Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • "semi-periphery" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

economy, particularly producers of automobiles and electronics) has driven down corporate profits worldwide ( Sturgeon – Biesebroeck 2010 ; Gereffi 2014 ), thus forcing firms to outsource at least part of their production networks to the global semi-periphery

Open access

Egy hagyományos iparág átalakulásának humán dimenziói: a magyar könnyűipar esete

Human Dimensions of a Restructuring Traditional Sector: The Case of the Hungarian Light Industry

Educatio
Authors:
Ernő Molnár
,
Márk Mészáros
, and
Csongor Nagy

A nemzetközi termelési hálózatokba tagozódott, félperiférikus helyzetű magyar textil-, ruha-, bőr- és lábbeligyártó (TCLF) ipar zsugorodik. Szerkezet- és generációváltási folyamatai mégis nagyarányú munkaerőhiányt teremtenek, melynek kezelése a könnyűipari szakmák iránti csekély érdeklődés és az iparágspecifikus tudás (újra)termelését szolgáló intézményrendszer visszafejlődése miatt komoly kihívás. Cikkünkben a könnyűipar munkaerőigényeket meghatározó szerkezeti és területi jellemzőit, majd – friss terepi kutatásainkra építkezve – a cégek kényszerek mentén formálódó humán stratégiáit mutatjuk be. Végül, a diszkusszióban a globális termelési hálózatok (GPN) elméleti keretrendszerében értelmezzük eredményeinket. Fő következtetésünk, hogy a termelési hálózatokban történő hosszabb távú (sikeres) részvétel, illetve a megfelelő humánerőforrás-utánpótlás egymást kölcsönösen feltételezi.

Open access

Abstract  

The paper presents the dynamics of the strategic management scientific community network during knowledge creation and dissemination through the Strategic Management Journal from 1980 to 2009. The paper describes the evolution of the participant countries’ position within the network structure. We present the different stages that the network goes through, the vertices’ transformation into nodes and hubs, and the statistical significance level of cooperation between the country in the core position and the countries in the semi-periphery and periphery positions during their evolution and growth.

Restricted access

Abstract  

This study does a bibliometric analysis based on keywords of conference proceedings. Scientometric investigations of conference proceedings are a new and innovative, not very common approach. The studies and papers presented may be interpreted as early indicators of scientific development. The Academy of International Business (AIB) was chosen for being the leading organization for studies in international business with contributions covering a 3-year period (2006–2008). The study presents the general structure of current scholarly interest in international business studies, clusters the keywords and reflects details on the focused research areas of the papers analyzed. The bibliometric analysis indicates three clusters: the core, the semi-periphery and the periphery. The five most occurring keywords were found to be multinational enterprise, emerging markets, foreign direct investment, internationalization and knowledge management in descending order. The analyses focus on concepts building the core (in total ten keywords), the semi-periphery which is coined by performance and related topics (60 keywords) and the periphery of the studies with governance and specific facets of it (199 keywords).

Restricted access

Abstract  

Cohesive intellectual communities called “schools of thought” can provide powerful benefits to those developing new knowledge, but can also constrain them. We examine how developers of new knowledge position themselves within and between schools of thought, and how this affects their impact. Looking at the micro and macro fields of management publications from 1956 to 2002 with an extensive dataset of 113,000+ articles from 41 top journals, we explore the dynamics of knowledge positioning for management scholars. We find that it is significantly beneficial for new knowledge to be a part of a school of thought, and that within a school of thought new knowledge has more impact if it is in the intellectual semi-periphery of the school.

Restricted access

Transfer and export in architectural history •

Three case studies from the Carpathian Basin

Transzfer és export az építészettörténetben •

Három esettanulmány a kárpát-medence területéről

Transfer und export in der baugeschichte •

Drei fallstudien aus der pannonischen tiefebene
Építés - Építészettudomány
Authors:
Zsuzsanna Emília Kiss
,
Gergő Máté Kovács
, and
Martin Pilsitz

Transferring a building type from its original context (in the sense of genius loci) into a foreign environment for which it was not intended, is equivalent to transplantation. As the case studies show, the evoked response does not necessarily have to be negative. Rather, this phenomenon is to be understood as an external impulse that influences regional architectural development.

This paper examines the principle of the architectural-historical process in the territory of the Carpathian Basin in three periods. The case studies of the article are derived from the architecture of the Roman era (1st–5th centuries CE), the Ottoman era (16th–17th centuries CE) and the historical industrial architecture of the era of Austro-Hungarian Monarchy (19th–20th centuries CE), since the Carpathian Basin, the interference territory of Western and Eastern Europe, Northern Europe and the Balkans, was under the influence of states with centres in a different area. These being the Roman Empire, the Ottoman Empire and the Austro-Hungarian Monarchy, all having a determinative influence on the following period’s architecture.

