Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "nemkívánatos esemény" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A nemkívánatos események általános okai és kezelési lehetőségei az egészségügyben.

Eredmények és tanulságok a hazai NEVES jelentési és tanulórendszerbe érkezett jelentések alapján

Aggregate causes of adverse events and possible methods to mitigate them within healthcare.

Results and lessons learned based on the reports sent to the Hungarian NEVES reporting and learning system
Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Belicza
,
Viktor Dombrádi
,
Gergely Mikesy
, and
Erika Sinka Lászlóné Adamik

Összefoglaló. Bevezetés: Hazánkban 2007-ben indult el a NEVES (NEm Várt ESemények) rendszer, amelybe az eltelt időszakban több mint 26,5 ezer nemkívánatos eseményre vonatkozó jelentés érkezett. A jelentések feldolgozásával hét témakörben készültek oki kutatások és ajánlások a feltárt okok megelőzésére. Célkitűzés: Az oki kutatások eredményei alapján a hazai ellátási gyakorlatban meglévő legfontosabb, nemkívánatos eseményhez vezető általános okok azonosítása és ajánlások megfogalmazása a kezelésükre. Módszerek: Témakörönként végeztünk szakirodalmi kutatást a lehetséges okok és kezelési lehetőségek feltárására. Leíró statisztikai elemzéseket alkalmaztunk a jelentések adatai alapján az összefüggések megállapítására, majd Ishikawa-diagrammal kerestük az alapvető okokat. Fókuszcsoportos megbeszélések alapján gyűjtöttünk lehetséges megoldásokat. A munkacsoportok eredményeiből összefoglaló táblázatokat készítettünk. Eredmények: Kilenc fő oki csoport volt meghatározható: a szabályozás, szabálykövetés, a végzett tevékenységek hiányosságai; az eseményekből való tanulás hiánya; az oktatás, a humánerőforrás, a kommunikáció és dokumentálás, illetve az eszközhasználat, infrastruktúra problémái. A megoldási javaslatok hat csoportba sorolhatók: a szabályozások kialakításával és a gyakorlati alkalmazás elérésével kapcsolatos teendők; az oktatások megszervezése és lebonyolítása; beszerzés a szükségletek alapján; a kommunikáció fejlesztése; tanulás a hibákból, nemkívánatos eseményekből; motivációs eszközök alkalmazása. Következtetés: Az előforduló nemkívánatos események oki szerkezete hasonló mintázatú, ezért az eseményekről szóló információk gyűjtése, elemzése alapján megállapíthatók a legfontosabb kezelendő okok. Az országos szintű elemzések kiinduló pontot jelenthetnek a helyi sajátosságok és fejlesztési irányok azonosítására. A kutatások alapján feltárt működési gyengeségek kiküszöbölésével, kezelésével nemcsak a kutatásba bevont témakörökben, hanem általánosságban is javulhat a betegellátás biztonsága. Ehhez elkötelezett vezetés, a változtatások meghatározáshoz betegbiztonsági ismeretek és szemlélet, illetve változtatási hajlandóság szükséges. Orv Hetil. 2022; 163(6): 236–245.

Summary. Introduction: In 2007, the NEVES system started its operation in Hungary. Ever since, more than 26.5 thousand adverse events reports arrived. By analysing these reports, causal research was conducted and recommendations were made to prevent these causes. Objective: Based on the results of the causal research, the identification of the most important causes of adverse events within the Hungarian healthcare settings, and the creation of recommendations on how to tackle these causes. Methods: To identify possible causes and actions that can be made, a literature survey was conducted for each area. Descriptive statistics was conducted to identify possible associations, after which Ishikawa chart was used to search for possible root-causes. Possible solutions were gathered via focus groups discussions. Summary tables were created based on the results of these focus groups. Results: Nine main groups of causes were identified: regulation; following regulations; shortcomings of activities that should be carried out; not learning from previous events; education; human resources; communication and documentation; the usage of devices; problems with the infrastructure. The recommended solutions can be grouped into six areas: actions regarding the creation and everyday usage of regulations; organising and conducting educations; procurement based on needs; improving communications; learning from mistakes and adverse events; using motivation tools. Conclusion: The analysis made at the national level can be the basis to identify local circumstances and areas of improvement. This requires dedicated leadership, adequate patient safety knowledge and perspective to achieve changes and willingness to make changes. Orv Hetil. 2022; 163(6): 236–245.

