Authors:
Georgina Csordás Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Magyarország
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet, Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék, Magyarország

Search for other papers by Georgina Csordás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-9225-6251
,
Balázs Matuszka Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet, Magyarország

Search for other papers by Balázs Matuszka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Viola Sallay Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Magyarország

Search for other papers by Viola Sallay in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Tamás Martos Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Magyarország

Search for other papers by Tamás Martos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Háttér és célkitűzések

Az Öndetermináció Elmélete egyre több munka- és szervezetpszichológiával kapcsolatos pozitív pszichológiai megközelítésű kutatás alapját képezi. Az elmélet szerint a pszichológiai alapszükségletek (autonómia, kompetencia és kapcsolódás) kielégítettsége vitális szerepet tölt be a munkahelyi jóllétben. Az eddigi hazai és nemzetközi kutatások alapján a konstruktumok pozitív összefüggést mutattak a jólléttel, valamint a munkával való elégedettséggel, és alacsonyabb munkahelyelhagyási szándékkal jártak. Jelen kutatás célja a Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív magyar nyelvre való adaptálásának közlése, a mérőeszköz pszichometriai mutatóinak feltárása.

Módszer

A kutatás mintáját magyar munkavállalók adták (N = 681, 66% nő, átlagéletkor = 38,6 év, SD = 11,39 év). Az online kérdőíves adatfelvétel során a Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív mellett a Munkával Való Elégedettség Kérdőív, valamint a Munka Értelmessége Kérdőív is szerepelt. A kérdőív faktorstruktúráját megerősítő faktoranalízissel ellenőriztük.

Eredmények

A megerősítő faktoranalízis során a háromdimenziós faktorstruktúra jó illeszkedést mutatott, valamint a kérdőív megbízhatósága és érvényessége is megfelelő volt, pozitív együttjárást találtunk mindhárom pszichológiai alapszükséglet kielégítettsége és a munkával való elégedettség, illetve a munka értelmességének megélése között, valamint negatív együttjárást a munkahelyelhagyás szándékával.

Következtetések

A Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív a gyakorlatban is jól alkalmazható mérőeszköz, mellyel kvantifikálható az autonómia, a kompetencia és a kapcsolódás alapszükségletének a munkavállaló által megélt kielégítettsége. Kutatásunk megerősíti, hogy ezek a tapasztalatok alapvetőek az optimális munkahelyi működéshez.

Abstract

Háttér és célkitűzések

Az Öndetermináció Elmélete egyre több munka- és szervezetpszichológiával kapcsolatos pozitív pszichológiai megközelítésű kutatás alapját képezi. Az elmélet szerint a pszichológiai alapszükségletek (autonómia, kompetencia és kapcsolódás) kielégítettsége vitális szerepet tölt be a munkahelyi jóllétben. Az eddigi hazai és nemzetközi kutatások alapján a konstruktumok pozitív összefüggést mutattak a jólléttel, valamint a munkával való elégedettséggel, és alacsonyabb munkahelyelhagyási szándékkal jártak. Jelen kutatás célja a Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív magyar nyelvre való adaptálásának közlése, a mérőeszköz pszichometriai mutatóinak feltárása.

Módszer

A kutatás mintáját magyar munkavállalók adták (N = 681, 66% nő, átlagéletkor = 38,6 év, SD = 11,39 év). Az online kérdőíves adatfelvétel során a Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív mellett a Munkával Való Elégedettség Kérdőív, valamint a Munka Értelmessége Kérdőív is szerepelt. A kérdőív faktorstruktúráját megerősítő faktoranalízissel ellenőriztük.

Eredmények

A megerősítő faktoranalízis során a háromdimenziós faktorstruktúra jó illeszkedést mutatott, valamint a kérdőív megbízhatósága és érvényessége is megfelelő volt, pozitív együttjárást találtunk mindhárom pszichológiai alapszükséglet kielégítettsége és a munkával való elégedettség, illetve a munka értelmességének megélése között, valamint negatív együttjárást a munkahelyelhagyás szándékával.

Következtetések

A Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív a gyakorlatban is jól alkalmazható mérőeszköz, mellyel kvantifikálható az autonómia, a kompetencia és a kapcsolódás alapszükségletének a munkavállaló által megélt kielégítettsége. Kutatásunk megerősíti, hogy ezek a tapasztalatok alapvetőek az optimális munkahelyi működéshez.

Abstract

Background and aims

The Self-Determination Theory, which is prevalent in the field of positive psychology, is the basis of a growing body of research in work and organisational psychology. The satisfaction of the basic psychological needs (autonomy, competence and relatedness) articulated in the theory plays a vital role in well-being at work. Based on previous national and international research, the constructs have been found to be positively related to well-being and job satisfaction, and negatively related to turnover intentions. The aim of this study is to adapt the Basic Psychological Needs at Work Scale into Hungarian and to report the psychometric indicators of the instrument.

