Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "tell settlements" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Alexandra Anders
,
Zoltán Czajlik
,
Marietta Csányi
,
Nándor Kalicz
,
Emese Gyöngyvér Nagy
,
Pál Raczky
, and
Judit Tárnoki

Transect. Early Neolithic Sites on the Territory of Bulgaria. BAR-IS 2048, Oxford. Gheorghiu, Dr. 2008 Cultural landscapes in the lower Danube area. Experimenting tell settlements. Documenta Praehistorica 35, 167

Restricted access

The present study hopes to contribute to Middle Bronze Age studies in two specific areas: first, by publishing a new series of radiocarbon dates for a period from which there are few absolute dates, and second, by describing a less known area in the Vatya culture distribution based on the investigations at Kakucs.The Kakucs area was increasingly intensively settled during the course of the Bronze Age. In this context, the area along the left Danube bank down to the Kakucs area, lying in close proximity to the eponymous site at Újhartyán-Vatya, is very instructive. Following a scanty occupation marked by a few smaller sites at the onset of the Early Bronze Age, the number of sites and associated cemeteries grew dynamically from the late Nagyrév/early Vatya period onward. Despite the uncertainties in the relative chronology of the known Middle Bronze Age sites, the increase in the number of sites is in itself a reflection of a population growth and an increasing landscape exploitation. The left bank of the Danube became one of the period’s most intensively settled regions during the Middle Bronze Age 1–3.

Restricted access

. In: J. Chapman–P. Dolukhanov (eds): Landscapes in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. Oxford, 41–58. 1999 What is a tell? Settlement in fifth millennium Bulgaria. In: J. Brück–M. Goodman (eds): Making Places in the Prehistoric World: Themes

Restricted access

Tell Settlement at Berettyóújfalu-Herpály. Part I: Neolithic. ActaArchHung 36, 85–136. Maxim, Z. 1999 Neo-Eneoliticul din Transilvania. Biblioteca Musei Napocensis 19. Cluj-Napoca.

Restricted access

Százhalombatta-Földvár Bronze Age tell settlement in Hungary , PhD disszertáció, Cambridge, Anglia, 339 . Kovács , G. 2011 . Régészeti

Restricted access

. Irodalom Bánffy , Eszter–Bognár-Kutzián, Ida 2007 The Late Neolithic Tell Settlement at Polgár-Csoszhalom, Hungary . The 1957 excavation. British

Restricted access

A Cikolai-vízrendszer vízgyűjtőterülete — szórványos neolitikus (vonaldíszes) megtelepedés után — először a bronzkorban (kb. 2600-900/800 cal BC) népesült be intenzíven, amikor a löszvonulat meredek peremén megjelentek a vatyai kultúra (kb. 2000/1900-1500 cal BC) lelőhelyei. A vizsgálatba vont lelőhely (Forrás-dűlő) a vatyai kultúra eddig ismert több mint 50 erődített telepe közé sorolható (Kovács, 1984). Ellentétben a ma már intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló nagy kiterjedésű teleptől, az övárokkal mesterségesen elszigetelt ún. kisvár rész talajtani és geoarchaeológiai jellegzetességei máig érintetlenek, ezáltal alkalmas a terület arra, hogy régészetileg releváns, de környezettörténetileg is fontos talajtani kérdésekre adjunk választ. A földvár ún. kisvár részét térképező talajtani/sekélyföldtani fúrásokkal tártuk fel. A PK07-es fúróponton felvett sekélyföldtani szelvény folyamatos mintasorozatán laboratóriumi méréseket (összes szerves-szén, TOC%; összes foszfortartalom, Pösszes; pH [H2O, KCl], CaCO3%, KA), valamint radiokarbon kormeghatározást (AMS 14C) végeztünk.A térképező talajfúrásokkal sikerült mind vertikálisan, mind horizontálisan meghatározni a bronzkori megtelepedési kultúrréteg kiterjedését, valamint a felszíni talajképződmények alapján recens felszíni bolygatásra következtetnünk. A kiszerkesztett kereszt- és hossz-szelvények segítségével láthatóvá vált, hogy a terület külső, kitettebb, és a központi térrésznél meredekebb, kerületén a felhagyás utáni felszínfejlődési folyamatok erodálták az egykori járószintet, illetve az arra települő kultúrréteget. A kisvár központi területén ugyanakkor bolygatatlan állapotban tudtuk feltárni a bronzkori megtelepedési réteget. A földvár rétegrendje négy jól elkülönülő egységre osztható: a recens talajtakaró, illetve annak talajképző alapkőzete; a megtelepedési kultúrréteg; valamint az eredeti alapkőzet. A PK07-es fúróponton 350 cm mély fúrómagján végzett laboratóriumi mérésekkel pontosítottuk a felszíni talajképződmény besorolását, valamint megadtuk a teljes rétegrend talajtani alapadatait. Ennek fényében a felszíni talajtakarót kilúgzott mezőségi talajként határoztuk meg. Az eltemetett megtelepedési kultúrréteg morfológiai és talajfizikai, valamint -kémiai adatai egyértelműen alátámasztották az egykori intenzív bolygatással járó felszínhasználatot. A kultúrréteg anyagán végzett főkomponens elemzés eredményei arra engedtek következtetni, hogy az egységes képet mutató kultúrréteg 190 és 250 cm közötti rétege kevésbé erős, míg a felső 130 és 190 cm közötti rétege intenzívebb emberi bolygatásnak lehetett kitéve.A kultúrrétegből feltárt szervesanyag-maradványokon végzett radiokarbon kormeghatározással a bronzkori megtelepedés és intenzív területhasználat időpontját 1920-1530 cal BC-re lehetett keltezni.A lelőhelyen végzett vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy a hasonló típusú lelőhelyeket — amelyeket a kutatás stratigráfiai adatok hiányában korábban „pszeudó-tellként” értelmezett (KOVÁCS, 1969; BÓNA, 1975) — nemcsak gazdasági és társadalmi szerepük alapján (Gogâltan, 2002; P. Fischl & Reményi, 2013; Reményi, 2013), de rétegsoruk alapján is valódi, többrétegű tell településként értékelhetjük.

Restricted access

the former environment and investigation of human activity at Százhalombatta-Földvár Bronze Age tell settlement . In: SAX, Százhalombatta Archaeological Expedition, Annual Report 2 – Field Season 2000–2003 . (Eds.: P oroszlai , I. & V icze , M

Restricted access

Westungarns. Archaeolingua, Series minor. Budapest. Kalicz, N.–Raczky, P. 1984 Preliminary Report on the 1977–82 excavations at the Neolithic and Bronze Age Tell Settlement at Berettyóújfalu-Herpály. Part I: Neolithic. ActaArchHung

Restricted access

Late Neolithic Tisza sites in the Serbian part of Banat

A késő Neolitikus Tisza-kultúra lelőhelyei a Bánát Szerbiai területén

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Neda Mirković-Marić
and
Miroslav Marić

– Tárnoki , Judit 2010 Archaeological Register of Tell Settlements in Hungary . Archaeologiai Értesítő (Budapest) 135 , 147 – 160 . Babić

Restricted access