Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "válságkezelés" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Szingapúr sztori”: 1965–2000. Szingapúr és Ázsia gazdasági fellendülései 2000 Meisel S. (2012a): Válságkezelés és kilábalás

Restricted access

A katasztrófák kezelése és a pszichológia tudománya sok közös ponton találkozhat egymással. Mind az akadémikus pszichológia elméleti kérdései, kutatási szempontjai, mind pedig az alkalmazott területek módszerei komoly segítséget nyújthatnak a katasztrófaelhárítással foglalkozók számára. A súlyos válság­helyzetekben tapasztalható jelenségek széles skálája - krízisreakciók, döntéshozatal és kockázatbecslés, csoportgondolkodás, speciális kockázati csoportok, egyéni és kollektív pánikreakciók, klinikai tünetek, ka­tasztrófák médiareprezentációja stb. - adhat pótolhatatlan és megismételhetetlen tapasztalatokat a pszi­chológia számára. Az alkalmazott pszichológia a lakosság, illetve a hivatásos segítok számára nyújtott prevenció, az akut beavatkozás és válságkezelés, krízisintervenció, valamint a rehabilitáció területein segítheti hatékonyan a katasztrófa sújtotta áldozatokat és a védekezéssel foglalkozó szakembereket. A szerencsétlenségek eseményláncolatában olyan környezeti változásoknak van kitéve az egyén és a közösség, amelyben fizikai és pszichológiai keretek, törvényszeruségek borulnak fel. Azok a - megszokott környezetben lévo - eszközök, amelyek biztonságot, védelmet és kényelmet nyújtanak, a hirtelen és eroteljes környezeti változás következtében (legyen az természeti, technogén vagy társadalmi katasztrófa) veszélyforrássá válnak. Az alkalmazkodás az új feltételekhez, illetve az eredeti vagy egy új biztonságot adó környezet megteremtése súlyos - sokszor segítséget igénylo - próbát jelent. A civil kezdeményezésu Pszichológiai Krízisszolgálat három éves árvízi tapasztalatai alapján vázoljuk fel a hazai katasztrófapszichológia helyzetét, elso lépéseit és lehetoségeit, bemutatva a lakosság, illetve más segíto szakemberek számára szolgáló segítségnyújtás eddigi módszereit.

Restricted access

A tanulmány olyan – a világ különböző térségeiben létező – új típusú, egyedi kezdeményezésekre hívja fel a figyelmet, amelyek közösek egyrészt abban, hogy az együttműködésre, az eltérő szempontok és érdekek kölcsönös figyelembevételére, az előrelátásra építenek. Másrészt abban, hogy a hagyományos szisztémáknál, a megszokott eszközöknél hatékonyabban kezelik az adott gazdasági, társadalmi, szociális és környezeti problémákat. Figyelmeztet arra is, hogy a kirobbant válság nem elodázza, hanem még sürgetőbbé teszi az ilyen típusú újítások alkalmazását.

Restricted access

válságkezelés balti modellje (Crisis Management in the Baltic States). Műhelytanulmányok , No. 101. MTA KRTK VGI. Meisel S Műhelytanulmányok

Restricted access

://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/vorosiszap-katasztrofa-2010-biztonsagpolitika-es-valsagkezeles-muhoraya.original.pdf (Utolsó megtekintés: 2016. 12. 13.) Nagy Gergely ( 2008 /a): Kertvárosunk, a

Restricted access

A jelenlegi gazdasági világválság kitörésekor a szakértők felismerték, hogy ennek méretei, veszélyei túlnőttek a ciklikusan bekövetkező recessziókon. Természetes képzettársításként a nyolcvan év előtti Nagy Válsággal vetették össze. E krízis volt – békeidőben – az emberiséget sújtó legnagyobb gazdasági katasztrófa. A válságkezelés eredményes módjait keresve adódott F. D. Roosevelt amerikai elnök sikeres megoldásokat alkalmazó New Deal-jének példája. (Ezért merült fel a jelenlegi válság kezelésére egy új, a mai korszaknak megfelelő New Deal gondolata.) A negatívumok is tanulságosak: az akkori amerikai „elszigetelődési politika” lett a Nagy Válság elhúzódásának egyik fő oka. A második világháború vége felé F. D. Roosevelt kezdeményezte a nemzetközi pénzügyi rendszer szabályozását: az egyezmény létrejött, 1944-ben Bretton Woodsban fogadták el. (Akkor született a Világbank és az IMF.) Most is a javaslatok közt szerepel egy, a mai feltételekhez idomult, hasonló megállapodás létrehozása.A szerző törekvése, hogy történelemszociológiai módszerekkel elemezze az 1929 utáni és a mai válság azonosságait és különbségeit, jobb eligazodásunk érdekében. Az elemzést a Társadalomkutatás 2010/1. számában folytatja.

Restricted access

time pressure 271 280 NÉMETH Z. (1997) Gondolatok a válságkezelés néhány döntéspszichológiai kérdéséröl. Humán Szemle, 4 , 43

Restricted access

. Csaba L. (2011): A válságkezelés válsága és a kiút kiúttalansága? In: Muraközy L. szerk. (2011), Húsz év múltán. Akadémiai Kiadó, Budapest. Frank, A. G. (1972): Lumpenbourgeoisie: Lumpendevelopment. Monthly Review Press

Restricted access

): Válságkezelés: Mit tanulhat az európai periféria ázsiától? Társadalomkutatás 31. kötet, 3. szám, 305–316. Fikó L. Válságkezelés: Mit tanulhat az európai periféria ázsiától

Restricted access

): Válságkezelés a megújuló energiaforrások részarányának növelésével. http://zoldtech.hu/cikkek/20110320-valsagkezeles . Letöltés ideje: 2010. április 8 Varga Katalin – Homonnai Gábor (2009): Munkahelyteremtés zöldenergiával – A

Restricted access