Search Results

You are looking at 1 - 10 of 42 items for :

  • "value system" x
  • All content x
Clear All

Az elmúlt két évtizedben az Egyesült Államok belpolitikai életét egyre inkább a konzervatív és a liberális világnézet elmélyülő konfliktusa határozta meg. „Kultúrharc” bontakozott ki számos sarkalatos közéleti kérdésben, többek között az abortuszt, az egyneműek házasságát, a bevándorlást vagy újabban az államnak a gazdasági válság kezelésében játszott szerepét illetően. Míg a felmerülő sarkalatos kérdésekben egyértelmű a konzervatív és a liberális álláspont, kevésbé világos, hogy konzervatívok és liberálisok miért alakítanak ki esetenként inkoherens politikai attitűdöket. George Lakoff szerint a családdal kapcsolatos metaforák nagyrészt tudattalan rendszere strukturálja az amerikai politikai gondolkodást: a családi értékek „Szigorú Apa” modellje hívja életre a konzervatív attitűdöket, míg a liberális attitűdök a „Gondoskodó Szülő” családmodellben gyökereznek. Jelen tanulmány Lakoff amerikai politikai attitűdök mélystruktúráját leíró modelljét ütközteti empirikus adatokkal (World Values Survey). A gyermeknevelési értékek faktoranalízise során izolált faktorok nagyban megfelelnek a két szemben álló családiérték-modellnek. A faktorok attitüdinális korrelátumainak mintázata szintén egybevág Lakoff modelljével.

Restricted access

A tanulmány Mikes Kelemen törökországi száműzetése alatt képzeletbeli nénjének írt leveleivel foglalkozik. Az életrajzi beszámolókat az életmód és a szabadidő-eltöltési formák szempontjából vizsgálja. Középpontba helyezi Mikesnek az egészségségről és a társas kapcsolatokról alkotott felfogását, s annak a vizsgálatát, hogy idegen társadalmi és kulturális körülmények között hogyan sikerült kialakítania egy tevékeny és hasznos életet. A tanulmány elemzi, hogy miként ötvözte Mikes a viszontagságos élete folyamán megismert különböző viselkedési formákat, hogyan alakította ki idő- és tevékenységrendszerét, valamint, életszervező értékeit szem előtt tartva hogyan törekedett személyes céljainak és a közösség érdekeinek összehangolására.

Restricted access

A tanulmány tárgya a magyar nők munkapiaci és családi helyzetének egymással összefüggésben történő, értékszempontú elemzése. Először elhelyezzük Magyarországot a világ értéktérképén, majd a munka és a családi élet történeti változásait követjük nyomon. A jelenlegi helyzet elemzéséhez elsősorban statisztikai adatokat használunk, valamint a világérték-kutatások adatbázisát, és idézünk számos magyar kutatási eredményt. A nők munkapiaci részvétele féloldalas emancipáció jegyeit viseli magán. Egyrészt a munkapiacon még mindig meglévő negatív diszkrimináció, másrészt a nőkkel szembeni ellentmondásos elvárások miatt. Bár a nők munkaattitűdjei szinte teljességgel azonosak a férfiakéval, és az általuk betöltött állások más felelősségi szintet, más rangot, más fizetést hoznak számukra, mégis a férfiakkal azonos szintű elégedettséget fejeznek ki munkájukkal kapcsolatban. Szintén ellentmondásos helyzetet tapasztalhatunk a családi élet kapcsán: a kinyilvánított tradicionális értékek és a tapasztalt tényadatok – házasságkötések, válások, vállalt gyermekek száma – között feszülő ellentétet.

Restricted access

of the value systems used to select the peer universities (or peer departments) with which their institution are to be compared. This set of peers constitute the reference class of the university. It should be noticed that the term ‘reference’ used

Restricted access

This study reports the validation of Antonovsky's 29-item 'Sense of Coherence' (SOC) scale through health criteria with the help of a representative survey of 1,400 people. The dependent variables were the score data of self-assessment of health, vegetative lability and chronic diseases, which were combined into the index of the Ease/Dis-Ease Continuum (EDEC). SOC significantly predicts place on the EDEC scale. We also found SOC predicting, in some cases, with a strength surpassing that of health criteria, the criterion data of well-being indices (cognitive satisfaction, affective happiness). Thirdly, the attitudinal and value system contents of SOC were explored through convergent validation, finding among them responsibility-taking – an element of the entrepreneurial attitude – and the integrative Maitreyan value, the proactive Promethean value and the Christian value, which fosters mutual social support. We sketch a further research task within the topic of Sense of Coherence as a group property: an examination and a project for the development of the SOC level of the Hungarian national community. For this purpose we have validated the 6-item version of the SOC scale.

