Search Results

You are looking at 1 - 10 of 236 items for :

  • "physical health" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background and aims

A considerable body of literature has emerged over the past two decades assessing the relationship between problematic or addictive use of the Internet and various indices of psychological well-being. Conversely, comparatively little research has assessed the relationship between problematic or addictive use of the Internet and one's physical health.

Method

The current study assesses this relationship using a sample of college students (N = 133) who responded online to two questionnaires: the Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ; Demetrovics, Szeredi&Rózsa, 2008) and the SF-36v2 Health Survey (Ware et al., 2008).

Results

The findings indicate that problematic Internet use is associated with poorer physical health. These results are consistent with other data that assessed the relationship between these two variables. Furthermore, this relationship supersedes the influence of the number of hours spent online per day.

Conclusions

The findings are discussed in terms of the limitations of the study design and conclusions that can be drawn from this preliminary empirical effort.

Open access

involvement ( Charlton & Danforth, 2007 ; Kuss & Griffiths, 2011 ). Digital gaming is known to affect several aspects of individuals’ psychological, social health, and physical health. Digital game addiction is characterized by features such as low

Open access

Az önkéntes munkavégzés mentális és fizikai egészségmutatókkal való összefüggései az empirikus kutatások tükrében – áttekintő tanulmány

The link between voluntary work, mental and physical health outcomes in the light of empirical researches – a review study

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
László Dorner

. 10.1080/1360786031000120697 Eisenberger , N. I ., & Cole , S. W . ( 2012 ). Social neuroscience and health: neurophysiological mechanisms linking social ties with physical health . Nature Neuroscience , 15 ( 5 ), 669 – 674 . 10.1038/nn.3086

Open access

Background and Aims

Excessive usage of smartphones may induce social problems, such as depression and impairment of social and emotional functioning. Moreover, its usage can impede physical activity, but the relationship between smartphone addiction and physical activity is obscure. Therefore, we examined the relationship and the impact of excessive smartphone use on physical activity.

Methods

This study collected data through the structured questionnaire consisting of general characteristics, the number and hours of smartphone usage, and the Smartphone Addiction Proneness Scale (SAPS) from 110 Chinese international students in Korea. The body composition and physical activity, such as the total daily number of steps and consumed calories, were measured.

Results

In this study, high-risk smartphone users showed less physical activity, such as the total number of steps taken and the average consumed calories per day. Moreover, their body composition, such as muscle mass and fat mass, was significantly different. Among these factors, the hours of smartphone use revealed the proportional relationship with smartphone addiction (β = 0.209, p = 0.026), while the average number of walking steps per day showed a significant reverse proportional tendency in participants with smartphone addiction (β = –0.883, p < 0.001).

Conclusions

Participants with smartphone addiction were less likely to walk for each day. Namely, smartphone addiction may negatively influence physical health by reducing the amount of physical activity, such as walking, resulting in an increase of fat mass and a decrease of muscle mass associated with adverse health consequences.

Open access

Az egészségromlás és az egészségmagatartás-változás kvalitatív vizsgálata munkafüggők körében

Deterioration of health and change in health behavior among individuals at risk of work addiction: a qualitative study

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Bernadette Kun
,
Anna Hamrák
,
Viktória Kenyhercz
,
Zsolt Demetrovics
, and
Zsuzsa Kaló

Háttér és célok

Egyre több kutatás irányul a munkafüggőség rizikófaktorainak és következményeinek feltárására. Bár az elméleti modellek feltételezik, hogy a túlzott munkavégzés többek között az egészségi állapotra is negatív hatással van, a kutatások alapvetően kvantitatív módszerekkel vizsgálták-e kérdést; kvalitatív vizsgálatok, amelyek a munkafüggő személyek saját élményeit elemzik, alig születtek. Célunk az volt, hogy munkafüggő személyek egészségi állapotának, egészség-magatartásának, és ezek munkavégzési szokásokkal való összefüggéseit elemezzük.

