Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • "self actualization" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A dolgozat áttekinti, hogy milyen fogalmi előzményei voltak a pozitív pszichológiai szemlélet kialakulásának. Ilyen a kultúra és a személyiség szerepe a 19. század közepén John Stuart Mill filozófiájában, az aktiváció és a viselkedés energetikájának problémája, a kompetencia fogalomrendszerének beillesztése az emberi motívumok rendszerébe, a személyiség aktív koncepciója az önmegvalósítás előtérbe helyezésével és a determinizmus megkérdőjelezése.

Restricted access

In this paper I will focus on the problem of the self-validation of belief as a typical mode of making sense of alleged encounters with the divine in a ritual context. Drawing on examples taken from semi-structured interviews with Dutch Pagans, I will touch upon motives of self-actualisation and aesthetic appraisal in the process of interpreting these ritual experiences in an idiosyncratic fashion. I will then discuss the problem of self-disclosure. Finally, I will proceed to tie self-validation in with two competing theories on the nature of ritual knowledge. The ‘variation-theory’ understands knowledge as emergent only from gradually changing rituals, while the ‘masterpiece-theory’ emphasises the need for repetitive exposure to a ritual, gradually incorporating its essence.

Restricted access

Közösség és haladás Pataki Ferenc munkáiban és életében

Community and progress in the works and life of Ferenc Pataki

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Csaba Pléh

Az előadás Pataki Ferenc (1928–2015) vezető magyar szociálpszichológus munkáiban elemzi a közösség és haladás fogalmak történetét. A közösség Pataki számára a csoporttal szemben értéktelített fogalom, Az érintett értékek többnyire a kibontakozásra, fejlődésre, a változás lehetőségére vonatkoznak. A dolgozat ezt a közösségi irányultságú megközelítést szembeállítja a következő nemzedékek egyénközpontúbb hozzáállásával. Ehhez kapcsolódva a haladás értelmezésében Pataki a demokratikus értékelkötelezettség mellett nagy szerepet tulajdonít a nemzeti mozzanatnak is. A nemzeti elem mint fontos identitásképző tényező jelenik meg nála, ugyanakkor magát az identitásalakulást nem öröktől adott lényegek keretében, hanem dinamikus konstrukcióként értelmezi.

Restricted access

A szexuális rendszer működése kérdőív magyar változata (SSFS)

Hungarian version of the Sexual System Functioning Scale (SSFS)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Norbert Meskó
and
Fanni Őry

Elméleti háttér

Bowlby (1982/1969) a viselkedési rendszereket univerzális, veleszületett motivációs rendszereknek írja le, amelyek a természetes szelekcióval alakultak ki, és túlélési és/vagy szaporodási esélyeket növelő konkrét evolúciós célokat szolgálnak. Az emberi elme számos viselkedési rendszert foglal magában, amelyek ösztönös viselkedést közvetítenek olyan funkcionálisan elkülönülő területeken, mint a kötődés, a gondoskodás, a szexualitás. Az ember párválasztási pszichológiáját e megközelítés szerint a szexuális viselkedésért felelős különálló viselkedési rendszer irányítja.

A kutatás célja

A Sexual System Functioning Scale (Szexuális Rendszer Működése Kérdőív, SSFS; Birnbaum és mtsai., 2014) magyar változatának pszichometriai elemzése és validálása.

Módszer

297 fő (170 nő, 127 férfi, átlagéletkor: 29,1 év; SD = 9,34 év) töltötte ki online kérdőívcsomagunkat (Szexuális Rendszer Működése Kérdőív, SSFS; Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérdőív rövid változata ECR-S, Kötődési Stílus Kérdőív, ASQ-H; Miért Szexelnek Az Emberek? kérdőív rövid változata, YSEX?-HSF).

Eredmények

Eredményeink azt mutatják, hogy a mérőeszköz magyar nyelven is jól működik. Az eredeti verzióban meghatározott faktorstruktúra enyhe változtatással alkalmazható a magyar verzióban is. Az SSFS által mért szexuális Hiperaktivizáció pozitív együttjárást mutat az ASQ-H által mért Kapcsolatok fontossága, Ambivalencia és Önérvényesítés faktorokkal, de negatívan korrelál a Biztonsággal, továbbá pozitívan korrelál a YSEX?-HSF Személyes célok elérése és a Szex mint megküzdés faktorokkal és az ECR-S által mért Szorongás és Elkerülés faktorokkal is. Az SSFS által mért szexuális Deaktiváció pozitív együttjárást mutat az ASQ-H által mért Kapcsolatok fontossága és Ambivalencia faktorokkal, de negatívan korrelál a Biztonsággal, és sem a szexuális motivációval, sem a közeli kapcsolati élményekkel nem mutat értelmezhető erősségű együttjárást.

