Search Results

You are looking at 1 - 10 of 50 items for :

  • "social mobility" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Trends of Social Mobility in Hungary.] In Andorka, R. and Hradil, P.: Társadalmi rétegződés . [Social Stratification.] Budapest: Aula, 393–427. Andorka R

Restricted access

Sorokin , Potorim 1993: Társadalmi mobilitás [Social mobility]. In: Huszár , Tibor - Somlai , Péter (eds.): Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény [Historical sociology text collection]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 253–278. Sorokin P

Restricted access

-selection and mobility) Andorka, Rudolf (1990): A társadalmi mobilitás félévszázados trendjei Magyarországon. (Half a century's tends of social mobility in Hungary) In Andorka, Rudolf

Restricted access

Első generációs oktatók pályaképe és önreflexiói

First-generation Academics’ Biogrpahies and Self-reflections

Educatio
Author: Veronika Bocsi

1998. Budapest: TÁRKI, pp. 200–215. 4 Christie, F. (2016) Career Guidance and Social Mobility in UK Higher Education. British Journal of Guidance and Counselling, Vol

Open access

emphasizes social mobility through examination-oriented education ( Seth, 2002 ), or as Kipnis (2011 , pp. 117–121) noted, “literary masculinity”; secondly higher educational institutions there which direct students into hierarchical life paths are highly

Open access

The article deals with the phenomenon of popularity of military service in the eighteenth-century Habsburg Monarchy. It exemplarily examines cases of entering and quitting the army in a wider context of belated career-start or switch in profession. Most typical models under scrutiny are disillusioned officers losing hope of promotion, ex-Jesuits who had joined the army to compensate the consequences of the dissolution of the Society of Jesus, retired army officers using the patronage networks to get admitted to the administrative elites, and retired Hungarian guardsmen who had chosen administrative career. The study is based primarily on ego documents, such as petitions and private letters, which are supplemented (where available) by the minutes and resolutions of respective administrative bodies. Successful, or unsuccessful, case-studies under scrutiny let describing society of the Habsburg Monarchy as horizontally mobile and highly motivated to reach social ascend through flexibility in the occupations-choice.

Restricted access

Mobilitási szándékok és reziliencia

Mobility Intentions and Resilience

Educatio
Author: Balázs Hörich

Absztrakt:

A mobilitási lehetőségek és igények, valamint az oktatási rendszer funkciói szorosan összefüggnek. Fontos kérdés, vajon egy-egy képzéstípus kiszolgálja-e kliensei társadalmi igényeit. A magyar szakképzési rendszer egyre inkább kettészakad: míg az érettségit nyújtó képzésekben lehetőséget látnak a tanulók az előrelépésre, addig az érettségit nem adó képzések teljes zsákutcát jelentenek egy homogén társadalmi rétegnek. Ráadásul, a szakközépiskolák kliensei pont azokból kerülnek ki, akik számára jelenleg nem körvonalazódik az iskolai mobilitási csatornán kívül egyéb mobilitási lehetőség. Ilyen környezetben a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás és az iskolai reziliencia vizsgálata kulcskérdés, hiszen ezek az atipikus tanulói magatartások áshatják alá leginkább egy-egy képzéstípus legitimitását. Jelen tanulmányban az iskolai reziliencia és a mobilitási szándék összefüggését keressük. Az Országos kompetenciamérés (OKM) 2016. évi 10. évfolyamos tanulói adatbázisának felhasználásával háromféle rezilienciaszámítást ismertetek. Azt vizsgálom, hogy miként alakul a reziliencia mértéke azok között, akik státuszmegőrzési szándékot vagy felfelé irányuló mobilitási vágyat fogalmaznak meg. Eredményeim szerint a mobilitási szándék és a reziliencia mértéke összefügg.

Open access

A cigányság középosztályosodása

The Emergence of Romani Middle Class

Educatio
Author: Katalin Forray R.

Absztrakt:

A cigány, roma népességet hagyományosan úgy szokták tekinteni, mint a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportját, amelynek sok gazdasági, társadalmi és kulturális segítségre volna szüksége, hogy integrálódjék a többségi társadalomba. Ebben a tanulmányban a szerző, ellenkezőleg, a cigány, roma társadalom középosztályosodását mutatja be Magyarországon. A cigány, roma középosztályosodás századok óta tart, de nehezen vagy sehogy sem volt megfigyelhető, mivel azok, akik integrálódtak a középosztályba, egyben asszimilálódtak is. Az utóbbi években azonban új jelenségre figyelhettünk fel: a cigányság a középosztályosodás során egyre inkább megőrzi cigány, roma identitását, amit eredeti nevének a megőrzése is mutat. A cigány, roma lakosság iskolázottsági szintje drámaian emelkedik. A kutatások, amelyek eredetileg a cigány, roma elemi oktatásra összpontosultak, egyre inkább áttevődnek a cigányság közép- és felsőfokú oktatására. Új aktor is színre lépett a cigányság iskolázásának támogatásában, a tradicionális (keresztény) egyházak. A szerző néhány egyetemi hallgató életpályáján keresztül illusztrálja a fő társadalmi intézmények (iskola, felsőoktatás, egyház, civil szervezetek) együttműködését a cigány, roma középosztályosodás folyamatában.

Open access

Wahrnehmung des Wandels: Migration, soziale Mobilität und Mentalitäten in Riga 1867–1914 (The Perception of Change: Migration, Social Mobility and Mentalities in Riga 1867–1914). Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung , 48 ( 4 ), 475 – 523

Restricted access

(76.2%) and a profitable job (68.8%), as well as a desire for a recognized profession (68.2%). More than half of the respondents had the hope of social mobility (57.5%) and the creation of multiple relationships (54.4%), as well as the lack of tuition

Open access