Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "nemzetállam" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány áttekinti napjaink legfontosabb nemzetközi tendenciáit. A legkorszerűbb szakirodalom alapján - illetve azzal polemizálva - mutatja be, hogy a világon megjelent az egységesülés, vagyis az együttműködés fokozódó szükséglete a gazdaság és a politika területén, amely számos tekintetben követhető. A folyamat a legújabb korban a globális tőke megjelenésével vált megragadhatóvá, ezt követte a globális léptékű nemzetközi szervezet megalakítása és a regionális integráció. A szerző bemutatja, hogy a globalizáció fogalma több folyamatot fed, amelynek rövid történetét is áttekinti. Ezt követően a globális kultúra lehetőségeit vizsgálja. Ebben az összefüggésben idézi egyebek között Immanuel Wallersteinnek a világrendszer problematikájával foglalkozó munkásságát, az USA, az EU, Japán, illetve Kína mint nagy régiók szerepét. Foglalkozik a nacionalizmus jelenségével, a nemzetállam és a nemzeti szuverenitás kérdéseivel. Igen nagy teret szentel Samuel P. Huntington sok vitát kiváltott munkásságának és azt az újabb folyamatokkal alátámasztva cáfolja. Részben Huntington nyomán boncolja a különböző civilizációk között meglévő, vagy lehetséges konfliktusokat. Ráirányítja a figyelmet Kína változó és növekvő globális jelentőségére. Végül foglakozik a multikulturalizmus jelenségével, az EU-val, különösen pedig a NATO-hoz fűződő viszonyával, más regionális szervezetekkel, illetve az azokon belüli konfliktusokkal. Végül foglalkozik az EU-val, amelyben még nem teremtődött meg az az alkotmányos rend, amely kormányozhatná a tagállamok politikai és gazdasági tevékenységét.

Restricted access

Az elemzés a hatékony kisebbségvédelem számára jelenkorunkban megnyíló lehetőségeket tárja fel. Első részében a nemzetállamok klasszikus és modern elméleteiből kiindulva mutatja be a választható kisebbségvédelmi rendszereket, majd górcső alá veszi a nemzetállami szint alatt, felett, illetve mellett jelentkező olyan entitásokat, amelyek megváltoztatják az államok klasszikus szuverenitását, és a kisebbségek helyzetének jövőbeni alakulása szempontjából is jelentős szerepet játszhatnak. A tanulmány végkövetkeztetése, hogy bár a posztszuverenitással elérkezett korszak számos lehetőséget kínál, akár a nemzeti alapon szerveződő állam teljes újragondolására is, azonban azt felváltó, a nemzeti kisebbségek számára üdvözítőbb megoldást hordozó, megfelelően kidolgozott társadalomszervező erőt, elméletet egyelőre nem képes felmutatni.

Restricted access

modell és Magyarország. In: Kosáry D.: A történelem veszedelmei. Magvető, Budapest. Kosáry Domokos (2001): A nemzetállam jövője. In: Kosáry D.: A magyar és európai politika történetéből. Osiris, Budapest

Restricted access

- "etnicitás" - nemzetállam. Szakrális térfolyamatok elemzési lehetőségei az etnikai dinamika alapján [Sacral Space - "Ethnicity" - Nation State. Possible Analyses of Sacral Spatial Processes Based on Ethnic Dynamics]. In Cseri , Miklós - Kósa , László

Restricted access

: The UN Refugee Agency Europe . Nyíri , P. ( 2004 ). Nemzetállam, közoktatás és a migráció logikája [Nation-state, public education and the logic of migration]. 2000

Open access