az erdőgazdálkodásban, a logisztikában, valamint az erőművekben — és emelni a térségek életszínvonalát, azonban az alacsony képzettségűek számára csak szezonális foglalkoztatást biztosít. Az előirányzott hatások megkérdőjelezhetőségét vetíti előre továbbá, hogy az elmúlt évek és napjaink migrációs adatait vizsgálva az idősorelemzés eredményei alapján sem történt érdemi változás.Összességében a biomassza társadalmi hatásai elmaradnak a várakozásoktól, aminek számos oka lehet; egyrészt a hatások hosszabb távon jelenthetnek pozitív változást, másrészt napjainkban túl optimisták a várakozások, továbbá globális és egyes regionális változók dominálják a biomassza társadalmi hatásait.

Restricted access