Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "neuropszichológia" x
  • All content x
Clear All

Jól ismert, hogy a testünkről kialakított belső modell számos forrásból táplálkozó összetett reprezentáció. A bemutatásra kerülő Integratív Testleképeződés Modell (ITM) ezt a komplex leképeződést igyekszik megragadni. Integratívnak két okból tekintjük: egyfelől, mert nem pusztán a testreprezentációk taxonómiáját tartalmazza, hanem megragadja azt a folyamatot is, ahogy a testünkről szerzett tapasztalataink egy többösszetevős reprezentációs rendszerbe rendeződnek. Másfelől integratív azért is, mert összefogja több tudományterületnek a testleképeződés folyamatára megfogalmazott kutatási eredményeit, hipotéziseit. Az ITM kialakításakor alkalmazott rendszerező elveket ugyanis az információfeldolgozás folyamatának azon törvényszerűségei adják, melyeket neuropszichológiai és fejlődéspszichológiai kutatások, illetve a kognitív idegtudományok fogalmaztak meg. Az ITM dinamikus rendszerszemlélete miatt olyan új paradigmát nyújthat a neuropszichológia számára, mely számos zavar szerteágazó tüneteit (pl. perszonális neglekt szindróma) egyetlen elméleti kereten belül kezeli. S bár az elmélet neuropszichológiai alapokon nyugszik, integratív jellege miatt a pszichológia más ágai számára is megtermékenyítő lehet (pl. személyiségpszichológia, fejlődéspszichológia, klinikai pszichológia): segíthet mélyebben megérteni önmagunk leképezésének korai, testbeágyazott gyökereit.

Restricted access

A tanulmány áttekinti, hogy a neuropszichológiai diagnosztikai módszerek milyen szerepet játszanak a gyógypedagógiai munkában. A szerző részletesen tárgyalja a gyógypedagógiai diagnosztika különféle szempontjait, a topográfiai és a tartalmi funkcióanalízis elméleti hátterét. Bemutatásra kerülnek azok a nemzetközileg elismert neuropszichológiai vizsgáló módszerek, amelyeknek magyarországi adaptálását és a különféle gyermekcsoportokon történő kipróbálását megkezdték a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet munkatársai.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: László Balázs, István Czigler, Andor Grósz, György Karmos, Sándor Szabó, and Zsolt Tótka

Háromezer méter feletti magasságokban az oxigén parciális nyomásának csökkenése következtében a szervezet oxigénellátása elégtelenné válik. A hegyibetegségként is ismert szindróma a legveszélyesebb velejárója az agyi hipoxia következményeként létrejövő funkciózavar. A reakciók lassulásával és szenzoros deficitekkel együtt jelentkezik az ítéletalkotás romlása. Ez utóbbi tünet megakadályozhatja, hogy a veszélybe került ember adekvát módon védekezzen. Kísérleteinkben 5500 méteres szimulált magasságban vizsgáltuk az eseményhez kötött agyi potenciálokat (EKP). A célingerekre adott motoros válaszok reakcióideje hipoxiás körülmények között sem különbözött a tengerszintnek megfelelő kontrollértékektől. Jelentősen csökkent azonban hipoxiában a célingerek által kiváltott P3 komponens frontális összetevője és az újdonságingerek által kiváltott P3 komponens is. Egy kontrollkísérletben azt vizsgáltuk, hogy adott teljesítmény szinten tartásához szükséges, megnövelt erőfeszítés is eredményezhet-e hasonló változásokat. Az erőfeszítés hatása a P3-ra különbözött a hipoxia során tapasztalt változásoktól. A megfigyelt EKP-változások téri eloszlása, az újdonság P3 hullámnak frontális patológiákban leírt csökkenése és más irodalmi adatok alapján feltételezzük, hogy a magassági hipoxiában éppen a frontális végrehajtó funkció korán jelentkező deficitje lehet felelős az ítéletalkotás és cselekvőképesség veszélyes romlásáért.

Restricted access

Az Alzheimer-dementia progresszív neurodegeneratív betegség, amelynek progresszióját a jelenleg alkalmazott kezelések a betegség korai szakaszában lassíthatják. Vizsgálatainkkal olyan biológiai markereket kerestünk, amelyek érzékenyek a betegség prodromalis és korai szakaszában. A diagnosztikai rutinvizsgálatok mellett neuropszichológiai tesztet, auditoros kiváltottválasz-vizsgálatot és speciális laboratóriumi teszteket végeztünk Alzheimer-betegségben, vascularis dementiában, enyhe kognitív zavarban és depresszióban egészséges kontrollhoz hasonlítva. A párosított asszociációs tanulás mindegyik betegcsoportban kóros volt, depresszióban reverzíbilisnek látszott. Az auditoros kiváltott P300 komponens latenciája enyhe kognitív zavarban és dementiában megnőtt. A szérumban a paraoxonázaktivitás csökkent, az agy-gerincvelői folyadékban az Nε(γ-glutamil)lizin-izodipeptid koncentrációja emelkedett mindkét dementiacsoportban. Enyhe kognitív zavarban a párosított asszociációs tanulási teszt és a P300 jellegzetes változása az Alzheimer-dementia kialakulásának nagyobb kockázatát jelzi. A paraoxonázaktivitás és az izodipeptidkoncentráció változása érzékeny marker lehet a neurodegeneratív kórfolyamatok kimutatására. Az említett vizsgálatok együttes alkalmazása segítséget nyújthat az Alzheimer-dementia korai felismerésében és előrejelzésében.

Restricted access

A tanulmány bemutatja a gyermekpszichiátriai kórképekben megfigyelhető végrehajtó működési zavarok klinikai profilját, majd a funkciók vizsgálatára készített és adaptált kognitív eljáráskészletet. A több száz gyermek- és serdül__

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: György Ádám, Csaba Pléh, and Zsófia Vörös

Klinikai vitairatból orvostörténeti munka [GeorgesCanguilhem: A normális és a kóros] (Ádám György)A kettős agy egysége [HámoriJózsef: Az emberi agy aszimmetriái] (Pléh Csaba)Az információs társadalom [ManielCastells: Az információ kora: Gazdaság, társadalom és kultúra - A hálózati társadalom kialakulása. I. kötet] (Vörös Zsófia)A gyermeki agy és a lélek [CsépeValéria: Kognitív fejlődés-neuropszichológia] (Pléh Csaba)

Restricted access

1 9 Péter Á. (1986) Neurológia. Neuropszichológia . Tankonyvkiadó, Budapest Neurológia. Neuropszichológia

Restricted access

88 96 Maarkus A. (1998) Számolási zavarok a neuropszichologia szemszögébol. Fejlesztő Pedagogia, 6 , 3-15. Számolási zavarok a neuropszichologia

Restricted access

fejlődés-neuropszichológia.] Gondolat Kiadó, Budapest, 2005, 235–245. [Hungarian] Csépe, V.: Do we read well the message of the genes from the genes of poor readers? [Jól olvassuk-e a gének üzenetét a rosszul

Restricted access

Neuropsychological Assessment Lurija, A. R. (1975) A neuropszichológia jelentősége a pszichológia és a klinikum számára. In Lurija, A. R. Válogatott tanulmányok . 75-92. Gondolat Könyvkiadó

Restricted access