Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "neo-liberalism" x
Clear All

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

Open access
Acta Oeconomica
Authors: Pál Czeglédi, Anna Fedyunina, Zoltán Elekes, Judit Kálmán and Magdolna Sass

100 936 946 Wohlgemuth, M. (2013): Introduction: German Neo-liberalism and its Relevance for Austrian Economics. Review of Austrian Economics , 16

Restricted access

://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/ 06Economic-t.html?_r=0). Maczynska , E. ( 2016 ): Neoliberalizm jest grozny dla rozwoju kraju (Neo-Liberalism Is Dangerous for the Development of

Restricted access