Open access

Absztrakt

A ramucirumab egy humanizált vascularis endothelialis növekedési faktor receptor-2 elleni monoklonális antitest, amely megakadályozza a vascularis endothelialis növekedési faktor-A, -C és -D ligandok kötődését. Gátolja továbbá a p44/p42 mitogén aktiválta proteinkinázok ligand által stimulált aktivációját, ezzel neutralizálva a humán endothelsejtek ligand által indukált proliferációját és migrációját. A REGARD (Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma) és a RAINBOW (Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma) vizsgálatok eredményei alapján a ramucirumab befogadásra került másodvonalbeli kezelésként, mint monoterápia és paclitaxellel történő kombinációban a lokálisan recidiváló és nem reszekábilis vagy metasztatizáló gyomorrákban (beleértve a gastrooesophagealis junctio adenocarcinomáját is). Az eddigi adatok alapján előrehaladott szolid daganatokban szenvedő betegeknél a progressziómentes túlélést és a teljes túlélést megnyújthatja a ramucirumab adása, de emellett az összes nemkívánatos esemény kockázatát is megemelheti (fáradtság, neutropenia, vérzés, hányinger, stomatitis). A szerzők áttekintik a ramucirumabbal végzett vizsgálatokat. Orv. Hetil., 2016, 157(40), 1587–1594.

Restricted access

Az aktuális ajánlások alapján egyértelműen statinkezelés ajánlott cerebrovascularis betegek hosszú távú kezelésében, függetlenül a vérzsírszintektől. A rosuvastatin hatékonyságát és biztonságosságát számos multicentrikus vizsgálat igazolta. A hazánkban időközben bevezetett rosuvastatingenerikumok hatásosságát korábban még nem vizsgálták cerebrovascularis eseményen átesett betegekben. Betegek és módszerek: Százkilenc, ischaemiás stroke-on vagy átmeneti ischaemiás attakon átesett beteg kezelésének eredményeit összegezzük a tanulmányban. A betegek az ictust követő hetedik naptól 20 mg generikus rosuvastatinkezelésben részesültek, majd három hónap múlva vérzsírkontroll történt. Eredmények: 20 mg generikus rosuvastatinkezelés szignifikánsan csökkentette a teljes koleszterin (5,47 vs. 3,88 mmol/l, p<0,01), az alacsony denzitású lipoprotein (3,16 vs. 1,84 mmol/l, p<0,01) és triglicerid szintjét (1,77 vs. 1,33 mmol/l, p<0,05). A magas denzitású lipoprotein értékeinek növekedése nem ért el szignifikáns mértéket (1,27 vs. 1,36 mmol/l, p = 0,08), az ultraszenzitív C-reaktív fehérje értékében szignifikáns csökkenést észleltek (3,73 vs. 2,82 mg/l, p<0,01). Összességében 30%-os koleszterin, 42%-os alacsony denzitású lipoprotein, 25%-os triglicerid és ultraszenzitív C-reaktív fehérje szint csökkenés, továbbá 9%-os magas denzitású lipoprotein szint növekedés volt elérhető. Nemkívánatos esemény öt betegnél fordult elő (4,5%), amely közül kettő (1,8%) volt egyértelműen gyógyszermellékhatásként értékelendő. Következtetés: A vizsgált generikus rosuvastatinkészítmény biztonságos és klinikailag hatékony volt a vizsgálati periódus alatt. Orv. Hetil., 2012, 153, 857–860.

Restricted access

A pneumothoraxról: Szövetségesből ellenség •

Egy leíró áttekintés

Pneumothorax: Turned from friend to foe

A narrative review
Magyar Sebészet
Author:
F. Tamás Molnár

nyákdugó is okozhat tágulási zavart, ilyenkor a toilette bronchoscopia segít. Nemkívánatos esemény (azaz a betegségből és nem a beavatkozásból fakad) a légzési elégtelenség, szívmegállás, reexpansiós tüdő oedema, pneumopericardium. Utókezelés A cím

Open access

neutropeniát, a többieknél nemkívánatos esemény nem fordult elő. A kezelésre adott válasz szempontjából parciális remissziót tudtunk elérni ezeknél a betegnél, viszont PFS tekintetében várakozáson felüli eredményeket kaptunk: átlagosan 1 év, a leghosszabb 2

Restricted access