Author: Ádám Bede
View More View Less

A tanulmány célja, hogy tájrégészeti szemléletben összefoglalja a tiszazugi és körösszögi halmok (kurgánok) teljességre törekvő kataszterezésének és állapotfelmérésének legfőbb eredményeit. Emellett kitér a kutatástörténeti előzményekre, és bemutatja az egyéb vizsgálati lehetőségeket is (névtan, folklór, tájtörténet, tájökológia).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anders, AlexandraCzajlik, ZoltánCsányi, MariettaKalicz, NándorNagy, Emese GyöngyvérRaczky, PálTárnoki, Judit 2010 Archaeological register of tell settlements in Hungary. (Magyarországi tell-települések régészeti katasztere). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 135, 147160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Antal Árpád 1974 A Szolnok Megyei Levéltár kéziratos térképeinek katalógusa 1867-ig. Levéltári füzetek 1. Szolnok.

 • Bagdi Sándor 1970 Adatok Tiszazug hidrogeográfiai sajátosságaihoz (Beiträge zu den hydrogeographischen Verhältnissen von Tiszazug). Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis – A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei (Budapest) 1970/2, 139149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balázs Réka Kustár Rozália 2012 Halmok az évszázadok sodrában. Halmok – Hegyek – Várak a Duna–Tisza közén. Kecskemét.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barczi Attila 2016 Kunhalmok eltemetett talajainak vizsgálata. Gödöllő.

 • Barna Gábor 1995 Zádor és Ágota. (Költészet és valóság a nagykunsági történeti hagyományokban) (Zádor und Ágota. Dichtung und Wahrheit in der historischen Überlieferung des Gebiets Nagykunság). Néprajz és Nyelvtudomány (Szeged) 36, 7383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bede Ádám 2016 Kurgánok a Körös–Maros vidékén… Kunhalmok tájrégészeti és tájökológiai vizsgálata a Tiszántúl középső részén (Kurgans in the l and of the Körös and Maros rivers… Landscape archaeological and landscape ecological investigations on mounds in the central part of the Tiszántúl region, Hungary). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benedek Gyula 2001 Öcsöd nagyközség oklevelei és fontosabb iratai. 1297-1738. Documentatio Historica 6. Szolnok.

 • Benedek Gyula 2002 Kunszentmárton város oklevelei és fontosabb iratai. 1333-1737. Documentatio Historica 7. Szolnok.

 • Bóna, István 1992 Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. In: Meier-Arendt, W. (Hrsg.): Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss. Frankfurt am Main, 939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csányi Marietta 1981 A tiszazugi régészeti kutatások. In: Szabó L. (szerk.): 10 éves a Tiszazug kutatása. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. Csányi Marietta Stanczik Ilona 1982 Előzetes jelentés a tiszaug-kéménytetői bronzkori tell-telep ásatásáról (Vorbericht über die Ausgrabungen der bronzezeitlichen Tellsiedlung von Tiszaug-Kéménytető). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 109, 239254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csányi, MariettaStanczik, Ilona 1992 Tiszaug-Kéménytető. In: Meier-Arendt, W. (Hrsg.): Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss. Frankfurt am Main, 115119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csányi Marietta Tárnoki Judit 2011 Településrégészeti kutatások a Tiszazugban. In: Bartha J.Benedek Cs.Gecse A. (szerk.): Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok, 736.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cseh Géza (összeállította) 2011 Chartae Antiquae. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár kéziratos térképei (Chartae Antiquae. The handwritten maps of the Jász-Nagykun-Szolnok County Archive). Szolnok. DVD-ROM.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dani JÁnos Horváth Tünde 2012 Őskori kurgánok a magyar Alföldön. A Gödörsíros (Jamnaja) entitás magyarországi kutatása az elmúlt 30 év során. Áttekintés és revízió. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dani János Márkus GáborKulcsár GabriellaVolker HeydPiotr WłodarczakAndrej ZitnanJaroslav Peška 2017 A „Yamnaya Impact Project” régészeti topográfiai tanulságai (Archaeological topographic results of the “Yamnaya Impact Project”). In: Benkő E.Bondár M.Kolláth Á. (szerk.): Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt, jelen, jövő (Archaeological Topography of Hungary. Past, present and future). Budapest, 137150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deák Balázs 2018 Természet és történelem. A kurgánok szerepe a sztyeppi vegetáció megőrzésében. Budapest.

