Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,101 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The system paradigm revisited

Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region

Acta Oeconomica
Author: János Kornai

Paradigm . In: Schekle , W. – Krauth , W. – Kohli , M. – Elwert , G. (eds): Paradigms of Social Change . Frankfurt and New York: Campus Verlag – St. Martin’s, pp. 111 – 133

Restricted access

remnants of it). A receding paradigm In the verbal inflection of modern Hungarian, there are two conjugations: in one, the indefinite conjugation, all verbs can be conjugated. There are two paradigms within the indefinite conjugation, the ik -conjugation

Restricted access

. Kornai, J. (1999): A rendszerparadigma [The system paradigm]. Közgazdasági Szemle, September: 585-599. A rendszerparadigma [The system paradigm] 585 599

Restricted access

Two paradigms of sociological research are compared. Based on classic methods of data collection such as observation, representative sample taking and experimentation sociological research preceding the Information Age was to identify laws of society and sociologists were keen to serve emancipatory interests. Social researchers were driven by the faith in “good society”. Sociological researches of the Information Age are based on log-ins of individuals which provides unlimited opportunities to store and retrieve data in data warehouses. As a consequence examination and analysis of real time data of real populations becomes possible. Due to a direct contact with real social processes profound change in the nature of sociological research and theory building is predicted. Two applications of the new type of sociological research are presented in the article.

Restricted access

.), Competing in the Age of Digital Convergence . Harvard Business School Press, Boston. Dosi, G (1982): Technological Paradigms and Technological Trajectories, Research Policy , Vol. 11, No. 3, 147

Restricted access

Rekhtman N Riley GJ , et al. Pathologic diagnosis of advanced lung cancer based on small biopsies and cytology . A paradigm shift. J Thorac Oncol 5 : 411 – 414 , 2010

Restricted access

1 Introduction 1.1 Kennformen In the recent morphological literature, the notion of “Paradigm Cell Filling Problem” has been proposed to address the inferences that competent speakers can formulate about the surface word forms associated with

Restricted access

A XX. század utolsó negyedében végbemenő gyors változások ráébresztették a pedagógiával foglalkozó szakembereket arra, hogy iskolarendszerünk lassan vagy egyáltalán nem követte a gazdasági változásokat, sem képzési kínálatában, sem az oktatás tartalmában, de még kevésbé módszereiben. Fel kellett ismernünk, hogy ennek a konzervatív rendszernek a fenntartása nem ésszerű, az oktatás a globalizációs verseny legfontosabb területévé vált, és a kulcs a XXI. századhoz a tanulás. Éppen ezért vált az oktatásügy új irányvonalává az oktatás térbeli és időbeli kiterjesztése, azaz az élethosszig tartó tanulás (LLL: lifelong learning). Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás a versenyképesség alapjává vált. Ebben a folyamatban kiemelt szerep jut az egyetemeknek, amelyek a graduális képzésen túl, az expanzió révén megnövekedett diplomás felnőtt tömegek továbbképzésének helyszínévé is váltak. Ezekre válaszul Európa számos országában reformfolyamatok indultak meg a ’90-es években. E reformtörekvéseknek szabott közös irányt az 1999. június 19-én aláírt Bolognai Nyilatkozat, amely célul tűzte ki, hogy aláírói 2010-re egységes európai felsőoktatási térséget hoznak létre, és összehangolják, összehasonlíthatóvá teszik felsőoktatási rendszereiket. A kitűzött célok eléréséhez azonban önmagában nem elegendő az adminisztratív változtatás, a formai megújulást követnie kell egyfajta tartalmi innovációnak is, amely a főiskolai képzés megújulását jelenti. Az utóbbi évek során a magyar főiskolák és egyetemek kidolgozták az új struktúrának megfelelő oktatási programjaikat, 2006. szeptember 1-jétől már csak az új oktatási programok indultak. A szerző a képzési rendszer átalakításának legfontosabb területeit határozza meg, amelyek a következők: a képzési „filozófia” és paradigma újrafogalmazása, a képzési szerkezet makroszintű (ismeret, tudás, készség), mezzoszintű (elmélet vs. gyakorlat, illetve tudás vs. alkalmazás) és mikroszintű (bázistudás vs. up-to-date tudás) reformja. A képzési szerkezet technológiai-logisztikai (passzív vs. aktív tudás), valamint a képzés módszertani, technikai reformja. A szerző rendszerezi az átalakítás feladatait is, amelyben a bolognai rendszer képzési követelményeinek, a tanulás kimenetelvárásainak rendszerszemléletű áttekintését, a szükséglet és kínálat viszonyának elemzését, a főiskola képzési szerkezetének átalakítását, a fókuszpontok kialakítását tartja a legfontosabbnak.

Open access

addiction paradigm in approaching the Internet, but the lack of attention to the more subtle personality changes that occur as a result of interactions with new technologies represents another serious, broadly relevant but rarely discussed cost to this

Open access
Pszichológia
Authors: Enikő Lakatos, Nikolett Pápay, Szilvia Ádám, and Piroska Balog

A reprodukciós problémák kutatásának 20. századi robbanásszerű előrehaladása a meddőség tudományelméleti szempontrendszerének gazdagodását hozta magával. Mára a meddőséget nem csupán lineáris (ok-okozati) tényezők következményeként értelmezik, hanem olyan holisztikus szemlélet keretében, amely figyelembe veszi a test és a lélek egymást feltételező, komplex hatását. A meddőség konceptualizálásában az egyes (biomedikális, szociológiai/demográfiai, evolucionista és pszichológiai) modellek kutatás-módszertani eszközkészlete nagyon különböző, ezáltal a meddőség egyéni és közösségi szintű értelmezése is meglehetősen változatos képet mutat. Az egyes paradigmák kutatásmódszertanában is megjelenő szemléleti különbségek nemcsak tágítják a meddőségről folytatott tudományos gondolkodás kereteit, hanem gazdagítják a meddőség gyógyításának lehetőségeit is. Jelen tanulmány a meddőséget tárgyaló tudományelméleti modelleket, paradigmákat kívánja bemutatni a nemzetközi és a hazai szakirodalom tükrében.

Restricted access