Search Results

You are looking at 1 - 10 of 335 items for :

  • "reaction time" x
Clear All

, Schrager M, Ferrucci L, Talbot LA: Evaluation of movement speed and reaction time as predictors of all-cause mortality in men. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 60, 840–846 (2005) Talbot L.A. Evaluation of movement speed and

Restricted access

RJ (2003): A Literature Review on Reaction Time. http://biae.clemson.edu/bpc/bp/Lab/110/reaction.htm Krishnamoorthy V, Yang JF, Scholz JP: Joint coordination during quiet stance: Effects of vision. Exp. Brain

Restricted access

during competition Journal of Sports Medicine & Physical Fitness 2001 41 263 268 Hultsch DE, MacDonald SW, Dixon RA: Variability in reaction time performance of younger and older adults

Restricted access

Háttér és célok: A közutak mentén észlelhető reklámok célja a potenciális vásárlók figyelmének felkeltése. Előfordulhat azonban, hogy ezek a reklámok túlzott mértékben elterelik a vezetők figyelmét, ezért jelen kutatásban azt vizsgáljuk, hogy különböző vizuális elterelő ingerek hogyan hatnak a figyelmi teljesítményre egy vezetési szimulációs feladatban.

Módszer: 68 vizsgálati személy vett részt a kutatásban, átlagéletkoruk 21,88 év (SD = 2,38). Touluse–Piéron- féle Figyelem Teszttel mértük a figyelmi teljesítményt, a Fordított Számterjedelem Teszttel pedig a komplex munkamemória teljesítményt. A vezetést szimuláló számítógépes feladatban a vizsgálatban részt vevő személyeknek közúti jelzőtáblákra kellett reagálniuk. A közúti jelzőtáblák mellett az esetek felében megjelentek vizuális elterelő ingerek is, ezeket az ingereket hat kategóriába soroltuk. A különböző elterelő ingerek megjelenésének hatását a személyek célingerre adott válaszainak reakcióidejéből számítottuk ki.

Eredmények: Egy elterelő ingertípus kivételével (élőlények: növények és állatok) mindegyiknek volt reakcióidő-lassító hatása, azonban az ingertípusok nem befolyásolták eltérő mértékben a résztvevők figyelmét.

Következtetés: Eredményeink hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy milyen tényezők és hogyan játszanak szerepet a vizuális figyelem elterelésében vezetés közben, biztonságosabbá téve ezzel a közúti közlekedést.

Restricted access

Absztrakt

Mindennapi nyelvhasználatunk során gyakran fejezzük ki szándékainkat indirekt módon. A nem szó szerinti jelentéstartalmon keresztül folytatott kommunikáció kutatása hosszú múltra tekint vissza mind a jelenség nyelvészeti hátterét, mind pedig a beszédforma pszichológiai megközelítését tekintve. Ez utóbbi tudományterület a korábbiakban elsősorban az indirekt beszédaktusok használata mögött húzódó stratégiai okokra és logikai magyarázatokra koncentrált. Jelen kutatás egy új aspektusból járja körül a kérdéskört: a kognitív feldolgozás felől. A fő kérdésünk, hogy vajon a direkt és az indirekt mondatok feldolgozásának idői mintázatában van-e különbség? Tovább árnyalva a képet megvizsgáljuk, hogy vajon az általános és társas kognitív funkciók, mint a munkamemória és a mentális állapottulajdonítás meghatározza-e — és ha igen, hogyan — a rejtett tartalommal bíró mondatok használatát. A mondatok feldolgozását önütemezett olvasási helyzetben mértük, ahol a függő változó a feldolgozási idő volt. A munkamemória-kapacitást a hallási és a számlálási terjedelem tesztekkel, míg a mentális állapottulajdonítást a „Faux Pas” Teszttel mértük. Az eredményeink azt mutatják, hogy a direkt mondatok feldolgozása gyorsabb, mint az indirekt mondatoké. A tanulmány eredményei szerint különbséget találhatunk a magas és az alacsonyabb munkamemória-kapacitású személyek mondatfeldolgozásának mintázatában. Az elmeteória fejlettség viszont nem befolyásolta az indirekt megnyilatkozások feldolgozásának sebességét. Összefoglalva, annak ellenére, hogy a hétköznapi életben gyakran használjuk az indirekt megfogalmazást, a kognitív feldolgozás szempontjából mégis kapacitásigényesebb.

Restricted access

/H 2 O 2 1:1–5:1, solvent concentration (methanol) of 5–90 wt%, catalyst content of 0–5.0 wt%, reaction time of 5–300 min and the intensity of stirring 0–500 rpm. In order to calculate the mass balance for the syntheses performed, the post

Open access

and presence of pure SiO 2 supports, under the conditions of reaction temperature 150 °C, 3.0 MPa air and reaction time 4 h. However, almost no cyclohexane conversion can be monitored after these reactions, which are similar to the experimental

Restricted access
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Authors: Andrés Pena, Santiago Veiga, Mariángeles Sapelli, Natalia Martínez, Victoria Márquez, Eduardo Dellacassa and Juan Bussi

presence of pure oxygen. In contrast, the reaction of limonene takes place when a NiAl-HT catalyst is present, with increasing reaction rates up to 90 °C as shown in Fig. 3 . Conversions at 6 h of reaction time were 16.7 % at 70 °C, 43.9 % at 80 °C and 51

Restricted access

, reaction time and catalyst concentration were investigated in detail. We have also tested the effect of some heteroaromatic acids as co-catalysts. Some carbon and oxygen-cantered radical traps were employed to establish a radical based mechanism. All the

Restricted access

concentration of MB at the reaction time t , C 0 the initial concentration of MB, k app the apparent rate constant, t the reaction time or irradiation time, t i the induction time. Eq. 15 can be transformed into Eq. 16 by taking the logarithm as

Restricted access