Restricted access

of violence and aggression among preteens and adolescents. The viable solution to solving this prominent problem of the postmodern world is focusing on the personality value system. Values indicate what is desirable from both a personal and social

Open access

The paper proposes a short reflection on the nature of the post war political transformation in Sierra Leone, taking the visual signs of the streets as a starting point. The author observed the post-conflict democratisation process over five years, between 2008 and 2012, and describes how reading the political slogans, bill boards and popular graffitis allowed her following the subtle socio-economic changes characterising the country. The underlying argument is that the largely externally led liberal peace building using foreign and local NGOs as engines of a deep social transformation was based on abstract promises that ultimately failed to realise. Without effectively changing people’s lives, these abstract promises normalised a value system that prepared a capitalist take offbut ten years after the end of the civil war capitalist development still worked only for a tiny minority, making many people doubt about the benevolent nature of globalisation.

Restricted access

This paper discusses Andreas Gryphius’s tragedy (Großmütiger Rechtsgelehrter oder Sterbender Aemilius Paulus Papinianus: Trauerspiel) about the death of Papinianus, the famous Roman jurist of the Late Classic era. The author analyzes the historical context of the death of Papinianus in detail, and he also examines how Gryphius used the historical sources and his poetic imagination in writing his drama. The second part examines Gryphius’s ideas about the law and state and argues that he followed Jean Bodin’s teaching when he declared that the sovereign is bound by divine law and natural law. Additionally, the author also discusses the message of this 17th century drama for the contemporary lawyers. His main argument is that the exemplum of Papinianus encourages modern lawyers to create their professional value system and to insist on it conscientiously.

Full access

In the study we aim to model the information search behaviour of Hungarian consumers committed to sustainable consumption through the practice of food purchasing. To reach our goal we examined the logic of Grunert-Wills information search model.In our research the information search behaviour of “Trend followers” was investigated. To reach the mentioned group, data collection was carried out by the method of quota sampling, where quotas were defined according to characteristics of value system based lifestyle segments discovered in a 2011 national representative research by us. Through the analysis one-variable statistics and contingency table analysis were carried out.Our results prove the followings: (i) the logic of Grunert-Wills model is suitable for describing the information search behaviour of conscious consumers. (ii) Lifestyle has a highlighted effect on information search behaviour.

Restricted access

A tanulmány első része a Bibó István politikaelmélete központi tételének tartott félelem-koncepcióját szembesíti két kultúrtörténetileg jegyzett gondolkodó, Henri Bergson és Geert Hofstede összemberiség relevanciájú doktrínájával. Rámutat a mindhármuknál közös filozófiai problémafelvetésre: az emberré válás evolúciós lépésével megjelent értelmi előretekintésben adott félelem hogyan játszott közre mind az erkölcsi-vallási, mind a politikai jelenségek megalapozásában. Kimutatja, hogy míg Bergson és Bibó csak a római birodalmi örökségből kifejlődött keresztény kultúrát tartja a társadalomszerveződés összemberiség érvényű megoldásának, Hofstede már soktucatnyi nemzeti kultúra értékrendszerének empirikus vizsgálatából arra következtet, hogy ennek egyenrangú, sőt lehet, hogy a jövőre nézve ígéretesebb alternatívája a kínai kultúratípus a nyugatitól diszparát értékrendszerével. Emlékeztet, hogy míg a római eredetű nyugati értékrendszer egyik fő dimenziója a bizonytalanságkerülés, melynek magas intenzitású változattípusát a mediterrán országok (és mi, magyarok is), alacsony változatát pedig az angolszászok és a skandinávok mellett épp Kína és a jelentősebb kínai populációval rendelkező országok képviselik, addig az utóbbiak empirikus vizsgálatából előbukkant vizsgálati dimenzió, a hosszú távú orientáció (takarékosság és az orto-doxia helyett az orto-praxis általi vezéreltetés) intenzitásfokozataiban az erős Kínával ellentétes póluson az angolszászok gyenge és szélső negatív értékben az Egyesült Államok kultúrája helyezkedik el. A rövid távú orientáció egyik látens (kontra-intuitív és csupán empirikusan felszínre hozhatott) jellemzője a vallási, politikai és gazdasági fundamentalizmus, amely igyekszik elkerülni a jövőért való felelősséget, Isten vagy a piaci erők kezébe helyezve azt. A „három bölcs” egymással való szembesítéséből levonható néhány társadalom- és gazdaságpolitikai következtetést tanulmányunk második felében hozzuk.

Restricted access