View More View Less
 • * Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26

Jelen tanulmány a Bonyhádtól (Tolna megye) északra fekvő Szöcske-szántók dűlőben talált kora avar korra keltezhető, viszonylag gazdag melléklettel bíró sírnak és mellékleteinek a leírását tartalmazza. A temetkezés idejét a sírból előkerült leletek alapján a kora avar korra, a 6. század végére – 7. század elejére lehet tenni. A leletegyüttesben a tarsolyzáróként szolgáló egykori bizánci füstölőhöz tartozó elem és az ezüstcsésze a Balkán bizánci térségéből, egy kirabolt templom felszereléséből származhat és egy olyan személy leletegyütteséhez tartozhatott, aki maga is részt vett az avarok balkáni hadjárataiban, vagy ilyen személyekkel kapcsolatban állt.

Presented and discussed here is a burial with a relatively rich array of grave goods dating from the Early Avar period found in an area known as Szöcske-szántók lying north of Bonyhád (County Tolna). On the testimony of the finds recovered from the burial, the grave can be assigned to the Early Avar period, to the late 6th–early 7th century. An element taken from a Byzantine censer that was repurposed to serve as a purse clasp and the silver bowl obviously originated from a looted church in Byzantium’s Balkanic province and were the possessions of a person who had participated in the Avars’ Balkanic campaigns or who had contact with these individuals.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balogh Csilla 2013 A Duna–Tisza köze avar kori betelepülésének problémái (The colonization problems at between the Danube and Tisza in the Avar Age). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Csilla 2016 Régészeti adatok a Duna–Tisza közi avarok történetéhez (The History of the Avars in the Danube–Tisza Interfluve as Reflected in the Archaeological Record). Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae Vol. 6. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint Csanád 2004 A nagyszentmiklósi kincs. Régészeti tanulmányok. Varia Archaeologica Hungarica 16. Budapest.

 • Bende Lívia 2017 Temetkezési szokások a Körös-Tisza-Maros közén az avar kor második felében. Bestattungsbräuche in der zweiten Hälfte der Awarenzeit im Gebiet zwischen Körös, Theiss und Maros. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae 8. Piliscsaba – Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csallány Gábor 1899 Népvándorláskori temetőről Szentesen. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 19, 416419.

 • Csíky Gergely 2006 A zsebesi avar temető fegyveres rétege. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek (Tatabánya) 8, 111124.

 • Dalton, Ormonde Maddock 1901 Catalogue of early Christian antiquities and objects from the Christian East in the Department of British and mediaeval antiquities and ethnography of the British museum. London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam Éva 2001 Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts. Monumenta Avarorum Archaeologica. 5. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam Éva 2011 „…A tűz csiholója” In: T. Biró K.Markó A. (szerk.): Emlékkönyv Violának. Tanulmányok T. Dobosi Viola tiszteletére. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hergott Kristóf 2018 Avar kori nyílhegyek a Körös-Tisza-Maros vidéken (Avar age arowheads from Körös-Tisza-Maros region). In: Kovács A.Bíró Gy. (szerk.): Móra Akadémia Szakkollégiumi Tanulmánykötet. Szakkollégiumi Füzetek 5. Szeged, 138154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hergott Kristóf 2019 Avar kori nyílhegyek a Tisza-Maros-Körös vidéken. A temetkezési szokások. Veritatis Imago (Szeged) 2019/2–3, 3143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holeščák, Michal 2015 Early medieval arrowheads from the area of todays Slovakia. In: Cosma, C. (ed.): Warriors, weapons, and harness from the 5th–10th centuries in the Carpathian Basin. Cluj-Napoca.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmár János 1945 Az avar nyílhegy. Die Typen der awarischen Pfeilspitzen. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 56, 283294.

 • Kiss Attila 1984 A regölyi temető. Das Gräberfeld von Regöly. In: Kiss G. – Somogyi P. (eds): Tolna megyei avar temetők (Awarische Gräberfelder im Komitat Tolna). Dissertationes Pannonicae Ser. 3, Vol. 2. Budapest. 123150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakatos Attila 2001 Închizãtoare de geantã din bronz în mediul avar (sec. VI–VII p. Chr.). Bronzene Taschenverschlüsse im awarischen Milieu (6.–7. Jh. n. Chr.). Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca) 11, 145163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László Gyula 1955 Études archéologiques sur l’histoire de la société des Avars. Archaeologia Hungarica 34. Budapest.

 • László Gyula 2017 A csákberény-orondpusztai avar kori temető. In: Szentpéteri J. (szerk.): A Szent István Király Múzeum Közleményei A sorozat 53. Székesfehérvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy GáborStraub Péter 2003 Újabb adatok az avar kori szűrőkanalak értékeléséhez I. (Neue Angaben zur Bewertung der awarenzeitlichen Sieblöffel I.) A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 9, 171187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noll, Rudolf 1974 Vom Altertum zum Mittelalter. Katalog der Antikensammlung I. Kunsthistorisches Museum, Wien.

 • Pásztor Adrien 1996 A csákberény-orondpusztai avar kori temető gyöngyleleteinek tipokronológiai vizsgálata (The Typochronological Examination of the Bead Finds of the Csákberény-Orondpuszta Cemetery from the Avar Period). Savaria–Pars Archaeologica (Szombathely) 22/3, 3783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor Adrien 2001 A Szekszárd–Bogyiszló úti avar kori temető gyöngyleletei (Die Perlenfunde des Gräberfeldes an der Strasse Szekszárd Bogyiszló). A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 23, 115160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor Adrien 2003 A székkutas-kápolnadűlői avar temető gyöngyleletei. Die Perlen des awarenzeitlichen Gräberfeldes von Székkutas-Kápolnadűlő. In : B. Nagy K.: A székkutas-kápolnadűlői avar temető. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monographia Archeologica 1. Szeged, 331370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész László 1991 Voltak-e nagycsaládi temetői a honfoglaló magyaroknak? A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 1984–85, 615639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salamon ÁgnesErdélyi István 1971 Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe. Studia Archaeologica 5. Budapest.

 • Cs. Sebestyén Károly 1932 „A sagittis Hungarorum…” A magyarok íjja és nyila. Dolgozatok a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből (Szeged), 167226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi Péter 1984 A cikói temető. Das Gräberfeld von Cikó. In: Kiss, G.Somogyi P. (eds): Tolna megyei avar temetők (Awarische Gräberfelder im Komitat Tolna). Dissertationes Pannonicae Ser. 3, Vol. 2. Budapest, 37101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Svoboda, Bedrich 1953 Poklad byzantského kovotepce v Zemianskám Vrbovoku. Památky Archeologické (Praha) 1, 33108.

 • Tobias, Bendeguz 2011 Avar kori tarsolyzárók a Kárpát-medencében. (Awarenzeitliche Taschenverschlüsse in Karpatenbecken). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia. Archaeologica (Szeged) 12, 277312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török Gyula 1954 Kora-avar sírok Móron. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 81, 5460.

 • Ugrin Emese 1987 Le trésor de Zalesie. Louvain­La­Neuve.

 • Vida Tivadar 2016 Late Antique Metal Vessels in the Carpathian Basin: Luxury and Power in the Early Middle Ages (Késő antik fémedények a Kárpát-medencében. Gazdagság és hatalom a népvándorlás korában). Hereditas Archaeologica Hungariae 1. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida Tivadar 2017 Die Frühbyzantinische Messingkanne Mit Jagdszenen Von Budakalász (Ungarn). Budapest.