Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for :

  • "primary school children" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This paper examines the effect of breakfast skipping on weight status and abdominal obesity in urban school children. A cross-sectional survey was distributed to all primary schools (n=18) in Óbuda, Budapest. A total of 3714 students (1860 boys, 1854 girls; age range: 7–15 years) were involved. Height, weight and waist circumference (WC) were measured. Data about obesity-related dietary habits (breakfast skipping, fruit and vegetable intake, number of meals, soft drinks consumption) were collected via self-administered questionnaire. One-fifth (21.3%) of the participants were regularly skipping breakfast. Frequency of regular breakfast decreased with age. Breakfast skipping was predictive for higher body mass index (BMI) and WC in a model that was adjusted for age, gender and all studied nutritional factors. Confirming these results, both BMI (19.3±4.0 vs. 18.1±3.7 kg m −2 ; P<0.001) and WC (67.3±12.0 vs. 63.9±10.8 cm; P<0.001) were higher among breakfast skippers than in breakfast eaters. Odds ratios for breakfast skipping for being obese or abdominal obese were 1.59 (95%CI: 1.12–2.26) and 2.04 (95%CI: 1.57–2.65), respectively. Although prospective studies are needed to verify the causality between breakfast skipping and obesity, our findings support the importance of promoting regular breakfast consumption among school children.

Restricted access

Alsó tagozatosok kortárskapcsolatai az offline és online térben +

Offline and Online Relationships among Primary School Children

Educatio
Authors:
Borbála Károlyi
and
Anikó Fehérvári

Összefoglaló. Az okoseszközök, az internet használata egyre fiatalabb életkorban jelenik meg a gyermekek körében. Az online környezet sajátosságairól, a szocializációra, valamint más tényezőkre gyakorolt negatív hatásairól már számos kutatás számolt be, azonban a tanulók kortárskapcsolatainak alakulásáról eddig kevés elemzés született. E pilotkutatás felhívja a figyelmet az offline-online jelenlét, valamint a kortárskapcsolatok összefüggéseire, az azzal járó lehetséges veszélyekre, melyek most különös jelentőséggel bírnak, hiszen a digitális oktatás bevezetése óta még több gyermeket érint az online jelenlét.

Summary. Nowadays, smart devices and the internet among children appear at younger ages than they did a few years ago. The particularities of the online environment, the social, and other negative effects are the topics of several studies, but very few focused on these effects on students’ relationships. Our pilot-research highlights the connections between offline and online relationships and the potential dangers caused by the online presence of children at a young age, which is even relevant since the beginning of the digital online education caused by the pandemic when even more primary-school children joined the online platforms.

Open access

A pair rajzelemzési technika alkalmazása 8–9 éves gyermekek győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos rajzain

Using the pair method on 8–9 years old children’s drawings related to winning and losing

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Mónika Sándor
,
Márta Fülöp
, and
Nóra Sebestyén

A gyermekkori versengés jelensége sokat vizsgált terület, azonban kevés azon kutatások száma, amelyek a versengés kimeneteleinek, a győzelemnek és vesztésnek gyermeki reprezentációját kívánják mélyrehatóan feltérképezni.

Jelen vizsgálat célja a győzelem és a vesztés fogalmának, valamint a két szituációban megjelenített győztes és vesztes viszonyának a feltárása volt kisiskolások képi reprezentációjában, rámutatva esetleges nemi és iskolatípus-beli (magas tanulmányi követelményű és átlagos) különbségekre is. A vizsgálat alapját 30 kisiskolás (átlag életkor: 8,6 év) győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos rajza képezte. A 30 győzelem és 30 vesztés rajz elemzése a PAIR módszer (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship, BOMBI, PINTO és CANNONI, 2007) segítségével történt, mely hat szempont (kohézió, távolítás, hasonlóság, érték, érzelmek és konfliktus) mentén vizsgálja az interperszonális kapcsolatokat.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a 8–9 éves gyerekek képesek a győztes és a vesztes érzelmi állapotát és a győztes és a vesztes perspektíváját rajzaikban világosan elkülöníteni. A győztes és vesztes, valamint kettőjük kapcsolata másképp reprezentálódik, ha a győzelem a kontextus, mint ha a vesztés. Ez arra utal, hogy a győztes és vesztes interperszonális kapcsolata más érzelmekkel és kapcsolati törekvésekkel jár, attól függően, hogy a győztes vagy a vesztes perspektívájából éli át a gyerek.

