Author: Eszter Soós
View More View Less

A leggyakrabban a germán vandál etnikummal azonosított Przeworsk-kultúra magyarországi településeinek kutatása az elmúlt évtizedben fontos új eredményeket hozott. A tanulmány e római császárkori kultúrkör Magyarország területén feltárt településeinek legújabb kutatási eredményeit foglalja össze, illetve ennek alapján foglakozik a település terület kiterjedésével, a relatív kronológia problémájával, az anyagi kultúra fejlődésével és a kultúra kapcsolatrendszereivel.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Almássy, Katalin 2001 New data on the Celto-Dacian relationship in the Upper Tisza Region. In: Istvánovits, E.Kulcsár, V. (eds): International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st–5th centuries A.D., Aszód–Nyíregyháza, 4555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Almássy, Katalin 2009 Celts and Dacians (?) in the Great Hungarian Plain:1st c. BC – 1st c. AD. In: Salač, V.Bemmann, J. (Hrsg.): Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklatu 4.-8. 12- 2006. Anlässlich des 2000 jährigen Jubiläums des römischen Feldzuges gegen Marbod. Praha–Bonn, 251268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ardeleanu, Marius 2014 Imports of terra sigillata in the Upper Tisza Basin. Statistic view and historical remarks. Anodos. Studies of the Ancient World. Trnava, 11/2011 920.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkóczi, László 1988 Pannonische Glasfunde in Ungarn. Studia Archaeologica (Budapest) 9.

 • Beninger, Eduard 1937 Die germanischen Bodenfunde in der Slowakei. Leipzig.

 • Bóna István 1986 Szabolcs-Szatmár megye régészeti emlékei I. In: Németh P. (szerk.): Szabolcs-Szatmár megye műemlékei. Budapest, 1591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna István 1993 A honfoglalás előtti kultúrák és népek. In: Cservenyák L. (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája. I. Nyíregyháza, 63137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bónis Éva 1970 A brigetiói sávos kerámia (Die streifenverzierte Keramik aus Brigetio). Folia Archaeologica (Budapest) 21, 7190.

 • Budinský-Krička, VojtechLamiová-Schmiedlová, Mária 1990 A late 1st century B.C.-2nd century A. D. cemetery at Zemplín. Slovenská archeológia (Bratislava) 38, 245344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coçiş, Sorin 2004 Fibulele din Dacia Romană. The Brooches from Roman Dacia. Bibliotheca Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca) 3.

 • Cociş, SorinBârca, Vitalie 2014 The “Sarmatian” brooches (headknob and full catchplate variant, Almgren Group VII, Series I) in the Dacia province and the Barbarian environment of the Tisza River Basin. Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne (Bucureşti) 58, 189214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cottam, SallyPrice, Jennifer 1998 Romano-British glass vessels: A handbook. York.

 • Csengeri Piroska 2015 Középső neolitikus telepnyomok Mezőzombor-Községi temető lelőhelyről (Middle Neolithic settlement remains from Mezőzombor-Községi temető [North-eastern Hungary]). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 54, 3978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csengeri Piroska Pusztai Tamás 2008 Császárkori germán település a Hernád völgyében (Előzetes jelentés a Garadna-elkerülő út, 1. lelőhelyen végzett feltárásról) [Germanic (Vandal) settlement of the Roman Period from the Hernád Valley (Northeastern Hungary). Preliminary report on the excavation at Garadna-elkerülő út, site No. 1]. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 47, 89106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daróczi-Szabó Márta 2009 Garadna-Elkerülő út 1. lelőhely (Garadna-Kovács tanya) germán állatcsontjainak vizsgálata [Analisys of German animal remains from Garadna-Elkerülö út 1. Site (Garadna-Kovács tanya)]. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 48, 335355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dévai Katalin 2012 Késő római temetkezések üvegmellékletei Pannoniában. Üvegedények a mai Magyarország területéről I. Doktori disszertáció. ELTE BTK Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dévai Katalin 2013 Terminológiai alapfogalmak régészeti korú üvegtárgyak elemzéséhez. Dissertationes Archaeologicae (Budapest) 3/1, 85112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dinnyés István 1991 A hévízgyörki szarmata sírok. (Sarmatian graves from Hévízgyörk). Studia Comitatensia (Szentendre) 22, 145201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Droberjar, Eduard 1997 Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Praha.

