Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "physician-patient relationship" x
  • All content x
Clear All

Kerse, N., Buetow, S., Mainous, A. G. 3rd, Young, G., Coster, G., Arroll, B.: Physician-patient relationship and medication compliance: a primary care investigation. Ann. Fam. Med., 2004, 2(5) , 455

Restricted access

Különböző pszichológiai módszereket már régóta alkalmaznak nem csak fájdalomcsökkentés céljából, hanem a legkülönfélébb kognitív módszereket igénylő klinikai helyzetekben is. A klinikumban és a rehabilitációban használatos pszichológiai módszerekkel történő fájdalomcsökkentés mellett a placebo-fájdalomcsillapítás is egyre inkább kutatott és feltárt jelensége az orvostudománynak. Mindkettő hatásmechanizmusában fontos szerepet játszik az orvos—beteg kapcsolat minősége. A beteg vonatkozásában a kognitív pszichológiai módszerek közül a képzelet alkalmazásának lehet nagy jelentősége sok esetben, főként azért, mert egy betegség vagy sérülés során a személy könnyen olyan regresszív munkamódba kerülhet, amelyben az elsődleges folyamatok, így a képzelet is, felerősödnek. Ezért a betegek képzeletének terápiás folyamatba való bevonása az egyik lehetséges módja annak, hogy minél szélesebb körben kihasználjuk a pszichoszociális tényezőkben rejlő gyógyító lehetőségeket és gyorsítsuk a gyógyulás folyamatát. Jelen összefoglaló keretében a képzelőerő terápiás alkalmazására vonatkozó szakirodalom néhány elemét kívánjuk bemutatni, elsősorban arra a kérdésre koncentrálva, hogy a képzelőerő milyen módon játszhat szerepet a különböző betegségekkel kapcsolatban megjelenő fájdalomcsillapítás területén.

Restricted access

Buda, B.: The physician–patient relationship and the specialty of the communication in psychoterapy. In: Buda, B.: The regularity of the common human communication.] [Az orvos–beteg kapcsolat és a pszichoterápiás

Restricted access

Absztrakt

A cikk annak a paradigmaváltásnak a következményeit elemzi a sebészeti gyakorlatban, amely az utolsó ötven évben ment végbe az orvostudományban. A korábbi, paternalisztikus orvos-beteg kapcsolatot felváltotta a beteg tájékoztatásán, a kezelését érintő döntésekbe való bevonásán alapuló, egyenrangú orvos-beteg kapcsolat. Ez a váltás nem minden orvosi szakágban ment végbe egyforma sebességgel, s a sebészet ebben a vonatkozásban nemzetközileg is konzervatívabbnak mutatkozott, mint pl. az általános orvostan. A cikk elemezi a tájékoztatás gyakori problémáit, majd sorra veszi a sebészi tájékoztatás fontosabb elemeit és lehetséges technikai feltételeit. Külön kitér a sebészeti tájékoztatás specifikumaira és a beavatkozás elutasításának feltételeire is.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Regina Molnár, Zoltán Sági, Zsuzsanna Fejes, Kálmán Törőcsik, Béla Köves, and Edit Paulik

changing healthcare. J R Soc Med. 2003; 96: 74–76. 8 Gaal I. Impact of the internet on the physician–patient relationship. [Az internet hatása az orvos–beteg viszonyra.] Orv Hetil