Methods

The sample of the research consisted of Hungarian employees (N = 681, 66% female, mean age = 38.6 years, SD = 11.39 years). The online questionnaire included the Basic Psychological Needs at Work Scale, the Satisfaction With Work Scale and the Work And Meaning Inventory. The factor structure of the questionnaire was tested via confirmatory factor analysis.

Results

In the confirmatory factor analysis, the three-dimensional factor structure showed a good fit, and the reliability and validity of the questionnaire were also good, positive correlations were found between the satisfaction of all three basic psychological needs and job satisfaction and meaningful work and negative correlations with turnover intentions.

Discussion

The Basic Psychological Needs at Work Scale is a practical tool to quantify the satisfaction of the employee's basic psychological needs for autonomy, competence and relatedness, which are essential for optimal workplace functioning.

Bevezetés

Az Öndetermináció Elmélete

Az Öndetermináció Elmélete (Self-Determination Theory, SDT) makroteória, mely az egyén jóllétével, motivációjával, valamint a személyiség fejlődésével foglalkozik. Az SDT kezdettől része a pozitív pszichológiai mozgalomnak. Emellett az organizmikus elméletekkel is rokon, azaz Jean Piaget és Carl Rogers elméletéhez hasonlóan a holisztikus elméletek egy fajtája (Ryan, 1995). Az elmélet ennek megfelelően abból indul ki, hogy az egyén képes az önmegvalósításra, és egyfajta veleszületett törekvéssel rendelkezik a fejlődésre és a tanulásra. Az SDT szerint a szükségletek is a jóllétet és a fejlődést szolgálják, ellentétben más, klasszikus pszichológiai elméletekkel (pl. Freud [1920] vagy Murray [1964] elmélete), melyekben a szükségletek tulajdonképpen megzavarják az organizmust, és az egyén emiatt törekszik azok kielégítésére. Az SDT-ben azonban az egyén aktív, és nem passzívan várja, hogy felébredjenek benne a szükségletek, hanem aktívan keresi azokat (Deci és Ryan, 2000, 2008).

Az elmélet meghatározza azokat a pszichológiai alapszükségleteket, amelyek elengedhetetlenek az intrinzik motiváció kialakulásához, emellett pedig hozzájárulnak a pszichológiai növekedéshez, jólléthez és a személyiség integritásához. Ezek az autonómia, a kompetencia, valamint a kapcsolódás szükséglete (Ryan és Deci, 2000). Az autonómia-szükséglet arra utal, hogy az egyénnek van egy alapvető törekvése arra, hogy a viselkedését szabadon válassza meg, megtapasztalva ezzel a személyiség integritását, mely az öndetermináció alapját képezi. A kompetenciaszükséglet a környezettel való adekvát bánásmód és a készségek elsajátításának igényét jelenti, a kapcsolódásszükséglet pedig a másokkal való kölcsönös pozitív viszonyulás iránti szükségletet jelenti (Ryan és Deci, 2000).

A pszichológiai alapszükségletek a munkában

A pszichológiai alapszükségletek elmélete egyre több munka- és szervezetpszichológiával foglalkozó kutatás alapját képezi, hiszen az SDT alapján e konstruktumok vitális szerepet játszanak a munkahelyi jóllét kialakulásában, amely mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára előnyt jelent. A pszichológiai alapszükségletek kielégítettsége hosszú távon elősegíti az autonóm munkamotivációt (Olafsen, Deci és Halvari, 2018), amely pedig hozzájárul a munkával való elégedettséghez, valamint az affektív elköteleződéshez a szervezet iránt (Graves és Luciano, 2013). Egy 2016-ban elvégzett metaanalízis eredményei szerint a pszichológiai alapszükségletek mindegyike szignifikáns pozitív hatást gyakorolt a munkavállalók jóllétére, munkával való elégedettségére, elkötelezettségére, és általában a munkahelyi teljesítményre, míg negatív kapcsolatot mutattak ki a munkahelyelhagyási szándékkal és a munkahelyi hiányzással (Van den Broeck, Ferris, Chang és Rosen, 2016). A nemzetközi szakirodalomban a munka számos területén kimutatták a pszichológiai alapszükségletek fontosságát a munkavállalói jóllét kapcsán, például csecsemő- és kisgyermeknevelők esetében, kontrollálva a demográfiai és a szervezeti változókra (Jones, Johnstone, Hadley és Waniganayake, 2020). Egyéb állami vagy önkormányzati szektorban dolgozók, például egészségügyi dolgozók körében végzett longitudinális vizsgálat során a pszichológiai alapszükségletek kielégítettsége befolyásolta az autonóm munkahelyi motivációt (Olafsen és mtsai, 2018). Tanárok esetében pedig a pszichológiai alapszükségletek kielégítettsége hatással volt mind az intrinzik motivációra, mind az énhatékonyságra (Klaeijsen, Vermeulen és Martens, 2018). Sportolók esetében a perfekcionizmus és a sport iránti elkötelezettség, valamint a perfekcionizmus és a kiégés között mediáló szerepet töltött be a pszichológiai alapszükségletek kielégítettsége (Jowett, Hill, Hall és Curran, 2016). Szellemi fogyatékossággal élő munkavállalók esetében az autonómia, a kompetencia és a munkatársakhoz való kapcsolódás pozitívan jósolta be a munkával való elégedettséget (Akkerman, Kef és Meininger, 2018). A pszichológiai alapszükségletek hosszú távú frusztrációja emellett számos negatív következménnyel járhat, mint például a megnövekedett stressz, szomatikus tünetek, érzelmi kimerültség, kiégés és betegség miatti munkahelyi hiányzás (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte és Lens, 2008; Olafsen, Niemiec, Halvari, Deci és Williams, 2017).