 • Deák József Áron Kevei Ferencné Bárány Ilona 2011 Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése. Geoszférák (Szeged) 2010, 79128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domokos Sándor 1930 Feleletek. Kunhalom. Népünk és Nyelvünk (Szeged) 2, 221.

 • Dövényi Zoltán (szerk.) 2010 Magyarország kistájainak katasztere. Budapest. Második, átdolgozott és bővített kiadás.

 • Ecsedy, István 1979 The People of the Pit-Grave Kurgans in Eastern Hungary. Fontes Archaeologici Hungaricae. Budapest, 185.

 • Ecsedy, IstvánVirágh, Dénes 1975 Vorbericht über eine Untersuchung nach der Verbreitung der Kurgane in Ostungarn. Mitteilungen der Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Budapest) 4 (1973), 3135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endes Mihály Harka Ákos 1985 Javaslat a Tiszazug természeti értékeinek védetté nyilvánítására. Kézirat. Tiszazugi Földrajzi Múzeum Adattára (Tiszaföldvár) 566-88/2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas Ferenc 1994 Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei V. Tiszazug. Közzétette: Farkas Ferenc. Jászberény–Kunszentmárton.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas Ferenc 1997 A Tiszazug földrajzi nevei (Die geographischen Namen von Tiszazug). Tisicum (Szolnok) 10, 129132.

 • Füzesi, AndrásRaczky, Pál 2018 Öcsöd-Kováshalom. Potscape of a Late Neolithic site in the Tisza region. Dissertationes Archaeologicae (Budapest) 6, 43146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gábris Gyula Túri Zoltán 2008 Homokmozgás a történelmi időkben a Tiszazug területén (Sand-moving periods in historic times near Tisza river). Földrajzi Közlemények (Budapest) 132, 241250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Éva 1981 Szövegfolklór. In: Szabó L. (szerk.): 10 éves a Tiszazug kutatása. Szolnok, 187208.

 • Horgosi Ödön 1981 Földrajzi nevek gyűjtése a Tiszazugban (Beszámoló). In: Szabó L. (szerk.): 10 éves a Tiszazug kutatása. Szolnok, 8793.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváthné Kispéter Zsuzsanna 1997 Jászapáti és Kunszentmárton külterületi földrajzi neveinek néhány jellegzetessége nyelvészeti szempontból (Eigenartigkeiten der geographischen Namen der Vororte von Jászapáti und Kunszentmárton aus sprachwissenschaftlicher Hinsicht). Tisicum (Szolnok) 10, 133142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab Gusztáv (szerk.) 2012 A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága. A Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei 1. Szarvas.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kakuk Mátyás 1965 Kunszentmárton földrajzi nevei. Szolnok megyei múzeumi adattár 2. Szolnok.

 • Kakuk Mátyás 1974 A kunszentmártoni földrajzi névgyűjtés tanulságai. In: Szabó L.Barna G.Smuta K.-né (szerk.): Tiszazugi füzetek 1. Kunszentmárton és a Tiszazug a XVIII–XLX. században. Kunszentmárton–Szolnok, 3248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz Nándor 1955 A Tiszazug őskora. Jászkunság (Szolnok) 2/3, 3441.

 • Kalicz Nándor 1957 Tiszazug őskori települései (Urzeitliche Siedlungen in Tiszazug). Régészeti Füzetek 8. Budapest.

