View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem

Háttér: A lélektani krízis során a személyes identitást szervező központi jelentések alkalmassága, stabilitása megkérdőjeleződik. A korábbi szerveződések felbomlása új koherencia kialakulásával jár. Az újjászerveződés folyamatainak pontosabb megértéséhez olyan elméletek lehetnek segítségünkre, mint az identitás strukturális analízise (Weinreich, 2003), a batesoni (1972) másodfokú változás gondolatköre, vagy a „második esély”, a „második születés” konstrukciói alapjául szolgáló átmeneti rítusok elmélete. A krízisállapothoz kapcsolódó autobiografi kus szövegek értelmezésének főbb kérdéseit elsősorban a diszkurzív pszichológia (Harré, 1998; 2004, Kézdi, 2003) és Hanninen (2004) narratív cirkulációs modelljének elméleti keretei között tárgyaljuk.

Célok: A lélektani krízis állapotában keletkező, a mélyreható változásokat megmutató, egyben érvényre juttató önreflektív szövegek, élettörténeti epizódok vizsgálata, különös tekintettel az átmenet sürgős beavatkozási pontot jelentő liminális fázisára.

Módszer: Cry for help beszélgetés kvalitatív tartalomelemzése.

Eredmények: Az eredmények rávilágítanak a narratív identitás felbomlásának és újjászerveződésének folyamataira, a megélt (élményszintű), a belső és az elbeszélt, a személyességen túl a kulturális konvenciókat is megjelenítő narratíva kapcsolódási pontjaira, és e folyamatok nyelvi leképeződésére.

Konklúzió: Krízisben az élettörténeti forgatókönyv, az események elrendezése, a kulcsfontosságú jelentések gyökeres változáson mennek keresztül. A személy tudatában van létezése folytonosságának, önmagával való azonosságának, mégis gyakran újjászületésként, második esélyként tekint a sorsfordító krízisek nyomán megélt ugrásszerű változásra. A változás középső, liminális szakasza egyes sajátosságainak ismerete – így a paradoxonok és az ambivalencia, az elveszni látszó kontroll nyelvi jegyei, a sajátos időviszonyok leképezése, a forgatókönyveket szervező és magukba sűrítő konceptuális metaforák, mint pl. a zuhanás-kapaszkodás – a segítő beavatkozások során fontos tájékozódási pontokként szolgálnak a gyakorló szakember számára.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Amenta, S., Noël, X., Verbanck, P., & Campanella, S. (2013). Decoding of Emotional Components in Complex Communicative Situations (Irony) and Its Relation to Empathic Abilities in Male Chronic Alcoholics: An Issue for Treatment. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 37(2), 339347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anderson, H., & Goolishian, H. A. (1988). Human Systems as Linguistic Systems: Preliminary and Evolving Ideas about the Implications for Clinical Theory. Family Process, 27, 371393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Angus, L., Levitt, H., & Hardke, K. (1999). Narrative processes and psychotherapeutic change. Journal of Clinical Psychology, 55, 12551270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Erdős, M., Csürke, J., Kézdi, B., & Bernath, L. (2002). Openings and endings of encounter-type conversations (Content analysis) VI. Alps Adria International Conference, Rovereto, 2002. okt. 3-5, abstract: 57.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Erdős M. (2006). A nyelvben élő kapcsolat. Pécs: Typotex.

 • B. Erdős, M., & Kelemen, G. (2011). The Finite Universe: Discursive Double Bind and Parrhesia in State Socialism. History of Communism in Europe, 2, 281309.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (1986). Családi szocializáció és személyiségzavarok. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Bahtyin M. (1982). François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Budapest: Európa Kiadó.

 • Bakó T. (2004). Verem mélyén. Budapest: Psycho Art.

 • Balikó M. (1990). Tele/pszicho/fon. Budapest: Animula.

 • Balikó M. (2000). Az impressziókeltés kommunikációs sajátosságai vokális csatornán keresztül. I–II. In Kelemen G. (szerk.), Tele-dialógus (pp. 98133). Pécs: Pro Pannonia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago: University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Battino, R. (2002). Metaphoria: Metaphor and guided metaphor for psychotherapy and healing. London: Crown Publishing House.

 • Benziman, G., Kannai, R., & Ahmad, A. (2012). The Wounded Healer as Cultural Archetype. Comparative Literature and Culture 14 (1). Letöltés: 2017. 06.25. http://docs.lib.purdue.edu/ cgi/viewcontent.cgi?article=1927&context=clcweb

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczkei, T. (2003). Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris.

 • Brown, R., & Bellugi, U. (1983). Három folyamat a szintaxis elsajátításában. In Pléh Cs. (szerk.), Szöveggyűjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához (pp. 395416). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. The Jerusalem-Harvard Lectures. Cambridge: Harvard University Press.

 • Budwig, N. (2000). Language and the construction of self. Linking forms and functions across development. In N. Budwig, I. C. Uzgiris, & J. Wertsch (Eds), Communication: an arena of development (pp. 195214). Greenwich, CT: Ablex.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bussolari, C. J., & Goodell, J. A. (2009). Chaos Theory as a Model for Life Transitions Counseling: Nonlinear Dynamics and Life’s Changes. Journal of Counseling, Development, 87, 98107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caplan, C. (1964). Principles of Preventive Psychiatry. New York: Basic Books, Inc.

