Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "type of relationship" x
Clear All
Authors: Anna Susánszky, Éva Susánszky, Piroska Balog and Mária Kopp

Háttér: A fogyasztói társadalmakban a „második demográfiai átmenetnek” nevezett időszak egyik jellegzetes vonása, hogy csökken a házasságkötések és növekszik az élettársi kapcsolatok száma, amely hatással van a párkapcsolatok stabilitására és a gyermekvállalási hajlandóságra is. Ezt az időszakot jellemzi a nemi szerepekre vonatkozó társadalmi elvárások átalakulása is. A tradicionális szerepelvárások mindkét nem esetében modernizálódnak, és ez gyakran a nemi szerepekből eredő stressz-szint növekedésével jár együtt. Cél: Kutatásunk során a párkapcsolatok minőségével összefüggésben vizsgáltuk az együttélési forma és a nemiszerep-stressz összefüggéseit. Módszer: Elemzésünket a Hungarostudy 2006-os országos reprezentatív kérdőíves felmérés adatbázisán végeztük. Almintánkat a 18 éven felüli, párkapcsolatban élő férfiak jelentették (N = 1448). A párkapcsolatok minőségét a Rövidített Házastársi Stressz Skálával, a nemiszerep-stressz mértékét pedig a rövidített Férfi Nemiszerep-stressz Skálával mértük. A modellezési eljárás a lépésenkénti lineáris regresszió módszerével történt. Eredmények: Az élettársi viszonyban élő férfiak körében gyakoribb a magas stressz-szinttel jellemezhető, rossznak minősülő párkapcsolat, mint a házasságban élők körében. A házas férfiak számára kisebb stressz-terhelést jelent a „nőknek való alárendelődés”, de a nemiszerep-stressz más faktoraiban nincs eltérés a két csoport között. A párkapcsolatok minőségét szignifikáns mértékben befolyásolja az anyagi helyzet szubjektív megítélése, az együttélés formája és a nőkkel szemben érzett intellektuális kisebbségi érzésből származó stressz mértéke. Következtetések: Vizsgálatunk a magyar férfiak körében igazolta, hogy a magas párkapcsolati stressz, amely a kapcsolat minőségének – és feltehetően kapcsolati stabilitásának is – mutatója jobban érinti az élettársi viszonyban élőket, mint a házasokat. A nemi szerepek modernizálódásából eredő társadalmi elvárások szintén az élettársi viszonyban élő férfiakat érintik inkább: ők azok, akik érzékenyebben, azaz nagyobb stresszel reagálnak a nők esetleges intellektuális fölényére.

Restricted access

Abstract

A good sense of humour is commonly offered in written dating advertisements demonstrating that humour is an important quality to have when attracting a mate, but not all humour is the same. This study used vignettes in the style of a personal advertisement to measure the attractiveness of affiliative and aggressive humour in different relationship contexts. The results demonstrated that affiliative humour was more attractive than aggressive humour in both relationship contexts but especially for long-term relationships. The results follow the pattern expected of affiliative humour styles being more attractive for long-term relationships due to being linked to qualities that may be important in long-term relationships such as likelihood of cooperation, and aggressive humour styles not being favoured for long-term relationships due to being linked to qualities that may be detrimental in long-term relationships. A follow-up study confirmed that different humour styles were associated with different perceived personality traits. Together these findings suggest that humour may be used to indicate an individual's personality and that the attractiveness of a good sense of humour depends on both the type of humour and the type of relationship being sought.

Restricted access

A Testvérkapcsolati Kérdőív magyar verziójának (Sibling Relationship Questionnaire, SRQ; Furman, Buhrmester, 1985) pszichometriai sajátosságait vizsgáltuk 991 fős magyar fiatalokból (8–25 év) álló mintán. Feltáró faktorelemzést végeztünk, mely 10 skálát (bizalom, együttlét, hasonlóság, példakép testvér, példakép én, proszociális viselkedés, veszekedés, versengés, anyai és apai részrehajlás) és 3 dimenziót (közelség/melegség, konfliktus és szülői részrehajlás) igazolt. Mind a 10 skála, mind pedig a 3 dimenzió belső konzisztenciája jó (0,61–0,93). A kérdőív konstruktum validitásához az Achenbach-féle Gyermekviselkedési Kérdőív önjellemző (CBCL-YSR), hosszú változatát töltettük ki 294 fővel. Korreláltuk a melegség/közelség, a konfliktus, valamint a szülői részrehajlás dimenziókat az internalizáló, externalizáló magatartással, az összprobléma, valamint a szociális kívánatosság skálákkal. Hierarchikus és K középpontú klaszteranalízis segítségével tipizáltuk a testvérkapcsolatokat közelség/melegség és konfliktus dimenziókra alapozva. Eredményeink szerint öt kapcsolati típusról beszélhetünk: kiegyensúlyozott, idilli, konfliktusos, érzelemgazdag és távolságtartó. A kapott eredmények összességében a Testvérkapcsolati Kérdőív megbízhatóságát és validitását igazolták, bebizonyították, hogy a testvérkapcsolatok fő aspektusai a melegség/közelség, a konfliktus, valamint a szülői részrehajlás dimenziók.

Kutatásunkban célunk volt megalkotni egy magyar nyelven elérhető testvérkapcsolatokat vizsgáló kérdőívet. A Testvérkapcsolati Kérdőív (SRQ) magyar verziója előtt nem volt Magyarországon olyan operacionalizált eljárás, mellyel e kapcsolati típus elemezhető lett volna.

Restricted access
Authors: Tamás Martos, Viola Sallay, Tünde Szabó, Csilla Lakatos and Rita Tóth-Vajna

), 16—21. Renshaw, K.D., McKnight, P., Caska, C.M., & Blais, R.K. (2011). The utility of the Relationship Assessment Scale in multiple types of relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 28 , 435

Restricted access
Authors: Éva Pócs and María Palleiro

genres in the Mediterranean and East-European regions of the Eastern Church through the Ethiopian Coptic versions of the legend of Saint Sisynnios . The author’s meticulous philological analysis reveals a peculiar type of relationship between legend and

Restricted access

in the type of relationship (long vs. short term) that sexually or emotionally jealous individuals are currently looking for? Are there differences in the preferred mate's characteristics between sexually and emotionally jealous individuals? Is the

Open access
Authors: Dávid Nagy, Tamás Mihálydeák and László Aszalós

can work in various applications for any types of relationships. 6 Conclusion Rough set theory offers a way to handle vague concepts. In its classical variant, two objects are considered as indiscernible if all of their known attribute values (based on

Open access

his or her followings. A politician can have three types of relationships with other Twitter users. The first type concerns a group of Twitter users who follow a politician but are not followed by the politician. In this study, such Twitter

Restricted access

quantitative elements (such as productivity) are integrated in a parallel structure. This type of relationship is only relevant when we can assume that different values belong to same domain. As data changes, we inevitably need to make adjustments since we use

Restricted access

types of relationships among TH nodes and have important theoretical and practical implications. The triple helix framework and the musical industry The usefulness of the TH framework in the study of the festival industry is

Restricted access