Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for :

  • "tacit knowledge" x
  • All content x
Clear All

. (1999): Is knowing the tax code all it takes to be a tax expert? In STERNBERG, R. J. and HORVATH, J. A. (eds): Tacit Knowledge in Professional Practice. Researcher and Practitioner Perspectives. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Mahwah, NJ, pp. 3

Restricted access

A tanulmány a tudásmenedzsment önidentitásának problémája mentén vizsgálja a tacit (azaz nem látható, rejtett) tudás és a hatalom viszonyát a tőkés hatalmi viszonyok között. Alaptézise, hogy a tacit tudás, valamint a hatalom viszonya esszenciális, nem statikus, hanem dinamikus és strukturális. A tanulmány amellett érvel, hogy a tacit tudás menedzsmentje nem pusztán a menedzsmenttudomány problémája, hanem általános társadalmi kérdés, ami a művészetet is érinti. Módszertani keretet ad az idevágó empíria tanulmányozására, és megkísérli lebontani a kortárs tudásmenedzsment dogmáját, a tacit tudástőke mérhetőségét.

Restricted access

A menedzsment tudományok kutatói egyetértenek abban, hogy a tudás megosztása a szervezeti tanulás alkotóeleme, illetve a tanuló szervezet egyik lényegi jellemzője. A tanulmányban a tudásmegosztás jelenségét önérdekkövető egyének cselekvéseként konceptualizáljuk, s abból indulunk ki, hogy ezeket a cselekvéseket - mint bármely más cselekvéseket a gazdasági rendszerelméletben - különféle koordináló intézmények szabályozzák. Amellett érvelünk, hogy a tudásmegosztás folyamata hatékonyabban megy végbe akkor, ha a tudásmegosztás szereplőinek cselekvését a reciprocitás normája szabályozza. Ezzel szemben, hatékonysági veszteségek mutatkoznak azokban az esetekben, amikor a tudás megosztását bürokratikus módon szabályozzák, illetve akkor, amikor a szereplők magatartását a tudásmegosztás folyamatában a piaci elvek és normák vezérlik.

Restricted access

A rendszerváltás nyomán számos volt szocialista országban lényeges átalakulásnak vagyunk tanúi a foglalkoztatásban. A változások jól illeszkednek a globalizálódó világgazdaság fő áramlataiba. A munka, amely a tervgazdaságok legmerevebb tényezője volt - nem kis részben a külföldi vállalatok térnyerésének köszönhetően - mozgásba jött. A világszerte zajló változások különös erővel érintik a tranzíciós országok munkavállalóit, hiszen ezekben az országokban a munkaviszonyok még a fejlett világban tapasztalhatóaknál is sokkal merevebbek voltak. A korábbi állapot a 90-es évek közepétől Magyarországon is szinte mindenben az ellenkezőjére váltott. Az alapvetően a bizonytalanságra visszavezethető feltételes foglalkoztatás azonban jóval kisebb arányú Magyarországon, mint a nyugodtabb viszonyokkal jellemezhető régi EU-tagországokban. E tanulmányban a szerző magyarázatot keres erre a paradoxonra.

Restricted access

Abstract  

This study explores the intellectual structure and interdisciplinary breadth of Knowledge Management in its early stage of development. Intellectual structure is established by a principal component analysis applied to an author co-citation frequency matrix. The author co-citation frequencies were derived from the 1994-1998 academic literature and captured by the single search phrase of Knowledge Management. Four factors were labeled Knowledge Management, Organizational Learning, Knowledge-based Theories, and The Role of Tacit Knowledge in Organizations. The interdisciplinary breadth surrounding Knowledge Management mainly occurs in the discipline of management. Empirical evidence suggests that the discipline of Computer Science is not a key contributor as originally hypothesized.

Restricted access

of Translation? A Think-Aloud Protocol Study Patel, V. L., Arocha, J. F. & Kaufman, D. R. 1999. Expertise and Tacit Knowledge in Medicine. In: Sternberg, R. J. & Horvath, J. A

Restricted access

] Suppiah V. , Sandhu M. S. ( 2011 ), Organisational culture’s influence on tacit knowledge-sharing behaviour . Journal of Knowledge Management , 15 ( 3 ), 462 – 477

Open access

meaning: extracting knowledge that is already in the student’s mind (‘tacit knowledge’); leading the learner to what he/she already knows, though not yet thought about. Moreover, ‘dialogue’ is also a tool for providing the learner with new knowledge that

Open access

Organisation Development 2002 Boiral, O. (2002): Tacit Knowledge and Environmental Management. Long Range Planning 35: 291

Restricted access

Az aktuális teljesítmény és a mögötte álló tudás disszociációja: az idői tényezők szerepének áttekintése a procedurális tanulás példáján keresztül

Dissociation between Performance vs. Competence: A Review on the Role of Temporal Factors through the Example of Procedural Learning

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Kiss Mariann, Németh Dezső, and Janacsek Karolina

Experimental Psychology: General , 134 ( 1 ), 73 – 92 . doi: 10.1037/0096-3445.134.1.73 Reber , A. S . ( 1993 ). Implicit learning and tacit knowledge: An essay on the cognitive unconscious . Vol. 19 . New York : Oxford University Press . Reingold

Open access