Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "szociális identitás" x
  • All content x
Clear All

A szociálpszichológia hazai intézményesítésben különösen fontos szerepet játszott Pataki Ferenc, aki 1965-ig a közösségi nevelés kiemelkedő szaktekintélye volt, majd az MTA Pszichológiai Intézetében egy szociálpszichológiai csoport kialakítására vállalkozott. Az ideológiai fenntartásokba ütköző szaktudomány legitimizálásának harcát ő vívta meg, amellett érvelve, hogy a szociálpszichológia művelése teszi teljessé a tudományos társadalomképet és kamatozik a gyakorlatban az emberek és csoportok kapcsolataiban. A hazai tradíciókra építve a csoportpszichológiával kezdte kutatómunkáját, amely a szociális identitás korszerű témájában teljesedett ki. Mint a szociálpszichológia akadémikus képviselője esszéisztikus írásaiban elemző figyelemmel foglalkozott a rendszerváltozás társadalmi atmoszférájával, veszélyes konfliktusaival és politikai fordulataival. Munkásságának záró szakaszán a magyar nemzeti tudat és a hazai demokrácia alapkérdéseit tanulmányozta és világította meg.

Restricted access

A művészetet és irodalmat a pszichológia általában az esztétikai élmény szemszögéből tanulmányozza. Igen kevés vizsgálat vesz fel olyan szociálpszichológiai nézőpontot, amelyben a művészet és irodalom szociális funkciója válik hangsúlyossá. Korábbi vizsgálatainkban (László, Vincze és Kőváriné Somogyvári, 2003; Vincze és László, 2004) népszerű történelmi regényeknek a nemzeti identitás mintáinak konstrukciójában és közvetítésében betöltött szerepével foglalkoztunk. Jelen tanulmány ezt a kutatási vonalat folytatja, de ellenkező szemszögből. Azt vizsgálja, hogy a csoportközi viszonyok hogyan hatnak egy történelmi novella befogadására. Az olvasó csoporttagsága miként befolyásolja a szereplők iránti empátiát, és az empátia hogyan közvetíti a befogadást a szereplők és a közöttük lévő kapcsolatok percepciójában? Kísérletet végeztünk, amelyben a személyek egy olyan történelmi novellát olvastak, amit átalakítottunk saját csoport és történelmi konfliktussal terhelt külső csoport elrendezéseket létrehozva. Feltételeztük, hogy egy történelmi novella elhatároló stratégiát alkalmaz a saját csoporton belül, és kategoriális empátiát vált ki a csoporttagokból, míg ugyanaz a történet külső csoport szereplőivel, külső csoport elrendezésben univerzálisabb, közvetítő empátiát használ (Keen, 2006), és szituációs empátiás stratégiát (Hogan, 2003) hív elő az olvasókban. Az eredmények alátámasztották ezeket a feltevéseket, bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy a történeti irodalmi narratívumok az empátiás folyamatokon keresztül hozzájárulnak a nemzeti identitás konstrukciójához és közvetítéséhez.

Restricted access

A kutatás két többségi társadalom, a magyar és az olasz, cigányságról alkotott szociális reprezentációját tárja fel több módszeres megközelítéssel. A jelentéskonstrukciókban talált különbségeket konstruktivista nézőpontból értelmezi: a két kontextus e specifikus többség/kisebbség viszonyának különbségeivel és az általános társadalomtörténethez szorosan kapcsolódó többségi identitáskonstrukciók minőségi különbségeivel magyarázza.

Restricted access

Pólya T. (2007). Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva . Budapest: Új Mandátum Kiadó. Pólya T Identitás az

Restricted access

Polcz , A. ( 1989 ). A halál iskolája. Budapest : Magvető Kiadó Pólya , T. ( 2007 ). Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív

Open access

. Szeged, Unviersitas Szeged Kiadó. pp. 207–234. 10 Buzás N. (2004) A vállalkozói szellem szerepe a spin-off cégek alapításában. In: Czagány L. & Garai L. (eds) A szociális

Open access

) Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva . Új Mandátum, Budapest Pólya, T., Ferenczhalmy R., Fülöp É., Vincze O. (2007) A pszichológiai perspektíva előfordulása történelem tankönyvi

Restricted access

. Szociális identitás és narratív perspektíva . Budapest , Új Mandátum Kiadó . 49. Pólya Tibor ( 2008 ): A narratív értékelés hatása a szubjektív élmény észlelt

Restricted access

Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 323 – 329 . 49. Pólya Tibor ( 2007 ): Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva . Budapest

Restricted access