Search Results

You are looking at 1 - 10 of 125 items for :

  • "social identity" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. (1998): Responding to negative social identity: a taxonomy of identity management strategies. European Journal of Social Psychology , 28, 697-729. Responding to negative social identity: a taxonomy of identity management

Restricted access

A szociálpszichológia utóbbi három évtizede a kutatás és a publikációk határozott irányaival jellemezhető hazánkban. 1) Az első tárgykör a szociális identitás különböző (generációs, nemzeti, kulturális és nemi) aspektusait, ezen makrostrukturális csoportok viszonyait, a működő sztereotípiákat és a multikulturális nevelést öleli fel. Ezen a széles szaktudományos területen a különböző egyetemeken és kutatóintézetben folytonos fejlődés ment végbe, az elméleti megközelítések és módszertani megoldások gazdag változatossága mellett. 2) A második nagyobb tematikus egység a változások szociálpszichológiája volt, mind a „kommunizmus bukását” követő társadalmi-politikai változásokra, mind az internet és általában a kommunikációs technológia forradalmi hatásaira kitekintve. 3) A hatékony kutatómunka harmadik fontos területe a személyközi és szervezeti viselkedés dinamikája, kitüntetett figyelemmel az együttműködés és versengés kontinuumára. 4) A negyedik témakör a személyes értékekhez, ezeknek az egyéni világképben játszott szerepéhez és a nevelés révén végbemenő értékátadáshoz kötődött. Ebben az időszakban jelentős kutatásmódszertani fejlődés ment végbe, és erősödtek a szociálpszichológia és más társadalomtudományok (a nevelés-, közgazdaságés jogtudomány) közötti kapcsolatok.

The last three decades of social psychology can be characterised by specific thematic directionsin Hungary. The first direction includes different aspects of social identity (generational, national, cultural, gender), intergroup relationships between these macrostructural social groups, stereotypes and the mechanisms of the multiculturial education. The second major thematic unite encompasses the social psychology of change, both the societal-political change after the „fall ofcommunism”, and the revolutionary effects of the internet, and the technology of communcation in general. The third important field is the dynamics of the interpersonal and organizational behavior, with a special regard to the cooperation-competion continuum. The fourth trend involves the personal values, their role in the individuals’ world views, and the transmission of values via education. During this period a significant methodolodical development took place and the interdisciplinary relations strengthened among social psychology and other social sciences (especially educational science, economy and law).

Open access

A szociálpszichológia hazai intézményesítésben különösen fontos szerepet játszott Pataki Ferenc, aki 1965-ig a közösségi nevelés kiemelkedő szaktekintélye volt, majd az MTA Pszichológiai Intézetében egy szociálpszichológiai csoport kialakítására vállalkozott. Az ideológiai fenntartásokba ütköző szaktudomány legitimizálásának harcát ő vívta meg, amellett érvelve, hogy a szociálpszichológia művelése teszi teljessé a tudományos társadalomképet és kamatozik a gyakorlatban az emberek és csoportok kapcsolataiban. A hazai tradíciókra építve a csoportpszichológiával kezdte kutatómunkáját, amely a szociális identitás korszerű témájában teljesedett ki. Mint a szociálpszichológia akadémikus képviselője esszéisztikus írásaiban elemző figyelemmel foglalkozott a rendszerváltozás társadalmi atmoszférájával, veszélyes konfliktusaival és politikai fordulataival. Munkásságának záró szakaszán a magyar nemzeti tudat és a hazai demokrácia alapkérdéseit tanulmányozta és világította meg.

Restricted access

Az extrémizmus indikátorai

Indicators of extremism

Scientia et Securitas
Author:
Noémi Emőke Baráth

Militants Kill . New York, Harper Collins 40 Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986) The social identity theory of intergroup behaviour. In: Worchel, S., Austin, W.G. (eds

Open access

information about social identity and personality. European Journal of Social Psychology , 35 , 785-796. Making sense of life stories: The role of narrative perspective in communicating hidden information about social identity and

Restricted access

A művészetet és irodalmat a pszichológia általában az esztétikai élmény szemszögéből tanulmányozza. Igen kevés vizsgálat vesz fel olyan szociálpszichológiai nézőpontot, amelyben a művészet és irodalom szociális funkciója válik hangsúlyossá. Korábbi vizsgálatainkban (László, Vincze és Kőváriné Somogyvári, 2003; Vincze és László, 2004) népszerű történelmi regényeknek a nemzeti identitás mintáinak konstrukciójában és közvetítésében betöltött szerepével foglalkoztunk. Jelen tanulmány ezt a kutatási vonalat folytatja, de ellenkező szemszögből. Azt vizsgálja, hogy a csoportközi viszonyok hogyan hatnak egy történelmi novella befogadására. Az olvasó csoporttagsága miként befolyásolja a szereplők iránti empátiát, és az empátia hogyan közvetíti a befogadást a szereplők és a közöttük lévő kapcsolatok percepciójában? Kísérletet végeztünk, amelyben a személyek egy olyan történelmi novellát olvastak, amit átalakítottunk saját csoport és történelmi konfliktussal terhelt külső csoport elrendezéseket létrehozva. Feltételeztük, hogy egy történelmi novella elhatároló stratégiát alkalmaz a saját csoporton belül, és kategoriális empátiát vált ki a csoporttagokból, míg ugyanaz a történet külső csoport szereplőivel, külső csoport elrendezésben univerzálisabb, közvetítő empátiát használ (Keen, 2006), és szituációs empátiás stratégiát (Hogan, 2003) hív elő az olvasókban. Az eredmények alátámasztották ezeket a feltevéseket, bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy a történeti irodalmi narratívumok az empátiás folyamatokon keresztül hozzájárulnak a nemzeti identitás konstrukciójához és közvetítéséhez.

Restricted access

A kutatás két többségi társadalom, a magyar és az olasz, cigányságról alkotott szociális reprezentációját tárja fel több módszeres megközelítéssel. A jelentéskonstrukciókban talált különbségeket konstruktivista nézőpontból értelmezi: a két kontextus e specifikus többség/kisebbség viszonyának különbségeivel és az általános társadalomtörténethez szorosan kapcsolódó többségi identitáskonstrukciók minőségi különbségeivel magyarázza.

Restricted access

Pataki Ferenc az énnelés a társadalmi identitástudattal foglalkozó nagyszabású művé__

Restricted access

The paper focuses on the presence of reported speech in journalistic texts. It concentrates on the role of quotation marks as introducers of reported speech elements, marking not only voices different from the author’s one, but also pieces of reference sets that are not his own. Words and segments introduced by quotation marks thus show fragments of foreign discourses and foreign individual and social identities. The distance taken by the journalist from the other people’s words will be examined on a corpus of French journalistic texts.

Restricted access

In the early modern Ottoman Empire, social identity was closely tied to a hierarchical structure, with the sultanate occupying the highest tier and ordinary subjects positioned at the lower end. Empire’s inhabitants were divided into groups based on the style and color of their clothes. By dressing in clothing from a different gender, socioeconomic class, or ethnoreligious group, one could disguise their true identity and social status. This article endeavors to unveil the motivations that compelled ordinary people to employ clothing as a means to conceal their involvement in criminal activities. Furthermore, it investigates the constraints associated with common identity-altering practices, particularly from the vantage points of religion, gender, and intersectionality. Drawing from an array of archival sources such as mühimme records, chronicles, manuscripts, and qadi court registers, the article scrutinizes the consequences of these practices.

Restricted access