Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "role of government" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. There have been also other major, natural disasters (major hurricanes, earthquakes, tsunamis, and others) that happened, some at a time when the role of governments and their capacity to act had been very limited. When the disasters came, few

Free access

A turizmus gazdasági szerepe az elmúlt időszakban fokozatosan és dinamikusan növekedett, többek között jelentős GDP-előállító funkciójából és munkaigényes jellegéből, valamint jelentős beruházás-gerjesztőhatásából adódóan. A turizmus mint üzleti tevékenység ugyanakkor támaszkodik az állam szerepvállalására is. Számos olyan externália társul hozzá, amely államilag koordinált esetben a fejlődést _m

Restricted access

interesting case study to examine not only the dynamics of internationalization in higher education, but also multiple pragmatic roles of government-sponsored scholarships. Noticing this practical yet academically ignored importance of the SH scholarship

Open access

Abstract

Why did China grow so fast in the past four decades? What were the main factors? Important ones were: attitude of government; opening to the world; role of culture; exploitation of technological gap; role of foreign trained students; and role of government in the creation of modern infrastructure. These factors are likely to play a much smaller role in the future while several negative factors –populism, trade wars, environmental obstacles, aging of the population, authoritarianism and others are likely to lead to significantly lower growth rates.

Restricted access

Performance and efficiency of governments in OECD countries

Experiences of the great moderation period

Acta Oeconomica
Author: László Muraközy

In the last decades, one of the most characteristic features in the developed economies has been the growing role of government. In this study, we focus on the Great Moderation period of the OECD countries. Targeting a more subtle approach to the role of the modern state, we shall here analyse not only the size of governmental expenditures, but also the performance and efficiency achieved. Taking the findings of the professional literature into account, we divided the developed countries into five groups, four from Europe, plus the overseas OECD countries. We shall examine what is the optimal size of the public sector for these groups from the point of view of economic growth and compare these results with the real figures.

Restricted access

Az elmúlt két évtizedben az Egyesült Államok belpolitikai életét egyre inkább a konzervatív és a liberális világnézet elmélyülő konfliktusa határozta meg. „Kultúrharc” bontakozott ki számos sarkalatos közéleti kérdésben, többek között az abortuszt, az egyneműek házasságát, a bevándorlást vagy újabban az államnak a gazdasági válság kezelésében játszott szerepét illetően. Míg a felmerülő sarkalatos kérdésekben egyértelmű a konzervatív és a liberális álláspont, kevésbé világos, hogy konzervatívok és liberálisok miért alakítanak ki esetenként inkoherens politikai attitűdöket. George Lakoff szerint a családdal kapcsolatos metaforák nagyrészt tudattalan rendszere strukturálja az amerikai politikai gondolkodást: a családi értékek „Szigorú Apa” modellje hívja életre a konzervatív attitűdöket, míg a liberális attitűdök a „Gondoskodó Szülő” családmodellben gyökereznek. Jelen tanulmány Lakoff amerikai politikai attitűdök mélystruktúráját leíró modelljét ütközteti empirikus adatokkal (World Values Survey). A gyermeknevelési értékek faktoranalízise során izolált faktorok nagyban megfelelnek a két szemben álló családiérték-modellnek. A faktorok attitüdinális korrelátumainak mintázata szintén egybevág Lakoff modelljével.

Restricted access

. Croatian Agriculture, Food and Food Processing Industry 2003 Just R.E. — Zilberman D. — Rausser, G.C.: 1982. The role of governmental

Restricted access

Jelen tanulmányunkban két hasonló gazdaságfejlődési háttérrel rendelkező egészségügyi ellátórendszer összehasonlítását végezzük el. Mind Nagy-Britanniában, mind az Egyesült Államokban a korai iparosodásra jellemző, piac által vezérelt kapitalista rendszer alakult ki. Bár feltételezhető, hogy hasonlóan a többi gazdasági szektorhoz, az egészségügyben is a piaci koordináció képezi az egészségügyi ellátórendszer szervezésének alapját, de mivel az egészségügyben több ponton is sérülnek a piaci koordináció hatékonyságához szükséges alapfeltételek, a kezdetben pusztán piaci koordináción alapuló egészségügyi ellátórendszer szükségszerűen kudarcra ítéltetett. Ez Nagy-Britanniában a második világháború idején következett be, amikor megfogalmazódtak a jelen egészségügyi rendszer alapjait is képező Beveridge bizottság ajánlásai. Ez a javaslat tartalmazta, hogy az egészségügyi kiadásokat adókból kell fedezni, az egészségügyi hozzáférést minden állampolgárra ki kell terjeszteni, a fekvőbeteg-ellátás infrastruktúráját pedig állami tulajdonba kell helyezni. Így az NHS (National Health System – 1948) rendszer fennállásának kezdetétől elmondható, hogy szinte teljesen a kormányzati szektor által finanszírozott. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a piaci koordináció vezérelte egyéni egészségbiztosításból finanszírozott magánellátás csak az 1960-as évekre generált olyan mértékű társadalmi problémákat, hogy kormányzati szinten létrehozták a Medicaid és a Medicare rendszerét a szegények és az idős emberek egészségügyi ellátásának biztosítása céljából. Az elmúlt évek reformkísérletei eredményeként megfigyelhető a rendszerek konvergálása: az Egyesült Királyságban a piac felé történtek elmozdulások, az Egyesült Államokban pedig az állami beavatkozások súlya nőtt meg – legutóbb ezt az Obama elnök által fémjelzett egészségügyi reformban figyelhettük meg. A két rendszer áttekintésének tükrében kitérünk a magyarországi egészségügyi ellátórendszer sajátosságaira is, valamint felvázoljuk az esetleg szükséges reformok körét.

Restricted access

, Sunwen, Canton 1924 Wade, R. (1990): Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian

Restricted access

. Wade , R. ( 2003 ): Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization . Princeton, NJ: Princeton University Press

Restricted access