 • Kiss Lajos 1988 Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. Budapest. Negyedik, bővített és javított kiadás.

 • Kovách Albert 1876 A Tisza-zugi Arch: Magán-társulat 1876ik évi ásatásainak leirása. Hely nélkül.

 • Kovách Albert 1893 Tiszazughi régiségekről. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 13, 165.

 • Kovács Gyöngyi Csányi MariettaTárnoki Judit 2017 Topográfiai kutatások a Tiszazugban (Jász-Nagykun-Szolnok megye). (Topographic research in the Tiszazug area [Jász-Nagykun-Szolnok County]). In: Benkő E.Bondár M.Kolláth Á. (szerk.): Magyarország Régészeti topográfiája. Múlt, jelen, jövő (Archaeological Topography of Hungary. Past, present and future). Budapest, 239253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovalovszki Júlia 1957 Régészeti adatok Szentes környékének település történetéhez. Régészeti Füzetek 5. Budapest.

 • Kozma Béla 1910 A kunhalmok elhelyezkedése az Alföldön. Földrajzi Közlemények (Budapest) 38, 437443.

 • Kulcsár Valéria 1998 A Kárpát-medencei szarmaták temetkezési szokásai (The burial rite of the Sarmatians of the Carpathian Basin). Múzeumi Füzetek 49. Aszód.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 1986 „Dedi eciam terram, que adiacet circa aquam, que vocatur Tiza”. (Adatok az 1075-ös garamszentbenedeki oklevél helyneveinek lokalizálásához) (“Dedi eciam terram, que adiacet circa aquam, que vocatur Tiza” [Contributions to the localization of place-names in the deed of Garamszentbenedek from 1075]). Zounuk (Szolnok) 1, 924.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Máthé Márta 1974 A korai rézkor kérdése a Tiszazugban. In: Szabó L.Barna G.Smuta K.-néw (szerk.): Tiszazugi füzetek 1. Kunszentmárton és a Tiszazug a XVIII–XIX. században. Kunszentmárton–Szolnok, 1116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly 1982 A kéziratos térképek régészeti hasznosítása. In: Gazdag I. (szerk.): Hajdú-Bihari kéziratos térképek II. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 18. Debrecen, 103107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MNM Régészeti Adatbázis 2018 Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Budapest), https://archeodatabase.hnm.hu/hu, 2018. december 31.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A. Nagy Miklós 1954 Talajföldrajzi megfigyelések a Tiszazugban. Földrajzi Értesítő (Budapest) 3, 507543.

 • Nótári Krisztina 2008 A tiszaugi Körtvélyesi-legelő vegetációtérképe és természetességi értékelése (Vegetation map and nature valuation of the pasture Körtvélyesi in Tiszaug). Tiszavilág (Tiszaföldvár) 3, 6171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Párducz Mihály 1950 A szarmata kor emlékei Magyarországon III. (Denkmäler der Sarmatenzeit Ungarns III.). Archaeologia Hungarica 30. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor Éva 2012 A halmok neveinek szerkezeti felépítéséről és változási hajlandóságáról. Helynévtörténeti Tanulmányok (Debrecen) 8, 101109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor László Dobos EndreMichéli ErikaVárallyay György 2018 Talajok. In: Kocsis K. (főszerk.): Magyarország nemzeti atlasza 2. Természeti környezet. Budapest, 8293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pesty Frigyes 1978-1979 Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. I. Jászkunság. II. Külső-Szolnok. Közzéteszi: Bognár András. Kecskemét–Szolnok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka Péter 2015 Egy maroknyi lokálpatrióta Tiszazug régiségeinek nyomában. (Források a Tiszazugi Régészeti Magántársaság működéséhez). (Ein Handvoll laienforscher auf der Spur der Altertümer von Tiszazug. [Quellen zur Tätigkeit der Tiszazuger Archäologische Privatgesellschaft]). Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 38. Szolnok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raczky, Pál 1987 Öcsöd-Kováshalom. A settlement of the Tisza culture. In: Tálas, L. (ed.): The late neolithic of the Tisza region. A survey of recent excavations and their findings. Budapest–Szolnok, 6183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Miklós 2004 Or Miklós dombja – egy középkori helynév Nagyrév határában. Magyar Nyelv (Budapest) 100, 345347.