 • Droberjar, Eduard 2012 Římské kolínkovité spony v Čechách. Römische Kniefibeln in Böhmen. (Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25) České Budějovice, 119131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gabler Dénes 1968 Terra sigillaták a Kelet-Pannóniával szomszédos Barbaricumban. A Barbaricum importjának néhány kérdése. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 95, 211242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gabler Dénes 2001 Terra sigillata-Funde aus der sarmatischen Siedlung Dunakeszi-Alagi major. Slovenská archeológia (Bratislava) 19, 119138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gabler Dénes Vaday Andrea 1992 Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dacien, II. Teil. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 44, 83160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gindele, Robert 2004 Probleme privind ceramica dacică şi germanică din aşezările din nord-vestul României. Satu Mare-Studii şi Comunicări 17–21, 2000–2004, 7188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gindele, Robert 2010 Die Entwicklung der kaiserzeitlichen Siedlungen im Barbaricum im nordwestlichen Gebiet Rumäniens. Satu Mare.

 • Gindele, Robert 2013a Die Problematik der barbarischen Siedlungen im Nordwesten Rumäniens zwischen der Gründung der Provinz Dakien und den Markomannenkriegen. Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca) 23, 1130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gindele, Robert 2013b Neue Forschungen zur römerzeitlichen Keramikherstellung im Barbaricum– das Zentrum von Medieşu Aurit-Şuculeu. Ein kurzer Vorbericht. In: Keramikherstellung in Osteuropa: Spätrömische Zeit – Frühmittelalter – Neuzeit. Materialen des Feldseminars an der Basis der Expedition bei Vojtenki, 17.–19. September 2012. (Ostrogothica Heft 2.) Charkov, 95105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gindele, Robert 2014 Die Siedlung in Moftinu Mic – Merli tag. Probleme im zusammenhang mit den Markomannenkriegen in den Siedlungen im Nordwesten Rumäniens. In: Cociş, S. (Hrsg.): Archäologische Beiträge. Gedenkschrift zum hundertsten Geburtstag von Kurt Horedt. Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum, Volume 7. Cluj-Napoca, 139152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gindele, Robert 2015 Roman Period Barbarian settlements in Partium (Northwestern Romania). Hungarian Archaeology online (2015) Spring.

 • Gindele, Robert 2015b Die römerzeitlichen Barbarensiedlungen von Livada/Ciuperceni- PV-Anlage GPSP Solaris und Supuru de Sus-Togul lui Cosmi. Neue Angaben bezüglich der rechteckigen Gruben mit gebrannten Wänden aus dem 2. - 5. n. Chr. im oberen Theiß-Becken. Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne (Bucureşti) 59, 83126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gindele, RobertIstvánovits, Eszter 2009 Die römerzeitliche Siedlung von Csengersima-Petea. Satu Mare.

 • Gindele, RobertIstvánovits, Eszter 2011 Die römerzeitlichen Töpferöfen von Csengersima-Petea. Satu Mare.