 • Cohen, A. (1985). The Symbolic Construction of Community. London: Tavistock.

 • Colston, H. L. (1999). “Not Good” Is “Bad” but “Not Bad” Is Not “Good”: An Analysis of Three Accounts of Negation Asymmetry. Discourse Processes, 28(3), 237256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davitz, R. (1977). Az érzelmi jelentés. In Horányi Ö. (szerk.), Kommunikáció 1–2. (pp. 139153). Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ecker, B., & Hulley, L. (2000). The Order in Clinical “Disorder”: Symptom Coherence in Depth-oriented Brief Therapy. In R. A. Neimeyer, & J. D. Raskin (Eds), Constructions of Disorder (pp. 6389). Washington: APA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

 • Fekete S. (2004). Öngyilkosság és kultúra. Budapest: Új Mandátum.

 • Festinger, L. (2000). A kognitív disszonancia elmélete. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Foucault, M. (2000). Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás születése. Budapest: Corvina.

 • Gergen, K. J., & Gergen, M. M. (1983). Narratives of the Self. In T. R Sarbin, & K. E. Scheibe (Eds), Studies in Social Identity (pp. 254273). New York: Praeger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gergen, K. J., & McNamee, S. (2000). From disordering discourse to transformative dialogue. In R. A. Neimeyer, & J. D. Raskin (Eds), Constructions of disorder: Meaning-making frameworks for psychotherapy (pp. 333349). Washington: APA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glucksberg, S., & Keysar, B. (1993). How Metaphors Work. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 401424). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grof, S. (1988). The Adventure of Self-Discovery. Dimensions of Consciousness and New Perspectives in Psychotherapy and Inner Exploration. Albany: SUNY Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hammack, P. L. (2008). Narrative and the Cultural Psychology of Identity. Personality and Social Psychology Review, 12(3), 222247.

 • Hanninen, V. (2004). A model of narrative circulation. Narrative Inquiry, 14(1) 6985.

 • Harré, R. (1998). The singular self. London: Sage.

 • Harré, R. (2004). Discursive Psychology and the Boundaries of Sense. Organization Studies, 8, 14351453.

 • Horányi Ö. (2007). A kommunikáció participációra alapozott felfogásáról. In Horányi Ö. (szerk.), A kommunikáció mint participáció (pp. 246264). Budapest: AKTI-Typotex.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hyden, L. C. (1995). The rhetoric of recovery and change. Culture, Medicine and Psychiatry, 19, 739.

 • Johnson, T. J., Pfenninger, D. T., & Klion, R. E. (2000). Constructing and Deconstructing Transitive Diagnosis. In R. A. Neimeyer, & J. D. Raskin (Eds), Constructions of Disorder (pp. 145173). Washington: APA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelemen, G., B., & Erdős, M. (2003). The role of reintegration rituals in sobriety: A comparative study on recovery and relapse. Dynamic Psychiatry, 36, 89113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelemen, G., B. & Erdős, M. (2004). Craving for Sobriety. A Unique Therapeutic Community in Hungary. Pécs: The Faculty of Humanities, University of Pécs and The Leo Amici Foundation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelemen, G. (2011). Átlendülés – Vázlatok a reflektív klinikai szociális munkához. Budapest: Animula.

 • Kelly, G. (1955). The psychology of personal constructs. New York: W. W. Norton, Company.

 • Kézdi B. (1988). Tagadás és öngyilkosság. Psychiatria Hungarica, 3(1), 1523.

 • Kézdi B. (1995). A negatív kód. Pécs: Pannónia Kiadó.

 • Kézdi B. (1998). Márai metaforái. Pannonia Pszichiátriai Egyesület DREAM konferencia. 1998. december 16., Pécs.

 • Kézdi B. (2003). A kulturális pszichológia hozzájárulása a szuicidológia diszkurzív paradigmájának kialakulásához. In Kállai J., & Kézdi B. (szerk.), Új távlatok a klinikai pszichológiában (pp. 711). Budapest: Új Mandátum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 202252). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. (2005). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum.

 • László J. , & Fülöp É. (2011). Nemzeti identitás és kollektív áldozati szerep. Pszichológia, 31(3), 295315.

 • Luoma, J. B., Martin, C. E., & Pearson, J. L. (2002). Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. American Journal of Psychiatry, 159(6), 909916.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mahoney, M. J. (2000). Core Ordering and Disordering Processes: A Constructive View of Psychological Development. In R. A. Neimeyer, & J. D. Raskin (Eds), Constructions of Disorder (pp. 4362). Washington: APA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maruna, S., Wilson, L., & Curran K. (2006). Why God Is Often Found Behind Bars: Prison Conversions and the Crisis of Self-Narrative. Research in Human Development, 3(2–3), 161184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Máthé-Tóth A. (2011). Vallási kommunikáció és vallásdiskurzus. PhD-disszertáció. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

 • McAdams, D. P. (2006). The problem of narrative coherence. Journal of Constructivist Psychology, 19(2), 109125.

