Search Results

You are looking at 1 - 10 of 239 items for :

  • "prevenció" x
  • All content x
Clear All

., 2002, 4 (1), 5–7. 3 Vértes, A., Tóth, K., Szabados, E., et al.: Cardiovascular prevention. [Cardiovascularis prevenció.] Orvosi Evidencia Kft., Budapest, 2015

Restricted access

Brotherhood, A. & Sumnall, H. R. (2011) European Drug Prevention Quality Standards . EMCDDA, Lisbon. Fordítás: Nemzeti Drog Fókuszpont , 2012. http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/prevencios

Open access

.1007/978-1-4899-7424-2_26 . 10 Felvinczi K. (2009) A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő prevenciós tevékenység alakulása Magyarországon. In: Felvinczi K. & Nyírády A. (eds) (2009) Drogpolitika számokban . Budapest

Open access

Absztrakt:

Nem helyes azt elvárni az iskoláktól, hogy minden létező problémára ők készítsék fel a gyerekeket. A tanulmány legfőbb mondanivalója az, hogy a 6–14 éves korosztálynak egy olyan élet- és viselkedésstratégiát kell megtanítani, amely fontos területeken ellentmond a humán evolúció évezredek során kialakult logikájának. A túlélés genetikai programja a rövid távú optimalizálásra ösztönöz. A hosszú élet, az egészséges öregkor viszont azt feltételezi, hogy az emberek ellenállnak a rövid távú örömforrásoknak. A jó hír az, hogy a bizalom, az önkontroll, az akaraterő fejlesztése tanítható – erre nyilvánvalóan a mélyszegénységben élő családok gyermekeinek van a legnagyobb szükségük. Ez kellene, hogy legyen az iskolai prevenciós programok elsőszámú célja.

Open access

Absztrakt:

Az elmúlt években a prevenciós beavatkozások terén is növekvő érdeklődés övezi az automatizált, szakember bevonását nem igénylő online alkalmazásokat és webalapú programokat. Jelen tanulmány célja, hogy módszertanilag értékelje a VoltEgySzer prevenciós applikáció pilot hatékonyságvizsgálatának eredményeit, valamint azok alapján ajánlásokat fogalmazzon meg a hasonló céllal kivitelezett prevenciós alkalmazások jövőbeni tervezését illetően. Az applikáció hatékonynak bizonyult az elmúlt havi energiaital-fogyasztás gyakoriságának csökkentésében, tendenciaszinten a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos ismeretek átadásában és a testmozgás gyakoriságának növelésében, illetve részben az elmúlt havi alkoholfogyasztási gyakoriság csökkentésében is. Az applikáció legeredményesebbnek mutatkozó moduljai a gamification (játékosítás) elemeit tartalmazzák, ami alapján feltételezhető, hogy a játékelemek prevenciós alkalmazása javíthatja a hasonló programok hatékonyságát. A VoltEgySzer pilot hatékonyságvizsgálata tehát részben pozitív tapasztalatokat, részben olyan eredményeket szolgáltatott, amelyek alapján érdemes átgondolni az alkalmazás továbbfejlesztési lehetőségeit.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány az értékelt iskolai univerzális prevenciós programok irodalmát összegzi. 3 releváns adatbázis körében, a kérdést megjelenítő kereső algoritmus alapján 8 általános prevenciós program 9 értékelése kerül bemutatásra. Négy közbülső célt azonosítottunk, melyek a (problémás) szerencsejáték használattal kapcsolatban kedvező irányú változást idéztek elő: 1) ismeretátadás; 2) hiedelmek lebontása; 3) attitűdök befolyásolása; 4) készségfejlesztés. Az értékelt programok egy- vagy többüléses intervenciók, tartalmaznak interaktív és/vagy multimédiás elemeket, egy kivételével mindegyik eszköztárában szerepel frontális előadás. Eredményeink a szerencsejáték használat kockázatainak csökkentésére a komplex programok alkalmazását javasolják.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A szűréseken, köztük a mammográfiás szűrésen való részvétel aránya hazánkban igen alacsony. A megjelenési arány javítása terén az alapellátás szerkezeti átalakítása, a praxisközösségek kialakítása lényeges feladat. Célkitűzés: A szerzők munkájukban a praxisközösségek tagjaként a szűrést segítő prevenciós nővérek munkájának hatékonyságát vizsgálták a mammográfiás szűrések szervezésén keresztül. Módszer: Kecskeméten fokozatosan az összes felnőtt-háziorvosi praxisra kiterjesztve, meghatározott protokoll szerint, a prevenciós nővérek segítségével a háziorvosok nevében léptek kapcsolatba a mammográfiás szűrésen a bázisidőszakot megelőző két évben részt nem vett asszonyokkal. Eredmények: Az első szerző saját praxisában tartósan 60% feletti megjelenési arányt lehetett elérni a módszerrel. A második fázisban a programot öt praxisra kiterjesztve a két éven túl megjelentek 36,7%-át sikerült a mammográfiás szűrésbe ismételten bevonni. A harmadik fázisban, a város egészére kibővítve a programot, a két éven belül nem szűrt lakosság 16–20%-a jelent meg szűrésen, és a regionális mammográfiás központban 70% fölé emelkedett a terület átszűrtségének aránya. Következtetések: A program során igazolódott, hogy a praxisközösség tagjaként dolgozó prevenciós nővér hatékonyan tudja koordinálni a szűrési feladatokat a háziorvosok, a szűrőcentrumok és a páciensek között. Orv. Hetil., 2017, 158(8), 311–315.