Módszer

Egy korábbi kutatásunk alapján a munkafüggőség szempontjából rizikócsoportba tartozó személyeket kértünk fel a kutatásban való részvételre, és összesen 29 fővel (15 férfi és 14 nő) készítettünk félig strukturált interjúkat. Az interjúk kitértek a személyek pályaorientációjára, munkavégzési szokásaikra, munkamotivációikra, munkafüggőséggel kapcsolatos élményeikre, testi és lelki egészségükre. Az interjúkból készült átiratok elemzése deduktív és induktív szinten is zajlott, Braun és Clarke (2006) hatlépéses módszerét követve kvalitatív témaelemzéssel történt.

Eredmények

Az interjúalanyok a túl sok munkavégzés következtében számos szempontból tapasztalták az egészségromlás jeleit. Az általános egészségromlás mellett mozgásszervi és autoimmun betegségek kialakulásáról, kardiovaszkuláris és gyomorbetegségekről, túlsúlyról, alvászavarokról és kiégésről is beszámoltak. Az egészség-magatartásuk mentén is negatív irányú változásokat tapasztaltak: az egészségtelen táplálkozás és a kevés fizikai aktivitás mellett az alvás önmaguktól való megvonása is jellemző volt.

Következtetések

Kutatásunk rámutatott arra, hogy az érintettek a fizikai egészségi állapotukban megjelenő panaszaikat a túlzott munkavégzés és munkafüggőség következményeként írták le. Az eredményeink arra utalnak, hogy a munkafüggőség nem „pozitív addikció”, sőt, a jelenséget addiktológiai megközelítésből érdemes tárgyalni, mivel a munkafüggőség tünettanában is rokonságot mutat más függőségekkel.

Background and aims

An increasing amount of studies examine the risk factors and outcomes of work addiction. Several theories posited that work addiction associates not only to negative psychological and social consequences but work addiction leads to deterioration of health status. Most of the studies explore the relationship between work addiction and physical health by using cross-sectional quantitative methods and only a few amounts of qualitative studies analyzed the personal experiences of individuals with work addiction. The aim of the current study was to explore and analyze the associations between working habits, physical health status, and health behaviors among individuals at risk of work addiction.

Methods

In our previous study, applying a valid work addiction measure, we have identified a group of individuals who showed a high risk of work addiction and we asked them to participate in the current study. Finally, 29 individuals (15 males and 14 females) have been asked by a semi-structured interview. Topics of career orientation, working habits, work motivations, experiences of work addiction, and physical and mental health have been involved in the interviews. The texts of the interviews have been analyzed by qualitative content analysis, by using both deductive and inductive methods. We applied the six steps of thematic analysis by Braun and Clarke (2006).

Results

Individuals with a high risk of work addiction have reported several negative signs of deterioration of physical health as a consequence of excessive work, such as motoric diseases, autoimmune diseases, cardiovascular and gastrointestinal diseases, obesity, sleep disorders, and burnout. They have experienced negative changes in their health behavior too: unhealthy eating behaviors, lack of physical activity, and a lower need for sleep have been reported.

Conclusion

Our results have indicated that at-risk population considered physical health symptoms as consequences of excessive work and work addiction. Considering our results, work addiction is not a “positive addiction”, moreover, the problem has to be conceptualized as a behavioral addiction because the negative consequences of overwork have been experienced by these individuals.