A kutatás célkitűzései

Jelen kutatás célja a Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív pszichometriai mutatóinak feltárása, mely során a kérdőív faktorstruktúráját, megbízhatóságát és érvényességét vizsgáljuk. Célunk egy olyan, gyakorlatban is jól alkalmazható mérőeszköz publikálása, mely megbízhatóan és érvényesen méri az autonómia, kompetencia és kapcsolódás alapszükségletének kielégítettségét munkahelyi közegben.

Módszer

Minta és eljárás

Az adatfelvétel online történt, nem valószínűségi mintavétellel 2018 és 2020 között, a Limesurvey rendszeren keresztül, több hazai egyetem közreműködésében (Szegedi Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem). A kitöltés feltétele a nagykorúság, valamint a munkaviszony megléte volt. A kérdőívcsomag tájékoztató beleegyező nyilatkozattal kezdődött, ahol a vizsgálati személyek információkat kaptak a vizsgálat céljáról, a kitöltés feltételeiről, valamint arról, hogy az adatfelvétel anonim és önkéntes. A tesztbattéria számos munkahelyi jólléttel kapcsolatos kérdőívet tartalmazott. Mi jelen tanulmányhoz ebből hármat használtunk fel a demográfiai változókra, valamint a munkahelyelhagyási szándékra vonatkozó kérdések mellett. Jelen vizsgálatba azok a kitöltők kerültek be, akik mindhárom pszichológiai kérdőívet hiánytalanul kitöltötték.

A vizsgálati minta elemszáma 681 fő, ebből 34% férfi és 66% nő. Az átlagéletkor 38,6 év (SD = 11,39 év, min = 19 év, max = 67 év). A kitöltők túlnyomó része diplomával és érettségivel rendelkezett, 1–5 év közötti, illetve tíz évnél több munkaviszonnyal. Ezenkívül a vizsgálati személyek többsége beosztottként dolgozott, állami vagy önkormányzati tulajdonú munkahelyen, városban. Utóbbi adatok esetében azonban jelentős a hiányos kitöltések száma. A minta demográfiai változóit az 1. táblázat részletezi.

1. táblázat.

A minta demográfiai mutatói

Legmagasabb iskolai végzettségn%
Általános iskolai vagy az alatt20,29
Szakiskola, szakmunkásképző, ipari iskola263,82
Érettségi14020,56
Felsőfokú technikum, felsőfokú szakképzés537,78
Diploma (főiskolai, egyetemi vagy magasabb)46067,55
Hiányos adat00
Munkahely településtípusan%
Főváros12818,80
Város22933,63
Község, falu466,76
Egyéb (pl. külföld)233,38
Hiányos adat25537,45
Beosztásn%
Felsővezető253,67
Középvezető446,46
Beosztott/alkalmazott32447,58
Önálló/független munkavégzés304,41
Hiányos adat25837,89
Munkával töltött évekn%
3 hónapnál kevesebb375,43
3 hónap – 1 év10715,71
1–5 év24035,24
5 év – 10 év8011,75
10 év vagy több21731,87
Hiányos adat00
Munkahely tulajdoni forman%
Családi tulajdon182,64
Magántulajdon8512,48
Állami, önkormányzati tulajdon21731,87
Multinacionális7010,28
Egyéb436,31
Hiányos adat24836,42

Eszközök

Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív. A mérőeszköz a pszichológiai alapszükségleteket mérő eredeti, általános érvényű verziójából (Basic Psychological Needs Scale, BPNS; La Guardia, Ryan, Couchman és Deci, 2000) került kidolgozásra a tételeknek a munkára történő átfogalmazásával Martos Tamás által. A kérdőív az autonómia, kompetencia és a kapcsolódás kielégítettségét méri a munkahelyen. A kérdőív kilenc tételes, faktoronként három tétellel, hétfokú Likert-skálán (1 = egyáltalán nem igaz, 7 = teljesen igaz). A kérdőívben minden tétel egyenes. A faktorok megbízhatósága megfelelő volt az eddigi hazai kutatások során az autonómia (Cronbach-alfa = 0,764 és 0,823), a kompetencia (Cronbach-alfa = 0,689 és 0,684) és a kapcsolódás (Cronbach-alfa = 0,756 és 0,774) esetében is (Fényszárosi, Sallay, Matuszka és Martos, 2018; Kardos, Matuszka, Sallay és Martos, 2020).