 • Godłowski, Kazimierz 1984 „Superiores Barbari“ und die Markomannenkriege im Lichte archäologischer Quellen. Slovenská archeológia (Bratislava) 32/2, 327346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Godłowski, Kazimierz 1992 Die Chronologie der jüngeren und späten Kaiserzeit in den Gebieten südlich der Sudeten und Karpaten. In: Godłowski, K.Madyda-Legutko, R. (Hrsg.): Probleme der Relativen und Absoluten Chronologie ab Laténe Zeit bis zum Frühmittellter. Materialen des III. Symposium. Grundprobleme der Frühgeschichtliche Entwicklungen im nördlichen Mitteldonaugebiet. Krakow – Karniowice 3.–7. dezember 1990. Kraków, 2354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Godłowski, Kazimierz 1993 Die Barbaren nördlich der Westkarpaten und das Karpatenbecken–Einwanderungen, politische und militäriche Kontakte, Specimina Nova 9/1, 6589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Groh, StefanSedlmayer, Helga 2002 Forschungen im Kastell Mautern-Favianis. Die Grabungen der Jahre 1996 und 1997. Der römische Limes in Österreich (Wien) 42.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyalai Zsófia 2009 Garadna-Elkerülő út, 1. lelőhely Terra sigillata leletanyaga. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 48, 357366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyalai Zsófia 2012 Borsod-Abaúj-Zemplén megye terra sigillata leletei. A terület etnikai viszonyai és kereskedelmi kapcsolatai a római luxuskerámia tükrében. Szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem, Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Friderika 2009 Nagyút-Göböly-járás II. A terra sigillata anyag időrendje a szarmata telepen. Nagyút–Göböly-járás II. Die Chronologie der terra sigillaten in der sarmatischen Siedlung. In: Szabó A. (szerk.): Ripam Omnem Quaesivit. Pécs–Paks, 101126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hullám Dénes 2012 A Przeworsk-kultúra hamvasztásos temetkezéseinek időrendi vizsgálata a Kárpát-medence északkeleti részén. In: Petkes Zs. (szerk.): Hadak Útján XX. A Népvándorláskor Fiatal kutatóinak XX. Összejövetelének konferencia-kötete. Budapest-Szigethalom 2010. október 28–30. Budapest, 8397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Isings, Clasina 1957 Roman glass from dated finds. Archaeologica Traiectina II, Edita ab Academiae Rheno-Traiectinae Institutio Archaeologico. Groningen-Djakarta.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter 1990 A Felső-Tisza-vidék legkorábbi szarmata leletei. 2–3. századi sírok Tiszavasváriból. A Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 27–29, 1984–1986, 83133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter 1993 Az apagyi császárkori telep. A Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 33–35 (1990–1992) 933.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter 1997 Some data on the ethnical and chronologlcal determination of the Roman Age population of the Upper Tisza Region. Acta Musei Porolissensis (Zalău) 21, 717742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter Kulcsár, Vaérial 2002 Csat a szarmata viseletben és a temetkezési rítusban (Buckles in the Sarmatian costume and burial rite). A Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 44, 95112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter Kulcsár, Vaérial 2006 Az első szarmaták az Alföldön. (Gondolatok a Kárpát-medencei jazig foglalásról) [The first Sarmatians in the Great Hungarian Plain. (Some notes on the Jazygian immigration into the Carpathian Basin)]. A Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 48, 203236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter Kulcsár, Vaérial 2017 Sarmatians. History and Archaeology of a forgotten People. Monographien des RGZM Band 123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter Kulcsár, Vaérial 2018 „…Aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták. Nyíregyháza–Szeged, 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jurečko, Pavel 1983 Prispevok k riešeniu problematiky osídlenia východného Slovenska v dobe rímskej. Historia Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach (Košice) 14, 277384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaczanowski, Piotr 1995 Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. Klasyfikacje Zabytków Archeologicznych I. Kraków.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaminská, L’ubomíra 2005 Dve fázy Osídlenia z doby rímskej v Čičarovciach. Zwe Besiedlungsphasen aus der römischen Kaiserzeit in Čičarovce. Východoslovenský pravek (Košice) 7, 5782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelemen Márta 1980 Római kori fazekaskemencék Balatonfűzfőn (Töpferöfen aus der Römerzeit in Balatonfűzfő). Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 15, 4972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kobály József 1998 A Przeworsk kultúrához tartozó harcossírok és fegyverleletek Kárpátalján (Römerzeitliche Waffenbestattungen in der Karpatoukraine und die Barbarenangriffe auf den Limes). A Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 39–40, 113134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kolník, Titus 1962 Nové sídliskové nálezy z doby rímskej na Slovensku. Archeologické rozhledy (Praha) 14, 344386, 371380, 385397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kolník, Titus 1998 Haus und Hof im quadischen Limesvorland. In: Leube, A. (Hrsg.): Haus und Hof im östlichen Germanien. Bonn, 144159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kolník, TitusVarsik, VladimirVladár, Jan 2007 Branč. Germánska osada z 2. až 4. storočia. Eine germanische Siedlung vom 2. bis zum 4. Jahrhundert. ASM Catalogi X. Nitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontny, Bartosz 2008 The war as seen by an archaeologist. Reconstruction of barbarian weapons and fighting techniques in the Roman Period basen on the analysis of graves containing weapons. The case of the Przeworsk culture. Journal of Roman Military Equipment Studies 16, 107145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kotigorosko, Vyacheslav 1995 Ţinuturile Tisei Superioare in veacurile III. i.e.n. – IV. i.e.n. (Perioadele La Tène şi romană). Biblioteca Thracologica XI. Bucureşti.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kotigorosko, Vyacheslav 2009 Mala Kopanya. Mala Kopania. Micromonografie. Kismonográfia. Korotka Monografiia. Mini-Monograph. Satu Mare.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kotigorosko, VyacheslavProhnenko, IgorCiubotă, ViorelGindele, RobertMarta, Liviu 2004 Necropola aşezării fortificate de la Malaia Kopania. The Necropolis of Malaia Kopania Fortified Settlement. In: Studii şi Comunicări Satu Mare, 17–21/I, 5970.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovrig, Ilona 1937 Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. Budapest.