Következtetések

Az SSFS megbízható eszköz a magyar nyelvű kutatásokban. A kötődési rendszer és a szexuális rendszer működése részleges átfedést mutatnak egymással, ugyanakkor mivel mindkettőt külön motivációs rendszerek irányítják, ezért funkcionálisan elkülönülnek egymástól.

Open access

Az életminőség fogalma az utóbbi évtizedekben egyre inkább előtérbe került a krónikus betegek ellátásával kapcsolatban. A jelen tanulmány célja, hogy a fejfájás (tenziós típus), a hangulatzavar (depresszió), a szorongás diagnózisával, valamint a komorbid állapotokkal összefüggésben elemezzük e betegségek életminőségre gyakorolt hatását, bevonva néhány kiemelt pszichológiai jellemzőt, mint például a hosztilitás vagy a társas támogatás. Módszerek: A vizsgálatban 157 beteg vett részt, akik a SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Neuropszichiátriai Rehabilitációs Osztály ambuláns beteganyagából kerültek ki 2005 első félévében. A minta végső elemszáma 151 személy volt, akiket öt fő betegségcsoportba osztottunk be: hangulatzavar (depresszió); szorongásos kórképek; kevert pszichiátriai diagnózis; fejfájás és komorbiditás (fejfájás és pszichiátriai zavar együtt). Az életminőségi skálák pontértékeit nemenként, betegségcsoportonként vizsgáltuk, valamint elemeztük az életminőség pszichológiai hátterét. A kérdőíves felmérés önkitöltéses formában történt, a válaszadás önkéntes volt. Eredmények: Faktoranalízis segítségével két életminőségi faktort különítettünk el: az ún. „mindennapi élettevékenység” életminőségi faktort (például munka, anyagi helyzet, táplálkozás, szexuális élet vagy önkifejezés), valamint a „társas aktivitások” életminőségi faktort (például a házastárssal, családdal, egyéb személyekkel való, vallásos és közösségi tevékenységek). A betegségcsoportok szerint elsősorban a mindennapi tevékenységek terén mutatkozott különbség: leginkább a hangulatzavarban szenvedők ezzel kapcsolatos életminősége romlott, hozzájuk képest a fejfájásos betegek kevésbé jeleztek változást. Amennyiben komorbid pszichiátriai zavar előfordul a fejfájás mellett, az életminőség-változás számottevőbb. A mindennapi tevékenységeket érintő életminőség-romláshoz elsősorban a hosztilitás (ellenségesség), valamint a pszichoszomatikus/szorongásos tünetek megléte járul hozzá, és az életkor előrehaladtával a betegek az életminőség-romlást is erőteljesebben élik meg. A betegségcsoportból a hangulatzavar megléte rontja leginkább a betegek életminőségét. A szociális aktivitásokat érintő életminőség-faktor esetében a társas támogatás védőfaktor. Következtetések: A jelen tanulmányunkban szeretnénk felhívni a figyelmet a pszichoszomatikus és pszichiátriai zavarok életminőségre gyakorolt hatásaira, amelynek segítségével közelebb juthatunk a betegek viselkedésének mélyebb megértéséhez. Az életminőség-kutatás nemcsak kedvezőtlen hatásokat azonosít, hanem a pozitívakat is feltérképezi. Ez magában foglalja a hatékony alkalmazkodás lehetőségét.

Restricted access

health, Maslow made peak-experiences an important marker of self-actualization, the impulse to realize one's full potential. Readers familiar with his theory of the hierarchy of needs will recall that self-transcendence sits atop a pyramidic structure

Open access

“From now on, Kolozsvár is always the way the train takes us home…” •

(The appearance of the Trianon theme in contemporary Hungarian fiction)

Hungarian Studies
Author:
Júlia Vallasek

the 1990s. The genre includes works (usually written by women for women readers) in which the heroine, who lives in the big city, builds a career, makes friends, and meets men in search of a possible soulmate. Self-actualisation is an important element

Restricted access

presence of the analyst, though Jung induced his own altered states as means of accessing unconscious and mystical experiences for self-integration. Humanistic-Existential perspectives link integration to; “self-actualization,” creativity, spontaneity, self

Open access

Endeavor for Self-Realization

The Story of Three Czech Professors of Architecture at the Slovak Technical University

Törekvés az önmegvalósításra

Három cseh építészprofesszor története a Szlovák Műszaki Egyetemen
Építés - Építészettudomány
Authors:
Jana Pohaničová
,
Matúš Dulla
, and
Nina Bartošová

that archaeology and architectural history were areas where Piffl was able to find professional self-actualization even in the shadow of the totalitarian regime and in times of personal persecution ( Source: The Piffl family private archive

Restricted access

and inclination to progress up the hierarchy, ultimately leading to self-actualization. Hence, when students are aware of their needs and equipped with strategies to actualize them, they are more likely to thrive, flourish, and achieve enduring health

Open access