Authors:
Zoltán Nagy-Szabó Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Magyarország

Search for other papers by Zoltán Nagy-Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0009-0006-8180-428X
and
Éva D. Molnár Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézet, Magyarország

Search for other papers by Éva D. Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Háttér és célkitűzések

A perfekcionista énbemutatás viszonylag kevésbé kutatott területnek számít a perfekcionizmus szakirodalmában. Azokat a személyközi megnyilvánulásokat foglalja magában, melyekkel a perfekcionisták a saját megítélésüket próbálják javítani (pl. környezetük előtt elrejtik tökéletlenségeiket, egy idealizált képet mutatnak magukról). Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a perfekcionista énbemutatás összefüggéseit a társas önértékeléssel, az önhátráltatással, valamint a tanulmányi elégedettséggel és néhány családi háttértényezővel, hogy ezáltal komplexebb képet kapjunk a perfekcionista viselkedés jellemzőiről.

Módszer

Az adatgyűjtés 2019 szeptemberétől decemberig tartott, és 192 középiskolás diák vett benne részt online (N = 124) és papír (N = 68) alapon. Kérdőívcsomagunk a perfekcionista énbemutatás (PSPS-JR, 2011), a társas önértékelés (SSES, 2011) és az iskolai önhátráltatás (ASHS, 2001) magyarra fordított változatait, valamint 11 iskolai elégedettséggel és továbbtanulással kapcsolatos kérdést tartalmazott.

Eredmények

A kutatáshoz használt kérdőívek jóságmutatói mind megfelelőek voltak. A perfekcionista énbemutatás mindhárom dimenziója direkt hatással van a tanulók társas önértékelésére, amit az önhátráltatás mediáló hatása nem befolyásol. A perfekcionista énbemutatás a 14–15 évesek körében volt a legjellemzőbb, és a lányok mutatták a legmagasabb értékeket a hibák elrejtése alskálán. Az önhátráltatás magasabb énreklámozással, hibák elrejtésével és alacsonyabb iskolai elégedettséggel járt együtt. A pozitív tanulmányi attitűd (iskolába járás szeretete, jó jegy fontossága, iskolai teljesítménnyel való elégedettség, továbbtanulási szándék) az énreklámozásnak pozitív, az önhátráltatásnak negatív előrejelzője.

Következtetések

Eredményeink alapján a perfekcionista énbemutatás társas önértékelésre gyakorolt direkt hatása miatt érdemes a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni a perfekcionista énbemutatás társas aspektusainak feltárására.

Abstract

Háttér és célkitűzések

A perfekcionista énbemutatás viszonylag kevésbé kutatott területnek számít a perfekcionizmus szakirodalmában. Azokat a személyközi megnyilvánulásokat foglalja magában, melyekkel a perfekcionisták a saját megítélésüket próbálják javítani (pl. környezetük előtt elrejtik tökéletlenségeiket, egy idealizált képet mutatnak magukról). Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a perfekcionista énbemutatás összefüggéseit a társas önértékeléssel, az önhátráltatással, valamint a tanulmányi elégedettséggel és néhány családi háttértényezővel, hogy ezáltal komplexebb képet kapjunk a perfekcionista viselkedés jellemzőiről.

Módszer

Az adatgyűjtés 2019 szeptemberétől decemberig tartott, és 192 középiskolás diák vett benne részt online (N = 124) és papír (N = 68) alapon. Kérdőívcsomagunk a perfekcionista énbemutatás (PSPS-JR, 2011), a társas önértékelés (SSES, 2011) és az iskolai önhátráltatás (ASHS, 2001) magyarra fordított változatait, valamint 11 iskolai elégedettséggel és továbbtanulással kapcsolatos kérdést tartalmazott.

Eredmények

A kutatáshoz használt kérdőívek jóságmutatói mind megfelelőek voltak. A perfekcionista énbemutatás mindhárom dimenziója direkt hatással van a tanulók társas önértékelésére, amit az önhátráltatás mediáló hatása nem befolyásol. A perfekcionista énbemutatás a 14–15 évesek körében volt a legjellemzőbb, és a lányok mutatták a legmagasabb értékeket a hibák elrejtése alskálán. Az önhátráltatás magasabb énreklámozással, hibák elrejtésével és alacsonyabb iskolai elégedettséggel járt együtt. A pozitív tanulmányi attitűd (iskolába járás szeretete, jó jegy fontossága, iskolai teljesítménnyel való elégedettség, továbbtanulási szándék) az énreklámozásnak pozitív, az önhátráltatásnak negatív előrejelzője.

Következtetések

Eredményeink alapján a perfekcionista énbemutatás társas önértékelésre gyakorolt direkt hatása miatt érdemes a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni a perfekcionista énbemutatás társas aspektusainak feltárására.

Abstract

Background and aims

Perfectionistic self-presentation is a relatively under-researched area in perfectionism literature. It encompasses the interpersonal behaviors by which perfectionists attempt to project an enhanced self-image (e.g., hiding their imperfections from their social environment while presenting an idealized image of themselves) and consists of three dimensions: self-promotion, non-display of imperfections, and non-disclosure of imperfections. The aim of our research was to investigate the relationship between perfectionistic self-presentation and social self-esteem, self-handicapping, academic satisfaction and various family background variables, in order to obtain a better understanding of the characteristics of perfectionistic behavior.

Methods

Data collection took place from September to December 2019 and involved 192 high school students on online (N = 124) and pen-and-paper (N = 68) methods. Our questionnaire package included Hungarian versions of the Perfectionistic Self-Presentation Scale-Jr. (PSPS-JR, 2011), the Social Self-Esteem Scale (SSES, 2011), and the Academic Self-Handicapping Scale (ASHS, 2001), as well as 11 background questions related to school satisfaction and education.

Results

All the questionnaires used for the research had good psychometric properties. All three dimensions of perfectionistic self-presentation had a direct influence on students' social self-esteem, which was not influenced by the mediating effect of self-handicapping. Perfectionistic self-presentation was most prevalent among 14–15 year olds, with girls showing the highest scores on the non-display of imperfections. Self-handicapping was associated with higher self-promotion, non-display of imperfections, and lower school satisfaction. Positive academic attitudes (liking going to school, importance of a good grade, satisfaction with school performance, intention to continue) were positive predictors of self-promotion and negative predictors of self-disappointment.

Conclusions

Based on our results, the direct impact of perfectionist self-presentation social self-esteem makes it worthwhile to focus more on exploring the social aspects of perfectionistic self-presentation in the future.

Bevezetés

A perfekcionizmus kutatása a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején indult virágzásnak, és azóta is töretlenül népszerű téma mind a klinikai pszichológia, mind a neveléstudomány világában. Kezdetben kizárólag negatív, önsorsrontó tulajdonságként hivatkoztak rá (Burns, 1980), azonban az elkövetkezendő évtizedek többdimenziós modelljei árnyalták ezt a képet.

Az új modellek többféle szemszögből közelítették meg a fogalmat: voltak, akik a túlzó elvárások iránya alapján különböztették meg a perfekcionistákat (Hewitt és Flett, 1991), míg voltak, akik a kialakulás okaira, a perfekcionizmus okozta problémákra, valamint ezek forrásaira fókuszáltak (Frost, Marten, Lahart és Rosenblate, 1990). Mások az irreálisan magas elvárások és az aktuálisnak vélt teljesítmény között észlelt diszkrepancia alapján hoztak létre kategóriákat (Slaney, Rice, Mobley, Trippi és Ashby, 2001). Minden modellben közös pont volt, hogy két alapvető – adaptív és maladaptív – dimenzió mentén csoportosították az összetevőket, amelyek a perfekcionista személy szempontjából egyrészt pozitív, másrészt pedig kifejezetten káros összefüggéseket mutattak az egyén önbecsülésével, jóllétével és mentális egészségével kapcsolatban (Stoeber és Otto, 2006).

Az imént említett modellek mind vonásként, avagy a személyiség időben és kontextusban stabil részeként tekintenek a perfekcionizmusra. Azonban születtek olyan alternatív megközelítések is, melyek nem azt vizsgálták, hogy miképp lehet jellemezni a perfekcionisták személyiségét, hanem azt, hogyan viselkednek társas helyzetekben (Hewitt és mtsai, 2003), vagy hogy milyen automatikus, tökéletességgel kapcsolatos gondolataik és merev gondolkodási sémáik vannak (Flett, Hewitt, Whelan és Martin, 2007). Kutatásunk középpontjában a perfekcionisták személyközi aspektusa, a perfekcionista énbemutatás áll, melynek jellemzőit, valamint a társas önértékeléssel és önhátráltatással való összefüggéseit vizsgáltuk.

