Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "nemlineáris" x
  • All content x
Clear All

). Bojtár I., Gáspár Zs.: Nemlineáris végeselemek, BME 2010. Veress Á.: Numerikus módszerek és alkalmazások a hő- és áramlástechnikai gépekben lezajló folyamatok modellezésére – PhD értekezés, Budapest (2004

Restricted access

Dolgozatunkban a nyomott zónában nem lineáris (azaz fellágyuló) anyagtörvényű, külpontosan nyomott, tetszőleges alakú vasbeton keresztmetszet semleges tengelyének számítására szolgáló eljárást mutatunk be. A módszer alapja, hogy egy nemlineáris anyagtörvényű feladat semleges tengelye egy tipikusan eltérő döféspontú, de lineáris anyagtörvényű feladatnak is semleges tengelye. A módszer az egyensúlyi egyenletekből levezetett eljárás helyett a semleges tengelyt és az említett lineáris megoldáshoz tartozó döféspontot egyidejűleg határozza meg. Az eljárás egy szemi-implicit, ötdimenziós leképzés. Numerikus vizsgálatok alapján globálisan konvergens és igen gyorsan eredményre vezet.

Restricted access

The paper presents the calculation of curvature and stresses of reinforced concrete cross-sections subjected to bending, to which the conventional assumptions on the cracked elastic state are only partly applied. Hooke's Law still holds true in the compression zone of the cross-section, but the strains in the steel reinforcement and in the tension zone of the concrete are larger than the yield strain. According to a proposed novel method, the bending moment and the balancing stresses, together the effective cross section need to be transformed in an appropriate way, so that curvature can be determined according to the common concepts related to the cracked-elastic state. However, due to the introduced auxiliary force, bending changes into eccentric loading. The application of this method is illustrated by examples involving steel reinforcement of three different material models and concrete of constant tensile strength. In the frame of a numerical example the paper introduces a little-known but efficient iterative procedure for the calculation of the location of the neutral axis, in case of cross-sections subjected to eccentric compression in cracked-elastic state.

Restricted access
Pszichológia
Authors: Márk Molnár, Roland Csuhaj, Zsófia Anna Gaál, Balázs Czigler, István Ulbert, Roland Boha, and István Kondákor

Summary

Akusztikus CNV-helyzetben elvezetett EEG frekvenciaspektrumát, valamint a lineáris és nemlineáris szinkronizáció jellegzetességeit tanulmányoztuk. A CNV alatt az EEG-sávok frekvencia- és területspecifikus változásai voltak megfigyelhetők. A hátsó területi alpha növekedés egy felülről lefelé irányuló kontrollmechanizmus eredménye lehet, mely szerepe__

Restricted access

.: Ponyvaszerkezetek és ponyvaanyag nemlineáris vizsgálata numerikus és kísérleti módszerekkel, PhD értekezés , Budapest, 2006, 114 oldal. HINCZ K.: Feszített ponyvaszerkezetek tervezése és statikai vizsgálata numerikus módszerrel

Restricted access

Vasbeton szerkezetek alakváltozásait, elmozdulásait a rugalmas, berepedt, úgynevezett II. feszültségi állapotban szokták vizsgálni. Külpontos nyomás esetén a semleges tengely meghatározása nemlineáris egyenletek megoldását követeli meg. A Vasbeton szakirodalomban nincs általánosan elfogadott módszer, ennek feltehetoen az az oka, hogy eddig alkalmazott eljárások bonyolultak, és konvergenciájukról keveset lehet tudni. Dolgozatunkban egy olyan új eljárást mutatunk be, melynek alapja egy direkt rekurzió, és amely az egyváltozós, szimmetrikus esetben alkalmazott, sokszor Pelikán-félének nevezett iterációs eljárás (Pelikán, 1972) természetes általánosításának tekintheto. A legegyszerubb esetben (beton téglalap keresztmetszet) bizonyítani tudtuk, hogy az eljárás mindig konvergál, tehát kedvezobben viselkedik, mint az eredeti Pelikán-módszer. Bonyolultabb esetekben ugyanezt a kedvezo globális konvergenciát tapasztaltuk numerikusan.