Restricted access

Az orvosi pályaszocializáció technikáinak szisztematikus kutatása kevéssé jelent meg eddig a hazai szakirodalomban. A szerző a gyakorlatra irányuló orvosképzés igényét szem előtt tartva dolgozta ki a háromszintű, háromféle oktatási technikát (junior Bálint-csoport; imaginatív megjelenítés; expresszív, dramatikus munkamód projektív technikával kiegészítve) tartalmazó pályaszocializációs programot, amely egyszerre helyezi középpontba az orvos személyiségét, kapcsolatkezelési képességfejlesztését és a szakmai viselkedés szerepkészletének begyakorlását. Az értekezésben szereplő empirikus vizsgálatok során az oktatás folyamatában, a maga természetes közegében vizsgálta az orvostanhallgató betegreprezentációjának, beteg emberhez való viszonyulásának és az orvosi hivatásszemélyiségnek az alakulását. A háromszintű, háromféle oktatási technikát felhasználó program keretében lehetőség nyílik arra, hogy megvizsgálhassuk, melyik oktatási technika képes a leghatékonyabban megjeleníteni mindazokat a pszichológiai minőségeket, amelyek hozzájárulnak a reprezentációk alakulásához és így a pályaszocializáció folyamatához. A junior Bálint-csoportok eseteinek (n = 60) tartalomelemzése rávilágított arra, hogy a leggyakoribb problémák az intimitástól, testi kontaktustól való félelem; a krónikus és terminális állapotban levő betegekkel való kommunikáció; az orvoslással járó felelősségtől való félelem. Az imaginált betegképek (n = 62) Rorschach-jegyekkel (V. oszlop) való tartalomelemzése megerősítette, hogy az előbb felsorolt pszichés terhek jelentik a legkomolyabb problémát az orvostanhallgatók számára. A drámajáték, az integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoportok (n = 74) folyamatelemzése és tartalomelemzése során bebizonyosodott, hogy a csoportmunka elsősorban a kapcsolati érzékenységet, a másik (beteg) szempontjainak elfogadási képességét fokozza és lehetővé teszi a gyógyító kapcsolat mindkét szereplőjével, az orvossal és a beteggel való önkéntelen, szorongásmentes azonosulást. Az orvos–beteg találkozás minőségi megélését a drámajáték segítségével sajátíthatják el leginkább. A kutatás következő szakaszában a szerző a drámajáték során használt novella és az itt körvonalazódott projektív tartalmak nagy mintán való kérdőíves felmérését végezte el (n = 313). A statisztikai elemzéshez az SPSS és a LEM programcsomagokat alkalmazták. A statisztikai értékelést varianciaanalízis, khi-négyzet-próba és log-lineáris elemzés segítségével végezte. A kérdőíves vizsgálatban és a drámacsoportban megjelenő projektív tartalmak nagyfokú hasonlósága azt igazolta, hogy a választott novella alkalmas arra, hogy projektív felületként előhívja a hallgatók tipikus sztereotípiáit és reprezentációit a betegségekkel, betegekkel, gyógyító szakemberekkel és a terápiás helyzetekkel kapcsolatban. A drámacsoport ezen sztereotip reprezentációk tudatosítására, az azokhoz való érzelmi viszonyulások átélésére és formálására helyezte a hangsúlyt. Orv. Hetil., 2011, 152, 475–480.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Mangel, Erika Kövér, István Szilágyi, Zsuzsanna Varga, Éva Bércesi, Zsuzsanna Nagy, Tibor Holcz, Oszkár Karádi, Róbert Farkas, Szilvia Csák, Tibor Csere, and Miklós Kásler

Orgerie, M. B., Duchange, N., Pélicier, N., et al.: Multidisciplinary meetings in oncology do not impact the physician-patient relationship. Presse Med., 2012, 41 (3 Pt 1) , e87–e94. Pélicier N

Restricted access

. [Hungarian] Szeverényi, P.: Physician-patient relationship and communication. In: C. Molnár, E., Füredi, J., Papp, Z. (eds.): Psychiatry and psychology in gynecology and obstertrics. [Orvos–beteg kapcsolat és

Restricted access

Gaal I. Impact of the internet on physician–patient relationship. [Az internet hatása az orvos–beteg viszonyra.] Orv Hetil. 2016; 157: 680–684. [Hungarian] 6 Begley A

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: György Bárdos and Ferenc Köteles

. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 213, 387–394. Thomasma, D. C. (1983) Beyond medical paternalism and patient autonomy, a model of. physician conscience for the physician-patient relationship

Restricted access