A perfekcionista énbemutatás értelmezése

A perfekcionista énbemutatás (perfectionistic self-presentation, PSP) a perfekcionizmus személyközi aspektusait hivatott megragadni, konkrét viselkedési mintázatok mentén. Míg a vonások és diszpozíciók a személyiség kontextusban és időben stabil elemei, a perfekcionista énbemutatás egy védekező kognitív és viselkedési stratégia, melyet a perfekcionisták elsajátítanak annak érdekében, hogy tökéletes képet alakítsanak ki a környezetük, különös tekintettel a számukra fontos személyek felé (Mackinnon és mtsai, 2011). Mindebből következik, hogy a perfekcionista énbemutatás leginkább társas helyzetekben aktiválódik, és szituációról szituációra változhat (Hewitt és mtsai, 2003).

A téma kutatóinak feltűnt, hogy egyes perfekcionistákra jellemző, hogy környezetük felé tudatosan egy idealizált képet vetítenek önmagukról, meggyőzve társaikat önnön tökéletességükről. Továbbá különösen ügyelnek rá, hogy mások ne lássák őket hibázni, vagy ne szerezzenek tudomást hiányosságaikról. A fogalom kutatásának relevanciája, hogy részletesebb és árnyaltabb képet képes adni a perfekcionizmusról, ugyanis hiába mutat két perfekcionista hasonló értékeket az egyes mérőeszközök alapján, könnyen lehet, hogy diszpozíciójuk egész más viselkedési formákat fog belőlük kiváltani társas helyzetekben. Egy gyakorlati példát említve, a munkatársak vagy tanárok felől érkező szorongató elvárások hatására valaki ingerültté és ellenségessé válik, míg mások csöndben igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy megfeleljenek környezetüknek (Hewitt és Flett, 1993).

A perfekcionista énbemutatás fogalma a perfekcionizmus kutatásának felvirágzását követően tíz évvel, a kétezres évek elején került bevezetésre, és három dimenzió mentén határozták meg (Hewitt és mtsai, 2003). A fogalom első dimenziója a perfekcionista énreklámozás (perfectionistic self-promotion, PSP). Ez a dimenzió magában foglalja azokat a viselkedési formákat, amelyek révén a perfekcionisták kiemelkedő tudásukról, képességeikről és tehetségükről próbálnak meggyőzni másokat, amivel környezetük elismerését kívánják elnyerni belső bizonytalanságuk enyhítése érdekében (Chen és mtsai, 2012). Az énreklámozás továbbá általános jelenség grandiózus narcisztikus személyek körében. Az ilyen személyiséggel rendelkezők ugyanis úgy érzik, különleges bánásmódot érdemelnek, túlzóan pozitív énképük miatt pedig meg vannak róla győződve, hogy joguk van arrogánsan és kizsákmányolóan viselkedni másokkal (Finkel és mtsai, 2006; idézi Engyel, 2019). Esetükben ezért nem belső bizonytalanságuk leplezése a cél, hanem megerősítést szeretnének kapni másoktól abban, hogy valóban olyan tökéletesek, mint amennyire képzelik magukat (Smith és mtsai, 2016), valamint náluk a stratégia használatának funkciója elsősorban felerősíteni és fenntartani felnagyított énképüket (Sherry, Hewitt, Flett, Lee-Baggley és Hall, 2007).

A második dimenziót, a hibák elrejtését (non-display of imperfections) olyan helyzetekben alkalmazzák, amikor a perfekcionisták képességei megmérettetnek. Azok számára, akikben magas a hibák elrejtésének igénye, különösen fontos, hogy mások ne lássák őket hibázni, mivel félnek attól, hogy gúny tárgyává válnak, vagy mások rossz véleménnyel lesznek róluk. Ezért gyakran tudatosan kerülni is fogják azokat a szituációkat, ahol hiányosságaikra fény derülhet. Számukra a nem tökéletes viselkedés összeférhetetlen a magukról mutatott idealizált képpel (Hewitt és mtsai, 2003).

A hibák elrejtéséhez nagyban hasonlatos az énbemutatás harmadik dimenziója, a hibák elhallgatása (non-disclosure of imperfections), melyet szintén a társas elutasítás félelme motivál, viszont szavakban, avagy inkább a szavak hiányában testesül meg. Lényege, hogy a perfekcionista eltitkolja mások elől, ha hibázik, vagy ha nem sikerül neki valami tökéletesen (Hewitt és mtsai, 2003). Ez azzal a következménnyel járhat, hogy társai, mivel nem tudnak problémáiról, nem fognak neki segítséget nyújtani, amikor szüksége lenne rá, így egyedül maradhat nehézségeivel (Kawamura és Frost, 2004).

A perfekcionista énbemutatás az iskolában egész változatos módokon jelenhet meg. Azok a tanulók, akik saját elvárásaiknak akarnak megfelelni, jellemzően a hibák elrejtésének stratégiáját alkalmazzák, avagy igyekeznek elkerülni azokat a helyzeteket, ahol fény derülhet hiányosságaikra. Például nem állnak be kosárlabdázni, ha tisztában vannak azzal, hogy ügyetlenek benne, vagy társaiktól elvonulva öltöznek át, ha nem elégedettek testükkel. Akik viszont nem magukért tanulnak, hanem azért, hogy szüleik és tanáraik elégedettségét kivívják, inkább verbális úton próbálják mindezt megvalósítani azáltal, hogy a számukra túlságosan nagy kihívást jelentő feladatok esetén magányosan őrlődnek, mivel szerintük segítséget kérni egyenlő a gyengeség beismerésével (Stoeber és Roche, 2014). Ha valaki úgy érzi, nem tud szülei, tanárai vagy kortársai elvárásainak megfelelni, esetleg arra számít, hogy kritikusak vagy bántók lesznek vele, ha nem teljesít elég jól, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hibáit, gyengeségeit eltitkolja (Hewitt és mtsai, 2003).

A perfekcionista énbemutatás és az önhátráltatás

Az, hogy egy tanuló miképp teljesít az iskolában, inter- és intraperszonális változók komplex folyamatainak az eredménye. A perfekcionista énbemutatás csak egy e sok változó közül, s bár hozzájárulása a tanulmányi teljesítményhez nem annyira közvetlen, mint mondjuk a hatékonyan töltött, tanulásra fordított időé, mégis egy olyan lényeges összetevő, melynek kölcsönhatása más tényezőkkel különbségeket tehet abban, egyes tanulók miképp közelítenek meg problémákat, milyen hatékonysággal tudnak kitartani céljaik mellett, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint miképp boldogulnak társas kapcsolataikban (Cowie, Nealis, Sherry, Hewitt és Flett, 2018).

Az önhátráltatás (vagy önakadályozás,1 self-handicapping) egy olyan védekező stratégia, amely során az önhátráltató akadályokat görget saját teljesítménye elé még a megmérettetés előtt. Ezek az akadályok, mint például egy teszt előtti hajnalig tartó szórakozás, ürügyként szolgálhatnak ahhoz, hogy sikertelenség esetén annak okait az önhátráltató és környezete külső tényezőknek tulajdonítsa, ne pedig értelmi képességeinek vagy a hozzáértés hiányának (Martin, Marsh és Debus, 2001). Fontos különbséget tenni az egyszerű, utólagos attribúciók és az önhátráltatás között. Előbbi ugyanis nem jár tényleges teljesítménycsökkenéssel, csupán utólagos kísérlet az arculatvédésre, míg az önhátráltatók ténylegesen rontják saját teljesítményüket (Murray és Waden, 1992).

Az önhátráltatás fogalmának megalkotására annak a megfigyelése vezette rá a téma korai kutatóit, hogy az alkoholisták miként próbálják felmenteni magukat cselekedeteik felelőssége alól. Mivel az alkohol teljesítményrontó hatásai közismeretek, így a társas környezetnek egyszerű párhuzamot vonni az alkoholista kudarcai és az ital között. A részegségre fogni a sikertelenséget így nem utólagos attribúció, hanem kézzelfogható ok és okozat (Berglas és Jones, 1978).

Hasonlóaan az önhátráltatáshoz, a perfekcionista énbemutatás célja is a szelf védelme a környezet megítélésének befolyásolása által. Akik tökéletesnek akarnak tűnni, azok gyakrabban keverednek olyan helyzetbe, ahol tagadásra és kifogáskeresésre kényszerülnek hibáik elrejtése érdekében. Ez alapján nem meglepő, hogy a szakirodalom erős együtt járást talált az énbemutatás mindhárom dimenziója és az önhátráltatás között (Hewitt és mtsai, 2003).