Munkával Való Elégedettség Kérdőív. A kérdőív az Élettel Való Elégedettség Kérdőív (Diener és Emmons, 1985; Martos, Sallay, Désfalvi, Szabó és Ittzés, 2014) tételeiből került kialakításra, a munkával való szubjektív elégedettség mérésére. A kérdőív öt tételből áll, melyre a válaszadóknak hétfokú Likert-skálán kell válaszolni (1 = egyáltalán nem értek egyet, 7 = tökéletesen egyetértek). Nincsenek fordított tételek. A kérdőív faktorszerkezete, valamint megbízhatósága megfelelőnek bizonyult az ezt megelőző kutatások során (Fényszárosi és mtsai, 2018; Csordás, Matuszka, Sallay és Martos, 2022). Jelen kutatásban a kérdőív Cronbach-alfa-értéke 0,86.

Munka Értelmessége Kérdőív. A mérőeszköz a munka értelmességének a szubjektív megélését méri három dimenzión: a munka pozitív jelentése, a munka mint az értelemadás eszköze, és a nagyobb jóhoz való hozzájárulás a munka által. A kérdőív tíztételes, egy fordított tétellel, és ötfokú Likert-skálán mér (1 = egyáltalán nem igaz, 5 = teljesen igaz). A kérdőív érvényesnek és megbízhatónak bizonyult mind az eredeti, mind a magyar verzió esetében (Steger, Dik és Duffy, 2012; Csordás és mtsai, 2022). A kérdőív használható a munka értelmességének a mérésére egy skálaként is. Jelen kutatásban az így kapott skála Cronbach-alfa-értéke 0,91.

Munkahely-elhagyási szándék. A munkahelyváltással kapcsolatos szándék erősségét egy kérdéssel mértük (Milyen gyakran gondol arra, hogy új munkahelyet keres magának?), melyre a kitöltőnek tízfokú Likert-skálán kellett válaszolnia.

Statisztikai elemzés

Az adatok előzetes elemzése, valamint a statisztikai próbák és a megerősítő faktorelemzés a JASP 0.16.1.0. verziószámú statisztikai programmal történt (JASP Team, 2022). A megerősítő faktorelemzés során a paraméterek becslése maximum likelihood esztimátorral történt. A modell illeszkedésének vizsgálatához a CFI, TLI, RMSEA és SRMR illeszkedési mutatókat használtuk. Az abszolút illeszkedési mutatók közül használtuk az RMSEA mutatót, mely 0,10–0,08 érték között közepes illeszkedést, 0,08 érték alatt jó illeszkedést mutat (MacCallum, Browne és Sugawara, 1996), illetve az SRMR mutatót, amely szintén 0,08-as érték alatt elfogadható (Hu és Bentler, 1999), és 0,05 érték körül utal jó illeszkedésre (Byrne, 1998; Diamantopoulos és Siguaw, 2000). A relatív illeszkedési mutatók közül a CFI mutató 0,95-ös érték fölött mutat jó illeszkedést (Hu és Bentler, 1999), a TLI mutató pedig 0,90-es érték fölött utal megfelelő illeszkedésre.

Etikai vonatkozások

Az etikai engedélyt az Egyesített Pszichológiai Kutatási Etikai Bizottság állította ki 2018/16 számon. A vizsgálatban részt vevők előzetes tájékoztatást kaptak a vizsgálat céljáról, valamint arról, hogy a vizsgálatban való részvétel önkéntes, bármikor megszakítható, valamint az adatok összesített statisztikai eredmények formájában kerülnek feldolgozásra és publikálásra.