 • Krekovič, Eduard 1992 Zur Datierung der Fürstengräber der römischen Kaiserzeit in der Slowakei. In: Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Laténezeit bis zum Frühmittelalter. Krakow, 5568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár Valéria 1997 Császárkori telepásatások a 2. számú főút nyomvonalában. (Előzetes jelentés). Pest Megyei Múzeumi Füzetek 4, 374377.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár Valéria 2004 Germanic settlement of Imperial Age near Vác. Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (Nitra) 36, 229241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár, VaérialHorváth, Friderika 2002 Die Terra Sigillata Funde der kaiserzeitlichen Siedlung Vác-Csörögi-rét im Barbaricum. In: Rajtár, J.Pieta, K.Kuzmová, K. (eds): Zwischen Rom und dem Barbaricum. Festschrift für Titus Kolník zum 70. Geburtstag. Nitra, 313324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuzmová, Klára 2014 Roman Pottery in Barbaricum: the case of terra sigillata in north-eastern part of the Carpathian Basin (Eastern Slovakia). Anodos. Studies of the Ancient World. Trnava, 11/2011, 171184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuzmová, KláraRákos, Ján 2016 Roman provincial products from the native settlement of the Przeworsk culture at Trstené pri Hornáde (Eastern Slovakia). Anodos. Studies of the Ancient World. Trnava, 12/2012, 163172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lamiová Schmiedlová, Maria 1969 Römerzeitliche Siedlungskeramik in der S üdostslowakei. Slovenská Archeológia (Bratislava) 17/2, 403502.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lamiová Schmiedlová, Maria 1992 Chronologie der römischen Kaiserzeit in der Ostslowakei. In: Godłowski, K.Madyda-Legutko, R. (Hrsg.): Probleme der Relativen und Absoluten Chronologie ab Laténe zeit bis zum Frühmittellter. Materialen des III. Symposium. Grundprobleme der Frühgeschichtliche Entwicklungen im nördlichen Mitteldonaugebiet. Krakow – Karniowice 3.–7. dezember 1990. Kraków, 7580.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leube, Achim 2009 Studien zur Wirtschaft und Siedlung bei den germanischen Stämmen im nördlichen Mitteleuropa während des 1. bis 5/6. Jh n. Chr. Römisch-Germanischen Forschungen Band 64. Mainz am Rhein.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luštiková, Lucia 2007 Dácka Keramika na území Slovenska. Dacian Ceramics in Slovakia. Východoslovenský Pravek 8, 7795.