 • McNamee, S. (1992). Introducing, Reconstructing Identity: the Communal Construction of Crisis. In S. McNamee, & K. J. Gergen (Eds), Therapy as Social Construction (pp. 187200). London: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mead, G. H. (1973). A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest: Gondolat.

 • Neimeyer, R. A. (2000). Narrative Disruptions in the Construction of the Self. In R. Neimeyer, & J. Raskin (Eds), Constructions of Disorder (pp. 207241). Washington: APA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neimeyer, R. A. (2006). Re-Storying Loss: Fostering Growth in the Posttraumatic Narrative. In L. Calhoun, & R. Tedeschi (Eds), Handbook pf Posttraumatic Growth. Research and Practice (pp. 6780). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osváth P. , Fekete S., & Tiringer I. (2000). Szuicídium és szöveg. Búcsúlevelek transzkulturális szempontú elemzése magyar-angol-német anyagban. In Kelemen G. (szerk.), Teledialógus (pp. 143156). Pécs: Pro Pannonia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paivio, A., & Walsh, M. (1993). Psychological Processes in Metaphor Comprehension and Memory. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 307328). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pikó B (2002). Adalékok a mentális zavarok kritikai szociológiájához. Szociológiai Szemle, 2, 99113.

 • Poal, P. (1990). Introduction to the Theory and Practice of Crisis Intervention. Quaderns de Psycologica, 10, 121140.

 • Pólya T. (2014). Múltbeli érzelmek újraélése és a történetek idői szerveződése. In Boros G., & Pólya T. (szerk.), Szenvedély, szerelem, narrációk (pp. 176187). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz, J., & Kaló, Zs. (2009). Metaforák és pszichoaktív anyaghasználat. Korunk. Letöltve: 2017.08.14. http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=7&cikk=10870.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ringel, E. (1974). A preszuicidális szindróma (öngyilkosság előtti tünetcsoport) tünettana. In Andorka R., Buda B., & Füredi J. (szerk.), A deviáns viselkedés szociológiája (pp. 367381). Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rober, P. (2002). Constructive hypothesizing, dialogic understanding, and the therapist’s inner conversation. Some ideas about knowing and not knowing in the family therapy session. Journal of Marital and Family Therapy, 28(4), 467478.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Searle, J. R. (1979). Expression and Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Seltzer, W. J., & Seltzer, M. R. (1988). Culture, Leave-Taking Rituals and the Psychotherapist. In Onno Van der Hart (Ed.), Coping with Loss. The Therapeutic Use of Leave-Taking Rituals (pp. 171200). New York: Irvington Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, J., A. (2002). Suicide in Post-Socialist Countries. Examples from Hungary and Belorus. The Anthropology of East Europe Review, 20(1), 5565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, B., & Sparkes, A. C. (2008). Contrasting perspectives on narrating selves and identities: an invitation to dialogue. Qualitative Research, 8(1), 535.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stagg, R. (2014). The Nadir Experience: Crisis, Transition and Growth. The Journal of Transpersonal Psychology, 40(1), 7291.

 • Surányi B. (2009). . Magyar Tudomány. MTA. Letöltés: 2017.08.30. http://www.matud.iif.hu/2009/09sze/06. htm.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tacey, D. (2005). Spiritual perspectives on suicidal impulses in young adults. In R. H. Cox, B. Ervin-Cox, & L. Hoffman (Eds), Spirituality and psychological health (pp. 107128). Colorado Springs: Colorado School of Professional Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turner, V. (1982). From Ritual to Theatre. New York: PAJ Publications.

 • Turner, V. (2002). A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra: a Rochesteri Egyetemen (Rochester, New York) 1966-ban tartott Lewis Henry Morgan-előadások. Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Gennep, A. (1960). The Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press.

 • Vigotszkij, L. Sz. (1967) Gondolkodás és beszéd. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Watzlawick, P., Beavin, B, & Jackson, D. (1968). Pragmatics of Human Communication. London: Faber and Faber.

 • Watzlawick, P., Weakland, J. H., & Fisch, R. (1990). Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weinreich P. (2003). Identity Structure Analysis. In P. Weinreich, & W. Saunderson (Eds), Analysing identity: Cross-cultural, societal and clinical contexts (pp. 776). London: Routledge, Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weinreich, P. (2010). A Guide to the Generation of a Well-Constructed Instrument . Letöltve: 2015.11.15. http://www.identityexploration.com/uploads/files/ISA_identity_instrument_guide.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • White, W. L. (1996). Pathways from the culture of addictions to the culture of recovery. Center City, MN: Hazelden.

 • White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: W. W. Norton.

 • Wiener, M., & Mehrabian, A. (1968). Language within language: Immediacy, a channel in verbal communication. New York: Appleton-Century-Crofts.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 34 48
Dec 2020 0 11 18
Jan 2021 0 14 23
Feb 2021 0 21 13
Mar 2021 0 8 24
Apr 2021 0 12 23
May 2021 0 0 0