A perfekcionista énbemutatás és a társas önértékelés

A szelf védelmezésének igényében implicit módon megjelenik a személyiségkutatás egyik központi fogalma, az önértékelés is, különösen annak társas aspektusai. A társas önértékelés a társadalom egészében, valamint a szűkebb értelemben vett társas kapcsolatokban megélt magabiztosságot, népszerűséget és jóllétet jelenti (Lawson, 1979). A perfekcionista énbemutatást pont ezen társas előnyök kivívása hívja életre: mások elfogadásának, szeretetének és tiszteletének megszerzése (Baumeister és Leary, 1995). Gyakorlati megvalósulásában azonban a túlzó megfelelési kényszer olyan negatív következményekkel jár, mint az elutasítástól való félelem, a túlérzékenység vagy akár az ellenséges attitűd, ami az énbemutatás eredeti céljával ellentétben társas elszigetelődést és népszerűtlenséget eredményez (Flett, Hewitt, Garschowitz és Martin, 1997).

Az önértékelési problémák kulcstényezők a perfekcionista énbemutatás fenntartásában. Ahogy a perfekcionizmusnak mint vonásnak is központi eleme a feltételes önbecsülés (Stoeber, Smith, Saklofske és Sherry, 2021), a perfekcionista énbemutatásban is fontos szerepet játszik. A perfekcionisták önbecsülése ingadozhat tanulmányi sikereik, esetleg sport vagy művészeti teljesítményük tükrében, míg akikben a perfekcionista énbemutatás igénye dominál, könnyen lehet, hogy önbecsülésük alapjául a társas népszerűséget választják. Összességében a nemzetközi kutatások eredményeiből az rajzolódik ki, hogy erős az összefüggés az alacsony önértékelés és a magas perfekcionista énbemutatás között, és ez a kapcsolat különösen igaz az önértékelés társas aspektusaira, valamint a hibák elrejtésére és elhallgatására (Hewitt és mtsai, 2003).

Célok

A perfekcionista énbemutatást már korábban összefüggésbe hozták az önhátráltatással és a társas önértékeléssel is (Hewitt és mtsai, 2003), azonban ennek hazai vonatkozása még feltáratlan. Bár hazánkban már többen is vizsgálták a perfekcionizmus mint vonás összefüggéseit (pl. Fehér és Kasik, 2018; Reinhardt, Tóth és Kenneth, 2019), a perfekcionista énbemutatás dimenziói eddig nem kerültek be a hazai kutatásokba. Kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy megvizsgáljuk magyarországi mintán, középiskolások körében a perfekcionista énbemutatás jellemzőit és összefüggéseit a társas önértékeléssel és önhátráltatással. A kutatásunk relevanciája, hogy hazánkban még nem vizsgálták ezen változók összefüggéseit, így lehetőségünk nyílt összevetni eredményeinket a nemzetközi irodalomban találtakkal. Továbbá mintánkban középiskolás tanulók vettek részt, míg a korábbi kutatások jellemzően egyetemisták körében zajlottak.

Módszer

Az adatgyűjtésünk 2019 szeptemberétől 2020 elejéig tartott, szegedi középiskolákban, valamint online, a Google Forms felületén kényelmi mintavétellel. A kutatásban összesen 192-en vettek részt, akik közül 68-an (35,4%) papíralapon töltötték ki a kérdőívcsomagot, 124-en (64,5%) pedig online. A kutatásban részt vevők nemek szerinti eloszlása viszonylag kiegyensúlyozott volt, 88 (45,8%) fiúval és 103 (53,6%) lánnyal (1 résztvevőnél hiányzó válasz). Életkor tekintetében résztvevőink többsége 14 és 18 év közötti volt (N = 159), míg az online változat résztvevői közül idősebbek is kikerültek, 19 és 21 év között (N = 33). Legnagyobb számban a 16 (N = 45), valamint a 18 (N = 42) évesek alkották a mintát.

Eszközök

Kutatásunk során a következő kérdőíveket és néhány háttérváltozóra vonatkozó kérdéssort használtunk.

 1. 1.A Perfekcionista énbemutatás kérdőív – Ifjúsági változat (The Perfectionistic Self-Presentation Scale – Junior Form, PSPS-Jr, Hewitt és mtsai, 2011)

A kérdőív a perfekcionista énbemutatás három dimenzióját méri három alskála mentén. Ezek az Énreklámozás („Azt akarom, hogy mások is tudjanak róla, ha valamit ügyesen csinálok”), a Hibák elrejtése („Rosszabb hibázni, ha mások is látják”) és a Hibák elhallgatása („Nem mondom el másoknak, ha valamiben kudarcot vallok”). A kérdőív 18 állítást tartalmaz, melyeket egytől ötig (1 – egyáltalán nem jellemző, 5 – teljesen jellemző) terjedő Likert-skálán értékelnek a kitöltők. Mivel a kutatásunk leginkább középiskolai tanulókat mért, így a PSPS gyerekeknek és serdülőknek szóló változatát (PSPS-Jr) alkalmaztuk. A magasabb pontszám a perfekcionista énbemutatás magasabb megnyilvánulását jelenti.

 1. 2.Az Iskolai önhátráltatás kérdőív (The Academic Self-Handicapping Scale, ASHS, Urdan és Midgley, 2001)

Az önhátráltatás mérésére az ASHS magyar nyelvű változatát használtuk. A kérdőív az önhátráltatás énvédő jellegét ragadja meg, és azáltal mér többet, mint az egyszerű attribúció, hogy egyszerre irányul az önhátráltatásra mint viselkedésre (a gyakorlásra fordított idő csökkentése), a viselkedés okaira (hogy az idő hiánya kifogásként szolgálhasson az alacsony teljesítményre), valamint az önhátráltatás alkalmazásának idejére (aminek a teljesítményhelyzet előtt kell létrejönnie, megkülönböztetve az önhátráltatást az utólagos kifogáskereséstől). Például: „Vannak olyan tanulók, akik hagyják, hogy társaik elvonják a figyelmüket órán vagy házifeladat készítése közben. Ha ezt követően nem sikerül olyan jól teljesíteniük, mint remélték, vagy nem készítették el a feladatukat, azt mondják, a többiek akadályozták őket a felkészülésben. Mennyire igaz ez rád?” A kérdőív 6 itemet tartalmaz, melyeket egytől ötig terjedő (1 – egyáltalán nem igaz, 5 – teljesen igaz) Likert-skálán értékelnek a kitöltők. A magasabb pontszám az önhátráltatás magasabb alkalmazását jelenti.

 1. 3.A Társas önértékelés kérdőív (The Social-Esteem Scale, SSES, Kerla és Repišti, 2013)

Az SSES (2013) Lawson (1979) 30 itemes Social Self-Esteem Inventory (SSSI) kérdőívének rövidített változata, mely 9 állítást tartalmaz. A kérdőív egy faktor mentén méri a társas önértékelést, nem operál alskálákkal. Az értékelt állítások arra vonatkozóan nyújtanak információt, hogy a kitöltő miképp látja saját sikerességét társas helyzetekben („El tudom érni, hogy a környezetemben lévők jól érezzék magukat.”), valamint hogyan vélekedik saját tulajdonságairól („Barátságos vagyok.”). A magasabb pontszám a pozitív társas önértékelést jelenti.

Az eredeti kérdőív állításait hatpontos Likert-skálán kell értékelni (1 – totally disagree, 2 – mostly disagree, 3 – somewhat disagree, 4 – somewhat agree, 5 – mostly agree, 6 – totally agree), melyet mi a magyar változatban ötpontosra (1 = egyáltalán nem igaz, 2 = inkább nem igaz, 3 = igaz is, meg nem is, 4 = inkább igaz, 5 = teljesen igaz) változtattunk a kérdőívcsomag egységessége érdekében. Úgy véltük, hogy annak ellenére, hogy a középső két skálaértéket összevonjuk, a skála nem veszít a tartalmi mondanivalójából, mivel egy értékkel is ki lehet fejezni az „egyet is ért, és nem is” kategóriáját.

 1. 4.Háttérváltozók

Kérdőívcsomagunk 11 háttérkérdést tartalmazott, melyek a következőkre vonatkoztak: nem (1 – fiú, 2 – lány) és életkor, szülők (anya és apa) iskolai végzettsége (1 – nyolc általános, 5 – egyetem), testvérek száma (0/1/2/3/4/több), születési sorrend (1 – első, 4 – negyedik vagy annál több), iskolába járás szeretete (1 – egyáltalán nem, 5 – nagyon szeretek), elégedettség a saját iskolai teljesítménnyel (1 – egyáltalán nem, 5 – teljesen), továbbtanulási szándék egyetemre érettségi után („Szeretnéd-e érettségi után egyetemen folytatni a tanulmányaid?” 1 – egyáltalán nem, 5 – mindenképp). Továbbá megkérdeztük, mennyire tartják fontosnak azt, hogy milyen érdemjegyeket kapnak (1 – egyáltalán nem, 5 – nagyon fontos), valamint szerintük a szüleik számára mennyire fontos az, hogy ők milyen jegyeket kapnak az iskolában (1 – egyáltalán nem, 5 – nagyon fontos).