 • Luštiková, Lucia 2013 Šebastovce-Barca, keramika doby rímskej. Šebastovce-Barca, Keramik der Römerzeit. Študijné zvesti archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (Nitra) 54, 91110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mączyńska, Magdalena 2001 Einige Fibeln südlicher Herkunft im Hortfund von Łubiana in Pommern. In: Istvánovits, E.Kulcsár, V. (eds): International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st–5th centuries A.D. Proceedings of the international conference held in 1999 in Aszód and Nyíregyháza, Aszód–Nyíregyháza, 7793.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madyda-Legutko, RenataRodzińka-Nowak, Judyta 2012 Interkulturelle Beziehungen der Bevölkerung der Przeworsk-Kultur in der Karpatenzone am Übergang von der frühen zu der jüngeren römischen Kaiserzeit am Beispiel des Gräberfeldes von Prusiek, Fst. 25, Gde. Sanok. Interkulturní vztahy lidu Przeworské Kultury v Karpatské oblasti na přelomu starší a mladší doby rímské na příkladu pohřebiště v Prusieku, lok. 25, obec Sanok. Přehled výzkumů (Brno) 53/1, 7587.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madyda-Legutko, RenataRodzińska-Nowak, JudytaZagórska-Telega, Joanna 2013 New data concerning the cultural situation in the basin of the Upper San River during the Roman Period (Új adatok a Felső-San-vidék római kori kulturális helyzetéhez). A Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 55, 409422.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masek Zsófia 2012 Római császárkori települések Kántorjánosi és Pócspetri határában. Kaiserzeitliche Siedlungen in den Gemarkungen von Kántorjánosi und Pócspetri. In: Szabó, Á.Masek Zs. (szerk.): Ante viam stratam. A Magyar Nemzeti Múzeum megelőző feltárásai Kántorjánosi és Pócspetri határában az M3 autópálya nyírségi nyomvonalán. Budapest, 179342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masek Zsófia 2016 The transformation of Late Antique comb types on the frontierof the Roman and Germanic world – Early medieval antler combs from Rákóczifalva (County Jász-Nagykun-Szolnok, Hungary). Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum (Budapest) 34, 105172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Merczi Mónika 2011 Térdfibulák Komárom–Esztergom megyéből. A Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 17, 780.

 • Merczi Mónika 2012 A Budaörs-Kamaraerdei dűlőben feltárt római vicus fibulái. In: Ottományi K. (szerk.): Római vicus Budaörsön. Budapest, 473528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olędzki, Marek 1992 Die Fibeln vom Typ Almgren 43 als Zeugnisse für die Anwesenheit eingewanderter Viktovalen im mittleren Donauraum. Prähistorische Zeitschrift (Berlin) 67/1, 90111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olędzki, Marek 1999 Kultúra przeworska w dorzeczu górnej Cisy. Zarys problematyki. The Przeworsk Culture in the Upper Tisza basin. Outline of problems. Prace i Materiały (Łodz) 41, 137159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olędzki, Marek 2001 The Upper Tisza Basin in the Roman Period. Remarks on settlements and cultural changes. In: Tejral J. (Hrsg.): Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert. Brno, 105136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olędzki, Marek 2014 The Przeworsk culture and the problem of dating of the beginnings of the Blažice–Bereg culture. Kultura przeworska a zagadnienie datowania początków kultury Blažice-Bereg. In: Komoróczy, B. (Hrsg.): Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů (Archeologie barbarů 2011). Soziale Differenzierung barbarischer Gemeinschaften im Lichte der neuen Grab-, Siedlungs- und Lesefunde (Archäologie der Barbaren 2011) Brno, 317334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olędzki, Marek 2017 The problems connected with the identification and localisation of the Suebian tribe of Buri. Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca) 27, 187196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ottományi Katalin 2012 Római vicus Budaörsön (Der römische vicus von Budaörs). Régészeti tanulmányok. Budapest.

 • Párducz Mihály 1957 Római császárkori lelet Miskolcon (Siedlung aus der römischen Kaiserzeit in Miskolc). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 1, 4559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Párducz Mihály Korek József 1958 Császárkori telep Ózdon. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 85, 1836.

 • Peškar, Ivan 1972 Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren. Praha.

 • Pieta, karol 1999 Anfänge der Völkerwanderungszeit in der Slowakei. (Fragestellungen der Zeitgenössischen Forschung). In: Tejral, J.Pilet, C.Kazanski, M. (eds): L’Occident romain et l'Europe centrale au début de l'époque des Grandes Migrations. Spisy AÚ-SAV ČR Brno, 171190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pieta, karol 2010 Die keltische Besiedlung der Slowakei. Jüngere Latènezeit. ASM XII. Nitra.

 • Pintye Gábor 2009 A Kárpát-medencei szarmata települések csontfésűi (Die Beinkämme der Sarmatensiedlungen im Karpatenbecken). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 134, 165196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintye Gábor 2010 Császárkori településrészlet Beregből: Mol 49. lelőhely (Beregdaróc-Zsid). Gesta 9, 98152.

 • Salamon Ágnes 1966 Észak-Magyarország császárkori történetének kutatása. AntTan 13, 8487.

