Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "social equality" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A kiterjedt nemzetközi vizsgálatok, amelyek a társadalmi közérzetet igyekeznek feltárni, kizárólag az egyének szubjektív jólétét tanulmányozzák és mérik. Az előadás azonban abból indul ki, hogy az egyén nemcsak önmagára koncentrálva él meg különböző helyzeteket, hanem mint a társadalom aktív alkotóeleme direkt módon is megtapasztalja és megítéli annak viszonyait, érzelmileg reagál rájuk, és ebben is ki van téve társai meggyőző vagy taszító hatásának. A társadalmi közérzet célzott kutatásának utolsó fázisára 2007–2008 fordulóján került sor, 600 fős rétegzett mintán. A strukturált interjúk 6 témakört érintettek: A) a vizsgálati személyek szubjektív jóllétét, hangulatát, elégedettségét, B) hogyan látják mások érzelmi állapotát, hogyan észlelik a társadalom más tagjainak viszonyulásait, C) a társadalom viszonyaival, intézményeivel szemben magának a kérdezettnek a kinyilvánított személyes attitűdjét, D) a tárgyi jellemzést, amelyet a vizsgálati személyek a társadalmi közállapotokról és intézményekről adtak, E) az emberi értékek és a társadalmi pozíciók látni vélt (disz)harmóniáját, F) összehasonlítást a múlt és jelen, a norma és a valóság között. A kérdezett válaszai és azok összefüggései nemcsak korrelációs és faktoranalízis útján képezték elemzés tárgyát, hanem a vizsgálati személyek csoportosítására is sor került, a nézetek kapcsolódási mintáit kifejező jellegzetes válasznyalábjaik alapján. A klaszteranalízis három népes csoportot különített el, amelyeket toleránsnak, ambivalensnek, illetőleg hiperkritikus nak lehet címkézni, és meg lehet határozni helyüket a közállapotok (alapvetően kedvezőtlen) megítélésének kontinuumában. Az empirikus adatok arról tanúskodnak, hogy a társadalom érzésvilágát a történeti léptékű társadalmi átalakulás, a társadalmi mobilitás és különbségek növekedése, valamint a társadalmi egyenlőség és gondoskodás normáinak halványulása és keresése zaklatja fel.

Restricted access

Evolutionary explanations of human behavior have produced many new insights, but also much resistance. This essay examines 2 books on sex differences written with very different approaches. Rosemary Hopcroft's Evolution and Gender argues that men and women can be both equal and different and that average biological differences between the sexes, which are often small, do not threaten the ideal of political equality. In Hopcroft's view, understanding these differences with the help of evolutionary theory is a condition for the realization of equality, not an obstacle. Saini's Inferior depicts an opposition between an ‘old science’, portraying sex differences as immense, and a ‘new science’, with most sex differences being so small that they cannot possibly account for social trends. While Evolution and Gender gives a concise and representative view of current evolutionary research on sex differences, Inferior claims that obsessions pervade entire research areas. Evolution and Gender has a careful tone, while Inferior often emphasizes the allegedly ‘controversial’ nature of studies. The essay ends with reflections on how to best communicate the results of evolutionary psychology to the public.

Open access

Disadvantaged children in the European education system ‘Education for all’, and therefore widening access to education with the aim of creating more social equality, is a long-term goal of the European education policy. In the last decades there

Open access

The aim of this paper is to show how communal apartments were perceived by many authors of Russian songs. The analysis of these texts proves that communal apartments clearly characterize Soviet everyday life. Communal apartments can be called a Soviet microcosm, a non-idealized portrayal of Soviet society in miniature that represents the invasion of individual life. Communal apartments were Stalin’s institute of social control. The forms of communal life left significant imprints on the mentality of Soviet people, causing their moral deformation. The analyzed songs express memories of Soviet citizens. Communal apartments are shown: 1) as a manifestation of negative features of collective mentality; 2) as a model of common life with justice, peace, and social equality; 3) as a place of forced communication with neighbours. The songs of communal apartments became part of collective memory, and they affect the representation of listeners, forming their image of Soviet everyday life.

Restricted access

Az egyenlőség és az elkülönülés oktatáspolitikájának két korszaka Magyarországon

Two Periods of Equality and Segregation Education Policy in Hungary

Educatio
Author:
Géza Sáska

Összefoglaló. A tanulmány ismerteti a társadalmi egyenlőség növelésének a harmincas évek közepétől a hatvanas évek elejéig tartó középosztály-ellenes oktatáspolitikai mozgalmait, a tekintélyelvű és totalitárius állam egységesítő intézkedéseit. A társadalmi béke teremtése jegyében a középosztálynak egyre nagyobb engedményeket téve fokozatosan növekedett a társadalmi rétegek között az iskolai végzettségben mért távolság a hatvanas évek elejétől. Előbb (oktatási) intézményeken belül, később az intézmények között legálisan jelent meg a társadalmi egyenlőtlenség. A nyolcvanas évek közepén, majd a rendszerváltás után az önigazgatás eszméje alapján átszervezett tanügy- és iskolairányítás következtében lényegében megszűnt a közoktatás rendszerében a szociális kiegyenlítés eszközrendszere, amely hiánya a középosztályba tartozó szülők és tanárok számára lehetővé tette az elit iskolák létrehozását. 2010 után az oktatáspolitika intézményesítette e spontán folyamatok teremtette helyzetet.

Summary. The study describes the anti-middle-class movements to increase social equality from the mid-1930s, and the unifying measures of the authoritarian and totalitarian state until the early 1960s in the education policy. For aiming at the social peace more and more concessions was made to the middle class. It caused gradually increased the distance between social strata in terms of educational attainment. Firstly the social inequality appeared within (educational) institutions, and later between institutions. In the mid-1980s, and more after the change of regime, the reorganization of school and school management based on the idea of self-government abolished the institutinal system of social equalization in the public education system, which made possible for the middle-class parents and teachers the creating of elit schools.

Open access

. The Daily Telegraph (1999): Working towards a solution. (1999, May 26). The Daily Telegraph p. 18. Farrell, J. (1992): Conceptualizing education and the drive for social equality. In: Arnove, R. -Altbach, P

Restricted access

practice, as in addition to working with individuals, groups and communities, efforts to promote social equality are a priority. Major theorists and concepts of social pedagogy In the second chapter ( Social

Open access

, social equality, and active communities, and can highlight anomalies in relation to ethnicity, cultural expropriation, and heritagization. By way of conclusion, it can be stated that practice-oriented work in the field of art and public

Open access

, these forms of learning and teaching could already influence educational justice and social equality ( Inkei, Koncz & Pőcze, 1988 ; Rohlen, 1980 ), they were not widely addressed for a long time and did not evoke the attention of researchers and

Open access

globalisation, small communities’ opposition to international forces, the protection of public property from privatisation, and the protection of social equality (but at least fairness) from unequal power-sharing forced by the strengthening market economy. We do

Open access