Eredmények

Megerősítő faktorelemzés

A megerősítő faktorelemzés során a χ2 teszt szignifikáns volt (χ2 [24] = 208,628 p < 0,001), a CFI, TLI és SRMR mutatók jó illeszkedést mutattak (CFI = 0,988, TLI = 0,983, SRMR = 0,062), azonban az RMSEA érték nem megfelelő illeszkedésre utalt (RMSEA = 0,106). A modifikációs indexek figyelembevételével azt találtuk, hogy a Kapcsolódás alfaktoron az 5. tétel („Jó személyes kapcsolatom van azokkal, akikkel rendszeresen együtt dolgozom.”) és a 9. tétel („A munkatársaim általában elég barátságosak velem.”) között a közös látens faktornak nem betudható kovariancia található. A faktoron a kimaradó, 2. tétel tanulmányozásakor („Kifejezetten kedvelem azokat, akikkel kapcsolatba kerülök a munkám során.”) úgy véltük, hogy az 5. és 9. tétel közti kovarianciát az magyarázhatja, hogy a két tétel egy felszínesebb munkatársi kapcsolatra utalhat, míg a 2. tétel egy közelebbi társas preferenciára. Így a jobb illeszkedés érdekében a modellbe beépítettünk egy kovarianciát az említett 5. és 9. tétel közé.

Az így kapott második modell illeszkedési mutatói már megfelelően voltak, az RMSEA érték közepes illeszkedésre utalt (MacCallum és mtsai, 1996): χ2 (23) = 150,341 p < 0,001, CFI = 0,992, TLI = 0,987, SRMR = 0,052, RMSEA = 0,090. A modell faktortöltéseit a 2. táblázat tartalmazza, valamint a modellt grafikusan az 1. ábra jeleníti meg.

2. táblázat.

A végleges modell faktortöltései

Faktortöltés
Autonómia
Úgy érzem, szabadon dönthetek arról, mi és hogyan történik a munkámban.0,72
Úgy érzem, hogy szabadon kifejezhetem véleményemet és ötleteimet a munkahelyemen.0,76
Úgy érzem, sokszor lehetek önmagam a munkámban.0,89
Kompetencia
Úgy érzem, jó vagyok abban, amit csinálok.0,58
Az utóbbi időben sikerült érdekes új készségeket elsajátítanom.0,56
Legtöbbször úgy érzem, hogy kiteljesedem azáltal, amit csinálok.0,89
Kapcsolódás
Kifejezetten kedvelem azokat, akikkel kapcsolatba kerülök a munkám során.0,75
Jó személyes kapcsolatom van azokkal, akikkel rendszeresen együtt dolgozom.0,76
A munkatársaim általában elég barátságosak velem.0,62
1. ábra.
1. ábra.

A végleges háromdimenziós modell a faktortöltésekkel

Citation: Magyar Pszichológiai Szemle 78, 3; 10.1556/0016.2023.00038

Megbízhatóság vizsgálata

A megbízhatóságot a Cronbach-alfa-értékek segítségével vizsgáltuk. A kapott együtthatók jó megbízhatóságra utaltak, azt a tényt is figyelembe véve, hogy a mutató értékét a tételek száma pozitív irányba befolyásolja (Cortina, 1993). Az autonómia faktor Cronbach-alfa-értéke 0,81 (átlagos interitem korreláció = 0,59), a kompetencia faktoré 0,70 (átlagos interitem korreláció = 0,42), míg a kapcsolódás faktoré pedig 0,78 (átlagos interitem korreláció = 0,54).

Teszt-reteszt vizsgálat. A kérdőív időbeli stabilitásának vizsgálatára teszt-reteszt vizsgálatot végeztünk, jelen kutatás során a kérdőívet ugyanazon vizsgálati személyekkel (N = 38) egy hónap elteltével is felvettük. A kérdőív minden tétele szignifikáns együttjárást mutatott a két mérési időpont között, a korrelációs együtthatók értékei 0,58 (item6) és 0,71 (item5) között mozogtak. Az skálák összpontszámai tekintetében az autonómia faktor rendelkezett a legerősebb együtthatóval (r = 0,86), ezt követte a kompetencia faktor (r = 0,74), majd a kapcsolódás faktor (r = 0,65).

Összességében tehát a kérdőív megbízhatónak bizonyult, így további elemzéseket végeztünk az esetleges nemi különbségek feltárására. A kérdőíveken elért összpontszámokban lévő különbségeket független mintás t-próbával teszteltük. Szignifikáns különbséget találtunk a pszichológiai alapszükségletek közül a kompetencia esetében a nők javára, valamint a munkával való elégedettség és a munka értelmessége esetében is szintén a nők javára. A munkahelyelhagyási szándék tekintetében pedig a férfiak rendelkeztek magasabb átlagértékekkel. Minden esetben az effect size mutató azonban meglehetősen gyenge hatásra utalt. A teljes és a nemek szerint lebontott átlagpontszámokat, valamint a különbségvizsgálat adatait a 3. táblázat mutatja.

3. táblázat.

