Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "nemzetköziesedés" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Utak a globális felsőoktatási térség felé

Pathways toward the Global Higher Education Area

Educatio
Author:
Ildikó Hrubos

A 21. század első két évtizedében zajló globalizáció hatásai új folyamatokat indítottak el vagy erősítettek meg a felsőoktatás területén is. A tanulmány a felsőoktatási globalizáció és a nemzetköziesedés fogalmának párhuzamos keresésével jut el az új kutatási irány fő kérdésfeltevéseihez. Összegezi az eddigi kutatások tapasztalatait a globalizáció társadalmi, akadémiai és oktatási hatásairól. Két erős elemet emel ki: egyfelől a felsőoktatás felelősségét a világban tapasztalható társadalmi, gazdasági és oktatási különbségek gyors növekedésében, másfelől a neokolonializáció veszélyét a kultúra területén. Foglalkozik a globalizáció, a regionalizáció és a lokális szint kapcsolódásaival, továbbá bemutatja a világ nagyrégióiban zajló folyamatok fő vonásait. Mindezekhez alapvető keretet adnak a felsőoktatási képesítések kölcsönös elismerését biztosító egyezmények és – új elemként – a globális szintű egyezmény.

Open access

Felsőoktatás-politikai tévelygések

Higher Education-Policy Missteps

Educatio
Author:
István Polónyi

Összefoglaló. Az írás áttekinti a most záruló kormányzati ciklus felsőoktatás-politikai lépéseit. Négy területet vizsgál meg. Az első a felvételi rendszer átalakítása, amelynek nyomán a felsőoktatás a kormány elitista politikája miatt, a társadalmi mobilitás befagyása felé halad. A másik terület az intézményi vezetés, amely területen a gazdaság és hatékonyság jelszavát hangoztatva – a korábbi csodafegyvernek hirdetett kancellári rendszer bukása után – az alapítványi átszervezéssel kíván előrelépni a kormány. Azonban ez az átszervezés valójában inkább politikai megszállás, amelynek nyomán Fidesz-barát kuratóriumok tulajdonába került át az állami felsőoktatási intézmények nagyobbik része. A harmadik terület a nemzetköziesedés. Ezen a területen szembetűnő ellentmondás a CEU törvénytelen elüldözése, szemben a Fudan Egyetem értelmetlen idehívásával, továbbá a külföldi hallgatók jelentős anyagi támogatással történő idecsábítása szemben a hazai hallgatók külföldi tanulásának elhanyagolásával. És végül a felsőoktatási támogatások alakítása is ilyen ellentmondásos, azáltal, hogy a 2013 óta tartó szigorú elvonással terhelt felsőoktatási intézmények baráti kuratóriumokba átszervezett részének állami támogatását megduplázta a kormány.

Summary. The study reviews the higher education policy steps of the current government term. It looks at four areas. The first is the overhaul of the admissions system, which has seen higher education move towards a freeze on social mobility as a result of the government’s elitist policies. The other area is institutional management, where the government intends to make progress with the reorganisation of foundations, under the slogan of economy and efficiency, after the failure of the former chancellorship system, which was proclaimed a panacea. However, this reorganisation is in fact more of a political occupation, with the majority of public higher education institutions being taken over by Fidesz-friendly boards of trustees. The third area is internationalisation. In this area, there is a striking contradiction between the government’s illegal blocking of CEU’s operation in Hungary and the senseless invitation of Fudan University. But there is also a contradiction between the luring of foreign students to Hungary with substantial government support versus the low level of government encouragement for domestic students to study abroad. And finally, the restructuring of higher education funding is just as controversial. In the higher education sector, which has been subject to severe cutbacks since 2013, funding has been doubled for institutions that have been reorganised by the government to be owned and run by pro-government boards of trustees.

Open access

Kvalitatív longitudinális vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak elégedettségéről és lojalitásáról

Longitudinal Qualitative Study of Foreign Students’ Satisfaction and Loyalty at the University of Szeged

Educatio
Author:
Anita Kéri

Összefoglaló. A felsőoktatás nemzetköziesedése régóta foglalkoztatja a hazai kutatókat, így a külföldi hallgatók véleményének és a magyar felsőoktatás által nyújtott képzésminőségnek a vizsgálata igencsak kiterjedt. Jelen tanulmány célja, hogy a külföldi hallgatók elvárásainak és elégedettségének változásait, valamint lojalitását vizsgálja egy három éven keresztül tartó longitudinális mélyinterjúsorozat segítségével. A paneles kvalitatív kutatás eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált hallgatók elvárásai és elégedettsége is változik az idő előrehaladtával és a képzés végének közeledtével, lojalitásuk pedig nem csupán az egyetemmel kapcsolatosan, de a külföldi tanulási élménnyel kapcsolatosan is kialakulhat.

Summary. The internationalization of higher education has long been at the centre of research interest. Therefore, the opinion of foreign students and the study of Hungarian higher education institutions’ service quality are researched widely. The aim of the current study is to shed light on the changes in foreign student expectations and satisfaction and to examine their loyalty with a longitudinal panel interview series over three years. Research results show that foreign student expectations and satisfaction change with time and loyalty can appear towards the institution and the foreign study experience, too.

Open access

Nemzeti kisebbségi hallgatók tanulmányi eredményessége

Academic Achievement of National Minority Students

Educatio
Author:
Katalin Pallay

Irodalom/References 1 Dusa Á. R. (2017) A hallgatói mobilitás mint a nemzetköziesedés célja és eszköze . Doktori értekezés. Kézirat. Debreceni Egyetem

Open access

Interkulturális kompetenciák fejlesztése a hatékonyabb betegellátás és a nemzetközi gyógyító és kutatói együttműködések érdekében

Developing intercultural competences for more effective patient care and international medical and research collaborations

Orvosi Hetilap
Authors:
Timea Németh
,
Erika Marek
,
Nóra Faubl
,
Balázs Sütő
,
Marquette Jon
, and
Gabriella Hild

, Goján R. Internationalisation in nursing education. [Nemzetköziesedés az ápolóképzésben.] Magyar Felsőoktatás 2003; 9–10: 18–21. [Hungarian] 21 Cai W

Open access

://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/family-business/family_business_expert_group_report_en.pdf Downloaded: 18 April 2018. Éltető , A. – Udvari , B. ( 2018 ): Nemzetköziesedés a válság után – a magyar kis- és középvállalatok exportjára ható tényezők (Internationalisation after the

Open access

. Szerb , L. – Márkus , G. – Csapi , V. ( 2013 ): Kifizetődő-e a magyar vállalatok számára a nemzetköziesedés? [Is It Worth Internationalising for the Hungarian Companies?] http://www. mkt.hu/vandorgyules/2013/Szerb_Laszlo.pdf, accessed 25

Open access

). Nemzetkoziesedes a Debreceni Egyetemen [Internationalisation at the University of Debrecen] (PhD dissertation). Debrecen, Hungary : Debreceni Egyetem . Engler , A. ( 2011

Open access

oktatásturizmus és a nemzetköziesedés tükrében . Turizmus Bulletin , 20 ( 1 ), 35 – 43 . Böcskei , E. , Bács , Z. , Kovács , B. , Tarnóczi , T. , & Fenyves , V. ( 2019 ): A nemzetközi diplomamobilitás stratégiai irányvonalai – a Magyarországon

Open access