Eljárás

Statisztikai elemzés

Az elemzéseket az IBM-SPSS 26.0 és a Jamovi 2.3.2 statisztikai programcsomagokkal végeztük. A kérdőívek belső megbízhatóságának becslésére Cronbach-alfa-mutatót számítottunk. Az egyes változók közötti együtt járás kimutatására Pearson-féle korrelációs együtthatót, a változók kapcsolatának vizsgálatára mediációs modellt és SEM-elemzést alkalmaztunk.

Etikai vonatkozások

Kutatásunkat az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának Etikai Bizottsága hagyta jóvá a 24/2019-es ügyiratszám alatt.

Eredmények

A kutatásban használt kérdőíveken reliabilitásvizsgálatot végeztünk, melynek eredményei szerint (1. táblázat) a skálák megbízhatóan működnek. A legmagasabb Cronbach-alfa-értékkel a perfekcionista énbemutatás énreklámozás alskálája rendelkezett, míg a hibák elrejtése és elhallgatása alskálák megbízhatósága alacsonyabb, bár ennek ellenére is megfelelő volt.

1. táblázat.

A vizsgált változók leíró adatai és a skálák megbízhatósága

Skálák/alskálákÁtlag (Szórás)Min.–Max.MediánSkewnessCronbach-alfa
Énreklámozás21,4 (7,71)8,00–39,020,00,400,91
Hibák elrejtése13,8 (3,80)4,00–20,014,0−0,350,75
Hibák elhallgatása12,2 (3,41)4,00–20,012,00,180,74
Társas önértékelés33,7 (6,06)11,0–45,034,0−0,540,86
Iskolai önhátráltatás10,7 (4,05)6,00–22,09,00,890,80

A leíró adatok szerint a perfekcionista énbemutatás alskálái közül a hibák elrejtése alskálán gyakoribbak a magasabb értékek (Skewness jobbra ferde), míg a másik kettőnél jellemzőbbek az alacsonyabb átlagok (Skewness balra ferde eloszlású). A társas önértékelés skálán a tanulók jellemzően magasabb értékeket (Skewness jobbra ferde), míg az iskolai önhátráltatás skálán gyakoribb alacsony értékeket mutattak (Skewness balra ferde eloszlású). Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a tanulók önbevallása alapján jellemzőbb rájuk a hibák elrejtése, mint a hibák elhallgatása, illetve az énreklámozást nem alkalmazzák olyan gyakran, és társas önértékelésük is közepes vagy magas értéket mutat, míg az önhátráltatás kevésbé jellemző rájuk.

Nemek tekintetében az átlagok többsége nem volt szignifikánsan különböző, mindössze a perfekcionista énbemutatás hibák elrejtése alskáláján találtunk kimutatható különbséget, mely esetében a lányok magasabb értéket mutattak, mint a fiúk (2. táblázat). A tendencia a perfekcionista énbemutatás többi alskáláján is megfigyelhető, de összességében nem akkora mértékben, hogy szignifikáns különbséget eredményezzen.

2. táblázat.

Nemek szerinti eredmények és különbségek

Skálák/alskálákNemNÁtlagSzórásKétmintás t-próba
tp
Énreklámozásfiú8520,577,48−1,3050,19
lány10222,047,87
Hibák elrejtésefiú8913,163,71−2,1320,03
lány10314,323,82
Hibák elhallgatásafiú8812,312,970,3060,76
lány10312,163,75
Társas önértékelésfiú8834,236,181,1670,25
lány10133,205,93
Iskolai önhátráltatásfiú8910,924,160,6160,54
lány10210,563,96

Az életkor tekintetében szignifikáns különbség mutatkozott az énreklámozás terén (F = 2,518, p = 0,02). Míg a fiatalabb korosztály magasabb, az idősebb korosztály alacsonyabb értékeket mutatott a Tukey B próba alapján ({14,15,16,17} > {18,19,20}). A hibák elrejtése a 14 éveseknek a legfontosabb, míg a 20 éveseknek a legkevésbé fontos ({14}{15,16,17, 18,19} > {15,16,17, 18,19}{20}).

A különböző háttérváltozók és a vizsgált területek közötti összefüggések alapvetően alacsony vagy közepes szignifikáns együtt járásokat eredményeztek (3. táblázat). A perfekcionista énbemutatás énreklámozás alskálája a születési sorrenddel, a jó jegy fontosságával, valamint az egyetemi végzettség megszerzésének szándékával mutatott szignifikáns kapcsolatot. A hibák elrejtése csak a jó jegy fontosságával pozitív, míg a hibák elhallgatása csak az iskolába járás szeretetével mutat negatív előjelű együtt járást. A társas önértékelés az iskolába járás szeretetével és az iskolai teljesítmény elégedettségével jelez pozitív együtt járást. Az önhátráltatás minden vizsgált háttértényezővel szignifikáns kapcsolatban áll, és a születési sorrend kivételével mindegyikkel negatív előjelű együtt járást mutat.

3. táblázat.

Az alskálák és a háttérváltozók közötti együtt járás

r (Pearson)12345
Énreklámozás−0,19**n. s.n. s.0,24**0,15*
Hibák elrejtésen. s.n. s.n. s.0,20**n. s.
Hibák elhallgatásan. s.−0,16*n. s.n. s.n. s.
Társas önértékelésn. s.0,21**0,17*n. s.n. s.
Iskolai önhátráltatás0,15*−0,25***−0,30***−0,20**−0,18**

Megjegyzés: 1 – Születési sorrend; 2 – Iskolába járás szeretete; 3 – Iskolai teljesítménnyel való elégedettség; 4 – Fontos a jó jegy; 5 – Egyetemen való továbbtanulás szándéka; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

Az önhátráltatás összefüggéseit megvizsgálva, azok a tanulók, akik nagyon szeretnek iskolába járni, szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatnak az önhátráltatás terén (Mszeret = 8,33, SD = 2,58), mint azok, akik egyáltalán nem vagy nem szeretnek iskolába járni (Mnemszeret = 12,77, SD = 5,26; p < 0,05), illetve a társas önértékelés (SSE) terén hasonló tendenciát mutatnak (Mszeret = 38,83, SD = 4,83; Mnemszeret = 30,62, SD = 9,40; p < 0,05). Az iskolai teljesítménnyel való elégedettség alapján, akik nagyon elégedettek saját teljesítményükkel, alacsonyabbra értékelték önhátráltatásukat (Melégedett = 8,37, SD = 2,36), és magasabbra a társas önértékelésüket (Melégedett = 35,42, SD = 4,92), mint azok, akik egyáltalán nem elégedettek (Mnemelégedett = 12,77, SD = 5,32; Mnemelégedett = 30,36, SD = 8,75; p < 0,05). Azok a tanulók, akiknek nagyon fontos a jó jegy megszerzése, magasabb értéket értek el az énreklámozás terén (Mfontos = 23,90, SD = 8,34), mint azok, akiknek nem fontos (Mnemfontos = 15,50, SD = 4,66; p < 0,05).

A háttérváltozók, valamint a perfekcionista énbemutatás dimenziói, a társas önértékelés és iskolai önhátráltatás közötti kapcsolatok feltárására strukturális egyenleteken alapuló (SEM) elemzést végeztünk. A modellbe a vizsgált háttérváltozók közül a családi háttér (anya, illetve apa iskolai végzettsége, hányadik gyerek a testvérek között) és a tanulmányi előmenetellel kapcsolatos attitűd (iskolai teljesítménnyel való elégedettség, egyetemen való továbbtanulás szándéka, iskolába járás szeretete, a jó jegy fontossága), valamint a perfekcionista énbemutatás dimenziói, a táras önértékelés és az iskolai önhátráltatás kerültek bele. A kidolgozott SEM-modell jó illeszkedést mutatott (χ2 = 482, df = 403, p < 0,01; RMSEA = 0,03; SRMR = 0,07; CFI = 0,97; TLI = 0,97). Az 1. ábrán látható SEM-modellben habár a családi háttér és a tanulmányi attitűd között közepesen erős szignifikáns kapcsolat van (β = 0,45; p < 0,01), csak a tanulmányi attitűd mutatott szignifikáns előrejelző hatást a perfekcionista énbemutatás énreklámozás dimenziójára (β = 0,23; p = 0,02), illetve negatív előjellel az iskolai önhátráltatásra (β = −0,35; p < 0,01). A β-értékek alapján a magasabb tanulmányi attitűd (akiknek fontos a jó jegy, elégedettek iskolai teljesítményükkel, szeretnek iskolába járni, és egyetemen szeretnének továbbtanulni) előrejelzője az énreklámozás alkalmazásának és az iskolai önhátráltatás elhagyásának.