A mért konstruktumok leíró statisztikái és a nemi különbség vizsgálata

Teljes mintaFérfiakNőkNemi különbség
MSDMSDMSDtCohen d
Autonómia13,784,3213,474,3813,944,29−1,36−0,11
Kompetencia14,793,8214,163,7815,113,80−3,01**−0,24
Kapcsolódás16,383,1016,163,1716,503,06−1,36−0,11
Munkával való elégedettség22,206,9620,937,0922,866,80−3,46***−0,28
Munka értelmessége35,948,7634,519,1836,838,38−2,92**0,27
Munkahelyelhagyási szándék4,102,994,512,953,893,002,55**0,21

Megjegyzés: **p < 0,01, ***p < 0,001

Érvényesség vizsgálata

Divergens és konvergens érvényesség vizsgálata. A kérdőív érvényességének vizsgálatára Pearson-féle korrelációelemzéseket végeztünk a kérdőív dimenziói és a munka értelmessége, a munkával való elégedettség és a munkahelyelhagyási szándék változók között. A munkával való elégedettséggel erős pozitív együttjárást mutatott az autonómia, és közepes pozitív együttjárást a kompetencia és kapcsolódás szükséglete. A munka értelmességével közepes erősségű pozitív együttjárást mutatott mind a három pszichológiai alapszükséglet. A munkahelyelhagyási szándékkal pedig közepes negatív együttjárást mutatott a kérdőív mindhárom skálája. Az eredményeket a 4. táblázat részletezi.

4. táblázat.

A Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív konvergens érvényességének vizsgálata

AutonómiaKompetenciaKapcsolódás
Munkával való elégedettség0,74***0,68***0,45***
Munka értelmessége0,58***0,65***0,38***
Munkahelyelhagyási szándék−0,52***−0,48***−0,40***

Megjegyzés: ***p < 0,001

Következtetések

Jelen kutatás célja a pozitív pszichológiai kutatásokban sokat vizsgált pszichológiai alapszükségletek (autonómia, kompetencia és kapcsolódás) munkahelyi környezetben történő mérésére szolgáló mérőeszköz, a Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív pszichometriai mutatóinak közlése. A kérdőív a nemzetközileg széles körben használt általános érvényű verziójának (La Guardia és mtsai, 2000) munkahelyi kontextusra való átfogalmazásával került kialakításra. Bár a kérdőívet hazai vizsgálatokban korábban már alkalmazták (Fényszárosi és mtsai, 2018; Kardos és mtsai, 2020), azonban pszichometriai mutatóiról átfogó vizsgálat eddig nem készült. Az elvégzett faktorelemzés során a háromfaktoros szerkezet megerősítést nyert. A korábbi kutatások eredményeivel összhangban a kérdőív megbízhatósága mind a Cronbach-alfa-értékek, mind a teszt-reteszt vizsgálat során megfelelőnek bizonyult. A mérőeszköz érvényességének vizsgálata során alátámasztást nyert, hogy valamennyi pszichológiai alapszükséglet legalább közepes erejű pozitív együttjárást mutat a munka értelmességével, valamint a munkahelyi elégedettséggel, és negatív együttjárást a munkahelyelhagyási szándékkal.

A kutatás eredményeinek értelmezése kapcsán megemlítendő, hogy a kérdőív nem reprezentatív mintán került felvételre, a vizsgálati mintában felülreprezentálva voltak a diplomás kitöltők, valamint a nemi arányok sem voltak kiegyenlítettek. A keresztmetszeti elrendezés továbbá nem ad lehetőséget arra, hogy a talált összefüggéseket oksági kapcsolatként értelmezzük. Mindezek mellett jelen vizsgálat eredményei hazai mintán is erősítik a pszichológiai alapszükségletek kielégítettségének fontosságát a munkahelyi környezetben, akár a dolgozók jóllétének felmérése, akár a munkahely-elhagyási szándék prevenciója kapcsán. Jelen tanulmány érvényes, megbízható, és nem utolsósorban könnyen használható rövid kérdőívet közöl az autonómia, a kompetencia és a kapcsolódás megélésének munkahelyi környezetben történő vizsgálatára, amely hasznos lehet munka- és szervezetpszichológiával foglalkozó szakember számára.

Irodalom

 • Akkerman, A., Kef, S., & Meininger, H. P. (2018). Job satisfaction of people with intellectual disabilities: The role of basic psychological need fulfillment and workplace participation. Disability and Rehabilitation, 40(10), 11921199. https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1294205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Byrne, B. M. (1998). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic concepts, applications and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of Applied Psychology, 78(1), 98104. https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.1.98.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csordás, G., Matuszka, B., Sallay, V., & Martos, T. (2022). Assessing meaningful work among Hungarian employees: Testing psychometric properties of Work And Meaning Inventory in employee subgroups. BMC Psychology, 10(1), 56. https://doi.org/10.1186/s40359-022-00749-0.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3), 182185. https://doi.org/10.1037/a0012801.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diamantopoulos, A., & Siguaw, J. A. (2000). Introducing LISREL. London: Sage Publications.

