Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "projective technique" x
  • All content x
Clear All

A betegségekkel kapcsolatos szakmai és laikus vélemények alakulása nem független a kulturális és társas hatások közvetítette nézetrendszerektől, sztereotípiáktól. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a nemi sztereotípiák miként jelennek meg a tünetértelmezésben orvos- és pszichológushallgatóknál. Mivel a reprezentációk nem közvetlenül fejtik ki hatásukat, direkt módszerekkel kevéssé vizsgálhatók, feltárásukra így projektív technikát alkalmaztunk. Egy szépirodalmi betegség-elbeszélést használtunk projekciós felületként, melynek az eredeti, női főszereplővel (nőbeteggel) játszódó változatát létrehoztuk férfi protagonistával is. A kétféle verzió értékeléséhez kérdőívet szerkesztettünk, melyet 313 pszichológus- és orvostanhallgatóval vettünk fel, és a szöveges válaszok tartalmi kategóriáinak kvantitatív és kvalitatív elemzésével értékeltünk. Megállapítottuk, hogy a hiányos tünetbemutatást tartalmazó történet intenzívebben mozgósította a nőbeteggel kapcsolatos reprezentációkat. A tünetre és a női történetre szomatizációs mechanizmusokat vetítettek a válaszadók. A férfi beteget egysíkúbban jellemezték, tüneteit stresszel és rizikóviselkedésekkel magyarázták. A válaszadók neme sokkal jelentősebb tényező volt, mint a válaszadók szakja. Kutatásunk felhívja a figyelmet arra, hogy a nemi sztereotípiák a diagnózisalkotást is befolyásolhatják, és ezt a hatást erősítheti a tünetek hiányos vagy diffúz prezentációja.

Restricted access

IRODALOM Hafner A. J. , & Rosen E. ( 1964 ). The meaning of the Rorschach inkblots, responses and determinants as perceived by children . Journalof Projective Techniques and Pesonality Assessements , T28 , 192 - 200 . Halpern , F. A

Open access

projective technique . In C. Buhler , G. K. Lumry , & H. S. Carrol (Eds), World-test standardisation studies. The Journal of Child Psychiatry , 2 , 4 – 24 . Buhler , C

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Melinda Látos, Ágnes Devecsery, György Lázár, Zoltán Horváth, Pál Szenohradszky, Edit Szederkényi, and Márta Csabai

. ( 1967 ). Anxiety indexes in the Draw-A-Person test: A scoring manual . Journal of Projective Techniques and Personality Assessment , 31 , 46 – 57 . H JORTH , C. W. , & H ARWAY

Restricted access

. Shearn, CH. R., Russell, K. R. (1969) Use of the family drawing as a technique for studying parent-child interaction. Journal of Projective Techniques 33 , 35-44. Use of the family drawing as a technique for studying parent

Restricted access

Az orvosi pályaszocializáció technikáinak szisztematikus kutatása kevéssé jelent meg eddig a hazai szakirodalomban. A szerző a gyakorlatra irányuló orvosképzés igényét szem előtt tartva dolgozta ki a háromszintű, háromféle oktatási technikát (junior Bálint-csoport; imaginatív megjelenítés; expresszív, dramatikus munkamód projektív technikával kiegészítve) tartalmazó pályaszocializációs programot, amely egyszerre helyezi középpontba az orvos személyiségét, kapcsolatkezelési képességfejlesztését és a szakmai viselkedés szerepkészletének begyakorlását. Az értekezésben szereplő empirikus vizsgálatok során az oktatás folyamatában, a maga természetes közegében vizsgálta az orvostanhallgató betegreprezentációjának, beteg emberhez való viszonyulásának és az orvosi hivatásszemélyiségnek az alakulását. A háromszintű, háromféle oktatási technikát felhasználó program keretében lehetőség nyílik arra, hogy megvizsgálhassuk, melyik oktatási technika képes a leghatékonyabban megjeleníteni mindazokat a pszichológiai minőségeket, amelyek hozzájárulnak a reprezentációk alakulásához és így a pályaszocializáció folyamatához. A junior Bálint-csoportok eseteinek (n = 60) tartalomelemzése rávilágított arra, hogy a leggyakoribb problémák az intimitástól, testi kontaktustól való félelem; a krónikus és terminális állapotban levő betegekkel való kommunikáció; az orvoslással járó felelősségtől való félelem. Az imaginált betegképek (n = 62) Rorschach-jegyekkel (V. oszlop) való tartalomelemzése megerősítette, hogy az előbb felsorolt pszichés terhek jelentik a legkomolyabb problémát az orvostanhallgatók számára. A drámajáték, az integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoportok (n = 74) folyamatelemzése és tartalomelemzése során bebizonyosodott, hogy a csoportmunka elsősorban a kapcsolati érzékenységet, a másik (beteg) szempontjainak elfogadási képességét fokozza és lehetővé teszi a gyógyító kapcsolat mindkét szereplőjével, az orvossal és a beteggel való önkéntelen, szorongásmentes azonosulást. Az orvos–beteg találkozás minőségi megélését a drámajáték segítségével sajátíthatják el leginkább. A kutatás következő szakaszában a szerző a drámajáték során használt novella és az itt körvonalazódott projektív tartalmak nagy mintán való kérdőíves felmérését végezte el (n = 313). A statisztikai elemzéshez az SPSS és a LEM programcsomagokat alkalmazták. A statisztikai értékelést varianciaanalízis, khi-négyzet-próba és log-lineáris elemzés segítségével végezte. A kérdőíves vizsgálatban és a drámacsoportban megjelenő projektív tartalmak nagyfokú hasonlósága azt igazolta, hogy a választott novella alkalmas arra, hogy projektív felületként előhívja a hallgatók tipikus sztereotípiáit és reprezentációit a betegségekkel, betegekkel, gyógyító szakemberekkel és a terápiás helyzetekkel kapcsolatban. A drámacsoport ezen sztereotip reprezentációk tudatosítására, az azokhoz való érzelmi viszonyulások átélésére és formálására helyezte a hangsúlyt. Orv. Hetil., 2011, 152, 475–480.

Restricted access

–2 223 239 Speigel , Donald— Brodkin , S. G— Keith-Speigel , Patricia 1969: Unacceptable Impulses, Anxiety and the Appreciation of Cartoons. Journal of Projective Techniques and Personality Assessment 33

Restricted access

Rabin, A. I., Haworth, M. R. (eds) Projective Techniques with Children. 273–287. Grune and Stratton, New York Fish, J. E., Larr, C. J. (1972) A decade of change in drawings by black children. American

Restricted access

Projective Techniques and Personality Assessment, 29 ( 2 ), 189 – 199 . Lumley , M. A. , Mader , C. , Gramzow , J. , & Papineau , K. ( 1996 ). Family factors related to alexithymia

Open access

): Further experiments with the scribbling game . Journal of Projective Techniques , 15 , 376 – 379 . 19. Goodnow , J. J. ( 1977 ): Children's Drawings . London , Open Books

Restricted access