Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

  • "szerződés" x
  • All content x
Clear All

. Katona Mór (1899): A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala . Pozsony–Budapest. Kőrös András (1997): A házassági vagyonjogi szerződés. Közjegyzők Közlönye I. évf. 2, 3–6. Kőrös András (2006

Restricted access

A growing number of 18th century ornamental wall paintings have been explored and published in country houses and burgher’s dwellings. They are never signed, the painters are usually anonymous. A few archival documents, contracts that may be associated with such assignments are presented now.

Jakab Ignác Fabricius of Miskolc signed a contract with Countess Ludmilla Forgách to decorate a room and correct the decoration of another in Edelény in 1780. Since the contiguous figural decoration of the walls of six rooms of this mansion has been attributed to Ferenc Lieb (on the basis of a contract of 1769 and other works of his), the purely ornamental decor of the seventh room in the western wing of the mansion might have been the work of Fabricius, who was the son-in-law of Lieb, by the way. Other painters and gilders were at work in Edelény, too: the Latin contract of János Voronieski dated 1765 also covers the ornamental decoration of a room, the presence of István Nits, painter from Eger in 1768 suggests a similar assignment, which were later painted over by Lieb’s murals of rococo figural scenes in 1769–1771.

The rococo reconstruction, extension and decoration of the Máriássy mansion complex at Márkusfalva (Markušovce) took place under the guidance of Farkas Máriássy from the 1770s. The surviving 73 contracts of the work are known from earlier publications, including the contract of 1788 with Johannes Binnerth, a painter from Igló (Spíšská Nová Ves), for the free-handed painting of flowers after sketches. The five smaller and two bigger rooms at issue were in the lateral building to the right (now in ruins). Binnerth’s achievements as a painter and drawing teacher, and his son’s similar ambitions were praised in the press as later as in 1813, too. The Catholic painter who died at the age of 64 in 1814 is documented in the Spíš town from 1783, but his works are not known.

Slovakian research literature has explored the oeuvre of Joseph Lerch (1751–after 1828), Lőcse (Levoča)-based painter born at Szepesszombat (Spíšská Sobotá). His neoclassical late baroque frescoes were signed in the country house at Dobó (Dubavica) and the parish church of Liptóújvár (Liptovský Hrádek); altarpieces and portraits are known by him, in 1804 he was contracted to paint a picture on the curtain of Kassa (Košice) theatre. The widow of Ferenc Máriássy commissioned him in 1792 to decorate five rooms, but in view of the price and Lerch’s known works, this work might have been figural. The decoration was completed, but it has no trace at Márkusfalva; the fresco of the roadside chapel of St John Nepomucene was earlier attributed to him, while the higher quality mythological scenes painted on the walls of the garden pavilion of the mansion („Dardanelles”) still await attribution.

Restricted access

, 1986. Szeghő, Á.: Medical treatment contract. [A kezelési szerződés.] Acta Conventus de Iure Civili, Tomus XI. Lectum Kiadó, Szeged, 2009. [Hungarian] Hídvéginé dr. Adorján, L

Restricted access

Irodalom/References 1 Hrubos I. (2006) A 21. század egyeteme – Új társadalmi szerződés felé. Educatio , Vol. 15. No. 4. pp. 665

