Search Results

You are looking at 1 - 10 of 58 items for :

  • "paradigma" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt

A szemantikus web program célja egy olyan globális hálózati metaadat-infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé teszi a világhálón lévő adatok integrálását, a közöttük lévő kapcsolatok definiálását és jellemzését, illetve az adatok értelmezését. Mindez új lehetőségeket, paradigmaváltást jelent a tudásreprezentációban. A tanulmány célja a szemantikus technológiák által generált paradigmaváltás bemutatása. Tekintve, hogy a szemantikus web programot megelőzően a világhálót alkotó szabványok a szintaxis egységesítését célozták, a megelőző állapot jellemzésére bevezetem a szintaktikai paradigma fogalmát. A szemantikai paradigma két jellemző technológiai keretrendszere a szemantikus web és a tématérkép technológiák. Ezek azonos szempontok mentén való ismertetésén keresztül mutatom be a paradigma meghatározó jegyeit. A tanulmány végül bemutatja a szemantikus technológiákon alapuló globális hálózati metaadat-infrastruktúra megvalósításának korlátait.

Restricted access

Abstract

As a vehemently disputed region between Hungary and Romania, Transylvania's historiography was often marked by political interests during the 20th century. Both sides claimed the province as their essential artistic landscape, in which “national art” character was supposedly preserved over centuries. The Romanian case is illustrated in the writings of Lucian Blaga and his theory of the so-called “mioritic space”. Nevertheless, Transylvania's art could also be interpreted as the result of a highly autonomous production, reflecting a strong regional identity. The books of Károly Kós, one of the leaders of the Transylvanist movement, are a striking example of this regionalist approach.

Restricted access

Ennek a dolgozatnak a tárgya a morfológia, illetve szótan ókori grammatikákban megmutatkozó felfogása, melyet kétféle összefüggésben helyezünk el: egyrészt a morfológia mai modelljeinek tipológiájában, másfelől pedig azok tudománytörténeti alakulásában. Áttekintjük, hogy milyen érvek szólnak a mai nyelvelméletben az ókori típusú, szigorú értelemben morfológia nélküli szótan mellett. Szólunk arról is, hogy hogyan bontakozott ki a morfológiai szerkezet egyre pontosabb felismerése a magyar nyelv régi, latin alapú grammatikáiban a 16–17. század folyamán.

Restricted access

Kunszt György az 1960-as évektől kezdõdően vett részt a Magyar Tudományos Akadémia munkájában, s 1982-től 1993-ig, majd 2000-től 2003-ig elnöke volt az Építészettudományi Bizottságnak. Felismerte és szorgalmazta az építési kutatás paradigmaváltását, amely az építés iparosítása után a fenntartható építés problémáinak vizsgálatát állította előtérbe. E tendencia érvényesítésére több konferenciát, szimpóziumot is szervezett.

Restricted access

Tanulmányunk célja, hogy bemutasson egy olyan interaktív előretekintési eljárást, amelyet egy kutatási alprojekt keretében kezdtünk el fejleszteni.Az interaktív előretekintés elképzelését az elméleti és a gyakorlati jövőkutatás kölcsönös kapcsolatát magában foglaló integrált jövőkutatás, a nyitott előretekintés és a nyitott innovációt megvalósító „élő laboratórium“ gondolatköréből merítettük. Felfogásunkban az interaktív előretekintés a különböző típusú résztvevők olyan élő hálózata, amely összekapcsolja a résztvevők közötti személyes és az on-line jövőformáló tevékenységeket. Ezt a koncepciót egy előretekintési esettanulmányban valósítottuk meg, amely a Közép-Magyarországi Régió KKV-inak lehetséges gazdasági jövőjének feltárásával foglalkozik. Az első eredmények azt mutatják, hogy a részt vevő KKV-k jövőorientáltsága közepes mértékű, a vállalkozók nem gondolják azt, hogy az innováció csodafegyver a gazdasági válság legyőzésében és az üzleti siker elérésében. Azt viszont határozottan megfogalmazzák, hogy az emberi erőforrás képzettségének üzleti szempontú kihasználása fontosabb, mint az innováció a KMR tudásgazdasága felé mutató jövők formálásában.Minthogy innovatív előretekintési eljárásunk új szociális technológiát képvisel, ezért annak eredményeit meg kell ismertetnünk elméleti és gyakorlati szakemberek széles körével. Várjuk a kritikát és a további stakeholderek részvételét az Interneten folyamatosan működő kutatási honlapunkon.

