Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "politikai elit" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány a rendszerváltás jelenségét a modernizáció összefüggésében kísérli meg értelmezni azon kutatások eredményeire alapozva, amelyek a XIX. század elejétől kapitalizálódni kényszerülő hazai fejlődést több modernizációs korszakra bontják. Ezen kutatások nem csupán a kiegyezés utáni vagy a két világháború közti időszakot tekintik modernizációs korszaknak, hanem az állam-szocialista berendezkedést is, továbbá az 1989–90-es rendszerváltást követően máig kialakult-kialakított félperifériás globálkapitalizmus-variánst is. A szerző felveti, hogy a rendszerváltó politikai elit különböző csoportjai vajon ebben a történeti perspektívában közelítettek-e a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának kihívásaihoz, avagy ezek halmazából indulataiknak, érdekeiknek, felkészültségüknek, ideológiáiknak stb. megfelelően önkényesen válogattak-válogathattak. Ugyanis, ha a rendszerváltó politikai osztály nem a reálviszonyoknak megfelelően definiálta a korszak kihívásait, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy nem adott rá adekvát választ, és így a társadalom minden területét hosszú ideje átható újratermelődési zavarok, az őket kísérő súlyos feszültségek és konfliktusok nem utalnak másra, mint a legutóbbi rendszerváltásunk válságára, netán kudarcára. A tanulmány ennek kapcsán számos fontos kérdést vet fel – például, hogy az állami-szövetkezeti tulajdon privatizálása önmagában már kapitalizmus-e, hogy a „piac” politikai akarattal „bevezethető-e”, avagy „kiiktató-e” a társadalomból stb. – melyeken talán érdemes elgondolkodni.

Restricted access

politikai elit és az anarchizált társadalom. Valóság , 2. sz. A politikai elit és az anarchizált társadalom Valóság 2

Restricted access

Unchangingness In Change

The changed self-image of Budapest Jewish groups in the interwar years as a result of the changed borders in the Carpathian Basin

Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Norbert Glässer and András Zima

. Tabula könyvek 2 2000 Romsics , Gergely 2004: Mítosz és emlékezet . A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékiratirodalmában [ Myth and Memory . The disintegration

Restricted access

újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalmi reprezentációjáról’ (Festive coronation banquets in Hungary in the 15th-17th centuries. On the survivance of the table ceremonial of the independent Hungarian court in the early modern age and on the

Restricted access

Magyarországon. Az önálló magyar királyi udvar asztali ceremóniarendjének kora újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalmi reprezentációjáról. Századok CXXXVIII. 2004 , 1005 – 1101 . 80. Pálffy 2005

Restricted access