1. ábra.
1. ábra.

A vizsgált háttérváltozók, valamint a perfekcionista énbemutatás dimenziói, a társas önértékelés és az iskolai önhátráltatás közötti összefüggések

Megjegyzés: csaladhat – családi háttértényezők (HanyadikGy – hányadik gyerek a családban; ApaIskvegz – apa iskolai végzettsége; AnyaIskVgz – anya iskolai végzettsége); tanattitud – tanulmányi előmenetel iránti attitűd (IsklElgdtt – iskolai teljesítménnyel való elégedettség, EgyetemrMns – egyetemen való továbbtanulás szándéka, Fontsjjgyk – fontos a jó jegy, IskolaSzrt – iskolába járás szeretete); Hibaelhllg – Hibák elhallgatása; Hibaelrjt – Hibák elrejtése; Énreklm – Énreklámozás; TarsÖnert – Társas önértékelés; IskÖnhatr – Iskolai önhátráltatás.

Citation: Magyar Pszichológiai Szemle 78, 3; 10.1556/0016.2023.00035

A perfekcionista énbemutatás dimenziói, valamint a társas önértékelés és iskolai önhátráltatás közötti direkt és indirekt hatásokat mediációs modellel (GLM – általánosított lineáris modellel) ellenőriztük (2. ábra). A mediációs modellben 5000 bootstrappeléssel számítottunk 95%-os konfidenciaintervallumot (a hatás szignifikáns, ha ez az intervallum nem tartalmazza a nullát) (Hayes, 2017). A perfekcionista énbemutatás mindhárom dimenziója szignifikáns direkt (az énreklámozás pozitív: β = 0,26; p < 0,01, a hibák elrejtése: β = −0,28, p < 0,01 és a hibák elhallgatása β = −0,25; p < 0,01 negatív előjelű) hatással van a társas önértékelésre, az önhátráltatásra viszont csak az énreklámozás dimenzió van szignifikáns direkt hatással (β = 0,17, p < 0,01). A perfekcionista énbemutatás dimenziói közötti kapcsolatok azt mutatják, hogy az énreklámozás közepesen erős hatással van a hibák elrejtésére (β = 0,45; p < 0,01), és gyengébb hatással a hibák elhallgatására (β = 0,28; p < 0,01). Az iskolai önhátráltatás szerepét tekintve nem mutatott szignifikáns mediáló hatást a perfekcionista énbemutatás dimenziói és a társas önértékelés kapcsolatára.

2. ábra.
2. ábra.

Az iskolai önhátráltatás mediáló hatása a perfekcionista énbemutatás dimenziói és a társas önértékelés közötti kapcsolat során

Megjegyzés: Hibaelhallgat – Hibák elhallgatása; Hibaelrejts – Hibák elrejtése; Énreklam – Énreklámozás; IskÖnhátráltat – Iskolai önhátráltatás; TársasÖnérték – Társas önértékelés.

Citation: Magyar Pszichológiai Szemle 78, 3; 10.1556/0016.2023.00035

A változók közötti direkt és indirekt kapcsolat paramétereit a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat.

A perfekcionista énbemutatás dimenziói (hibák elhallgatása, hibák elrejtése, énreklámozás) és a társas önértékelés közötti direkt hatás, valamint az iskolai önhátráltatás mint mediátor változó esetében mutatott indirekt hatás

Direkt hatásIndirekt hatás
β95% Clβ95% Cl
Hibák elhallgatása ⇒ Iskolai önhátráltatás ⇒ Társas önértékelés−0,25(–0,69) – (–0,19)0,002(–0,03) – 0,05
Hibák elrejtése ⇒ Iskolai önhátráltatás ⇒ Társas önértékelés−0,28(–0,70) – (–0,19)0,004(–0,02) – 0,02
Énreklámozás ⇒ Iskolai önhátráltatás ⇒ Társas önértékelés0,260,08 – 0,320,004(–0,02) – 0,02

Megbeszélés

Nem és kor szerinti különbségek

Vizsgálatunkban a 14–15 éves tanulók körében fordult elő leginkább a perfekcionista énbemutatás. Ez minden bizonnyal abból fakadhat, hogy a középiskola elkezdésével a tanulók kiszakadnak a korábban megszokott közösségükből, és egy új környezetbe érkeznek, ahol a csoportalakulás szakaszában el kell foglalniuk a számukra legoptimálisabb helyet a hierarchiában. Ilyenkor a diákok különösen jó benyomást akarnak kelteni, hangsúlyozva legkedvezőbb tulajdonságaikat (énreklámozás), párhuzamosan elfedve hiányosságaikat, hibáikat (hibák elrejtése) (Forgas, 1989).

A nemek szerinti különbségeket tekintve, a nemzetközi szakirodalomban vagy nem találtak szignifikáns különbségeket (Hewitt, Habke, Lee-Baggley, Sherry és Flett, 2008), vagy a férfiak magasabb értékeket értek el az énreklámozás alskálán (Crăciun és Dudău, 2014). Továbbá a perfekcionista énbemutatás kérdőív gyerekeknek és serdülőknek szánt változata se mutatott a nemek alapján különbségeket (Hewitt és mtsai, 2011). A mi vizsgálatunkban ezzel szemben a lányok szignifikánsan magasabb értéket mutattak a hibák elrejtése alskálán. A fiataloknak szánt kérdőív validálásához végzett mérések eredetileg 2011-ben folytak, amely óta sokkal szélesebb körben elterjedt az okostelefon-használat, és ezzel együtt a közösségimédia-jelenlét. Mivel a közösségi platformokon inkább a lányok körében jellemző a különböző szépítő, arcsimító filterek használata (Pescott, 2020), könnyen lehet, hogy a testi hibák elrejtésének kiemelt fontossága nem csak online, hanem a való életben is megmarad, és ez is a kapott eredmények hátterében állhat.

A perfekcionista énbemutatás és a társas önértékelés kapcsolata

A perfekcionista énbemutatás dimenziói és a társas önértékelés közötti összefüggések eltérő tendenciákat mutatnak. Eredményeink jól illeszkednek a korábbi kutatásokhoz, mi szerint a hibák elrejtése és elhallgatása negatív korrelációt mutat az önértékelés különböző formáival (Hewitt, Flett és Ediger, 1995). Vizsgálatunkban e két dimenzió negatív direkt hatást gyakorolt a társas önértékelésre, ami azt mutatja, hogy akik elrejtik és elhallgatják hibáikat, ez társas jóllétükre hatással van, társas helyzetekben kevésbé magabiztosak és kevésbé elégedettek önmagukkal.

A perfekcionista énbemutatás harmadik dimenziója, az énreklámozás működése kevésbé egyértelmű, akár egy tanulmányon belüli almintákon is különböző összefüggéseket mutathat (Hewitt és mtsai, 2003). Ennek oka, hogy az énreklámozás önmagában akár pozitív viselkedésformákat is magában foglalhat, viszont mivel összefügg az énbemutatás másik két dimenziójával, a magas énreklámozás megnövekedett elhallgatást és elrejtést von maga után. Továbbá a narcisztikus személyiségtípusú kitöltők miatt is mutathat a reálisnál kedvezőbb képet az énreklámozás és az önértékelés kapcsolata, ugyanis ők különösen magas énreklámozással és felnagyított önértékeléssel rendelkeznek (Hewitt és mtsai, 2003). Az általunk vizsgált mintában az énreklámozás szorosabb hatással van a hibák elrejtésére, mint a hibák elhallgatására, ugyanakkor direkt pozitív hatást gyakorol a társas önértékelésre. Akikre jellemző az énreklámozás, azok magabiztosabbak társas helyzetekben, társas önbecsülésük jobb, ugyanakkor, ha az énreklámozás együtt jár a hibák elrejtésével és elhallgatásával, ez a hatás csökken.

