Search Results

You are looking at 1 - 10 of 309 items for :

  • "modernisation" x
  • All content x
Clear All

Anderson, P. (1974): Lineages of the Absolutist State . NLB, London. Apter, D. E. (1965): The Politics of Modernization . University of Chicago Press, Chicago

Restricted access

. Beck, Ulrich – Giddens, Anthony – Lasch, Scott (1994): Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order . Stanford University Press, Stanford. Bell, Daniel (1976): The Cultural

Restricted access

A tanulmány a rendszerváltásokkal tarkított XX. századi magyar társadalomtörténet egyfajta szociológiai feldolgozására vállalkozik, megkísérelve értelmezni a századelő „agrártársadalmától” az „ipari”, majd a századvég „szolgáltatói” társadalmáig tartó átalakulási folyamatokat. Ehhez segítségül hív olyan kortársakat, akik elkötelezett támogatói voltak a magyar modernizációnak, így nem csupán a mindenkori leegyszerűsítő politikai-ideológiai társadalom- és történelemképeken léptek túl, de erőfeszítéseket is tettek koruk és a magyar fejlődés sajátosságainak feltárására. Ugyanis, ha esetünkben az „agrárról” az „iparira”, majd onnan a „szolgáltatói” társadalomra való áttérést a körülményekkel adekvátabban szeretnénk leírni, akkor egyfelől olyan megjelöléseket szükséges használni, mint a „feudálkapitalista agrár”, az „államszocialista ipari” és az „újkapitalista posztindusztriális” társadalom. Másfelől az adott időszakot érteni-értelmezni akaró kortársak olyan fogalmakat használtak koruk állapotának adekvátabb leírására, mint „szinlelt kapitálizmus”, „quasi-fejlett” szocialista „ipari” vagy „latin-amerikai” típusú (félperifériás) újkapitalista társadalom. Nos, ezek kétségkívül furcsa és meglepő fogalmak a magyar átalakulás-fejlődés leírására, még azok számára is, akik rendelkeznek ismeretekkel olyan problémák felvetődéséről, mint az iparosodás „megkésettsége”, a „felzárkózás” kényszere, a „szervetlen” fejlődés vagy a „centrum–félperiféria–periféria” viszonyrendszer. Ezek ugyanis szembesítenek bennünket azzal a ténnyel, hogy hazánkban a történetileg jelentős változások a társadalom életébe történő rapid és erőszakos politikai-ideológiai beavatkozások, rendszerváltások nyomán zajlottak a XX. században – minden esetben a világgazdasági-nagyhatalmi változások nyomán –, egy-másfél évtized alatt meglepően gyors (gyökeres) strukturális átalakulásokat mutatva. Meglepőnek azért tartjuk ezeket az „ugrásszerű” változásokat, mert ismereteink szerint nem előzték meg őket sem olyan nagyságrendű évtizedes belső felhalmozások-innovációk, sem olyan külső tőkeallokációk, piacszerzések stb., amelyek alapját képezhették volna ilyen léptékű váltásoknak.

Restricted access

" Novels: Problems of "Modernization" and "Archaization". In: Bauer, R., Fokkema, D. & De Graat, M. (eds.) Proceedings of the XIIth Congress of the International Comparative Literature Association / Actes Du XIIe Congrès De L'association Internationale De

Restricted access

’s opinion and energetic conception for modernization of the Széchenyi István University in Győr (in Hungarian), unpublished expert’s opinion, KondiCAD Mérnökiroda Kft, Győr, 2008. Zádor O. Preliminary examination of roofs and

Restricted access

1 Introduction The modernization process of Wuhan can be seen as the epitome of the modernization of thousands of Chinese cities. With a history of more than two thousand years, it was once one of the ‘four famous towns’ and ‘the most prosperous

Open access

. , Uguz S. Planning as a tool for modernization in Turkey: The case of Herman Jansen's plan for Mersin , Journal of the Faculty of Architecture, Middle East Technical University Vol. 29 , No. 2 , 2012 , pp. 1 – 34

Restricted access

A modernizációfogalom relevanciáját vizsgálom a mai világban és a mai Magyarországon Kulcsár Kálmán Delphi-cikke nyomán. Noha a modernizáció fontos szempont a XX. századi társadalomtörténetben, nimbusza napjainkra megkopott. Nem lehet többé iránytű, vezéreszme vagy „célfüggvény”, mert nem világos, hová vezet. Rámutatok, hogy a modernizáció kritikátlan erőltetése a világot csapdába viheti, és Magyarország távlati problémáira sem ad önmagában megoldást. Tényekkel szembesítve vitatom az ország helyzetének a vitaindító cikkben adott elemzését is.

Restricted access

Introducing the two-tier banking system in 1987 was a pivotal step in modernising the Hungarian economy. For the last two decades the Hungarian banking industry has significantly changed regarding ownership, institutional and market structures. The quality of financial services has considerably improved. Financial deepening has taken place as a result of organic developments as well as government policies. Bank clients have, no doubt, gained a lot in terms of quality and price of services. However, as international comparisons of market efficiency demonstrate, elimination of oligopolistic market structures in retail banking should further enhance consumer welfare.

Restricted access

The research topic contributes to the possibilities of energy performance modernization in ‘Squirell Garden’ Nursery School in Csurgó, Hungary. The building bears a special importance for my family and for me, since my mother works there, and I used to attend it as a child. The aim is to achieve an improvement that fulfills the infrastructural requirements set for modern, 21st century nursery schools, that improves the comfort level of children and teachers in the nursery school, makes the maintenance of the facilities more economical and in conformity with regulations, and enhances the quality of education as well as the visual appearance of the building. The target group of the modernization consists of the nursery-school children, parents, nursery-school teachers and nannies, the local government of Csurgó. The study and the calculations implemented are giving a general idea about modernization possibilities of a vintage, since decades unrefurbished kindergarten building, focusing on comfort and low energy consumption.

Restricted access