Open access

Az Európai Konvent működése újfajta döntés-előkészítési módszert jelez az Európai Unió történetében. Tevékenysége három elkülöníthető szakaszra bontható: az ötletfelhalmozás szakasza, a munkacsoportok létesülése és a kulcskérdések körvonalazása, valamint az új alkotmányos szerződés megfogalmazása. A tanulmány a munkacsoportok és feladataik felsorolását követően ismerteti az új alkotmányos szerződés tervezett struktúráját: A Konvent előtt álló problémák megoldásának folyamatában jól érzékelhetőek a nagy és kis országok közötti, valamint enyhébben a föderalizmus és a kormányköziség hívei közötti törésvonalak. A kisebb tagállamok érdekeinek megtestesítőjeként a szerző bemutatja a Konventhez benyújtott Benelux-javaslat, valamint az ehhez közel álló finn javaslat főbb pontjait, amelyek legélesebben az Unió irányítása, a Bizottság növekvő szerepe versus a hosszabb távú pozíciók kialakítása vonatkozásban állnak szemben a nagyobb államok érdekeit megtestesíteni látszó francia-német javaslattal. A magyar érdekek vonatkozásában a tanulmány többek között aláhúzza, hogy hazánknak mint közepes méretű országnak érdeke a közösségi megoldások támogatása és az Unió demokratizmusa, valamint rámutat, hogy szemben az egy-egy tagállam által benyújtott javaslatokkal, a más tagállamokkal közösen benyújtott javaslatok érdembeni befolyást gyakorolhatnak a fontosabb uniós döntésekre is.

Restricted access

A dolgozat központi tétele, hogy az 1991-ben elfogadott és 1993-ban életbe lépett Maastrichti Szerződés gazdaságpolitikai fejezete a 70-es és 80-as évek közgazdasági gondolkodásában bekövetkezett paradigmaváltás egyfajta lenyomata. A II. világháború utáni keynesiánus keresletmenedzsmentet jó két évtized elteltével mind több irányból érték támadások. Az infláció emelkedő trendje, a munkanélküliség viszonylag magas szinten történő beragadása, illetve az államháztartási hiány növekedése és az államadósság-állomány akkumulációja azt jelezték, hogy korlátaihoz érkezett az aktív makrogazdasági szabályozást hirdető gazdaságpolitikai kurzus. A 70-es évektől mind nyilvánvalóbbá váló stabilizációs politikai kudarcok az elmélet művelõit arra késztették, hogy újrafogalmazzák a gazdaság működéséről vallott nézeteiket, és új keretek közé helyezzék a makro-gazdaságpolitikát. Ebben a légkörben fogalmazódott meg előbb a monetarista kritika, majd később az újklasszikus makroökonómia. A dolgozatban ezért arra teszünk kísérletet, hogy bizonyítsuk: a korábban a politikai döntéshozók irányítása alá vont fiskális és monetáris politika részleges, illetve teljes hatástalanságát hirdető új felfogás térnyerése az európai integrációs folyamatokban, a gazdaságpolitika alakításában egyértelműen kimutatható. A Gazdasági és Monetáris Unió működési elveinek és intézményi kereteinek kidolgozására is már ebben az új megközelítésben került sor.

Restricted access

1995-ben a TRIPS szellemi tulajdon védelmére vonatkozó nemzetek feletti szerződés létrejötte új alapokra helyezte a materiális, információs és azon belül a kulturális javak kereskedelmi szabályozási rendszerét. Legtöbb esetben, amikor szellemi tulajdon védelméről beszélünk, a materiális javak előállítása során keletkező technológiai újításokat, szabványokat és szabadalmakat értjük rajta. Az 1990-es évek végéig csak az előbb említett területekre irányultak kutatások, melyek nem vizsgálták az információtartalmú jószágok előállítása során keletkező szellemi tulajdon védelmének és az előállított javak kereskedelmének növekedése közötti kapcsolatot. Az Európai Unió az audiovizuális ágazat és a könyvpiac területén a liberalizációs szemléletet előnyben részesítő intézményrendszere is kiemelt szerepet szentel a szellemi tulajdon védelmének. A tanulmány szerzője arra keresi a választ, hogy az Európai Unió tagállami kultúrpolitikájában a szellemi tulajdon védelme meghatározó tényező-e a tagállami kulturális szféra növekedése szempontjából.

Restricted access

–23. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/84335.pdf EGK-szerződés, VI. cím, 130f-q. cikkek (beemelte az Egységes Európai Okmány) http

Open access

. Menyhárd , Attila , ‘A bizalmi vagyonkezelési szerződés jogi szabályozásának aktuális kérdései’ (The current issues of the legal regulation concerning the fiduciary asset management contract) ( 2017 ) 1 Fontes Iuris , 37 – 13

Full access