Restricted access

. Research News 1 2 5 Békés V. (1997) A hiányzó paradigma. Latin Betők, Debrecen

Restricted access
Studia Slavica
Authors: Zsuzsanna Ráduly, Péter Pátrovics, and В. М. Moкueнкo

JÁSZAY László , LŐRINCZ Julianna : Variancia az orosz ige paradigmájában [Varietät im Paradigma des russischen Verbums]. Eger : EKF Líceum , 2001 .

Restricted access

19-channel-EEGs were recorded from scalp surface of 30 healthy subjects (16m, 14f, mean age: 34 ys, SD: 11.7 ys) at rest and under IPS (Intermittent Photic Stimulation) at rates of 5, 10 and 20 Hertz (Hz). Digitalized data underwent spectral analysis with fast fourier transformation (FFT) yielding the basis for the computation of global field power (GFP). For quantification GFP values in the frequency ranges of 5, 10 and 20 Hz at rest were divided by the corresponding data gained under IPS. While ratios from PDE data showed no stable parameter due to high interindividual variability, ratios of alpha-power turned out to be uniform in all subjects: IPS at 20 Hz always led to a suppression of alpha-power. Dividing alpha-GFP at rest by alpha-GFP under 20-Hz IPS thus resulted in a ratio <1. We conclude that ratios from GFP data are a stable diagnostic paradigma.

Restricted access

A bemutatott kísérletben a mesterséges nyelvtan paradigma keretében tanulmányoztuk egy egyszerű szabály hangszekvenciákból való kiemelését nyelvi és nem nyelvi ingerkészlet esetén. A kísérletben részt vevő vizsgálati személyeknek egy egyszerű rövid távú emlékezeti feladat keretében kellett nyelvi, illetve nem nyelvi elemekből álló szabályos és szabálytalan hangszekvenciákat hallgatniuk és visszaadniuk. Az eredmények szerint a szabályosságot tartalmazó szekvenciák esetében az emlékezeti terjedelem nagyobb volt a nyelvi ingerkészlet esetén, mint a nem nyelvi esetben. A szabályosságot nem tartalmazó szekvenciáknál azonban nem volt hatással az emlékezeti terjedelemre, hogy az ingerkészlet a nyelvi vagy a nem nyelvi tartományba tartozott-e. Az eredmények alapján hatékonyabb a szabályok kiemelése nyelvi szekvenciákból a mesterséges nyelvtan feladat esetében. A kísérlet eredményei felvetik a nyelvi ingerekben lévő szabályosságokra kiemelten érzékeny implicit-procedurális alrendszerek lehetőségét.

Restricted access

Szabó Julianna „Város és szabályozás – A településrendezés hagyományai és paradigmaváltása” című PhD értekezésének védésére 2008. június 17-én került sor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói klubjában. Az értekezés a településrendezés napjainkban aktuális paradigmaváltásával foglalkozott, amelyben a tervezési eszközök mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a szabályozási típusú eszközök. Az értekezés első része négy tartalmi és egy metodológiai hagyományba sorolta az urbanisztikának azokat az áramlatait, amelyek a mai településrendezési eszköztárat meghatározzák. A tervezés és a szabályozás tervezéselméleti összehasonlításán túl a dolgozat a településrendezés mai kulcsproblémáin keresztül mutatta be az új rendezési paradigma szükségességét, kialakulásának lehetséges irányait. Jelen cikk a PhD értekezésből az építészeti kérdésfeltevéshez legközelebb álló építészeti-esztétikai hagyományt és a településrendezésnek az esztétikai megítéléssel kapcsolatos problémakörét emeli ki.

Restricted access