Consequently, the influence of a relatively different culture with global dimensions can be examined within a regional context. This perspective leads to the actual question of architectural history: how the interaction of local and global architectural tendencies and features, the relationship between the centre, semi-periphery and periphery influence the examination of architectural processes and preservation of unique values. By examining the case studies, the paper establishes the categories of architectural transfer and architectural export. The aim of the paper is to stimulate discussions through further examples.

Az olyan eset, amikor egy épülettípus eredeti kontextusából (a genius loci értelmében) átkerül egy, a kialakulási helyéhez képest idegen környezetbe, megegyezik az áttelepítés jelenségével. Amint azt az esettanulmányok mutatják, a kiváltott hatás nem feltétlen negatív, így a jelenséget sokkal inkább egy olyan külső impulzusként lehet értelmezni, amely befolyásolhatja a regionális építészeti fejlődést.

A tanulmány három szakaszban vizsgálja az alapvető építészettörténeti folyamatokat a Kárpátmedence területén. Az írás esettanulmányai a római kor építészetéből (Kr. u. 1–5. század), az oszmán hódoltság korszakából (Kr. u. 16–17. század) és az Osztrák-Magyar Monarchia-korabeli történeti ipari építészet (Kr.u. 19–20. század) témaköreiből származnak. A Kárpát-medence Nyugat- és Kelet-Európa, valamint Észak-Európa és a Balkán-félsziget találkozási pontjában fekszik, és számos olyan államalakulat hatása érte, melynek központja e területen kívülre esett. A Római Birodalom, az Oszmán Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia jelentős befolyást gyakorolt a vizsgált korszakok és terület építészetére.

Következésképp a területen a tárgyalt időszakokban a helyitől viszonylag eltérő, globális léptékű kultúra hatása vizsgálható, regionális összefüggésben. Ez az aspektus az építészettörténet aktuális kérdéseihez vezet: miként befolyásolja a regionális és globális építészeti tendenciák és tulajdonságok kölcsönhatása, valamint a központ, a félperiféria és a periféria kapcsolata az építészeti folyamatok vizsgálatát és az egyedi értékek megőrzését. Az esettanulmányok vizsgálatával a tanulmány az építészeti transzfer és az építészeti export kategóriáit vezeti be. A szerzők szándéka, hogy írásukkal további példákat bemutató diskurzust ösztönözzenek.

Was wir heute Architekturgeschichte nennen, ist die bauliche Manifestation einer Vielzahl von Faktoren, die auf den vielschichtigen Entstehungsprozess von historischen Gebäuden Einfluss genommen haben. Einer dieser Einflussfaktoren ist der Architekturtransfer, im Sinne eines Austausches von Wissen über das Bauen, der zwischen Regionen, Ländern und Kontinenten wirksam war. Durch diese Erweiterung des Aktionsradius wurde die Wirksamkeit von Architektur in der Baugeschichte vom Regionalen zum Überregionalen vergrößert, ab dem 17. Jh. gar zum Globalen expandiert. Im Rahmen des vorgelegten Artikels kann das Thema nicht umfassend und abschließend aufgearbeitet werden. Vielmehr soll das Phänomen an Fallstudien aus drei verschiedenen Zeitepochen (Römische Bauten 1–5. Jh., Osmanische Bauten 16–17 Jh. und Industriegebäude 19–20. Jh.) des geografisch klar umgrenzten Gebietes der Pannonischen Tiefebene angesprochen und zur Diskussion gestellt werden. Ausgangspunkt der Überlegung ist die Frage, ob der Architekturtransfer hinsichtlich seiner Motivation und seines Mechanismus vom Architekturexport zu unterscheiden ist, oder dieser lediglich eine Variation des Transfers darstellt.

Open access

Hét lehetséges kutatás a társadalomtudomány működéséről

Seven Potential Researches about the Social Sciences

Educatio
Author:
Péter Tibor Nagy

dokumentum]: The plight of sociology and the role of the sociologist from the (semi-)periphery: interview with Zsuzsa Ferge, Miklós Hadas and Iván Szelényi / by Judit Durst; transl. by Zsuzsa Árendás

Open access

global value chains are articulated in terms of their relationship with the country's position in the semi-periphery. 2 Value added potential Value added is a key concept in the analysis of global value chains. One of the key analytical tools, the smile

Open access

countries. Thus, the neoliberal mode of capitalism causes a vertical (between classes) as well as a horizontal (centrum-periphery) division, both based on the unequal distribution of capabilities. Based on the world system theory's centrum/semi-periphery

Open access
Scientometrics
Authors:
Zaida Chinchilla-Rodríguez
,
Anuska Ferligoj
,
Sandra Miguel
,
Luka Kronegger
, and
Félix de Moya-Anegón

-author only with other members of their own core, all the cores are of the same type. A core whose members also systematically partner with members of other cores is called a bridging core . The semi-periphery consists of scientists partnering with at least

Restricted access