A perfekcionista énbemutatás és az iskolai önhátráltatás kapcsolata

A perfekcionista énbemutatás vizsgálatunkban meglepő összefüggéseket mutatott az önhátráltatással. Az énbemutatás célja a szelf védelme, a tökéletes megjelenés és viselkedés hangsúlyozása és fenntartása. Mindezzel összhangban mindhárom dimenziója szignifikáns összefüggést kellene mutasson az önhátráltatással (Hewitt és mtsai, 2003). Azonban mintánkon csak a hibák elrejtése és az énreklámozás dimenziók voltak hatással az önhátráltatásra, a hibák elhallgatása nem. Az ellentmondásnak számos oka lehet, feloldása azonban további vizsgálatokat igényel. Először is adódhat a két vizsgálat célcsoportjának különbségeiből. Míg Hewitt és munkatársainak (2003) vizsgálatában 23,63 év volt az átlagéletkor, és ebből fakadóan a perfekcionista énbemutatás kérdőív felnőtteknek szóló változatát töltötték ki a résztvevők, a mi kutatásunkban az átlagéletkor 17 év volt, és a gyermekeknek és serdülőknek szánt változatot alkalmaztuk. Előfordulhat, hogy a két kérdőívváltozat másképp mér, vagy a középiskolás korosztály sajátosan viszonyul a hibák elhallgatásához. Másodsorban, az önhátráltatást mérő kérdőívek közötti különbség is magyarázhatja az eredményt. A vizsgálatunkban használt kérdőívben az itemek leírása konkrétan megnevezi a teljesítményt hátráltató tényezőt, mely kifogásként szolgál az önhátráltató számára (pl. Vannak tanulók, akik a dolgozatírás előtti este elvesztegetik az idejüket azért, hogy ha rossz eredményt érnek el, azt tudják mondani, nem tanultak eleget. Mennyire igaz ez rád?). Mivel egyszerre szerepel bennük egy tényleges akadályozó tényező, valamint ezen tényező kifogásnak használása, így az önhátráltatáshoz nem társul elhallgatni- vagy letagadnivaló.

A háttérváltozók és a vizsgált területek összefüggéseinek modellje

A SEM-modell jó illeszkedése azt mutatja, hogy a vizsgálatba bevont tényezők megfelelően működnek. A tanulmányi attitűd (az iskolába járás szeretete, az iskolai eredményekkel való elégedettség, a továbbtanulási szándék, a jó jegy fontossága) hozzájárul ahhoz, hogy a diákok úgy érezzék, nincs szükségük egy olyan, önértékelésükre és teljesítményükre is káros védekező stratégia alkalmazására, mint az önhátráltatás. Az alacsony iskolai elégedettség és az önhátráltatás kapcsolatát egy ördögi körként lehetne jellemezni, mely hosszú távon is újrateremti önmagát: az elégedetlenség hatására a tanulók többet önhátráltatnak, aminek következtében tanulmányi problémáik halmozódnak, tovább rombolva iskolai elégedettségüket (Eronen, Nurmi és Salmela-Aro, 1998; Schwinger és Stiensmeier-Pelster, 2011). Ugyanakkor a pozitív tanulmányi attitűd a prefekcionista énbemutatás énreklámozás dimenziójának is előrejelzője. Eredményünk jól illeszkedik ahhoz a megállapításhoz, mi szerint a jó jegyekkel rendelkező, eminens tanulók nagyobb nyomást éreznek arra, hogy az önmagukról kialakított tökéletes képet megőrizzék, mint alacsonyabb önértékelésű társaik (Ferradás, Freire, Núñez, Regueiro és Vallejo, 2016), ezért alkalmazhatják gyakrabban az énreklámozást. Továbbá eszközként szolgálhat az önhátráltatás számukra, hogy még okosabbnak és tehetségesebbnek mutathassák magukat (Tice és Baumeister, 1990). Ha az önhátráltatás ellenére is jól teljesítenek, akkor társaik szemében megerősítik magukról azt a képet, hogy nekik tanulniuk sem kell a sikerhez, erőfeszítés nélkül is kiemelkedők tudnak lenni (Ferradás és mtsai, 2016). Vizsgálatunkban azonban az önhátráltatás mediáló szerepét nem sikerült kimutatni a prefekcionista énbemutatás és a társas önértékelés kapcsolatában.

A perfekcionista énbemutatás működésére az általunk vizsgált családi háttérváltozók (anya és apa iskolai végzettsége, testvérek közötti sorrend) nem voltak szignifikáns hatással, szemben a tanulmányi attitűddel (jó jegy fontossága, iskolai előmenetellel való elégedettség, továbbtanulási szándék). Eredményeink szintén jól illeszkednek a korábbi megállapítások közé, mi szerint a középiskolás korosztály esetében az iskolai környezet nagyobb hatással bír, mint a családi mikroközeg (Józsa és Fejes, 2010).

Következtetések és további lehetséges kutatási irányok

A 2019–2020-as mérésünk eredményei rávilágítottak arra, hogy van értelme hazánkban is vizsgálni a perfekcionista énbemutatást, a perfekcionizmus mint vonás mellett. A kutatásunkban használt kérdőívek megfelelően működtek, így alkalmasak a vizsgált területek felmérésére. A mérőeszköz-csomagunkban használt változók összefüggései alapvetően illeszkedtek a szakirodalomban tapasztaltakhoz, illetve kiegészítették azokat. A középiskolás korosztály megszólításával újabb adatokkal egészítettük ki az eddig főként fiatal felnőttekre vonatkozó kutatásokat. Eredményeink rámutattak arra, hogy ennél a korosztálynál is jelen van a perfekcionista énbemutatás, ami a társas jóllétükre hatást gyakorol. Éppen ezért érdemes a perfekcionista énbemutatás további társas aspektusait (pl. negatív társas visszajelzések, interperszonális rágódás, szociális szorongás) a későbbi kutatásokba bevonni. Az egyre gyakoribbá váló korai kiégés (Jagodics, Kóródi és Szabó, 2021) összefüggésbe hozható a túl magas elvárások, valamint az intenzív iskolai nyomás jelenlétével, aminek egyik tényezője lehet a perfekcionista viselkedés. A perfekcionista viselkedés minél koraibb felismerése segíthet abban, hogy olyan feltételeket támasszunk a tanulók elé, amelyek saját képességeikhez igazodnak, és inkább a kiváló teljesítmény elérésére, és nem a perfekcionizmus irányába terelik őket.

A perfekcionista énbemutatás fogalmának születése óta eltelt 20 évben a közösségi média térhódításával megváltozott az a környezet, melyben a tanulók a mindennapjaikat élik. Az online tér elvárja a tökéletességet, sőt számos eszközt kínál, mellyel a felhasználók megváltoztathatják külsejüket, így különösen fontos kérdés, hogy a fiatalok miképp igyekeznek a magukról alkotott képet befolyásolni, valamint viselkedésükre, önértékelésükre és tanulásukra milyen hatással van a közösségimédia-használat. Lehetséges, hogy e változások miatt számos korábbi eredmény ma már másképp alakulna. Fontosnak tartjuk a közösségimédia-használat szempontját is beemelni a későbbi kutatások körébe, ami által választ kaphatnánk feltételezésünkre.

Érdemes lenne a továbbiakban a perfekcionista énbemutatás kialakulását befolyásoló egyéb háttérváltozók szerepét feltárni, mint például a szülői nevelési stílus, a szülők perfekcionista viselkedése, amelyek mintaként szolgálhatnak a perfekcionista viselkedés működésében.

Limitációk

A kutatásunk egyik limitációja, hogy keresztmetszeti mérést alkalmazott, ezért az eredmények együtt járáson alapulnak. A jövőben hasznos lehetne longitudinális vizsgálatok keretében is vizsgálni ezt a tendenciát ahhoz, hogy a változók valódi kauzális kapcsolatairól megfelelő következtetéseket vonhassunk le. A kényelmi mintavétel is lecsökkenti az eredményekre vonatkozó általános következtetések levonását, így eredményeink a mintában részt vevőkre vonatkoztathatók elsődlegesen. Továbbá az online kitöltők közül nem mindenkiről tudtuk megállapítani, milyen iskolatípusba jártak, valóban tanulók voltak-e. Feltételezzük, hogy aki már nem tanuló, nem szánt volna időt iskolába járással kapcsolatos kérdések megválaszolására, viszont utólagosan nem tudjuk ezt ellenőrizni. Érdemes lett volna valamilyen szűrőt alkalmazni az online kérdőív esetében, amellyel pontosabb képet kaphatunk e kérdés tekintetében.

Irodalom

 • Baumeister, R., & Leary, M. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berglas, S., & Jones, E. E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. Journal of Personality and Social Psychology, 36(4), 405417. https://doi.org/10.1037/0022-3514.36.4.405.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burns, D. D. (1980). The perfectionists script for self-defeat. Psychology Today, 3452.

