Search Results

You are looking at 1 - 10 of 306 items for :

  • "prevenció" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

., 2002, 4 (1), 5–7. 3 Vértes, A., Tóth, K., Szabados, E., et al.: Cardiovascular prevention. [Cardiovascularis prevenció.] Orvosi Evidencia Kft., Budapest, 2015

Restricted access

Az értelmi fogyatékkal élők fogászati kezelése és prevenciós lehetőségei napjainkban

Dental care and prevention possibilities for the mentally disabled currently

Orvosi Hetilap
Authors:
Ilona Szmirnova
,
György Szmirnov
,
Nándor Haba
,
Krisztián Csomó
,
Zsolt Németh
, and
György Szabó

Bevezetés: Ma Magyarországon az értelmi fogyatékkal élők fogászati ellátása és a prevenció lehetőségei egyre nagyobb kihívást jelentenek. Hazánkban jelenleg 100 000 olyan értelmi fogyatékkal élő van, akik „speciális orvosi ellátásra” szorulnak. Célkitűzés: Kidolgozni, illetve módosítani a betegek szellemi képességéhez alkalmazkodó egyszerű prevenciós eljárást, ezt egy kiválasztott közösségen belül bevezetni. Az eredményeket 3, illetve 6 hónap múlva felmérni és ezt a nemzetközi irodalommal összehasonlítani. Módszer: A prevenciós tevékenységet 49, a csömöri „Egyenlő Esélyekért Alapítvány Fogyatékosok Otthona és Nappali Gondozó” intézetben lévő beteg esetében vezettük be. Az adatok pontosítása érdekében a pácienseket 3 standardizált orvos külön-külön vizsgálta. A program első lépése a fogápolás betanítása volt mind a betegek, mind az ápolószemélyzet számára. A fogak parodontalis állapotának felmérését, kontrollját a teamben lévő parodontológus szakorvos végezte. A betegeket 3, illetve 6 hónap után ellenőriztük, az adatokat rögzítettük. Eredmények: A DMF-T-index tekintetében ilyen rövid idő alatt változást nem regisztráltunk, ezért a restorative indexet alkalmaztuk. A parodontalis állapot tekintetében szignifikáns javulást tapasztaltunk. Megbeszélés: A prevenciós tevékenység eredményesnek bizonyult, tekintettel arra, hogy az elhanyagolt szájhigiéné miatt mindegyik betegnek parodontalis problémája volt. A parodontalis állapot szignifikáns javulása révén remélhető, hogy a későbbiekben a fogazat állapota is javulni fog. Következtetés: A fokozott szájhigiéné (a betegek elhanyagolt szájhigiénéjéhez képest a „normál-szájhigiénéhez” való közelítés) lényeges pozitív változást tud hozni a speciális ellátást igénylő pácienseknél. A pozitív eredmények érdekében a megfelelő kommunikáció és a rendszeres motiváció mind a betegek, mind az ápolószemélyzet számára fontos és szükséges. Orv Hetil. 2023; 164(37): 1456–1461.

Open access

Magyarországi tendenciák az iskolai prevenció területén

Hungarian Trends in School Based Prevention

Educatio
Author:
Borbála Paksi

Brotherhood, A. & Sumnall, H. R. (2011) European Drug Prevention Quality Standards . EMCDDA, Lisbon. Fordítás: Nemzeti Drog Fókuszpont , 2012. http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/prevencios

Open access

Módszertani tapasztalatok a VoltEgySzer prevenciós alkalmazás pilot kutatásának eredményei alapján

Methodological Experiences of a Pilot Study Assessing the Efficacy of the Once Upon a High Prevention Application

Educatio
Authors:
Máté Kapitány-Fövény
,
Eszter Vagdalt
, and
Zsófia Ruttkay

Absztrakt:

Az elmúlt években a prevenciós beavatkozások terén is növekvő érdeklődés övezi az automatizált, szakember bevonását nem igénylő online alkalmazásokat és webalapú programokat. Jelen tanulmány célja, hogy módszertanilag értékelje a VoltEgySzer prevenciós applikáció pilot hatékonyságvizsgálatának eredményeit, valamint azok alapján ajánlásokat fogalmazzon meg a hasonló céllal kivitelezett prevenciós alkalmazások jövőbeni tervezését illetően. Az applikáció hatékonynak bizonyult az elmúlt havi energiaital-fogyasztás gyakoriságának csökkentésében, tendenciaszinten a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos ismeretek átadásában és a testmozgás gyakoriságának növelésében, illetve részben az elmúlt havi alkoholfogyasztási gyakoriság csökkentésében is. Az applikáció legeredményesebbnek mutatkozó moduljai a gamification (játékosítás) elemeit tartalmazzák, ami alapján feltételezhető, hogy a játékelemek prevenciós alkalmazása javíthatja a hasonló programok hatékonyságát. A VoltEgySzer pilot hatékonyságvizsgálata tehát részben pozitív tapasztalatokat, részben olyan eredményeket szolgáltatott, amelyek alapján érdemes átgondolni az alkalmazás továbbfejlesztési lehetőségeit.