Restricted access

3 48 57 Lukács K., Herman R.: Az 1-es típusú diabétesz genetikai háttere, pathogenesise és a legújabb prevenciós kutatások státusza

Open access

Absztrakt:

A cikk bevezetőjében a fiatalkori öngyilkosság témájával ismerteti meg az olvasót, röviden összefoglalja: 1) a fontosabb idevonatkozó epidemiológiai adatokat – melyekből látható a téma fontossága, 2) a rizikó-, és védőfaktorokat – melyek rávezetik az olvasót, hogy mire kell figyelni a megelőzés érdekében, és 3) a prevenciós módszereket. A téma elhelyezése után egy validált, bizonyítottan hatékony, magyar nyelven elérhető, hazánkban adaptált, iskolában megvalósítható mentális egészségfejlesztő és öngyilkosság megelőző program, a Fiatalkori Mentális Egészség-öntudatosság Program (Youth Aware of Mental Health Programme: YAM) kerül bemutatásra. Miután az iskola igen fontos színtere a prevenciónak, fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen paraméterekkel jellemezhető program beépüljön a hazai iskolák kurrikulumába és minden fiatal számára elérhető legyen.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Viktória Kovácsné Bobály, Brigitta Szilágyi, Alexandra Makai, Ákos Koller, and Melinda Járomi

Absztrakt:

Bevezetés: A balett-táncosok gyakran szenvednek deréktáji fájdalomtól. Célkitűzés: Speciális mozgásprogrammal, a törzsizmok erősítése révén, a deréktáji fájdalmak csökkentése. Módszer: 62 balett-táncosnőt (átlagéletkor: 14,89 ± 1,21 év) vizsgáltunk. Kezelt csoport: n = 30 fő, átlagéletkor: 14,86 ± 1,00 év, kontrollcsoport: n = 32 fő, átlagéletkor: 14,91 ± 1,37 év. Vizuális analóg skálával vizsgáltuk az edzéseken jelentkező derékfájdalom intenzitását, fotogrammetriás vizsgálattal habituális testtartásukat, Kraus–Weber-teszttel a hasizmok erejét, core-teszttel a törzsizmok statikus erejét, leg lowering teszttel a lumbalis motoros kontroll képességet. A kezelt csoport három hónapig LBP prevenciós mozgásprogramot végzett, majd újból elvégeztük a vizsgálatokat. Eredmények: Szignifikánsan csökkent az esetcsoport derékfájásának intenzitása (VAS1: p = 0,012; VAS2: p = 0,021), szignifikánsan javult hasizomereje (K–W. B: p = 0,025; K–W. C: p<0,001), a törzsizmok statikus ereje (core-test: p<0,001), lumbalis motoros kontroll képessége, mindkét láb esetében (Leg low. J.: p<0,001; Leg low. B.: p<0,001). A habituális testtartás magas százalékban javult (elölnézet: 34,78%, oldalnézet: 52,17%). Következtetés: A speciális mozgásprogrammal csökkenthető a balett-táncosok derékfájdalma, a sérülések előfordulási gyakorisága. Orv. Hetil., 2017, 158(2), 58–66.

Restricted access