 • Diener, E. D., & Emmons, R. A. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fényszárosi É., Sallay V., Matuszka B., & Martos T. (2018). Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – Személyorientált elemzés. Magyar Pszichológiai Szemle, 73(3), 411434. https://doi.org/10.1556/0016.2018.73.3.3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freud, S. (1920/2011). A halálösztön és az életösztönök .Budapest, Belső Egészség Kiadó.

 • Graves, L. M., & Luciano, M. M. (2013). Self-determination at work: Understanding the role of leader-member exchange. Motivation and Emotion, 37, 518536. https://doi.org/10.1007/s11031-012-9336-z.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 155. https://doi.org/10.1080/10705519909540118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JASP Team. (2022). JASP. https://jasp-stats.org/.

 • Jones, C., Johnstone, M., Hadley, F., & Waniganayake, M. (2020). Early childhood educators’ workplace well-being: It's everyone's right! Australasian Journal of Early Childhood, 45(4), 322335. https://doi.org/10.1177/1836939120966086.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jowett, G. E., Hill, A. P., Hall, H. K., & Curran, T. (2016). Perfectionism, burnout and engagement in youth sport: The mediating role of basic psychological needs. Psychology of Sport and Exercise, 24, 1826. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2016.01.001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kardos, R., Matuszka, B., Sallay, V., & Martos, T. (2020). Az otthoni munkavégzés kapcsolata a pszichológiai alapszükségletekkel és a munkahelyi motivációval. Alkalmazott Pszichológia, 20(1), 8399. https://doi.org/10.17627/ALKPSZICH.2020.1.83.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klaeijsen, A., Vermeulen, M., & Martens, R. (2018). Teachers’ innovative behaviour: The importance of basic psychological need satisfaction, intrinsic motivation, and occupational self-efficacy. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(5), 769782. https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1306803.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • La Guardia, J. G., Ryan, R. M., Couchman, C. E., & Deci, E. L. (2000). Within-person variation in security of attachment: A self-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 367384. https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.3.367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1(2), 130149. https://doi.org/10.1037/1082-989X.1.2.130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés A. (2014). Psychometric characteristics of the Hungarian version of the satisfaction with life Scale (SWLS-H). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303. https://doi.org/10.1556/Mental.15.2014.3.9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, H. A. (1964). Explorations in personality, 1963. Journal of Projective Techniques and Personality Assessment, 28(2), 172. https://doi.org/10.1080/0091651X.1964.10120115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olafsen, A. H., Deci, E. L., & Halvari, H. (2018). Basic psychological needs and work motivation: A longitudinal test of directionality. Motivation and Emotion, 42, 178189. https://doi.org/10.1007/s11031-017-9646-2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olafsen, A. H., Niemiec, C. P., Halvari, H., Deci, E. L., & Williams, G. C. (2017). On the dark side of work: A longitudinal analysis using self-determination theory. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(2), 275285. http://dx.doi.org/10.1080/1359432X.2016.1257611.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 63, 397427. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1995.tb00501.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). The darker and brighter sides of human existence: Basic psychological needs as a unifying concept. Psychological Inquiry, 11, 319338. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_03.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 3. https://doi.org/10.1177/1069072711436160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C.-H., & Rosen, C. C. (2016). A review of self-determination theory's basic psychological needs at work. Journal of Management, 42(5), 11951229. https://doi.org/10.1177/0149206316632058.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., & Lens, W. (2008). Explaining the relationships between job characteristics, burnout, and engagement: The role of basic psychological need satisfaction. Work & Stress, 22(3), 277294. https://doi.org/10.1080/02678370802393672.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Mellékletek

1. melléklet: A Pszichológiai Alapszükségletek a Munkában Kérdőív

Kérem, figyelmesen olvassa el a következő állításokat, gondoljon arra, hogy mennyire jellemzik a jelenlegi munkájával kapcsolatos tapasztalatait, majd jelölje meg, hogy mennyire igazak az állítások Önre.

egyáltalán nem igazvalamennyire igazteljesen igaz
1234567
01Úgy érzem, szabadon dönthetek arról, mi és hogyan történik a munkámban.
02Kifejezetten kedvelem azokat, akikkel kapcsolatba kerülök a munkám során.
03Úgy érzem, jó vagyok abban, amit csinálok.
04Úgy érzem, hogy szabadon kifejezhetem véleményemet és ötleteimet a munkahelyemen.
05Jó személyes kapcsolatom van azokkal, akikkel rendszeresen együtt dolgozom.
06Az utóbbi időben sikerült érdekes új készségeket elsajátítanom.
07Legtöbbször úgy érzem, hogy kiteljesedem azáltal, amit csinálok.
08Úgy érzem, sokszor lehetek önmagam a munkámban.
09A munkatársaim általában elég barátságosak velem.