 • Salamon Ágnes 1970 Zalkod-Jakab domb. Kaiserzeitliche Siedlung. Antaeus Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum (Budapest) 1, 143144, Taf. 31.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salamon Ágnes Török Gyula 1960 Funde von Nordost-Ungarn aus der Römerzeit. Folia Archaeologica 12, Budapest 145172.

 • Soós Eszter 2011 Császárkori ipari (?) tevékenység nyomai a Hernád völgyében. The signs of Roman Age Industry in the Hernád-valley. Archeometriai Műhely 2011/4, 329336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soós Eszter 2014 Garadna–Kastély zug. A római császárkori germán teleprészlet újraértékelése. Garadna–Kastély zug. Reassessment of a germanic settlement from the Roman Age. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 121152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soós Eszter 2015 A Hernád-völgy településtörténete a Kr. u. 1-4/5. században. Doktori disszertáció ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soós Eszter 2016 Settlement history of the Hernád Valley in the 1st to 4/5th centuries AD (Thesis abstract). Dissertationes Archaeologicae Ser. 3. No. 4, 449466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soós Eszter 2017 Przeworsk település részlete a Zemplén lábánál. Adatok a Przeworsk-kvád kapcsolatokhoz. Settlement Remains of Przeworsk Culture in Zemplén Mountains (northern Hungary). New Data about Przeworsk-Quad Relations. In: Merva Sz. (szerk.), Hadak útján XXII. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXII. konferenciája. Visegrád, 2012. október 2–4. (Assembly of Young Scholars on the Migration Period XXII Visegrád, October 2–4, 2012) Altum Castrum. A visegrádi Mátyás Király Múzeum füzetei 9. Visegrád, 1756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soós, EszterBárány, AnnamáriaKöhler, KittiPusztai, Tamás 2017 Settlement and graves from Hernádvécse (NE-Hungary) in the 5th century AD: relation of living space and burial place in the Hun Period. Kr. u. 5. századi telep és temetkezések Hernádvécséről: adatok a lakóhely és a temetkezések kapcsolatához a hun korban. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 56, 4998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soós, EszterBárány, AnnamáriaKöhler, KittiPusztai, Tamás in press Bepecsételt díszítésű kerámia a magyarországi Przeworsk településeken: a „Bereg-kultúra” értelmezése. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soós, EszterTankó, Károly 2018a Late Roman Period Quad settlement in Pásztó-Csontfalva. In: Borhy, L.Dévai, K.Tankó, K. (eds): Celto – Gallo – Roman Studies of the MTA-ELTE Research Group for Interdisciplinary Archaeology. Budapest, 281301