 • Rákóczi Attila 2016 Kunhalmok és emberek az évezredek sodrában. A közös agrárpolitika tájvédelmi előírásainak hatásai a Békés megyei kunhalmok állapotára. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rásonyi László 1956 Mit mondanak Szolnok megye földrajzi nevei? Jászkunság (Szolnok) 3/2, 7580.

 • Rómer, Flóris 1878 Compte-rendu de la huitième session à Budapest 1876. I. Résultats généreaux du mouvement archéologique en Hongrie. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Solymossy Sándor (tallózta) 1926 A kúnszentmárton=telekhalmi kincs. Ethnographia (Budapest) 37, 157.

 • Takács Lajos 1987 Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon (Boundary marks and ‘beating the bounds’ in the late feudal period in Hungary). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szűcs Sándor 2003 A puszta utolsó krónikása. Alföldi Könyvtéka 1. Túrkeve.

 • Timár Lajos 1954 A Tiszazug növényföldrajza. Földrajzi Értesítő (Budapest) 3, 554567.

 • Timár Lajos Bodrogközy György 1959 Die pflanzengeographische Karte von Tiszazug. Acta Botanica Hungarica (Budapest) 5, 203232.

 • Torma István 2008 Laponyag. (Tiszántúli halmok sajátos elnevezése) (Laponyag. A peculiar name of hillocks in the Trans-Tiszanian region). In: Bölcskei A.N. Császi I. (szerk.): Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Budapest, 272277., 676.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torma István 2015 Régészeti vonatkozású helynevek a történelmi Magyarország területén (Locality names with archaeological implications in the territory of Historical Hungary). Archeometriai Műhely 12/2, 6774.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Albert 1986 A Tiszazug és északi környékének halmai. (Állapotrögzítés). Kézirat. Kisújszállás.

 • Tóth Albert 1988 Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai (Die Kurgane des Komitats Szolnok im Gebiet Links der Theiss). Zounuk (Szolnok) 3, 349410.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Csaba 2007 Jász-Nagykun-Szolnok megye kunhalmainak állapotfelmérése. Jászkunság (Szolnok) 50/1-2, 4259.

 • Tóth Csaba 2008 A Tiszazug kunhalmainak állapotfelmérése (The condition surveying of kurgans in Tiszazug). Tiszavilág (Tiszaföldvár) 3, 9-20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Tamás 2003 Újabb adatok a Dél-Tiszántúl flórájának ismeretéhez. A Puszta (Túrkeve) 20, 135169.

 • Túri Zoltán 2011 Környezetföldrajzi és tájökológiai vizsgálatok a Tiszazugban. In: Bartha J.Benedek Cs.Gecse A. (szerk.): Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok, 736.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Vaday, Andrea 1989 Die sarmatischen Denkmäler des Komitats Szolnok. Ein Beitrag zur Archäologie und Geschichte des sarmatischen Barbaricums. Antaeus 17-18. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Virágh, Dénes 1979 Cartographical data of the kurgans in the Tisza Region. In: Ecsedy, I.: The People of the Pit-Grave Kurgans in Eastern Hungary. Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest, 119148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zalotay Elemér 1938 A Körös-Tisza-Maros vidékének betelepülése és népi összevetődése az idők folyamán. In: Csíkvári A. (szerk.): Csongrád vármegye. Vármegyei szociográfiák I. Budapest, 3137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zólyomi Bálint 1969 Földvárak, sáncok, határmezsgyék és a természetvédelem. A Csörsz-árok és az Alföld ősi növényzete. Természet Világa (Budapest) 100, 550553.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation