Search Results

You are looking at 1 - 10 of 39 items for :

  • "munkamemória" x
Clear All
Authors: Dezső Németh, Rozália Eszter Ivády, Márton Miháltz, Attila Krajcsi and Csaba Pléh

Racsmány M. (2004) A munkamemória szerepe a megismerésben . Akadémiai Kiadó, Budapest A munkamemória szerepe a megismerésben Racsmány M

Restricted access

A tanulmány első részében áttekintjük a hallássérültek által alkalmazott kódolási típusokat a rövid távú emlékezetben. A siketeknél a legtöbb esetben hiányzik a hallóknál használt fonetikai-akusztikai kód, viszont képesek bizonyos mértékben az artikulációs kód alkalmazására. Világossá vált az is, hogy lehetséges az információk jelbeli kódolása, abban az esetben ha az ingerek bemutatása is ebben a modalitásban történik. A jelnyelvbeli kód használata a rövid távú memória feladatokban a feladat jellegétől és a vizsgált személyek képességeitől, nyelvi kompetenciájától egyaránt függ. A siketek kisebb rövid távú memória kapacitása ellenére a munkamemória feladatokban hasonlóan teljesítenek, mint halló társaik, ami arra utal, hogy a siketek számára is hasonló erőforrások állnak rendelkezésre, ha a nyelvi információk online manipulációjáról van szó. Az auditív rendszer nagyon hatékony a különböző hangok sorrendjének megtartásában, és lehetséges, hogy a hallók és a siketek eltérően kódolják a szeriális információkat (a rövid távú memória kapacitásbeli különbségei ebből is származhatnak), az előbbiek sorrendi, míg a jelölők téri kódolási stratégiára támaszkodnak. A jelnyelv sajátos lehetőséget kínál a nyelv neuronális szerveződésének tanulmányozására. A tanulmány második részében megvizsgáljuk, hogy az eltérő szenzoros bemenet hogyan befolyásolja a nyelv kérgi reprezentációját. Igazából a hangos beszéd és a jelnyelv estében is hasonló kérgi aktivációs mintázatot figyelhetünk meg, ami arra utal, hogy a nyelvi feldolgozás kérgi központjainak szerveződését nem a különböző szenzoros modalitások határozzák meg, hanem a természetes nyelvek belső szerkezete.

Restricted access
Authors: Kovács Kristóf, Faragó Boglárka, Kövi Zsuzsanna, Rózsa Sándor and Dávid Mária

. Janacsek , K. , Tánczos T. , Mészáros T. és Németh D. ( 2009 ). A munkamemória új magyar nyelvu neuropszichológiai méroeljárása: a Hallási Mondatterjedelem Teszt (HMT) xx . Magyar Pszichológiai Szemle , ( 2 ), 406

Restricted access
Authors: Mihály Racsmány, Ágnes Lukács, Dezső Németh and Csaba Pléh

A verbális munkamemória feladata a „beszédszerű”információk átmeneti tárolása és frissítése, kapacitásában jelentős egyéni különbségek figyelhetőek meg, amelyek egy sor kognitív funkció működését modulálják. A verbális munkamemória kapacitásának felmérésére számos diagnosztikai eszköz vált széles körben alkalmazottá, de ezek magyar nyelvű változatai eddig csak szórványos kísérleti vizsgálatokban láttak napvilágot. A verbális munkamemória-tárolási és -frissítési komponensei rendkívüli módon érzékenyek az adott információ hosszúságára, kimondási idejére, fonológiai szerveződésére, így az elsősorban angol nyelvű eszközök mutatói csak korlátozottan voltak használhatóak a magyar nyelvű vizsgálatok számára. Kutatócsoportunk ezt a hiányt pótolta, amikor elkészítette a három legismertebb verbális munkamemória-feladat: a számterjedelmi teszt, az álszóteszt és az olvasásterjedelmi teszt magyar nyelvű változatait. Ebben a tanulmányban a feladatsorokkal együtt közreadjuk a feladatokkal kapcsolatos normatív adatokat is.

Restricted access
Authors: András Csanádi, Szabolcs Gergő Harsányi and Dezső Németh

alatt): A munkamemória új neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt (HMT) . Magyar Pszichológiai Szemle . 15. Kossowska , M. ( 2007 ): The role of cognitive

Restricted access

A nyelvtanulás sikerében legfontosabb szerepet játszó két kognitív változó a nyelvérzék és a munkamemória. Kutatásunk a verbális munkamemória, a nyelvérzék és a nyelvtudás kapcsolatát vizsgálja egy budapesti két tannyelvű gimnázium (angol) nyelvi előkészítő évfolyamának diákjai között. A nyelvérzék komponensei közül az idegen nyelvi szabályok felismerésének képessége mutatta a legjelentősebb kapcsolatot az idegen nyelvi teljesítménnyel. A verbális munkamemória terjedelem közepesen erős kapcsolatban állt az elsajátított idegen nyelvi szókinccsel és nyelvtani tudással, valamint az idegen nyelvi beszéd folyékonyságával. Eredményeink alapján azt feltételezzük, hogy a verbális munkamemória nemcsak az idegen nyelvi szavak, illetve a nyelvi elemek sorrendjének megtanulásában játszik szerepet, hanem abban is, hogy a megszerzett tudást a nyelvtanuló sikeresen elő tudja hívni, és hogy a figyelmét hatékonyan tudja megosztani a tartalmi tervezés és a nyelvi kivitelezés között. Kutatásunkban nem találtunk összefüggést a nyelvérzék és a verbális munkamemória terjedelem között, amely azt jelzi, hogy e két változó egymástól függetlenül járul hozzá a nyelvtanulás sikeréhez.

Restricted access

. Janacsek K. , Tánczos , T. , Mészáros , T. , Németh D. ( 2009 ): A munkamemória új neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt (HMT) . Magyar Pszichológiai Szemle , 64 ( 2 ), 385 – 406

Restricted access

A kísérlet az idegen nyelvi beszédhangok hatását vizsgálja a rövid távú verbális emlékezeti teljesítményre. A fonológiai tár kapacitását és az emléknyomok pontosságát álszóteszt segítségével mértük, melynek során a vizsgálati személyeknek kizárólag anyanyelvi fonémákból álló, illetve idegen beszédhangokat is tartalmazó ingerszavakat kellett visszamondaniuk. A válaszok kiértékelésekor kiemelt szempont volt a különbözo produkciós tényezok - különösen az akcentus - kontrollálása. A két ingertípus felidézése között szignifikáns különbség mutatkozott, ami arra utal, hogy a nem anyanyelvi beszédhangok jelenléte nagymértékben nehezíti a rövid távú fonológiai reprezentációk megtartását, és ezen keresztül kihat az idegennyelv-elsajátítás teljes folyamatára. Vizsgálatunk egyben egy újszeru módszertani keretet is kínál a verbális munkamemória szókincs-elsajátításra gyakorolt hatásának elemzéséhez.

Restricted access
Authors: Karolina Janacsek, Tímea Tánczos, Tünde Mészáros and Dezső Németh

., Wynn , V. (1994) Counting on working memory in arithmetic problem solving. Memory and Cognition, 22, 395–410. Magyari L., Németh D. (2003) Verbális munkamemória és szövegmegértés. Tudomány és lélek, 6

Restricted access

Janacsek T Tánczos T Mészáros D Németh 2009 A munkamemória új

Restricted access