Open access

Minőségfejlesztési törekvések a prevenció területén a világban

Quality Development Efforts in the Area of Prevention throughout the World

Educatio
Author:
Katalin Felvinczi

.1007/978-1-4899-7424-2_26 . 10 Felvinczi K. (2009) A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő prevenciós tevékenység alakulása Magyarországon. In: Felvinczi K. & Nyírády A. (eds) (2009) Drogpolitika számokban . Budapest

Open access

Iskolai prevenció és az evolúció logikájának ellentmondásai

Mental Health Prevention in Schools and the Contradictions of Evolution

Educatio
Author:
Péter Mihályi

Absztrakt:

Nem helyes azt elvárni az iskoláktól, hogy minden létező problémára ők készítsék fel a gyerekeket. A tanulmány legfőbb mondanivalója az, hogy a 6–14 éves korosztálynak egy olyan élet- és viselkedésstratégiát kell megtanítani, amely fontos területeken ellentmond a humán evolúció évezredek során kialakult logikájának. A túlélés genetikai programja a rövid távú optimalizálásra ösztönöz. A hosszú élet, az egészséges öregkor viszont azt feltételezi, hogy az emberek ellenállnak a rövid távú örömforrásoknak. A jó hír az, hogy a bizalom, az önkontroll, az akaraterő fejlesztése tanítható – erre nyilvánvalóan a mélyszegénységben élő családok gyermekeinek van a legnagyobb szükségük. Ez kellene, hogy legyen az iskolai prevenciós programok elsőszámú célja.

Open access

3 48 57 Lukács K., Herman R.: Az 1-es típusú diabétesz genetikai háttere, pathogenesise és a legújabb prevenciós kutatások státusza

Open access

Absztrakt:

A tanulmány az értékelt iskolai univerzális prevenciós programok irodalmát összegzi. 3 releváns adatbázis körében, a kérdést megjelenítő kereső algoritmus alapján 8 általános prevenciós program 9 értékelése kerül bemutatásra. Négy közbülső célt azonosítottunk, melyek a (problémás) szerencsejáték használattal kapcsolatban kedvező irányú változást idéztek elő: 1) ismeretátadás; 2) hiedelmek lebontása; 3) attitűdök befolyásolása; 4) készségfejlesztés. Az értékelt programok egy- vagy többüléses intervenciók, tartalmaznak interaktív és/vagy multimédiás elemeket, egy kivételével mindegyik eszköztárában szerepel frontális előadás. Eredményeink a szerencsejáték használat kockázatainak csökkentésére a komplex programok alkalmazását javasolják.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A szűréseken, köztük a mammográfiás szűrésen való részvétel aránya hazánkban igen alacsony. A megjelenési arány javítása terén az alapellátás szerkezeti átalakítása, a praxisközösségek kialakítása lényeges feladat. Célkitűzés: A szerzők munkájukban a praxisközösségek tagjaként a szűrést segítő prevenciós nővérek munkájának hatékonyságát vizsgálták a mammográfiás szűrések szervezésén keresztül. Módszer: Kecskeméten fokozatosan az összes felnőtt-háziorvosi praxisra kiterjesztve, meghatározott protokoll szerint, a prevenciós nővérek segítségével a háziorvosok nevében léptek kapcsolatba a mammográfiás szűrésen a bázisidőszakot megelőző két évben részt nem vett asszonyokkal. Eredmények: Az első szerző saját praxisában tartósan 60% feletti megjelenési arányt lehetett elérni a módszerrel. A második fázisban a programot öt praxisra kiterjesztve a két éven túl megjelentek 36,7%-át sikerült a mammográfiás szűrésbe ismételten bevonni. A harmadik fázisban, a város egészére kibővítve a programot, a két éven belül nem szűrt lakosság 16–20%-a jelent meg szűrésen, és a regionális mammográfiás központban 70% fölé emelkedett a terület átszűrtségének aránya. Következtetések: A program során igazolódott, hogy a praxisközösség tagjaként dolgozó prevenciós nővér hatékonyan tudja koordinálni a szűrési feladatokat a háziorvosok, a szűrőcentrumok és a páciensek között. Orv. Hetil., 2017, 158(8), 311–315.

Restricted access

: Szekunder prevenciós gyógyszerek alkalmazása szívinfarktust túlélt betegek körében. Cardiol. Hung., 2006, 36 , 26–31. Nagy E. Szekunder prevenciós gyógyszerek alkalmazása

Restricted access