Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "narratív perspektíva" x
  • All content x
Clear All

A szociálismegismerés-kutatás számos mentális funkció (például gondolkodás, érzelem, motiváció) vizsgálatában alkalmazza a narratív megközelítést, ugyanakkor a narratív struktúra sajátos jellemzőinek szerepe kevés figyelmet kap. Ebben a tanulmányban a narratív perspektíva szerepét vizsgálom. Meghatározom a narratív perspektíva fogalmát és három variációját is (visszatekintő, újraátélő és átélő narratív perspektíva). A narratív perspektíva szerepét tárgyaló narratológiai és diszkurzív elemzések, illetve pszichológiai vizsgálatok áttekintése után hipotéziseket fogalmazok meg a narratív perspektíva és az elbeszélő személy aktuális állapotának minősége (koherenciája, érzelmi intenzitása és a múltbeli tapasztalatok újraszerkesztése) közötti összefüggésről. A hipotéziseket személypercepciós vizsgálatban teszteltem. A résztvevők (26 pszichoterapeuta és 61 laikus) olyan rövid élettörténeti narratívumok elbeszélőit jellemezték, akik identitásuk szempontjából fontos életeseményeket idéztek fel. Az eredmények azt mutatják, hogy a narratív perspektívának jelentős hatása van az elbeszélő személy észlelésére. A visszatekintő narratív perspektívájú elbeszélő személy koherensebb, szociálisan értékesebb, illetve kevésbé impulzív és szorongó, mint az ugyanazon eseményt újraátélő vagy átélő narratív perspektívával elbeszélő személy. Az összefüggés azt a következtetést támogatja, amely szerint a narratív perspektíva részt vesz a felidézett tapasztalatok érzelmi regulációjában.

Restricted access

) Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva . Új Mandátum, Budapest Pólya, T., Ferenczhalmy R., Fülöp É., Vincze O. (2007) A pszichológiai perspektíva előfordulása történelem tankönyvi

Restricted access

. Budapest: Animula Kiadó. Berán E. (2009). A narratív perspektíva szabályozó szerepe a terápiás diskurzusban . Doktori Disszertáció. Budapest: ELTE, Pszichológiatudományi Doktori Iskola. Berán E. és

Restricted access

helyzetben . Lélekelemzés , 2 , 48 – 63 . 8. Berán Eszter ( 2009 ): A narratív perspektíva szabályozó szerepe a terápiás diskurzusban . Doktori disszertáció

Restricted access

Irodalom Berán , E. ( 2009 ). A narratív perspektíva szabályozó szerepe a terápiás diskurzusban . Doktori disszertáció, ELTE, PPK

Restricted access

Pólya T. (2007). Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva . Budapest: Új Mandátum Kiadó. Pólya T Identitás az

Restricted access

Polcz , A. ( 1989 ). A halál iskolája. Budapest : Magvető Kiadó Pólya , T. ( 2007 ). Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív

Open access

László J., Pólya T. (1998) A narratív perspektíva szerepe kognitív-kulturális kontextusban. In László J. (szerk.) Élettörtenet és megismerés. Tanulmányok Pataki Ferenc tisztelétere . 72-86. Scientia Humana, Budapest

Restricted access

László T Pólya 1998 A narratív perspektíva szerepe kognitív-kulturális kontextusban J é László

Restricted access

, László János ( 2010 ): A narratív perspektíva szerepe a történelemkönyvekben . Magyar Pszichológiai Szemle , 65 ( 4 ), 571 – 595 . 51. Weber , R. P. ( 1983 ): Measurement models for

Restricted access