 • Chen, C., Hewitt, P., Flett, G., Cassels, T., Birch, S., & Blasberg, J. (2012). Insecure attachment, perfectionistic self-presentation, and social disconnection in adolescents. Personality and Individual Differences, 52(8), 936941. https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.02.009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cowie, M. E., Nealis, L. J., Sherry, S. B., Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (2018). Perfectionism and academic difficulties in graduate students: Testing incremental prediction and gender moderation. Personality and Individual Differences, 123, 223228. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.027.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crăciun, B., & Dudău, D. (2014). The relation between perfectionism, perfectionistic self-presentation and coping strategies in medical employees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 509513. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engyel, M. (2019). Nárcizmus és jóllét – a nárcisztikus működésmód költségei. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(3), 391406. https://doi.org/10.1556/0016.2019.74.3.8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eronen, S., Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (1998). Optimistic, defensive-pessimistic, impulsive and self-handicapping strategies in university environments. Learning and Instruction, 8(2), 159177. https://doi.org/10.1016/s0959-4752(97)00015-7.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fehér, O., & Kasik, L. (2018). A szociálisprobléma-megoldás és a perfekcionizmus kapcsolata 12, 15 és 18 évesek körében. Iskolakultúra, 28(8–9), 921. https://doi.org/10.14232/iskkult.2018.8-9.9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferradás, M. del M., Freire, C., Núñez, J. C., Regueiro, B., & Vallejo, G. (2016). The relationship between self-esteem and self-worth protection strategies in university students. Personality and Individual Differences, 88, 236241. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.09.029.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Finkel, E., Campbell, W., Brunell, A., Dalton, A., Scarbeck, S., & Chartrand, T. (2006). High-maintenance interaction: Inefficient social coordination impairs self-regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 91(3), 456475. https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.3.456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flett, G., Hewitt, P., Garshowitz, M., & Martin, T. (1997). Personality, negative social interactions, and depressive symptoms. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 29(1), 2837. https://doi.org/10.1037/0008-400x.29.1.28.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flett, G., Hewitt, P., Whelan, T., & Martin, T. (2007). The perfectionism cognitions inventory: Psychometric properties and associations with distress and deficits in cognitive self-management. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 25(4), 255277. https://doi.org/10.1007/s10942-007-0055-4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgas, J. P. (1989). A társas érintkezés pszichológiája .Budapest: Gondolat.

 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449468. https://doi.org/10.1007/bf01172967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: Guilford Publications. https://doi.org/10.1111/jedm.12050.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 456470. https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.3.456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P., & Flett, G. (1993). Dimensions of perfectionism, daily stress, and depression: A test of the specific vulnerability hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 102(1), 5865. https://doi.org/10.1037/0021-843x.102.1.58.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., Flett, G. L., Besser, A., Sherry, S. B., Caelian, C., & Birch, S. (2011). Perfectionistic self-presentation in children and adolescents: Development and validation of the perfectionistic self-presentation scale—junior Form. Psychological Assessment, 23(1), 125142. https://doi.org/10.1037/a0021147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Ediger, E. (1995). Perfectionism and depression: Longitudinal assessment of a specific vulnerability hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 105(2), 276280. https://doi.org/10.1037/0021-843x.105.2.276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., Flett, G. L., Sherry, S. B., Habke, M., Parkin, M., Lam, R., … Stein, M. B. (2003). The interpersonal expression of perfection: Perfectionistic self-presentation and psychological distress. Journal of Personality and Social Psychology, 84(6), 13031325. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.6.1303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., Habke, A. M., Lee-Baggley, D. L., Sherry, S. B., & Flett, G. L. (2008). The impact of perfectionistic self-presentation on the cognitive, affective, and physiological experience of a clinical interview. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 71(2), 93122. https://doi.org/10.1521/psyc.2008.71.2.93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jagodics, B., Kóródi, K., & Szabó, É. (2021). A Diák Kiégés Kérdőív szerkezetének vizsgálata magyar mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 76(1), 122. https://doi.org/10.1556/0016.2021.00020.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Józsa, K., & Fejes, J. B. (2010). A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása. In A. Zsolnai, & L. Kasik L. (szerk.), A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai (pp. 134162). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kawamura, K., & Frost, R. (2004). Self-concealment as a mediator in the relationship between perfectionism and psychological distress. Cognitive Therapy and Research, 28(2), 183191. https://doi.org/10.1023/b:cotr.0000021539.48926.c1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerla, M., & Repišti, S. (2013). The intercultural sensitivity and social self-esteem of high school students. 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lawson, B. R. (1979). Cognitive strategies in architectural design. Ergonomics, 22(1), 5968. https://doi.org/10.1080/00140137908924589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mackinnon, S. P., Sherry, S. B., Graham, A. R., Stewart, S. H., Sherry, D. L., Allen, S. L., Fitzpatrick, S., & McGrath, D. S. (2011). Reformulating and testing the perfectionism model of binge eating among undergraduate women: A short-term, three-wave longitudinal study. Journal of Counseling Psychology, 58(4), 630646. https://doi.org/10.1037/a0025068.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, A., Marsh, H., & Debus, R. (2001). A quadripolar need achievement representation of self-handicapping and defensive pessimism. American Educational Research Journal, 38(3), 583610. https://doi.org/10.3102/00028312038003583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, C., & Warden, M. (1992). Implications of self-handicapping strategies for academic achievement: A reconceptualization. The Journal of Social Psychology, 132(1), 2337. https://doi.org/10.1080/00224545.1992.9924685.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, Z., & D. Molnár, É. (2017). Tanulást hátráltató, nem hatékony stratégiák és korrigálási lehetőségeik. Magyar Pedagógia, 117(4), 347363. https://doi.org/10.17670/MPed.2017.4.347347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pescott, C. (2020). “I wish I was wearing a filter right now”: An exploration of identity formation and subjectivity of 10- and 11-year olds’ social media use. Social Media + Society, 6(4), 205630512096515. https://doi.org/10.1177/2056305120965155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M., Tóth, L., & Kenneth, G. (2019). Perfekcionista csoportok pozitív mentális egészsége – a perfekcionizmus, az érzelemszabályozás és a szubjektív jóllét mintázódása fiatal élsportolók körében. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(3), 301325. https://doi.org/10.1556/0016.2019.74.3.3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwinger, M., & Stiensmeier-Pelster, J. (2011). Prevention of self-handicapping — the protective function of mastery goals. Learning and Individual Differences, 21(6), 699709. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.09.004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sherry, S., Hewitt, P., Flett, G., Lee-Baggley, D., & Hall, P. (2007). Trait perfectionism and perfectionistic self-presentation in personality pathology. Personality and Individual Differences, 42(3), 477490. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.07.026.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slaney, R., Rice, K., Mobley, M., Trippi, J., & Ashby, J. (2001). The revised almost perfect Scale. Measurement and Evaluation In Counseling and Development, 34(3), 130145. https://doi.org/10.1080/07481756.2002.12069030.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, M., Sherry, S., Chen, S., Saklofske, D., Flett, G., & Hewitt, P. (2016). Perfectionism and narcissism: A meta-analytic review. Journal of Research in Personality, 64, 90101. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2016.07.012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10(4), 295319. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1004_2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J., & Roche, D. (2014). Affect intensity contributes to perfectionistic self-presentation in adolescents beyond perfectionism. Journal of Rational-Emotive & Amp; Cognitive-Behavior Therapy, 32(2), 164180. https://doi.org/10.1007/s10942-013-0176-x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J., Smith, M., Saklofske, D., & Sherry, S. (2021). Perfectionism and interpersonal problems revisited. Personality and Individual Differences, 169, 110106. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1990). Self-esteem, self-handicapping, and self-presentation: The strategy of inadequate practice. Journal of Personality, 58(2), 443464. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1990.tb00237.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, L., Szabó, Zs. P., & Boda-Ujlaky, J. (2016). Az önakadályozás pszichológiája. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(3), 513540. https://doi.org/10.1556/0016.2016.71.3.6.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, L., Szabó, Zs. P., & Tóth, L. (2017). Önakadályozás az iskolában: elméleti keretek, prevenció és mérési lehetőségek. Magyar Pedagógia, 117(1), 4972. https://doi.org/10.17670/MPed.2017.1.49.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urdan, T., & Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know, what more there is to learn. Educational Psychology Review, 13(2), 115138. https://doi.org/10.1023/a:1009061303214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
1

A hazai szakirodalomban a self-handicapping magyar fordítására az önakadályozás (lásd Török, Szabó és Boda-Ujlaky, 2016; Török, Szabó és Tóth, 2017), illetve az önhátráltatás (lásd Nagy és D. Molnár, 2017) kifejezést is használják. Mindkét fogalom ugyanazt a tartalmat fedi le, és szinte egy időben jelentek meg az ezzel kapcsolatos tanulmányok. Mivel korábbi munkáinkban az önhátráltatás kifejezést használtuk, jelen tanulmányunkban is ezt alkalmazzuk, mindazonáltal az önakadályozás kifejezés szinonimájának tekintjük.

 • Baumeister, R., & Leary, M. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berglas, S., & Jones, E. E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. Journal of Personality and Social Psychology, 36(4), 405417. https://doi.org/10.1037/0022-3514.36.4.405.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burns, D. D. (1980). The perfectionists script for self-defeat. Psychology Today, 3452.