Open access

A tanulmány a különféle optimizmus - konstruktumok (vonás optimizmus, attribúciós optimizmus, irreá­lis optimizmus, valamint terápia - specifikus optimizmus) és a fizikai egészségi állapot közti kapcsolatot vizsgálja. A legtöbb áttekintett kutatás pozitív kapcsolatot talált az optimizmus és a különböző egészségmutatók közt. Az optimista személyek a kevésbé optimista személyekkel összehasonlítva szubjektíven jobbnak ítélik egészségi állapotukat, és ez a különbség az objektíven (szakember által) mért tünetszám tekintetében is fennáll. Az optimizmus általában jobb immunműködéssel (kivételt képeznek a kontrollálhatatlan stresz-szor­helyzetek) és gyorsabb gyógyulási sebességgel jár. És végül az optimista személyek szignifikánsan tovább élnek a pesszimista személyekhez képest. Az optimizmus és a fizikai egészség közti pozitív kapcsolatot több tényező is befolyásolja. Az optimisták kevesebb stresszorral találkoznak, azokat eltérően értékelik és máshogy küzdenek meg velük, mint a kevésbé optimista személyek. Az optimizmus szintje befolyásolja az egészségmagatartást, valamint a betegségmagatartást. Végül annak a lehetősége is fennáll, hogy az optimizmus és a fizikai egészség közti kapcsolat hátterében egy harmadik változó, a neuroticizmus áll. Tanulmányunk kritikai nézőpontot alkalmaz, rámutat a téma kutatását nehezítő elméleti és módszertani nehézségekre.

Restricted access

Az álom- és éber világunk közötti kapcsok megtalálása számos kutatót inspirált már. Jelen cikkben egy olyan saját kutatásunkat ismertetjük, melynek célja az álmodás kontinuitás-elméletének empirikus vizsgálata és a teória pontosítása. A kontinuitás-elmélet szerint az álmok hű tükrei életünknek, személyiségünknek, gondolatainknak és a minket körülvevő környezetnek. A teória azonban meglehetősen általános szinten mozog, nem ad pontos predikciókat az éber és az álomvilág tartalmai között várható konkrét összefüggésekre vonatkozóan. Saját kutatásunk ezen hipotetikus kapcsolatok egy szeletének alapos feltérképezését tűzte ki célul: az életminőség és az álomtartalmak közti viszony megismerésére irányult. A vizsgálat során közép- és időskorú nők kéthetes álomnaplóinak tartalomelemzéséből nyert mutatókat vetettünk össze életminőségük számos dimenziójával. Ez utóbbi mérésére a WHOQOL-100 kérdőívet használtuk. Az álmok elemzése céljából a Hall és Van de Castle által speciálisan az álmokra kidolgozott tartalomelemző módszert alkalmaztuk. A korrelációs összefüggések feltárásán túl megvizsgáltuk azt is, hogy mely álomtartalmak képesek bejósolni az életminőség egyes tárgyköreit, valamint összehasonlításra kerültek az önmagukat betegnek valló nők álmai azokéval, akik egészségesként definiálták magukat. Az elemzésekből származó eredmények összecsengenek: az álombeli agresszív, barátságos, illetve szexuális interakciók mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya az éber életminőség érzékeny tükrének bizonyult. Továbbá az álmokban megjelenő kommunikációs eszközök száma és az ezekhez kapcsolódó cselekedetek mennyisége szintén az életminőség aktuális szintjének konzisztens álombeli jelzőjeként lépett fel. Eredményeink fő vonala támogatja az álmodás kontinuitás-elméletét, azonban az álombeli „pech” tartalma éppen ennek ellentmondó összefüggéseket mutat: ez a párkapcsolatban élők körében, valamint a magukat egészségesnek vallók körében bizonyult gyakoribbnak. A szerzők eredményeik értelmezése kapcsán saját feltételezéseiket is ismertetik.

Restricted access

A gondozás hatása a családi gondozók érzelmi jóllétére és egészségére.

Állapotfelmérés a COPE Index alapján

The impact of caregiving on the emotional well-being and health of family caregivers.

A condition assessment based on the COPE Index
Orvosi Hetilap
Authors:
Márton Bagyura
,
Anett Mária Leleszi-Tróbert
, and
Zsuzsanna Széman

: 2315–2322. 2 Pinquart M, Sörensen S. Correlates of physical health of informal caregivers: a meta-analysis. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2007; 62

Open access

have associated lifetime classic psychedelic use, that is any prior use of a classic psychedelic ( Krebs & Johansen, 2013 ), with lower odds of physical health problems (e.g., heart disease, diabetes, obesity; Simonsson, Osika, Carhart

Open access

”): • “Self-awareness and/or self-exploration” • “Solve some physical health issues” • “Spiritual purposes

Open access