Restricted access

A cikk olyan általánosított rácsos tartók állapotváltozóinak meghatározásával foglalkozik, amelyeket a rudakon kívül kötelek és dúcelemek alkotnak, vagyis amelyek csak húzásra, illetve csak nyomásra vehetők igénybe. Az elmozdulások és az igénybevételek meghatározására egy nemlineáris egyenletrendszert vezetünk le, melyet a Newton–Raphson-féle iterációs eljárás módosításával oldunk meg. A javasolt eljárást numerikus példákkal szemléltetjük.

Restricted access

Pléh Csaba: A természet és a lélek, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 404 oldal, ára: 2780 Ft, ISBN 963 38 9414 X; Németh Attila három új könyvéről: József Attila betegsége(i) - változatok egy témára, Filum Kiadó, Budapest, 121 oldal, ára: 890 Ft, ISBN 963 83 4786 4; Loyolai Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg, Medicina Kőnyvkiadó, Budapest, 2002, 122 oldal, ára: 790 Ft, ISBN 963 24 2765 3; Pszichiátria - másképp, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003, 195 oldal, ára: 2200 Ft, ISBN 963 26 2842 5; Mark Buchanan: Nexus, avagy kicsi a világ. A hálózatok úttörő tudománya, Tipotex Kiadó, Budapest, 2003, 236 oldal, ára: 2900 Ft, ISBN 963 93 2677 1; Fokasz Nikosz (szerk.): Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban, Tipotex Kiadó, Budapest, 2003, 472 oldal, ára: 4200 Ft, ISBN 963 93 2665 8;

Restricted access

Írásunkban két végén befogott, vékony (100 μm-nél vékonyabb) lemezek egyirányú húzás hatására bekövetkező ráncosodását vizsgáljuk. Az irodalomban széles körben használt, infinitezimális nyúlásokon alapuló Kármán Tódor-féle nagy lehajlású, vékony lemezek elmélete a nyújtás egy kritikus értéke felett a ráncos mintázat stabilitását jósolja, függetlenül a további nyújtás mértékétől. Numerikus szimulációk alapján a ráncos mintázat korlátlan stabilitása nem igazolható akkor, ha az elméleti levezetés (összhangban a terheléssel) véges nyúlásokat is megenged. Ez utóbbi modellben a triviális, síkbeli megoldás egy második bifurkációs pontban visszanyeri stabilitását. Jelen írás célja ezen előrejelzés kísérleti igazolása polipropilén szalagok elmozdulás-vezérelt nyújtásával. A kísérletekből meghatározott elágazási pontoknak a paramétertérben elfoglalt helye jó egyezést mutat a kiterjesztett elméleten alapuló, a nemlineáris végeselem-módszert a Newton-Raphson-módszerrel ötvöző algoritmus eredményeivel.

Restricted access

Ebben a tanulmányban egy új hibrid heurisztikát ismertetünk hídszerkezetek rácsos főtartóinak optimális tervezésére. A bemutatásra kerülő hibrid módszer a hangyaboly eljárás, a genetikus algoritmus, valamint egy helyi keresési eljárás ötvözete, amelyen belül a hangyaboly eljárás és a genetikus algoritmus felváltva és egymást kiegészítve keresik az optimális megoldást a keresési térben. A hibrid heurisztika a kapott eredményeket egy hatékony helyi keresési eljárással javítja, amely a feltételek, illetve a célfüggvény lokális lineáris közelítésén alapul. Az optimális szerkezettervezési feladat jelen esetben a mozgó teher figyelembevételével adódó legkisebb súlyú szerkezet meghatározását jelenti, folytonos keresztmetszeti és a geometriai tervezési változók feltételezésével. A szerkezet egyensúlyi feltételének meghatározásához egy nemlineáris implicit egyenletrendszer megoldása szükséges az optimálási eljáráson belül. A teherintenzitási tényezőt, mint a megvalósíthatóság mérőszámát, egy harmadrendű útkövető módszerrel határoztuk meg. A módszer hatékonyságát mintapéldán keresztül szemléltetjük.

Restricted access