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soós, EszterTankó, Károly. 2018b An Attempt at Interpretation of the La Tène and Roman Period Settlement Finds from Szilvásvárad in Northeast-Hungary. In: Berecki, S.Rustoiu, A.Egri, M. (eds): Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş 13–15 October 2017. Cluj-Napoca, 7790.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sóskuti Kornél Wilhelm Gábor 2014 Felgyő-Kettőshalmi dűlőben (20/77, Nr. 85. lelőhely) feltárt szarmata településrészlet római eredetű leletanyaga. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) Új folyam 1, 61100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stanciu, Ioan 1995 Conrtibuţii la cunoaşterea romane in bazinul Mijlociu şi inferior al Răului Someş. Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca) 15, 139226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Švaňa, Kamil 2011 The influence of roman provincial pottery manufacture on the production of the suebic wheel-made Pottery. In: Kuzmová, K. (ed.): The Phenomena of cultural borders and border cultures across the passage of time (from the Bronze Age to Late Antiquity). Dedicated to the 375th Anniversary of Universitas Tyrnaviensis. Trnava, 22–24 October 2010. Anodos. Studies of the Ancient World. Trnava, 10/2010, 283294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tankó Károly 2010 La Tène ceramic technology and typology of settlement assemblages in Northeast Hungary (3rd–2nd Century B.C). In: Bereczki S. (eds): Iron Age Communities in the Carpathian Basin. Proceedings of the international Colloquium from Târgu Mureş 9–11 Oktober 2009. Cluj-Napoca, 321331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tejral, Jaroslav 1992 Einige Bemerkungen zur Chronologie der spaten römischen Kaiserzeit in Mitteleuropa. In: Godłowski, K.Madyda-Legutko, R. (Hrsg.): Probleme der Relativen und Absoluten Chronologie ab Laténe zeit bis zum Frühmittellter. Materialen des III. Symposium. Grundprobleme der Frühgeschichtliche Entwicklungen in nördliche MittelDonau Gebiet. Krakow, 227248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tejral, Jaroslav 2008 Ke zvláštnostem sídlištního vývoje v době římské na území severně od středního Dunaje. Zu den besonderheiten der kaiserzeitlichen Siedlungsentwicklung nördlich des mitterlen Donauraumes. In: Droberjar, E.Komoróczy, B.Vachůtová, D. (eds): Barbarská Sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů) Brno, 6798.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vaday, Andrea 1989 Die sarmatischen Denkmäler des Komitats Szolnok. Ein Beitrag zur Archäologie und Geschichte des sarmatischen Barbaricums. Antaeus Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum (Budapest) 1718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vaday, Andrea 1996 Roman Period Barbarian Settlement at the Site of Gyoma 133. In: Vaday, A.Bartosiewitz, L.Berecz, K.Choyke, A. M.Medzihradszky, Zs.Puszta, S.Székely, B.Vicze, M.Vida, T.: Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II.: Prehistoric, Roman Period Barbarian and Late Avar Settlement at Gyoma 133 (Békés Country Microregion). Archaeolingua 5. Budapest, 51307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vaday, Andrea 1998 Kereskedelem és gazdasági kapcsolatok a szarmaták és a rómaiak között. In: Havassy P. (szerk.): Jazigok, roxolánok, alánok. Szarmaták az Alföldön. Gyulai Katalógusok 6. Gyula, 117143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vaday, AndreaKulcsár, Vaérial (Bадаи, Ahдреа Х.Кульчар, Валерия) 1984 К вопросу о так называемых сарматских пряжках. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 36, 239261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vakulenko, Liana 1998 One- piece fibulae with chord in high position and inverted foot (Almgren 158) and aspects of the chronology of the Roman Age sites in the Transkarpathian Ukraine. In: Kunow, J. (Hrsg.): 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.–28. Mai 1997 Kleinmachnow, Land Brandenburg. Forschungen zur Archaologie im Land Brandenburg 5, Wunsdorf, 241247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vakulenko, Liana 2008 The eastern Carpathians in the Late Roman Period. Acta Archaeologica Carpathica (Kraków) 42–43, 141183.

 • Varsik, Vladimir 1999 Ländliche Besiedlung im Hinterland des Kastells Gerulata. Siedlung der autochtonen Bevölkerung in Rusovce. Roman Frontier Studies XVII/1997. Zalău, 629642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varsik, Vladimir 2011 Germánske osídlenie na vŷchodnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí. Archaeologica Slovaca Monographiae Tom. XVIII. Nitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh Katalin 1964 Koracsászárkori település maradványa a miskolci Szabadság téren (Frühkaiserzeitliche Siedlungsreste auf dem Szabadság tér in Miskolc. The relic of a settlement from the late period of the empire [Miskolc]). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 4, 4562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh Katalin 1975 Régészeti adatok Észak-Magyarország I–IV. századi történetéhez (Archäologische Beiträge zur Geschichte Nordostungarn im I–IV. Jh. u Z.). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 13–14, 65130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh Katalin 1985 Császárkori telep Észak-Magyarországon (Kaiserzeitliche Siedlung in Nordungarn). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 112, 92108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh Katalin 1989 Császárkori telep Miskolc-Szirmán (Kaiserzeitliche Siedlung in Miskolc-Szirma). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 27, 463500.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh Katalin 1999 Császárkori telep Szirmabesenyőn (Eine Siedlung aus der Kaiserzeit in Szirmabesenyő). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 37, 181223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös István Soós Eszter 2014 Észak-magyarországi császárkori települések archeozoológiai vizsgálata (Archaeozoological investigation of Imperial Age settlements from North-Hungary). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 153168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 39 47
Oct 2020 0 40 42
Nov 2020 0 74 59
Dec 2020 0 49 30
Jan 2021 0 23 29
Feb 2021 0 13 27
Mar 2021 0 0 0