A győzelem domináns és kiemelt pozíciót jelent a győztes számára, a győztes gyakrabban lát rá a vesztesre, szélesebb a perspektívája, mint a vesztesnek, és a győztest mind a győzelem mind a vesztés rajzokon szignifikánsan értékesebbnek ábrázolják. A győztes perspektívájából készült rajzokon a győztes értékesebbnek ábrázolódik, a győztes és a vesztes kapcsolata közelebbi, közöttük nagyobb az összetartás, mint a vesztes perspektívájából készült rajzokon. Ezzel összhangban a győzelmet a középpontba helyező ábrázolásokon a vesztes kevésbé elégedetlen, mint a vesztést a középpontba helyezőkön, és a győzelem rajzokon kevesebb konfliktust jelenítenek meg a gyerekek a győztes és a vesztes között, mint a vesztés rajzokon. A kutatás bizonyos nemi és iskolatípus-beli különbségeket is feltárt.

Restricted access

Hány éves kortól képesek a gyermekek újraéleszteni? – A hatékonyság felmérése általános iskolás gyermekek körében

At what age can children perform effective cardiopulmonary resuscitation? – Effectiveness of cardiopulmonary resuscitation skills among primary school children

Orvosi Hetilap
Authors:
Bálint Bánfai
,
Attila Pandur
,
Emese Pék
,
Henrietta Csonka
, and
József Betlehem

, G., Wahl, H. A., Svendsen, M. V.: Primary school children are able to perform basic life-saving first aid measures. Resuscitation, 2009, 80 (6), 689–692. 12

Restricted access

HANNA: Gamifikált digitális tananyag hátrányos helyzetű tanulók nyelvtanulásának segítésére

HANNA: Gamified Digital Supplementary Course – Material Developed for Pupils from Disadvantaged Backgrounds

Educatio
Authors:
Kálmán Abari
,
Fruzsina Szabó
, and
Tünde Polonyi

Összefoglaló. Gyorsan változó világunkban az oktatásnak lépést kell tartania a változásokkal, ezért szükséges a módszertan folyamatos fejlesztése, a tanítási-tanulási folyamat harmonikusabb illesztése a változó igényekhez. Oktatásunk komoly problémája a tanulók teljesítményében mutatkozó hatalmas különbség, ezért fontos szempont a hátrányos helyzetű tanulók eredményességének javítása. Tanulmányunk célja, hogy bemutassunk egy új fejlesztésű digitális nyelvoktató tananyagot (HANNA), amely hátrányos helyzetű 5–7. osztályos diákoknak készült, tabletalapú, és angol nyelvet oktat a tanár facilitáló segítségével. Bemutatjuk, hogy a HANNA szerkezetének kialakításában milyen szempontokat vettünk figyelembe, ismertetjük a tananyag felépítését és a tanulók motiválása érdekében megvalósított gamifikált elemeket.

Summary. As the world of education and technology is changing at a breathtaking speed, the methodology needs to be constantly updated, while the process of teaching-learning has to adjust to fresh demands. One of the most severe issues in our education is the increasing gap between students’ achievements, especially in low socio-economic environments. The purpose of our study is to introduce a new digital language course-material (HANNA) created specifically for pupils in grade 5–7 in low SES backgrounds. It is primarily to be employed in English language classes (ELT), is operated on tablets, and teaches English with the facilitating work of the teacher. We explore the principles underlying HANNA, reveal its structure and mechanism while detailing the gamified elements of the programme.

Open access

Summary

A jelen vizsgálat a fejlődéslélektani vizsgálatok azon sorába tartozik, amelyek azt kívánják feltárni, hogy miként fejlődik a társas jelenségek megértése a gyermekkor során. A választott interperszonális jelenség a versengés volt, amely a gyerekek életének számos helyszínén (családban, játszótéren, óvodában, iskolában) előfordul._

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ákos Lehotsky
,
András Falus
,
Ágnes Lukács
,
Andrea Rita Füzi
,
Edina Gradvohl
,
Sarolta Mészárosné Darvay
,
Ilona Bihariné Krekó
,
Kata Berta
,
Alexandra Deák
, and
Helga Judit Feith

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Budapesti alsó tagozatos gyermekek (n = 165) kézhigiénére vonatkozó ismereteit vizsgáltuk. A kutatás célja: kisiskolások körében új pedagógiai eljárás, a kortársoktatás alkalmazása és optimalizálása a megfelelő kézhigiénia kialakításában. Módszer: A gyermekek szociális helyzetét és előzetes tudását bemeneti kérdőívek kitöltésével egyetemisták mérték fel. A tudásra vonatkozó felmérést négy- (n = 85) és nyolcórás (n = 36) oktatás után is elvégeztük. Emellett a kézmosás helyes gyakorlatának hatékonyságát Semmelweis Scanner segítségével teszteltük közvetlenül a kéz fluoreszkáló krémmel való bedörzsölése után, a négy- és nyolcórás oktatás előtt (n = 166) és után (n = 74; n = 35) is. Eredmények: A kézhigiénére vonatkozó tudás a bemeneti felméréshez képest szignifikánsan nőtt a kortársoktatási program után, a négy- és a nyolcórás képzést követően. A kisebb gyermekeknél a nyolcórás képzés hatása kifejezettebb volt. Hasonló eredményeket kaptunk a kéz felszínének bedörzsölése után a kimaradó területek számának változásában is. Következtetés: A kézhigiéniai tudásra vonatkozó szociológiai felmérések és a közvetlen fizikai mérések egyaránt arra utalnak, hogy a megfelelő pedagógiai eljárásokkal elvégzett képzés eredményes, és hozzájárul a 6–10 éves gyermekek környezettudatos higiéniai kultúrájának kialakításához, átalakításához. Orv Hetil. 2018; 159(12): 485–490.

Open access

Absztrakt

A matematikai megismerés, a számfeldolgozás folyamatának feltérképezése az elmúlt évtizedekben gyors ütemben elindult, mégis számos kérdés továbbra is nyitott. A fejlődési szempont és különösen a matematikai képességek tipikus fejlődésének vizsgálata sajnos viszonylag háttérbe szorult, pedig ez mind gyakorlati, mind elméleti szempontból releváns téma a kognitív pszichológia számára. Napjaink egyre inkább elfogadott nézete szerint a tipikus fejlődésmenet megismerése nélkülözhetetlen az atipikus fejlődés, így a fejlődési diszkalkulia megértéséhez, továbbá a felnőtt számfeldolgozás olyan modelljeinek megalkotásához, amelyek fejlődési szempontból is plauzibilisek.

Összefoglaló tanulmányunkban ezért a tipikus fejlődésre fókuszálunk, amelyben kitüntetett jelentőségű a veleszületett számérzék, illetve a biológiailag elsődleges matematikai képességek kibontásának, kiterjesztésének időszaka, az óvodáskor. A számnevek elsajátításával lehetővé válik a mennyiségek pontos reprezentációja, a számlálás, és alapvető számtani műveletek elvégzése nagyobb számkörben. A számfogalom kialakulásával, a számok terén szerzett tapasztalatok bővülésével a formális matematikatanulás első éveiben további mérföldköveit találjuk a számolási képességek fejlődésének. A számok reprezentációját végző mentális számegyenes egyre pontosabb, a számtani műveletek elvégzése során a kisiskolások egyre inkább számtani emlékezetükre támaszkodnak és egyre hatékonyabban alkalmazzák a rendelkezésükre álló számolási stratégiákat.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Bianka Kovács-Babócsay
,
Alexandra Makai
,
Brigitta Szilágyi
,
Péter Tardi
,
Pongrác Ács
,
Anita Velényi
,
Gábor Rébék-Nagy
, and
Melinda Járomi

back school program of the conscious sitting posture among primary school children. Additional back school programe to the schoolastic physical education. Gerinciskola elméleti tananyaga. In

Open access

Machiavellianism and self-efficacy in Greek primary school children. Br. J. Educ. Psychol., 2004, 74 (2), 297–309. 11 McIlwain, D.: Bypassing empathy: A Machiavellian theory of mind

Restricted access