 • Chen, C., Hewitt, P., Flett, G., Cassels, T., Birch, S., & Blasberg, J. (2012). Insecure attachment, perfectionistic self-presentation, and social disconnection in adolescents. Personality and Individual Differences, 52(8), 936941. https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.02.009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cowie, M. E., Nealis, L. J., Sherry, S. B., Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (2018). Perfectionism and academic difficulties in graduate students: Testing incremental prediction and gender moderation. Personality and Individual Differences, 123, 223228. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.027.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crăciun, B., & Dudău, D. (2014). The relation between perfectionism, perfectionistic self-presentation and coping strategies in medical employees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 509513. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engyel, M. (2019). Nárcizmus és jóllét – a nárcisztikus működésmód költségei. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(3), 391406. https://doi.org/10.1556/0016.2019.74.3.8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eronen, S., Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K. (1998). Optimistic, defensive-pessimistic, impulsive and self-handicapping strategies in university environments. Learning and Instruction, 8(2), 159177. https://doi.org/10.1016/s0959-4752(97)00015-7.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fehér, O., & Kasik, L. (2018). A szociálisprobléma-megoldás és a perfekcionizmus kapcsolata 12, 15 és 18 évesek körében. Iskolakultúra, 28(8–9), 921. https://doi.org/10.14232/iskkult.2018.8-9.9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferradás, M. del M., Freire, C., Núñez, J. C., Regueiro, B., & Vallejo, G. (2016). The relationship between self-esteem and self-worth protection strategies in university students. Personality and Individual Differences, 88, 236241. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.09.029.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Finkel, E., Campbell, W., Brunell, A., Dalton, A., Scarbeck, S., & Chartrand, T. (2006). High-maintenance interaction: Inefficient social coordination impairs self-regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 91(3), 456475. https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.3.456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flett, G., Hewitt, P., Garshowitz, M., & Martin, T. (1997). Personality, negative social interactions, and depressive symptoms. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 29(1), 2837. https://doi.org/10.1037/0008-400x.29.1.28.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flett, G., Hewitt, P., Whelan, T., & Martin, T. (2007). The perfectionism cognitions inventory: Psychometric properties and associations with distress and deficits in cognitive self-management. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 25(4), 255277. https://doi.org/10.1007/s10942-007-0055-4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgas, J. P. (1989). A társas érintkezés pszichológiája .Budapest: Gondolat.

 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449468. https://doi.org/10.1007/bf01172967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: Guilford Publications. https://doi.org/10.1111/jedm.12050.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 456470. https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.3.456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P., & Flett, G. (1993). Dimensions of perfectionism, daily stress, and depression: A test of the specific vulnerability hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 102(1), 5865. https://doi.org/10.1037/0021-843x.102.1.58.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., Flett, G. L., Besser, A., Sherry, S. B., Caelian, C., & Birch, S. (2011). Perfectionistic self-presentation in children and adolescents: Development and validation of the perfectionistic self-presentation scale—junior Form. Psychological Assessment, 23(1), 125142. https://doi.org/10.1037/a0021147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Ediger, E. (1995). Perfectionism and depression: Longitudinal assessment of a specific vulnerability hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 105(2), 276280. https://doi.org/10.1037/0021-843x.105.2.276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., Flett, G. L., Sherry, S. B., Habke, M., Parkin, M., Lam, R., … Stein, M. B. (2003). The interpersonal expression of perfection: Perfectionistic self-presentation and psychological distress. Journal of Personality and Social Psychology, 84(6), 13031325. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.6.1303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hewitt, P. L., Habke, A. M., Lee-Baggley, D. L., Sherry, S. B., & Flett, G. L. (2008). The impact of perfectionistic self-presentation on the cognitive, affective, and physiological experience of a clinical interview. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 71(2), 93122. https://doi.org/10.1521/psyc.2008.71.2.93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jagodics, B., Kóródi, K., & Szabó, É. (2021). A Diák Kiégés Kérdőív szerkezetének vizsgálata magyar mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 76(1), 122. https://doi.org/10.1556/0016.2021.00020.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Józsa, K., & Fejes, J. B. (2010). A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása. In A. Zsolnai, & L. Kasik L. (szerk.), A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai (pp. 134162). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kawamura, K., & Frost, R. (2004). Self-concealment as a mediator in the relationship between perfectionism and psychological distress. Cognitive Therapy and Research, 28(2), 183191. https://doi.org/10.1023/b:cotr.0000021539.48926.c1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerla, M., & Repišti, S. (2013). The intercultural sensitivity and social self-esteem of high school students. 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lawson, B. R. (1979). Cognitive strategies in architectural design. Ergonomics, 22(1), 5968. https://doi.org/10.1080/00140137908924589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mackinnon, S. P., Sherry, S. B., Graham, A. R., Stewart, S. H., Sherry, D. L., Allen, S. L., Fitzpatrick, S., & McGrath, D. S. (2011). Reformulating and testing the perfectionism model of binge eating among undergraduate women: A short-term, three-wave longitudinal study. Journal of Counseling Psychology, 58(4), 630646. https://doi.org/10.1037/a0025068.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, A., Marsh, H., & Debus, R. (2001). A quadripolar need achievement representation of self-handicapping and defensive pessimism. American Educational Research Journal, 38(3), 583610. https://doi.org/10.3102/00028312038003583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, C., & Warden, M. (1992). Implications of self-handicapping strategies for academic achievement: A reconceptualization. The Journal of Social Psychology, 132(1), 2337. https://doi.org/10.1080/00224545.1992.9924685.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, Z., & D. Molnár, É. (2017). Tanulást hátráltató, nem hatékony stratégiák és korrigálási lehetőségeik. Magyar Pedagógia, 117(4), 347363. https://doi.org/10.17670/MPed.2017.4.347347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pescott, C. (2020). “I wish I was wearing a filter right now”: An exploration of identity formation and subjectivity of 10- and 11-year olds’ social media use. Social Media + Society, 6(4), 205630512096515. https://doi.org/10.1177/2056305120965155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M., Tóth, L., & Kenneth, G. (2019). Perfekcionista csoportok pozitív mentális egészsége – a perfekcionizmus, az érzelemszabályozás és a szubjektív jóllét mintázódása fiatal élsportolók körében. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(3), 301325. https://doi.org/10.1556/0016.2019.74.3.3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwinger, M., & Stiensmeier-Pelster, J. (2011). Prevention of self-handicapping — the protective function of mastery goals. Learning and Individual Differences, 21(6), 699709. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.09.004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sherry, S., Hewitt, P., Flett, G., Lee-Baggley, D., & Hall, P. (2007). Trait perfectionism and perfectionistic self-presentation in personality pathology. Personality and Individual Differences, 42(3), 477490. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.07.026.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slaney, R., Rice, K., Mobley, M., Trippi, J., & Ashby, J. (2001). The revised almost perfect Scale. Measurement and Evaluation In Counseling and Development, 34(3), 130145. https://doi.org/10.1080/07481756.2002.12069030.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, M., Sherry, S., Chen, S., Saklofske, D., Flett, G., & Hewitt, P. (2016). Perfectionism and narcissism: A meta-analytic review. Journal of Research in Personality, 64, 90101. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2016.07.012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10(4), 295319. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1004_2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J., & Roche, D. (2014). Affect intensity contributes to perfectionistic self-presentation in adolescents beyond perfectionism. Journal of Rational-Emotive & Amp; Cognitive-Behavior Therapy, 32(2), 164180. https://doi.org/10.1007/s10942-013-0176-x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J., Smith, M., Saklofske, D., & Sherry, S. (2021). Perfectionism and interpersonal problems revisited. Personality and Individual Differences, 169, 110106. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1990). Self-esteem, self-handicapping, and self-presentation: The strategy of inadequate practice. Journal of Personality, 58(2), 443464. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1990.tb00237.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, L., Szabó, Zs. P., & Boda-Ujlaky, J. (2016). Az önakadályozás pszichológiája. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(3), 513540. https://doi.org/10.1556/0016.2016.71.3.6.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, L., Szabó, Zs. P., & Tóth, L. (2017). Önakadályozás az iskolában: elméleti keretek, prevenció és mérési lehetőségek. Magyar Pedagógia, 117(1), 4972. https://doi.org/10.17670/MPed.2017.1.49.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urdan, T., & Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know, what more there is to learn. Educational Psychology Review, 13(2), 115138. https://doi.org/10.1023/a:1009061303214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 0 0
Jul 2023 0 0 0
Aug 2023 0 199 99
Sep 2023 0 122 69
Oct 2023 0 120 71
Nov 2023 0 36 34
Dec 2023 0 0 0