Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "testületek" x
Clear All
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz and Marta Jaworska

–765. 36 Rónay Z. (2020) Vezetők, testületek, felelősség a felsőoktatási intézményekben. Budapest, L’Harmattan. 37 Setényi J

Open access

A csoport tudattalan folyamatainak kutatását a pszichológia viszonylag új, fejlődésben levő területének tekinthetjük, bár Bion munkásságával ez már több mint 50 évvel ezelőtt elkezdődött. A tradicionális megközelítés szerint ezek a folyamatok univerzálisak. A csoporttudattalan alapfeltevésekben jelenik meg, melyek hatására a tagok viselkedése, úgy tűnik, egy közös mítosz alapján szerveződik, melynek tartalma lehet függőség, harc és menekülés vagy párképződés. Az újabb kutatások szerint a csoport tudattalan jelenségei nem ennyire általánosak, hanem az adott kultúra vagy szervezeti kultúra jellegzetességei is tükröződnek bennük. A jelen tanulmány két fő célt tűzött ki. Először azt követtük, hogy Tavistock módszer, amely a csoportdinamikai kutatások nemzetközi szinten elismert és alkalmazott eljárása, működik-e hazai csoportokban. Másik célunk két különböző szervezeti kultúrából származó csoportok (tanárok és fegyveres testületek) tudattalan folyamatainak összehasonlítása volt, amelynek során a tartalomelemzés és az időmérés módszerét használtuk.

Restricted access

Zoroasztriánus büntetőjog III

Az autonómia nehézségei a modern korban

Author: János Jany

A zoroasztriánus büntetőjogot bemutató cikksorozat utolsó része a vallási és jogi autonómia problémáival foglalkozik. Az iszlám hódítását követően a zoroasztriánizmus helyzete gyökeresen megváltozott. Mivel a tömeges áttérés következtében létszámában jelentősen megfogyatkozott kisebbséggé olvadt, a büntetőjog is veszített súlyából. A korábbi, részletesen kidolgozott büntetőjogi fogalmakat és dogmatikát egy egyszerűbb, de a hagyományokhoz hű szemlélet váltotta fel az évszázadok során. A vallási és jogi hagyományok a rivāyat nak nevezett műfaj segítségével maradtak fenn egészen a huszadik századig. Az állami büntetőjog eltűnése mellett feltűnő a papság jogi kompetenciájának beszűkülése, valamint a panchāyet- rendszer mint ítélkező fórum megszületése Indiában. Bár e testületek mind a mai napig működnek, büntetőjogi döntéseket már nem hoznak. A jelenkorban a büntetőjog kikerült a belső vitákból, helyét egyre inkább a megmaradás kérdései foglalták el.

Restricted access

A Balaton-part rekreációs célú hasznosításában már a század első felében megjelentek az átfogó regionális léptékű koncepciók, ami nemzetközi összehasonlításban is korai jelenségnek tekinthető.

A tanulmány a regionális eszme kialakulását három léptékben, építészeti, településrendezési és tájrendezés szintjén vizsgálja, rámutatva arra, hogy az üdülőterület kiemelt tájképi helyzetében a regionális stratégiák nemzetközileg is autonóm fejlődési utat bejáró két ága, az építészeti és az urbanisztikai regionalizmus kapcsolódott össze. A sajátos üdülőterületi regionális stratégia a rekreáció funkciójához igazodva az urbánus modernitás és a hagyományos vernakuláris minták közt egy sajátos üdülőterületi regionális minőség kikísérletezését jelentette, elsősorban a topografikus, klimatikus adottságokhoz és az üdülés korabeli életmódjához igazodva. Ez az építészeti-településképi minőség a magyar építészet és településtervezés történetében is sajátos, korábban feltáratlan jelenségnek minősül. A tanulmány rámutat, hogy a Balaton regionális fejlesztéstörténetében már a háború előtt megjelent a tájegység problémáit átfogóan vizsgáló regionális nézőpont, és megindult az egységes regionális tervezés folyamata, ami alulról, a települési önkormányzatok és a fürdőtelepek civil szervezeteinek bázisáról építkező metodikájával mind a magyar regionális tervezés, mind a nemzetközi üdülőterületi regionális tervezés történetében autonóm módszertani jelenség. Az egykori testületek összetett rendszerének rekonstruálásával lehetővé válik a balatoni építésügy áttekintése is, bemutatva az építészeti problémák megoldásában önkéntesen részt vállaló, illetve szervezeti pozícióval bíró korabeli építészek szerepét és eszköztárát. A regionális eszme a Balaton-part építéstörténetében elsősorban nem egy történetileg kialakuló organikus régióképből adódott, hanem egy, az építész szakma eszközeivel kialakított funkcionális eszmekonstrukciót jelentett.

A kutatás során feldolgozásra kerültek a Balatoni Intéző Bizottság archív levéltári dokumentumai, a korabeli regionális folyóiratok, az építészeti szaksajtó és az országos tudósítások, miközben az építészettörténeti vizsgálat társtudományi kontextusának felvázolásához szükséges volt a történészi és turizmustörténeti kutatások eredményeinek megismerése is.

Restricted access

Excellence in Higher Education . Budapest, Corvinus University of Budapest Digital Press. pp. 71–87. 30 Rónay Z. (2020) Vezetők, testületek

Open access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

megjelenített tanácsadói, a döntéshozatalt támogató szakpolitikai tevékenységét. Ennek érdekében vállal részvételt a tudománypolitikai testületek munkájában. 7. Az Akadémia közvetíti a tudományos kutatások eredményeit a társadalom számára

Restricted access