 • Akkerman, A., Kef, S., & Meininger, H. P. (2018). Job satisfaction of people with intellectual disabilities: The role of basic psychological need fulfillment and workplace participation. Disability and Rehabilitation, 40(10), 11921199. https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1294205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Byrne, B. M. (1998). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic concepts, applications and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of Applied Psychology, 78(1), 98104. https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.1.98.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csordás, G., Matuszka, B., Sallay, V., & Martos, T. (2022). Assessing meaningful work among Hungarian employees: Testing psychometric properties of Work And Meaning Inventory in employee subgroups. BMC Psychology, 10(1), 56. https://doi.org/10.1186/s40359-022-00749-0.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3), 182185. https://doi.org/10.1037/a0012801.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diamantopoulos, A., & Siguaw, J. A. (2000). Introducing LISREL. London: Sage Publications.

 • Diener, E. D., & Emmons, R. A. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fényszárosi É., Sallay V., Matuszka B., & Martos T. (2018). Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – Személyorientált elemzés. Magyar Pszichológiai Szemle, 73(3), 411434. https://doi.org/10.1556/0016.2018.73.3.3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freud, S. (1920/2011). A halálösztön és az életösztönök .Budapest, Belső Egészség Kiadó.

 • Graves, L. M., & Luciano, M. M. (2013). Self-determination at work: Understanding the role of leader-member exchange. Motivation and Emotion, 37, 518536. https://doi.org/10.1007/s11031-012-9336-z.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 155. https://doi.org/10.1080/10705519909540118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JASP Team. (2022). JASP. https://jasp-stats.org/.

 • Jones, C., Johnstone, M., Hadley, F., & Waniganayake, M. (2020). Early childhood educators’ workplace well-being: It's everyone's right! Australasian Journal of Early Childhood, 45(4), 322335. https://doi.org/10.1177/1836939120966086.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jowett, G. E., Hill, A. P., Hall, H. K., & Curran, T. (2016). Perfectionism, burnout and engagement in youth sport: The mediating role of basic psychological needs. Psychology of Sport and Exercise, 24, 1826. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2016.01.001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kardos, R., Matuszka, B., Sallay, V., & Martos, T. (2020). Az otthoni munkavégzés kapcsolata a pszichológiai alapszükségletekkel és a munkahelyi motivációval. Alkalmazott Pszichológia, 20(1), 8399. https://doi.org/10.17627/ALKPSZICH.2020.1.83.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klaeijsen, A., Vermeulen, M., & Martens, R. (2018). Teachers’ innovative behaviour: The importance of basic psychological need satisfaction, intrinsic motivation, and occupational self-efficacy. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(5), 769782. https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1306803.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • La Guardia, J. G., Ryan, R. M., Couchman, C. E., & Deci, E. L. (2000). Within-person variation in security of attachment: A self-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 367384. https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.3.367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1(2), 130149. https://doi.org/10.1037/1082-989X.1.2.130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés A. (2014). Psychometric characteristics of the Hungarian version of the satisfaction with life Scale (SWLS-H). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303. https://doi.org/10.1556/Mental.15.2014.3.9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, H. A. (1964). Explorations in personality, 1963. Journal of Projective Techniques and Personality Assessment, 28(2), 172. https://doi.org/10.1080/0091651X.1964.10120115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olafsen, A. H., Deci, E. L., & Halvari, H. (2018). Basic psychological needs and work motivation: A longitudinal test of directionality. Motivation and Emotion, 42, 178189. https://doi.org/10.1007/s11031-017-9646-2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olafsen, A. H., Niemiec, C. P., Halvari, H., Deci, E. L., & Williams, G. C. (2017). On the dark side of work: A longitudinal analysis using self-determination theory. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(2), 275285. http://dx.doi.org/10.1080/1359432X.2016.1257611.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 63, 397427. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1995.tb00501.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). The darker and brighter sides of human existence: Basic psychological needs as a unifying concept. Psychological Inquiry, 11, 319338. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_03.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 3. https://doi.org/10.1177/1069072711436160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C.-H., & Rosen, C. C. (2016). A review of self-determination theory's basic psychological needs at work. Journal of Management, 42(5), 11951229. https://doi.org/10.1177/0149206316632058.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., & Lens, W. (2008). Explaining the relationships between job characteristics, burnout, and engagement: The role of basic psychological need satisfaction. Work & Stress, 22(3), 277294. https://doi.org/10.1080/02678370802393672.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 0 0
Jul 2023 0 0 0
Aug 2023 0 8 7
Sep 2023 0 128 92
Oct 2023 0 211 205
Nov 2023 0 111 130
Dec 2023 0 28 34