Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "self-paced reading" x
  • All content x
Clear All

This paper explores how bidirectional and unidirectional comitative constructions are processed at the level of argument structure. Bidirectional comitative constructions describe events where the two actors undergo the same effect described by the predicate (e.g., John was kissing with Mary), whereas unidirectional comitative constructions describe events in which one of the actors is the agent, and the other one is the patient (e.g., John was messing with Mary). In particular, we used the self-paced reading paradigm to determine if the two constructions access distinct mental representations. The findings suggest that distinct mental representations are activated automatically by bidirectional and unidirectional verbs during online language comprehension.

Full access

The time course of processing perfective and imperfective aspect in Polish

Evidence from self-paced reading and eye-tracking experiments

Acta Linguistica Academica
Authors: Dorota Klimek-Jankowska, Anna Czypionka, Wojciech Witkowski, and Joanna Błaszczak

This paper is a contribution to a long-standing discussion related to the domain of aspectual interpretation. More precisely, it focuses on the impact of the degree of specificity and morphological complexity on the time course of processing of perfective (prefixed perfective and semelfactive perfective) and imperfective (simple imperfective and iterative imperfective) verbs in Polish. In two experiments, eye-tracking during reading and self-paced reading, we tested a hypothesis based on Frisson & Pickering (1999), Pickering & Frisson (2001), and Frisson (2009) that the interpretation of semantically underspecified verbs should be delayed to the end of a sentence. As predicted, in both of the reported experiments significantly longer reading measures were observed for aspectually underspecified simple imperfective verbs as compared to aspectually more specific perfective verbs in the sentence-final region. Our second major prediction was that morphological complexity of aspectual forms should cause computational cost directly on the verbal region. As predicted, significantly longer reading times were observed on morphologically complex (prefixed) perfective verbs and (suffixed) semelfactive perfective verbs as compared to their morphologically simple imperfective counterparts in the eye-tracking experiment. This effect was not confirmed in the self-paced reading experiment. This difference between the results in the two reported experiments is attributed to the differences between the methods used.

Full access

A dolgozat az egy- és kétirányú viszonyt kódoló szerkezetek feldolgozásával foglalkozik. A kétirányú (szimmetrikus) komitatív konstrukciók olyan eseményeket írnak le, amelyekben a két szereplő ugyanolyan mértékben érintett (például János Marival csókolózott), az egyirányú (aszimmetrikus, instrumentális jellegű) komitatív szerkezetek esetén (például János kikezdett Marival) viszont az egyik szereplő ágens (’János’), a másik pedig páciens (’Mari’). Az önütemezett olvasási paradigmát használtuk annak kiderítésére, hogy a két szerkezet mennyiben más mentális reprezentációkat hív elő. Azt találtuk, hogy a szórend függvényében eltér a két konstrukció megértése, illetve az alanyra való visszautalás (anafora) feldolgozása. Eredményeink összességében arra mutatnak rá, hogy az egy- és kétirányú konstrukciók különböző mentális reprezentációkat hívnak elő automatikusan valós idejű nyelvi megértés során. Az eredményeket a szimulációs paradigma (Bergen, 2007) és a szituációs modell elmélet (Zwaan, Radvansky, 1998) keretein belül értelmezzük.

Restricted access

Absztrakt

Mindennapi nyelvhasználatunk során gyakran fejezzük ki szándékainkat indirekt módon. A nem szó szerinti jelentéstartalmon keresztül folytatott kommunikáció kutatása hosszú múltra tekint vissza mind a jelenség nyelvészeti hátterét, mind pedig a beszédforma pszichológiai megközelítését tekintve. Ez utóbbi tudományterület a korábbiakban elsősorban az indirekt beszédaktusok használata mögött húzódó stratégiai okokra és logikai magyarázatokra koncentrált. Jelen kutatás egy új aspektusból járja körül a kérdéskört: a kognitív feldolgozás felől. A fő kérdésünk, hogy vajon a direkt és az indirekt mondatok feldolgozásának idői mintázatában van-e különbség? Tovább árnyalva a képet megvizsgáljuk, hogy vajon az általános és társas kognitív funkciók, mint a munkamemória és a mentális állapottulajdonítás meghatározza-e — és ha igen, hogyan — a rejtett tartalommal bíró mondatok használatát. A mondatok feldolgozását önütemezett olvasási helyzetben mértük, ahol a függő változó a feldolgozási idő volt. A munkamemória-kapacitást a hallási és a számlálási terjedelem tesztekkel, míg a mentális állapottulajdonítást a „Faux Pas” Teszttel mértük. Az eredményeink azt mutatják, hogy a direkt mondatok feldolgozása gyorsabb, mint az indirekt mondatoké. A tanulmány eredményei szerint különbséget találhatunk a magas és az alacsonyabb munkamemória-kapacitású személyek mondatfeldolgozásának mintázatában. Az elmeteória fejlettség viszont nem befolyásolta az indirekt megnyilatkozások feldolgozásának sebességét. Összefoglalva, annak ellenére, hogy a hétköznapi életben gyakran használjuk az indirekt megfogalmazást, a kognitív feldolgozás szempontjából mégis kapacitásigényesebb.

Restricted access

–25. Traxler , M. J., Pickering , M. J., Mc Elree , B. (2002) Coercion in sentence processing: evidence from eye-movements and self-paced reading. Journal of Memory and Language, 47, 530–547. Trón V. (2002

Restricted access

in a self-paced reading task . Metaphor and Symbol 16 . 87 – 108 . Carston , Robyn . 2010 a. Lexical pragmatics, ad hoc concepts and metaphor: From a relevance theory perspective . Italian Journal of Linguistics 22 . 153 – 180 . Carston

Full access

. 2011 . Processing Advantages of Lexical Bundles: Evidence from Self-paced Reading and Sentence Recall Tasks . Language Learning Vol. 61 . No. 2 . 569 ‒ 613 . 10.1111/j.1467-9922.2010.00622.x Van Gompel , R. P. G. , Arai , M. 2018

Restricted access