Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "nemzeti érdek" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány a rendszerváltás jelenségét a modernizáció összefüggésében kísérli meg értelmezni azon kutatások eredményeire alapozva, amelyek a XIX. század elejétől kapitalizálódni kényszerülő hazai fejlődést több modernizációs korszakra bontják. Ezen kutatások nem csupán a kiegyezés utáni vagy a két világháború közti időszakot tekintik modernizációs korszaknak, hanem az állam-szocialista berendezkedést is, továbbá az 1989–90-es rendszerváltást követően máig kialakult-kialakított félperifériás globálkapitalizmus-variánst is. A szerző felveti, hogy a rendszerváltó politikai elit különböző csoportjai vajon ebben a történeti perspektívában közelítettek-e a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának kihívásaihoz, avagy ezek halmazából indulataiknak, érdekeiknek, felkészültségüknek, ideológiáiknak stb. megfelelően önkényesen válogattak-válogathattak. Ugyanis, ha a rendszerváltó politikai osztály nem a reálviszonyoknak megfelelően definiálta a korszak kihívásait, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy nem adott rá adekvát választ, és így a társadalom minden területét hosszú ideje átható újratermelődési zavarok, az őket kísérő súlyos feszültségek és konfliktusok nem utalnak másra, mint a legutóbbi rendszerváltásunk válságára, netán kudarcára. A tanulmány ennek kapcsán számos fontos kérdést vet fel – például, hogy az állami-szövetkezeti tulajdon privatizálása önmagában már kapitalizmus-e, hogy a „piac” politikai akarattal „bevezethető-e”, avagy „kiiktató-e” a társadalomból stb. – melyeken talán érdemes elgondolkodni.

Restricted access

. Gazdaságpolitikai tanulmányok. Budapest–Szekszárd, 95–131. Lóránt Károly (2007): A Magyarország eladósodásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. Nemzeti Érdek , I. évf. 4. szám (2007. tél), 26

Restricted access

The EU Stabilization Conference (1995) provided for the observation of minority rights within the context of human rights (Point 5). See Balogh, András (1998) Integráció és nemzeti érdek (Budapest: Kossuth

Restricted access

. ( 2012 ): Fókuszban a nemzeti érdek [Focussing on national interest]: Viktor Orbán’s speech at the conference held by the foundations Századvég Alapítvány and Széll Kálmán Alapítvány, and the publisher of the weekly Heti Válasz . Budapest : 31

Restricted access